Voorzitter LWS legt functie neer Ondernemers: Garenmarkt als parkeerterrein niet te missen LEZERS SCHRIJVEN Vechtende vrouwen bij voetbal Ball der Oesterreicher in Stadsgehoorzaal Diverse activiteiten op Vrouwendag in Leiden internationale vrouwendag Auto brandt op Stationsplein totaal uit Auto over kop Vrije dag (2) GAK Ziekenboeg MAANDAG 7 MAART 1983 LEIDEN - De voorzitter van de Leidse Woningstichting (LWS), mevrouw A. Joosten Meuwissen, heeft in een brief aan het college van B en W meegedeeld haar lidmaat schap van het LWS-bestuur ter beschikking te stellen. Mevrouw Joosten meent dat de vertrouwensbasis tussen haar en de andere leden van het bestuur, en de wil om de belangen van bewoners te laten prevaleren boven die van interne verhoudingen, ontbreekt. ningstichting. Zy zegt het voor zitterschap van de LWS op zich te hebben genomen vanuit de overtuiging dat de woningstich ting behoefte heeft aan iemand die openstaat voor de woonpro blemen waarmee men te kampen heeft. In de afgelopen drie maan den is haar echter duidelijk ge worden dat de LWS niet alleen met woonproblemen te kampen heeft maar ook met de nodige problemen van interne aard die prevaleren boven de belangen van de bewoners. De bestuurlijke, personele, organi satorische en politieke proble men binnen en rond de LWS zijn volgens mevrouw Joosten zo omvangrijk, en blijken zoveel aandacht nodig te hebben, dat daardoor de belangen van de be woners steeds verder op de ach tergrond raken. "Ik ben me daar door meer en meer een vreemde in eigen huis gaan voelen", aldus mevrouw Joosten. In een brief aan het bestuur van de Leidse Woningstichting zet zij in het kort de gang van zaken uit- LEIDEN - De voetbalwedstrijd van Roodenburg tegen UVS (jeugd) heeft de gemoederen za terdagmiddag onder de toe schouwers sterk verhit. Eerst kregen twee 50-jarige vrouwen een woordenwisseling waarna de een de ander op het gezicht sloeg. De bril van de geslagene viel op de grond en werd bescha digd. Een paar minuten later herhaalde dit tafereeltje zich nog een keer. Nu sloeg ee 30-jarige vrouw een 39-jarige vrouw in het gezicht. Ook hierbij sneuvelde een bril. In beide gevallen werd een scha devergoeding beloofd. een die tot haar besluit hebben geleid. Aanleiding zijn onder meer twee brieven die de direc teur van de LWS, Streefland, heeft opgesteld en die gericht waren aan het PSP-raadslid De la Mar en aan de bewonerscom missie van "Mors 200". tn de brief aan De la Mar wordt het bestuursbesluit toegelicht om de overdracht van het onderhoud van LWS-woningen aan de Cen trale Technische Werkplaats (CTW) van woningbouwvereni gingen te bevorderen. Volgens een aantal medewerkers van de woningstichting betekent dit be sluit onherroepelijk een ontman teling van de eigen technische dienst. Een aantal personeelsle den vreest voor het verlies van hun baan en bewonersorganisa ties menen dat de overdracht van LWS-woningen niet in het be lang is van de bewoners. Mevrouw Joosten zegt dat een en ander aanleiding voor haar is ge weest om zich ernstig te beraden over haar functioneren als voor zitter van de LWS. "Ik heb daar bij mijn werkzaamheden en de positie die ik heb ingenomen te genover bestuur, personeel en bewoners de revue laten passe ren en ben me ervan bewust ten aanzien van een aantal techni sche uitvoeringen te kort gescho ten te zijn". De gang van zaken zou voor het bestuur aanleiding zijn om aan de kwaliteiten van mevrouw Joosten te twijfelen. Mevrouw Joosten is drie maanden geleden, mevrouw Kerling opge volgd als voorzitter van de wo- Zij zegt tot haar besluit gekomen te zijn na een gesprek met wethou der Tesselaar