Gemeente: .rijk geeft te weinig zicht op werk Steeds Leidse modeshow: veel combinatiemogelijkheden Straf geëist voor messteek in cafe Boeuf Stroganoff in meeneem-restaurant DeSmulpot! Zonder steun is elk beleid illusoir Forum over problemen van studenten Tasjesrovers aangehouden Sen niet fccfcnib ktadbtee/d WOENSDAG 2 MAART 1983 DEN HAAG/LEIDEN - Zes maan- den gevangenisstraf waarvan drie voorwaardelijk. Dat was de eis van de Haagse officier van justitie mr. Huinen gisteren te gen de 20-jarige Leidenaar D.H. die terechtstond omdat hij op 31 oktober van het vorig jaar in een cafe aan de Leidse Steenstraat de evenoude K. met een stiletto had gestoken. Daarbij schampte het mes de lever van het slachtoffer. De nogal uit de kluiten gewassen K. had aanmerkingen gemaakt op de geestverruimende waar die H. in het cafe rookte. „Waar be moei je je mee", vroeg de ver dachte hem toen, waarop hij vroeg: „Zo kleine, wil je vech ten?" Om naar eigen zeggen de benen te nemen begaf verdachte zich naar de uitgang van het cafe, maar voor hy die bereikte greep K. hem in zijn nek. „Ik duwde zijn hand weg, draaide me om maar toen sloeg hij me vol in mijn ge zicht", vertelde H. gisteren voor de rechtbank. „Om hem af te schrikken heb ik toen mijn stilet to getrokken. Ik hoopte dat hij daardoor zou ophouden met slaan. Maar hij gaf me nog een stomp. Toen heb ik gestoken." H's raadsman mr. R. Lever betoog de dat zijn cliënt uit noodweer („hij was in het nauw gedreven") had gehandeld. Een poging tot doodslag achtte hij niet bewezen. „Anders had hij wel een tweede keer gestoken. K. ging immers door met slaan." De raadsman pleitte dan ook voor vrijspraak, maar dat ging recht bankpresident mr. Kootte te ver. „U moet wel reëel blijven", hield hij de advocaat voor. Temeer om dat H. zich ook moest verant woorden voor het feit dat hij in winkelcentrum De Kopermolen een leeftijdsgenoot met een fiets- ketting ervan langs had gegeven. Deze zou hem het bloed onder de nagels hebben vandaan gehaald. „Hij sprak altijd maar kwaad over mij, lachte me uit", ver klaarde H. Ook toen haalde H. een mes te voorschijn: een aardappelschil mesje waarmee hij de kwaad spreker op de rug klopte. „Ik wil de hem in zijn rug steken", ver klaarde H. nadien aan de politie. Verdachte zei in die tijd - nu niet meer - altijd een mes bij zich te hebben, „omdat dat zo makke lijk is als je bijvoorbeeld een ap pel wil schillen." LEIDEN Het gemeentebestuur van Leiden vindt dat het van het rijk veel te weinig steun krijgt bij het opzetten van een werkgelegenheidsbeleid en bij het treffen van voorzieningen voor werklozen. In een brief aan drie ministers schrijven B en W dat de gemeen te er alles aan heeft gedaan om de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de problemen waar te maken. "Rijkssteun is daarbij echter onontbeerlijk: zonder kan het niet, elk beleid wordt illusoir". Het gemeentelijk beleid, neerge legd in de door de gemeenteraad vastgestelde nota "Zicht op Werk" wordt volgens B en W on der meer gefrustreerd doordat het rijk allerlei verzoeken van de gemeente voor de vestiging van schoolopledingen heeft afgewe zen en door de bezuinigingen op het sociaal-cultureel en maat schappelijk werk. B en W vinden het "bedroevend" om te moeten constateren dat de gemeente als het gaat om de uit voering van de in "Zicht op Werk" genoemde voornemens "in de kou dreigt te komen staan, aangezien het rijk in wel zeer mi nimale mate bereidheid