Speculanten in bezit aandelen Steeds Alleen steun bezetters PSP voor Troefgebouw WIJN VAN GOEDE HUIZE Sen mei feclcnib btadkteefd De nieuwe Europese bruidsmode: nü in de Haarlemmerstraat Leiden 71? - - - ~i W erkmanswoningen in problemen LEIDEN - De woningbouwvereniging Werkmanswoningen dreigt in moeilijkheden te komen door de activiteiten van twee speculanten. Het merendeel van de aandelen van de vereniging is in handen van dit tweetal. Het bestuur van de vereniging en de gemeente vrezen dat de twee grote aandeelhouders zullen proberen hun aandelen ten koste van de vereniging winstgevend te maken. LEIDEN De gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met de aankoop van het Hartevelt-: complex aan de Langegracht en de sloop van de bijgebouwen van het oude Zeevaartschool aan het Noordeinde. Alleen de PSP stemde tegen. "Het wordt koud en eenzaam ter linkerzijde", zei PvdA-wethou- der Tesselaar toen bleek dat al leen nog PSP-raadslid De la Mar zich verzette tegen de sloop van de gebouwen, waarin tot voor kort vormingscentrum Troef ge huisvest was en die nu bezet wordt gehouden door een groep jongeren die er experimentele werkprojecten willen beginnen. De gemeente had deze groep ver vangende huisvesting aangebo den in het Hartevelt-complex. Dat wees de groep af, omdat het te duur zou zijn. Niet de huur prijs was het probleem, maar er zou een ingrijpende verbouwing nodig zijn, die drie ton meer zou kosten dan de gemeente bere kende. Wethouder Tesselaar zei dat het hem onbekend was waar dat be drag van drie ton op gebaseerd is. Raadslid Plasterk (ook PvdA) noemde het Hartevelt-complex zeker geschikt. "De huur is rede lijk en afgestemd op de begro ting van de groep. Het is droog, schoon, brandveilig en er zijn voldoende voorzieningen". Plasterk gaf toe dat er nog wel het een en ander aan moet gebeuren wat betreft de indeling van het gebouw en het sanitair. Maar daar zou de gemeente nog wel wat geld voor over hebben. Bo vendien, zo redeneerde Plasterk, zou er aan het gebouw aan het Noordeinde immers ook het no dige moeten gebeuren. Plasterk kreeg bijval van de overi ge fracties. Walenkamp (CDA) zei dat de negatieve reactie van de groep zijn fractie onaange naam had verrast. Bakker (WD) sloot aan bij de woorden van Plasterk en merkte op "We kun-, nen niet bezig blijven". Redelijk Brands (CPN) noemde het gebouw een redelijk alternatief en Van der Ham (D'66) zei het te betreu ren als de groep vast houdt aan de weigering. Zoals gezegd stond alleen de PSP vooralsnog, afwij zend tegenover de sloop van het voormalige Troefgebouw. Raadslid De la Mar wilde eerst opheldering over de drie ton ver- bouwingskosten, die de groep in haar afwijzing van het aanbod noemde. In eerste instantie sprak De la Mar nog namens de PPR. Later dis- tancieerde PPR-raadshd Van .^01 o door Kees Klerks, direkteur van slijterij-wijnhandel Helaas... hoewel de droom van iedere wijnliefhebber hebben deze wijnen één belangrijk minpunt en dat is de s nig hoge prijs die men er voor moet betalen. Het is daarom i gaan zoeken na< prijs. Op advies van wijnschrijver HUBRECHT DUIJKER was ik be gin februari in Zuid-Frankrijk in het dorpje Saint Saturnin. Dit dorp, gelegen op de uitlopers van het zonne-plateau van Larsac in het departement Hérault, is door de steenachtige, zeer kalkrijke bodem en de volop aanwezige zon bij uitstek geschikt voor wijnbouw. De 22 kleine wijnboeren van Saint Saturnin hebben zich in 1973 verenigd in een coöperatie en juist door de strenge kwali- teits controle van deze coöperatie heeft hun rode wijn, die men ook onder de naam Saint Saturnin verkoopt, grote regionale bekendheid verkregen. In talloze restaurants in de Midi staat deze wijn op de