van volkshuisves ting. Aanvankelijk had de wet houder mevrouw Joosten weten te overtuigen in het belang van de LWS en de bewoners, als voorzitter aan te blijven. In een daaropvolgend telefoongesprek met de vice-voorzitter van de LWS, de heer Geradts, zegt me vrouw Joosten echter te hebben moeten constateren dat de ver trouwensbasis tussen haar en de andere leden van het bestuur ontbreekt en dat zij zich gedwon gen ziet zich uit het bestuur te rug te trekken. Behalve mevrouw Joosten heeft ook de secretaris van het LWS, mevrouw S.A.W. Cramer-Van Nievelt, haar functie ter beschik king gesteld. De heer Geradts zal mevrouw Joosten vermoedelijk opvolgen als voorzitter van de woningstichting. Actie tegen optreden tegen actie LEIDEN Vrouwen hebben het afgelopen weekeinde op diverse plaatsen in de stad pamfletten geplakt en leuzen geverfd als protest tegen sexueel geweld op straat én als aanklacht tegen po litie en justitie, die tegen dit soort acties optreden. Dat bleek gistermiddag. Twee \Touwen van 28 en 33 jaar wer den aangehouden, nadat ze op heterdaad waren betrapt b(j het plakken van biljetten. Er werd proces verbaal tegen hen opge maakt. Volgens vrouwen die affi ches in de stad verspreidden, worden hun acties voor een veili ger straat door justitie zwaar af gestraft. "Verschillende vrou wen werden voor plak- en verfac ties veroordeeld tot hoge geld boetes en zelfs voorwaardelijke gevangenisstraf*. De actievoer ders beschouwen dat als "mond dood maken van protesterende vrouwen, terwijl verkrachters en aanranders vrij rondlopen op straat". LEIDEN - In de Van 't Hofstraat is gistermiddag een illegale mu ziekzender uit de lucht gehaald. Het ging om 'Free Bird' die net aan het uitzenden was toen de politie een kijkje kwam nemen. LEIDEN - De Weense stijl beheerste zaterdagavond de Stadsgehoorzaal, waar andermaal het "Ball der Oesterreicher" werd gehouden. Dames in het lang en heren in avondkleding. Terug in de tijd van StratLSS. Al een jaar of vijftien houdt de Vereniging Nederland-Oostenrijk dit bal (vroeger onder meer in net voormalige Huis ter Duin in Noordwijk). Volgens traditionele regels verloopt dit dansevenement, dat in Oosten rijk grote populairiteit geniet, in Wenen vele malen per jaar wordt gehouden, maar in Nederland gewoonlijk tot één beperkt blijft. (toto Holvast) LEIDEN Ook al zou de Sanders- parkeergarage aan het Leven daal gerealiseerd worden, dan nog blijft het parkeerterrein aan de Garenmarkt noodzakelijk om in de dagelijkse parkeer- en stal lingsbehoefte te voorzien. Onge veer honderd ondernemers uit Levendaal-West hebben een be zwaarschrift bij de gemeente in gediend waarin dit staat De Ka mer van Koophandel en de ver- enigingenraad van het Konink lijk Nederlands Ondernemers- verbond, afdeling Leiden, heb ben eveneens bezwaren inge diend. Het KNOV stelt dat er in elk geval geen parkeerplaatsen mogen verdwijnen voordat de parkeer garage Sanders klaar is. En dan moet een en ander maar eens na-- Demonstratie door centrum LEIDEN - Ook Leiden staat mor gen (8 maart) weer in het teken van de Internationale Vrouwen dag. Op deze dag, die dit jaar in het teken staat van 'Vrouw en Crisis', wordt herdacht hoe New Yorkse textielarbeidsters in 1875 demonstreerden tegen de lage werktijden, lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden. Sinds dien is de achtste maart een sym bool voor de vTouwenstrijd ge bleven. De Internationale Vrouwendag be gint dinsdag in Leiden met een informatiemarkt in het Volks huis aan de Apothekersdijk. In het Volkshuis zijn dan vanaf half tien verschillende kraampjes op gericht van vrouwengroepen als