toont projecten in financiële zin te steunen". Beroepsonderwij s Het gemeentebestuur tracht al ja renlang het beroepsonderwijs in Leiden te versterken en uit te breiden, maar kreeg van het rijk vrijwel steeds nul op request. Al leen een aanvrage voor een hoge re beroepsopleiding voor mu seummedewerkers (de Rein- wardt Academie) werd door het rijk gehonoreerd. Dat er over eni ge tijd ook een academie voor hogere verpleegkundigen in Lei den zal komen, is slechts te dan ken aan het feit dat de "Vrones- teijn" van Leidschendam naar Leiden zal verhuizen. Daar staat tegenover dat vorig jaar de hoge re beroepsopleiding voor logope die van Leiden naar Rotterdam is gegaan. Andere aanvragen van de gemeente, een school voor ho ger technisch onderwijs, een school voor hoger economisch en administratief onderwijs, een school voor hoger informatica- onderwijs en een academie voor school- en beroepskeuze-advi seurs werden niet gehonoreerd. Ook op het gebied van de volwas seneneducatie kreeg de gemeen te teleurstellingen te verwerken. In het geding zijn volgens B en W "een zeer grote groep werklozen die nog steeds in aantal toe neemt" en ook mensen die in hun huidige werkkring door ge brek aan scholing vrijwel geen perspectief hebben. Daar komen de problemen van de onge schoolde buitenlanders en de verborgen werkloosheid onder met name vrouwen nog bij. Een onderzoek uit 1979 wees uit dat de niet-geregistreerde werkloos heid onder Leidse vrouwen min stens zo groot is als de wei-gere gistreerde. Nochtans heeft de mi- ADVERTENTIE Kom naar De Smulpot, het lekkerste meeneem- restaurant van Nederland, naast de ingang van het AC Restaurant Leiderdorp. Op het menu: 25 voortreffelijke gerechten en twee kinder menu's voor vriendelijke meeneemprijzen. Zoals bijvoorbeeld Boeuf Stroganoff. blokjes rundvlees in Stroganoff saus: f 14,50 per flinke portie in aardewerk potje, naar keuze met rijst of noedels. L.ci°P!,,n; ovsflffi*00 z-SW 0°""' van LEIDEN - In het Antonius Club huis wordt vanavond een forum georganiseerd waarbij de finan ciële problemen van de studen ten aan de orde komen. Daaraan nemen deel: de heren Cath (be stuur universiteit), Bax (studen tendecaan Tilburg), Van Veen (decaan Leiden), Van Es (studen tenvoorzieningen), Wallage (ka merlid PvdA), Lansink (kamer lid CDA) en Klein Hesselink (Leidse Studentenbond). Aan vang is acht uur. nister van onderwijs laten weten het instellen van avondscholen voor lager beroepsonderwijs, waar Leiden belangstelling voor had getoond, niet te zullen be vorderen. Ook werd een verzoek om een Centrum voor Beroeps oefening en Beroepsoriëntatie (voor de scholing van werklozen) in Leiden te vestigen, door de minister van sociale zaken afge wezen. "Kennelijk scoorde Lei den voor wat betreft haar proble men nog niet hoog genoeg", con cluderen B en W. Op het gebied van sociaal-cultureel werk stelde het rijk in 1982 tien miljoen extra ter beschikking, bestemd voor activiteiten voor jeugdige werklozen. Leiden kwam niet voor een deel van dit bedrag in aanmerking, omdat de jeugdwerkloosheid in deze regio nog relatief beperkt zou zijn. B en W wijzen erop dat in Leiden zelf de jeugdwerkloosheid juist zeer hoog is en dat het cijfer van het gewestelijk arbeidsbureau wordt geflatteerd door de lage jeugdwerkloosheid in de buurge meenten. Sociale dienst B en W stellen verder dat nog meer bezuinigingen van het rijk op mmaatschappelijk werk door de gemeenten niet meer kunnen