wijnkaart aangeprezen. Hoewel men in 1979 op beperkte schaal met export is begon nen, was deze wijn tot nu toe niet in Nederland te koop. Slijterij-Wijnhandel Klerks prijst zich dan ook zeer gelukkig deze voortreffelijke rode wijn als eerste in Nederland op de markt te brengen. De prijs van deze soepele, fruitige wijn die meestal jong gedronken wordt, maar ook zeer goed 1 2 jaar weggelegd kan worden is, als men de kwaliteit in ogenschouw neemt, eigenlijk bespottelijk goedkoop. SAINT SATURNIN 1981 per fles 5,95 en bij een doos 12 fl. 5,45 P n Oosten zich van de bezetters. Hij noemde hun reactie overtrokken en vond het onjuist dat ze de sloop zelf afwezen, terwijl tot nu toe alleen het tijdstip van de sloop ter discussie stond. De verdeeldheid bij Klein Links kreeg nog extra nadruk doordat CPN-raadslid Brands tijdens het spreken van de PSP-er tussen beide kwam. Na afloop van de vergadering zei een raadslid "Het was een afgang voor de PSP. Ze hebben zich veel te veel met de groep geïdentificeerd". LEIDEN - Op deze merkwaardi ge wijze bivakkeerde een perso- nenautode afgelopen twee dagen in een sloot bij de Smaragdlaan langs de nieuwbouwwijk Kop- pelstein (tegenover de voetbalvel den van Leider, en ZLCGebrek aan parkeerplaatsen? Nee. een bestuurder zonder rijbewijs die meende al te kunnen rijden. Hij onderschatte zondagmiddag de curve in de bocht die de Sma ragdlaan even voorbij het sport complex van Diok in de richting van het Morskwartier maakt. Ge volg: de wagen belandde op de middenberm, waarna de chauf feur een iets te forse ruk naar rechts aan zijn stuur gaf dwars de rechterweghelft overging, een lantaarnpaal net ontweek en via de walkant uiteindelijk nog zachtjes in de sloot belandde. De 25-jarige bestuurder en drie jeugdige mede-inzittenden be dachten zich geen moment: zij verlieten de sloot en lieten de wa gen onbeheerd achter. Na een verblijf van ruim een etmaal werd de auto gisteren uit de sloot getakeld. De politie heeft de da der achterhaald. De statuten van de vereniging be palen dat het dividend ten hoog ste drie procent bedraagt. De aandelen, met een nominale waarde van honderd gulden, le veren dus jaarlijks maximaal drie gulden op. Er is een wijzi ging van de statuten voor nodig om het bezit van aandelen lucra tiever te doen zijn. Om die statuten gewijzigd te krij gen zullen de twee aandeelhou ders, het WD-gemeenteraadslid Krants uit Kampen en de in En geland verblijvende Meijer, eerst proberen het bestuur over te ne men. Op de komende vergade ring van aandeelhouders, die vol gende week wordt gehouden, staat het ontslag van drie be stuursleden op de agenda. De 'Vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswo ningen' is de oudste woning bouwvereniging van Leiden. Zij werd in 1891 opgericht door prof. Drucker, de hoogleraar die ook de woningwet ontwierp. De uit gifte van aandelen was toenter tijd het middel om sociale wo ningbouw te financieren. Werkmanswoningen is de enige Leidse woningbouwvereniging die het bezit van aandelen kent. Elders in het land bestaan er nog 35 van zulke verenigingen, maar - op een Amsterdamse na - heb ben alle verenigingen hun statu ten zo aangepast, dat de invloed van de aandeelhouders is be perkt. Bedrijfsreserve Werkmanswoningen is tevens de kleinste van de Leidse verenigin gen Het huizenbezit omvat ruim zeshonderd woningen en hoewel de vereniging er op zich finan cieel niet rooskleurig voorstaat, beschikt zy over een geheel gere noveerd woningbezit en een aan zienlijke algemene bedryfsreser- "Enige jaren geleden merkten wij een plotselinge belangstelling voor de aandelen. Er werd soms tweeduizend gulden voor be taald", aldus voorzitter prof. dr. W. Eizenga. Kennelijk speculeer