boekhandel Géya, diverse politie ke partijen, vrouwen in de by- stand, werkgemeenschap kinde ropvang en vele anderen. In de loop van de ochtend wordt er een aantal liedjes gezongen door vrouwen. Het poppentheater Wellus-Nietus is om tien uur in het Volkshuis te zien met het stuk Arthur en Cle mentine. In dit stuk worden de rolpatronen beschreven tussen man en vrouw in het huwelijk. Clementine besluit in het verhaal alleen verder te gaan. In het Volkshuis is kinderopvang. Het actie-element van de vrouwen dag wordt gevormd door een de monstratieve optocht vanaf het Volkshuis naar het Stadhuis plein. De optocht gaat om half twee van start. Het actiegedeelte wordt afgesloten in het Vrou wenhuis aan de Hooigracht waar om vier uur een optreden van Marushka and her band is te ver wachten. 's Avonds kunnen vrouwen vanaf acht uur in het Vrouwenhuis te recht om met elkaar van gedach ten te wisselen over het thema 'Vrouw en Crisis'. Hoe maak je als de werk, gezin, met kinderopvang, als werkloze, in een politieke partij en in de vakbond. Plan is samen een muurkrant te maken over deze onderwerpen. De film 'L'une chante, l'autre pas' om tien uur en een feest vanaf half twaalf besluiten de Interna tionale Vrouwendag in Leiden. ADVERTENTIE LEIDEN - Een personenauto die geparkeerd stond op het Stationsplein, is gistermiddag totaal uitgeorana. Vermoedelijk was kortsluiting de oorzaak van de brand. De brandweer moest er aan te pas komen om het vuur te 'blussen. der worden bestudeerd. Woord voerder Abcouwer: "Verder vra gen wij ons af of het nou wel zo goed is dat er op de Garenmarkt een school en kantoren komen. Die kantoren hebben tenslotte eveneens parkeerruimte nodig voor hun medewerkers en bezoe kers. Bovendien hebben wy onze bedenkingen tegen de bouw van een school in de nabijheid van zo n drukke verkeersader. Waar om laat je dat plein niet gewoon onbebouwd: we hebben al zo weinig pleinen in Leiden". De Geus. één van de honderd on dernemers die een bezwaar schrift hebben verstuurd, vindt dat de gemeente maar eens een plan moet maken waarin ver schillende zaken duidelijk op een rijtje worden gezet. 'Ten aanzien van de mogelijkheid dat bewoners 's nachts hun auto's in de garage kunnen stallen is nog niets geregeld, om maar eens wat te noemen". Een citaat uit het bezwaarschrift: "Mocht evenwel de Sanders par keergarage 's nachts voor bewo ners toegankelijk gemaakt wor den, dan kunnen er op donder dagavond en zaterdag'é conflic ten ontstaan tussen bewoners van de wijk en bezoekers. Bo vendien ontstaat dan de vreemde situatie dat wijkbewoners om hun auto te kunnen stallen daar voor flink moeten betalen, ter wijl dat niet het geval is voor be woners van de andere binnen- stadswijken". De verontruste middenstanders uit Levendaal-West stellen ook dat het nog lang niet zeker is dat de Digros-parkeergarage aan de Langegracht er werkelijk komt. "Ondanks het feit dat er al gerui me tijd geleden een bouwver gunning is verleend is er nog steeds niet met de bouw begon nen. Terwijl de gemeente ook nog geen overeenstemming met de Leidse universiteit heeft we ten te bereiken over het gebrui ken van de parkeerkelder onder het Witte Singel Doelencom plex". Ook de Kamer van Koophandel is van mening dat de Sandersgara- ge niet als compensatie mag wor den gezien voor de opheffing van de parkeerplaatsen op de Garen markt. Het argument dat het niet verloren laten gaan van de par keerplaatsen op de Garenmarkt de exploitatie van de Sandersga- rage zou bemoeilijken, wijst de Kamer van de hand. "By toepassing van bijvoorbeeld gelyke of ten gunste van de gara ge concurrerende tarieven be hoeft