worden opgevangen. De korting op de rijksbijdrage maatschap pelijke dienstverlening is dit jaar door de gemeente nog niet door berekend aan de gesubsidieerde instellingen. Verdere bezuinigin gen zouden leiden tot slechtere voorzieningen, juist op een mo ment waarop het maatschappe lijk werk meer dan ooit nodig is om de negatiewve gevolgen van de werkloosheid op te vangen, aldus het gemeentebestuur. B en W vrezen dat wanneer er nog minder geld voor de sociale dienst beschikbaar komt, deze dienst in grote problemen zal ko men. De brief is gestuurd naar de minis ters van welzijn, volksgezond heid en cultuur; sociale zaken en werkgelegenheid; onderwijs en wetenschappen. LEIDEN - Wanneer er één bolus is gelegd, zullen er spoedig velen volgen. In korte tijd is het pleintje op de hoek van de Lage Rijndijk en de Zijlsingel in een openbaar toilet veranderd Voor menig hondenbezitter is het aan de overkant van de Zijl gelegen Ankerpark kennelijk toch te ver lopen. Afijn, zand er over, lijkt ons het beste (Foto Holvut) LEIDEN - Drie tasjesrovers, die sinds begin februari de Lam- menschansweg en omgeving on veilig maakten, zyn nu aange houden. Het gaat om drie Leidse scholieren in de leeftijd van vijf tien en zestien jaar. Zy hadden vorige maand in totaal acht be jaarde dames beroofd van hun tasje. Daarby reden ze de vrou wen steeds achterop met een brommer. De totale buit bedroeg tweehonderd gulden. Van de drie tasjesrovers bestond inmiddels een vrij nauwkeurig signalement. Vorige week al her kende de politie twee van de jon gens toen zy op de brommer door de stad reden. De tasjes rovers konden toen echter nog ontsnappen. Gisteren en vanoch tend vToeg werden de drie uitein delijk aangehouden. Redactie: Bart Jungmann A Jaap Visser bijdrage Leo Maat Verbodsbord Het uithangbord van cafe de WW levert 'een gevaar op voor ont siering van een onroerend goed of omgeving'. Ten min ste, dat vindt de gemeentelijke commissie voor beroep- en be zwaarschriften. Vandaar dat het bord dat boven de ingang van de Wolsteeg hangt, weg moet. Hans Juffermans en Andre Polm, de eigenaren van de WW, hadden het bord opge hangen omdat zij vinden dat hun cafe nogal uit de 'binnen stadsloop' ligt. Ze dachten dat zoiets wel mocht. Het mocht dus niet. Ten eerste omdat de gemeentelijke commissie ste delijke vormgeving het bord lelijk vindt. Ten tweede omdat het niet in de historische gevel- wand van de Brestraat zou pas sen. Ten derde omdat het de doorkijk van de steeg zou be lemmeren en ten vierde omdat het is bevestigd aan ander mans eigendom. De WW-ers gingen tegen het 'bord-verbod' van de gemeente in beroep en tijdens de zitting van commissie beroep- en be zwaarschriften merkten zij op dat overal in de stad borden op stoepen staan. "Je breekt er bijna je nek over en als het hard waait, heb je de kans dat je een bord in je nek krijgt". Maar borden op stoepen of rond lantaarnpalen zetten, dat mag wel van de gemeente. Als die borden 's avonds maar weer binnen worden gehaald. De WW, dat meestal pas 's avonds open gaat, heeft daar natuur lijk niets aan. Bovendien staan de lantaarnpalen in de Bree- straat aan de andere (stadhuis- )kant. De commissie beroep- en be zwaarschriften vindt dat Juf fermans en Polm hun bord moeten weghalen omdat het oerlelijk is. "Dat vinden wij ook", merken de kroegbazen zelf op. "Bovendien valt het byna uit elkaar. We gaan nu een nieuw bord ontwerpen in samenspraak met de gemeete- Lijke afdeling