den deze kopers erop dat zy de bedrijfsreserve te gelde konden maken. Eenmaal het bestuur van de ver eniging in handen, zou besloten kunnen worden tot de uitgifte van obligaties tegen een gunstige koers, zo zou het plan luiden. Onmogelijk, menen bestuur en ge meente na het inwinnen van juri dische adviezen. Niet alleen het verenigingsrecht uit het burger lijk wetboek, maar ook de wo ningwet is van toepassing op werkmanswoningen (privaat en publiekrecht). Een wijziging van de statuten, zoals de aandeelhou ders voor ogen staat, zal altijd met succes by de rechter kunnen worden aangevochten, menen zy. Kennelijk hebben de twee aandeel houders ook betwijfeld of hun plan kans van slagen heeft, want beiden hebben hun aandelen pakket aan de gemeente te koop aangeboden. Wethouder Tesse laar van volkshuisvesting heeft echter de aanbiedingen, vertrou wend op de juridische adviezen, van de hand gewezen. Redactie: Bart Jungmann Jaap Visser Puzzelroute (2) Dacht de politie aanvankelijk dat de nieuwe verkeerssituatie in de binnenstad alleszins soepel was gerealiseerd, nu - na twee weken wordt daar wat an ders over gedacht. "Er zitten toch nog wel wat haakjes en ogen aan", zoals politiezegs- man Dick Graveland het for muleert. De nieuwe binnenstadsroute in het kort: auto's, komende van de Rijnsburgerweg, moeten voortaan rechtdoor over de Valkbrug om in de binnenstad te belanden. De Stationsweg is voortaan niet meer voor door gaand verkeer, linksaf bij het station kan dus niet meer. "Waar wy ons echt bezorgd over maken, is het oversteekpunt voor fietsers bij de Valkbrug", zegt Graveland. "Voor fietsers die daar de weg over willen ste ken, is het een levensgevaarlij ke situatie". Wellicht dat ver keerslichten daar voor een op lossing kunnen zorgen. Ver- keersambtenaar J. van Duijn heeft dat al eerder laten door schemeren. Ook blijken een hoop automobi listen wat hardleers. Zij blijven aan het eind van de Rijnsbur gerweg rechtsaf slaan om dan pas te merken dat ze de Sta tionsweg niet op kunnen. "Sommigen zien daar dan ta xi's doorheen slippen en willen dat dan ook. Een auto heeft al flink wat schade gereden tegen die betonnen rand". Anderen, zo meldt Graveland, nemen de rotonde by het be lastingkantoor om te keren.. "Die denken dan daar hi, ha, ho de Stationsweg in te kun nen". Resultaat lange files op het Stationsplein en gevloek aan het eind van de Stations weg als een bord verbiedt de Steenstraat in te rijden. "Een aantal rijdt overigens wel ge woon door. Vandaar dat we de zaak daar ook goed in de gaten houden". Om domme vierwielers nu al wij zer te maken (andere plannen worden in een rapport vervat), is een groot bord op het Rijns- burgcrviaduct gehangen. Au tomobilisten wordt daar nog eens op gewezen dat ze recht door naar de Valkbrug moeten. En als ze het dan nog niet begrij pen, dan weet Graveland het ook niet meer. "Een levensgevaarlijke situatie" voor de fietsers bij de Valkbrug. Oversteken is geen gemakkelijke klus op de nieuwe verkeersader. troio. Hoiv*»ti De plank mis (5) Mare Opgenhaeffen wacht nog even met aankloppen bij de so ciale dienst in Den Haag De organisator van 'Windsurf '83' zei gisteren in een interview in deze krant dat wanneer hy maandag (gisteren) geen geld van Groenoordhallen-direc- teur Andre de Jong zou kry- gen, hy dinsdagochtend (van ochtend) bij de sociale dienst op de stoep zou staan. Opgen haeffen zegt dat hy nog twin tigduizend gulden van de Grocnoordhallen krijgt. De Jong beweert het tegenoverge stelde. Opgenhaeffen zegt dat hy werkelijk geen 'rooie cent meer heeft. Toch wacht hy met het aanvragen van een bij standsuitkering tot een finan cieel deskundige jurist heeft uitgezocht hoe de vork nu werkelijk in