de exploitatie geenszins in gevaar te komen. Met het oog daarop kunnen beide parkeerac commodaties wellicht aan één exploitant in beheer worden ge geven". Dat ook de Kamer van Koophan del de Garenmarkt geen geschik te plaats voor een school vindt, laat zich raden. Is er geen betere plek in de stad, vraagt de Kamer zich af. "Het is denkbaar dat in combinatie met de ontwikkeling van de basisschool aan het Ra penburg (Haanstraschool) bij- voorveeld in de Haver- en Gort- buurt (Gerestraat) een alternatief kan worden gevonden". Inbraken aan Condorhorst en Bonairestraat LEIDEN - Aan de Condorhorst zijn inbrekers zaterdagavond flink actief geweest In drie wo ningen werd ingebroken door de balkondeur te forceren. De buit omvatte in totaal ruim 6000 gul den en wat gouden sieraden. Uit een woning aan de Bonairestraat werd zaterdagnacht bovendien 8000 gulden ontvreemd. Ook ver dwenen daar twintig girobetaal kaarten. LEIDEN Een 20-jange Leide- naar is gisteren met zijn auto over de kop gevlogen toen hij de bocht van het Schuttersveld naar het Stationsplein te snel wilde nemen. De man. die onder in vloed van alcohol verkeerde, kwam er met slechts wat builen en schrammen vanaf. Tegen de Leidenaar is proces-verbaal op gemaakt. Zijn auto werd totaal vermeld. Dinsdag 8 maart a.s. is Internationale Vrouwendag. Ook in Leiden vinden veel aktiviteiten plaats, o.a. 's morgens in het Volkshuis, 's middags op diverse plaatsen in de stad (o.m. op het Stadhuisplein) en 's avonds in het Vrouwenhuis. Burgemeester en Wethouders hebben bepaald dat vrouwelijke amb tenaren - met uizondering van het openbaar onderwijs - die aan de aktiviteiten willen deelnemen, hiervoor vrij kunnen krijgen. Dit kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de Gemeente (telefooncentrale, informatiebalie's). Het algemene telefoonnummer van de Gemeente, 254911, zal niet of moei lijk bereikbaar zijn. Gebruik zoveel mogelijk de doorkies- nummers. Voor spoedgevallen en informatie kunt u de mannen van de Afdeling Voorlichting bereiken op telefoon- r 254107. 8 Maart, dag van emancipatie, oké! Maar toch geen manifestiatie van- feminisme, hopelijk! Waarom worden goede bedoelingen ver keerd uitgelegd en moet de me dewerking in het verlenen van een vrije dag door de gemeente, opgevat worden als het belache lijk maken van de vrouw? Ik kan geen botheid vinden in de uitla tingen van wethouder Tesselaar. Volgens mij gaf hij hiermee al leen aan dat als er vrij kan wor den gegeven voor volleybal, het voor deze manifestatie zeker moet kunnen. Laten we nou niet op elke slak zout leggen. Geë mancipeerd zijn is toch niet je zelf belachelijk maken, door al les af te kraken wat een mén zegt? De verdrukking van vrouwen door mannen was erg genoeg. Laten we de rollen nu niet om gaan draaien! Emancipatie staat immers voor GELIJKE RECHTEN voor man en vrouw, en niets anders. Mw. C. de Heiden Gerrit Kasteinstraat 6 Leiden Heden las ik een bericht in uw dag blad, dat my even uit mijn dak deed gaan. Wat gebeurt er? De districtsdirecteur van het kan toor Leiden van het GAK, een overheids- of semi-overheidsin- stelling zo u wilt, gaat in de VUT. Een goed recht van de man. Ik wens hem vanaf deze plaats nog veel onbezorgde pensioeryaren toe. Maar dat drie GAK-kantoren, te weten in Leiden, Alphen en Gou da met weet ik hoeveel ambtena ren, daarvoor vrijdag 4 maart reeds om half een gesloten wa ren, gaat mij iets te ver. Dit is in deze tijd, waarin bezuinigen een niet meer weg te denken iets is, onverteerbaar en riekt naar no deloos verspillen van gemeen schapsgeld. L.P. van Hoogdalem Driemasterwal 31 Leiden Hierbij willen