stadsschoon. De uitspraak van de commissie beroep- en bezwaarschriften slaat immers alleen op het bord dat er nu hangt. Wanneer Het onooglijke bord van café de WW. bevestigd aan een minstens zo lelijke gemeentebalk en hangend naast opzichtige neon-reclame van de handwerkboetiek Het Gulden Vlies. (Foto wij een nieuw bord ophangen begint de hele procedure ge woon weer van voren af aan". Hoewel Jufïermans en Polm het er mee een zijn dat zij een on ooglijk bord hebben opgehan gen ("maar het heeft er onder tussen wel mooi vanaf de dag dat we opengingen, negen maanden geleden, gehangen"), slaat de argumentatie van de gemeente volgens hen nergens op: "De gemeente hangt zelf spandoeken dwars door de he le stad zoals by 'Leiden Jazz- stad'. En wat de doorkijk van de Wolsteeg betreft: die heeft de gemeente zelf verpest door een zware balk met lampen op te hangen die het stadhuis moeten verlichten". Dat het gemeentelijk 'borden-be leid' uitblinkt in vaagheid vindt ook de secretaris van de commissie beroep- en be zwaarschriften. Vandaar dat hy een klemmend beroep op de gemeente heeft gedaan dui delijke richtlijnen op te stellen zodat iedereen en vooral het duo Juffermans/Polm weten waar zij aan toe zijn. In elk geval zullen de WW-ers een nieuw bord gaan ophan gen. "Want dat hebben we ge woon nodig. Zonder bord loopt iedereen dit smalle steeg je voorby. Je kan dan wel naamsbekendheid hebben met je cafe. Maar wanneer niemand het kan vinden dat houdt het natuurlijk heel snel op". En wacht de echte 'steun'. Nevelig Ze moeten bij de drankenfirma De Erven Bols te diep in het glaasje hebben gekeken. Het bedryf heeft afstand gedaan van het bezit van het Hartevelt- complex aan de Langegracht. Op zich niet zo bezopen, want de gebouwen werden door de firma toch niet benut. Boven dien, het complex bevat een aantal historische pandjes in niet zo beste staat, dus dat kon wel eens geld gaan kosten. Maar ze moeten bij Bols het on roerend goed toch flink zat zijn geweest. Want ze verkochten het boeltje aan de gemeente voor een half mihoen gulden, de helft van de vraagprys. Maar het merkwaardige is dat de Leidse handelaar in tweede hands spullen, G. van Vliet, het bedryf zeven ton had geboden Daar zit een luchtje aan, meent Van Vliet. Vooral omdat hy al anderhalf jaar met de koop be zig is en omdat de makelaar hem had verzekerd dat hij de panden vrywel zeker zou 'kry- gen'. Van Vliet, die zelf in het complex woont, had er zijn handel in het groot willen opzetten. Nu zit hij in een tweetal kleine panden in de Janvossensteeg. Maar de gemeente zette een streep door zijn rekening. De handel gaat niet door en de ge meente wordt ook nog eens zijn huisbaas. Een onverantwoorde aankoop van gemeenschapsgeld, vindt hy overigens, want er komt heel wat voor kijken voor de panden zijn opgeknapt Het woonhuis van Van Vliet by- voorbeeld; daarvan is de bint in de voorgevel verrot En by de buren is het al net zo De gemeenteraad maakte er deze week geen punt van. Ze koch ten de boel voor een half mil joen. En dat was in zekere zin maar goed ook, want de wet houders hadden het koopcon tract al getekend. Op eigen ver antwoording. Ook teveel ge dronken? In nevelen gehuld bleef de vraag hoe de gemeente nou met een lager bod toch in de prijzen viel Toen PPR raadslid Van Oosten daarnaar vroeg, haalde wethouder Tcssclaar zyn schouders op "Er zyn geen ge heime afspraken gemaakt. In het stadhuis zullen voortaan echt geen