wij als KWJ (Bewe ging van werkende en werkloze jongeren) op het artikel wat in uw krant vermeld stond over de initiatiefgroep Ziekenboeg rea geren. Door middel van dit initia tief laten werkloze jongeren zien in staat te zijn om hun eigen werk te scheppen hun tyd zinvol te besteden in de Ziekenboeg. Maar hoe reageert de gemeente hier op? In plaats van dit initiatief te steu nen voert de gemeente een eigen bestemmingsplan door, zonder te kyken naar het feit dat het park en de fietsroute na pas 2 jaar gerealiseerd kunnen wor den. Deze twee jaar kunnen dan gebruikt worden door de jonge ren om hun ideeën in dat bruik bare pand te ontwikkelen, zon der belemmerd te worden door hoge startkosten. Nu wil de gemeente dat de jonge ren uit dit pand verdwijnen en heeft als alternatief het Harte- velt-complex aangeboden. Dit gebouw is in erg slechte staat en er gaat ontzettend veel geld in de verbouwing zitten. Om een aantal dingen op te noe men wat er zoal in dit gebuow moet gebeuren: scheidingswan den plaatsen, beveiliging, elek triciteit en verwarming aanpas sen, het sanitair moet flink uitge breid worden en zo zyn er nog veel meer dingen die vrachten geld gaan kosten voordat het Hartevelt-complex gebruikt kan gaan worden. Wij vragen ons dan ook af. waarom de gemeente niet met betere en goedkopere ruimte komt of deze mensen in de Ziekenboeg laat zitten. Zodat de mensen van de initiatiefgroep de Ziekenboeg de kans krygen hun eigen werk te scheppen. En daarom vindt de KWJ dat dit initiatief in de startfase in de Zie kenboeg moet kunnen blyven bestaan, totdat de gemeente met een goed alternatief komt, bij voorbeeld een gebouw dat wel betaalbaar is voor jongeren met een uitkering. KWJ Koppenhinksteeg 2 Leiden Moederschap De tentoonstelling "De kunst van het moederschap" is tot en met 20 maart in het club- en buurt huis De Mirt/Honken, Drift straat 49. te zien. De tentoon stelling laat door middel van reprodukties van schilderen, foto's en citaten zien hoe negen- tiende-eeuwse opvattingen over moederschap nu nog be palend zijn. Liefde en huwe lijk, ongewildmoederschap, prostitutie, het gezin, arbeid, vrije tijd. emancipatie e.d zijn de onderwerpen die aan de or de komen. Ook kunnen er enke le video-banden worden ge toond. De openingstijden van het buurthuis maandag, woensdag en vrijdag 9.30-18 00 uur; dinsdag en donderdag 9.30-23.00 uur; zondag 14.00- 16.00 uur. In der minne Ter gelegenheid van de Interna tionale Vrouwendag houdt de Stichting Leidse Vrouwenraad morgen een excursie naar de tentoonstelling "In der minne achiWeen", die in het museum voor volkenkunde is te zien. De deelneemsters verzamelen zich om half elf bij de ingang van het museum aan de Steen straat. Voor meer inlichtingen: teL 141696, 142963, 767479. Huisvrouw zijn Clubhuis Uorschwijk houdt mor gen een thema-avond voor vrouwen over het onderwerp "Huisvrouw zijn De bijeen komst begint om acht uur en eindigt om ongeveer half elf. Het clubhuis u gevestigd aan de Topaaslaan 19. Telefoon: 765656. Meditatie De stichting "Onderwijs tn de Wetenschap der Creatieve In telligentie" organiseert van avond een inleidende lezing over het transcedente medita tieprogramma zoals het is ge leerd door de maharuht Ma- hesh Yogi. Dat gebeurt op adres Agaatlaan 407, aanvang acht uur. Sinax en Israël De Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging afdeling Leiden houdt morgen in het Rijksher barium, Schelpenkade 6. een le zing. J. Bosch spreekt aan de hand van dia's over het onder werp "Landschap, bloemen en vogels van de Smal en Israel". Aanvang acht uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3