glaasjes Bols worden geschonken", zei de wethou der nuchter. LM Leiden vrouw zijn er veel combinaties van jurken met jasjes driedelige pakjes en mantelpakjes van de merken Mondi, Ara en Lucia. Kleding waarby het modische vooral moet worden gezocht in details als mouwin zetten, boordjes en ceintuurs evenals de dessins. Ook hier veel verwerking van grys met pastelkleu ren en een heel mooi zwart/wit balletjes ensemble. Zwart wit is de kleur van de grote couturiers maar ook in de confectie is het al te vinden. Mantel Wat in deze show erg goed aan bod kwam was de (re gen )man tel. Voor elke leeftijd was bijvoorbeeld de city-coat van Del Mod, een klassiek trenchcoatmo del dat nog jaren actueel blijft. Een leuk modegrapje was de jas waarvan de plooi in de mouwen op sprong. De mantel zelf was donkerblauw maar de omslag van mouw en de "plooi" waren uitgevoerd in een fel blauw. Naast deze echte regenjassen ook klassieke mantels van alcantara of een immitatie daarvan en grappige korte jasjes om op een jurk, rok of een pantalon kunnen worden gedragen. De col lectie van Warnecke biedt veel mogelykheden tot combineren, wat vooral jonge mensen heel prettig vinden. De mannequins droegen tijdens de show brillen van Look, die weer gecombineerd waren met armban den in dezelfde stijl, een collectie die door het leven gaat als Madame Landry Creations. Met de gehele presentatie gaf Warnecke in samenwerking met de andere Leidse collega's een goed beeld van de mo gelijkheden die er op modegebied voor de jonge en wat oudere vrouw die zich niet meer thuis voelen in trends als vagebond en jogging zijn. HENRIETTE VAN DER HOEVEN Streepjesjapon met effen mouwen en een effen boordje. LEIDEN - Een duidelijk verjongd Warnecke presen teerde gisteravond in de Stadsgehoorzaal de collec tie voor voorjaar en zomer. Stond het modehuis aan de Breestraat vooral bekend om mooie, modieuze kleding voor de wat oudere vrouw, het nieuwe ma nagement wil ook heel duidelijk de jongere consu ment binnenhalen. Daarbij wordt met de collectie van Les Copines o m. niet gemikt op een tienerpubliek maar op de jonge vrouw van even twintig, die graag modieus gekleed gaat en daar ook wel wat geld voor over heeft. Een japonnetje uit die jonge collectie kost ongeveer 190 gulden. In de Les Copines kleding veel sportieve broekrokken, bodywarmers en jacks. Niet in de bij na nu al obligate pasteltinten maar in aardekleuren, kaki en combinaties van pastels en grijs. Het is echter niet alleen deze collectie, waarvoor een speciale hoek in de winkel is ingericht, die Warnec ke jong maakt, ook fabrikanten als Betty Barclay en Fink zorgen voor een jong accent door de hele col lectie. Van Fink was een geruite bermuda en blouse met daaroverheen een gestreepte rok erg leuk en het driedelig pak met donkerrode blouse met wijde pof mouwen en rok met ook een strook rood en daar overheen een gestreepte rok was een aantrekkelijke combinatie. Al deze kleding werd leuk gecombi neerd met hoeden en tassen van Messchers Mode huis dat dit jaar vijftig jaar bestaat en met schoenen van Van Dalen. Ook bij Van Dalen valt een jubileum te vieren, zilver. De vertegenwoordigers van deze jubilarissen werden door lady-speaker mevrouw Croonen-De Roo in de bloemetjes gezet. Maar naast die aandacht voor de jonge vrouw blijft een groot deel van de collectie toch gericht op die wat grotere maten. Voor deze vaak wat oudere

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3