de steel zit Op genhaeffen "Ik kan nu natuur- lyk wel naar de sociale dienst gaan. Maar wat voor een ver haal moet ik dan vertellen? Dat ik wel geld heb maar dat ik er niet bij kan komen? Nee. ik moet voorlopig nog maar even by vriendjes eten" Het onderhoud met Andre de Jong is voor de jonge (28) Haagse ondernemer nogal te leurstellend verlopen Maar De Jong snapt het niet. Er klopt werkelyk geen hout van de manier waarop hij rekent. Hij heeft me gisteren een reke ning van twintigduizend gul den gegeven. Thuis heb ik de bewijzen daarvan nog eens na gerekend en ik kwam niet ver der dan een bedrag van nog geen tienduizend gulden De Jong heeft zich dus in zyn no- chalance al heel slordig voor een 'nulletje of tien' vergist". En ook die vermeende tiendui zend gulden schuld vecht Op genhaeffen aan "Ik ben zelf geen financieel expert maar het slaat allemaal nergens op Ik heb nu die jurist ingescha keld. zelfben ik druk bezig het bewysmatenaal bij elkaar te zoeken en die jurist moet dan maar verder de puzzel in elkaar passen". Waarschynlijk geïnspireerd door de veemarkt zegt Opgenhaef fen behalve over geld ook over 'koetjes en kalfjes' te hebben gepraat. "Daarbij hebben we het ook nog even over een mo gelijke volgende windsurf- beurs in de Groenoordhal ge had De Jong liet doorscheme ren daar eventueel nog wel iets voor te voelen. Ik dus niet". De Jong zelf wil hier nog niets over zeggen. Hy weigert nog altyd hardnekkig commentaar te geven op de gebeurtenissen rond 'Windsurf '82' Maar mis schien is hy inderdaad van plan om een derde keer met Opgenhaeffen in zee te gaan Want wellicht geldt ook in de surfwereld dat driemaal scheepsrecht is J V. Het Kamper WD-raadslid Krants vroeg naar verluidt een bedrag van 310 000 gulden voor t*u honderd aandelen (nominale waarde 20.000 gulden). De groot ste aandeelhouder zou dit bedrag er zelf voor betaald hébbd IV selaar wilde zoals gezegd hierop niet ingaan. Het is ook zeer de vraag of het ryk deze aankoop door de gemeente zou hebben goedgekeurd In het geruchtencircuit dat de kwestie omgeeft, wordt ook de naam genoemd van een Bos- koops D'66-raadslid, die op de nominatie zou staan om door de aandeelhouders tot bestuurslid te worden benoemH Weigering De weigering van de wethouder om de aandelen op te kopen wordt - ondanks een zeker risi co - gesteund door de Leidse po litieke partyen. Fractieleider Kuyers van de WD hoort daar ook bij. Naar verluidt zou hy via zyn party druk hebben uitgeoe fend op zijn Kamper partijge noot. Kuyers ontkent dit. Ook wil hy desgevraagd geen waar deoordeel geven over de handel wijze van dit liberale raadslid Deze Kampenaar zou zyn aandelen in een indrukwekkend aantal BV's hebben ondergebracht om het aantal stemmen in de aan deelhoudersvergadering zo groot mogelijk te doen zyn. In de statu ten is vastgelegd dat niemand meer dan tien stemmen mag uit brengen. Door het onderbrengen van de aandelen in verschillende BV's zou deze beschermende be paling zijn omzijld. Voorzitter Eizenga zegt dat het al een tyd de bedoeling is om de statuten te wyzigen, maar dan met het doel van het verschynsel aandeelhouders af te komen Toen enige jaren geleden de toenmalige wethouder Verboom aan bestuurslid (penningmees ter) mr. H. Weiland vroeg of het bestuur geen kans zag om van de aandeelhouders af te komen, ant woordde deze: "De invloed van aandeelhouders is uiterst gering. Wij weten van vele aandeelhou ders niet eens waar ze zitten. Op vergaderingen komt by na nie mand". Ontruiming kraakpanden LEIDEN - Vier kraakpanden aan de Uiterstegracht zyn vanmor gen ontruimd. Dit verliep zonder problemen. De krakers waren er enkele dagen geleden al vrywil- lig uitgetrokken. De panden zul len worden gesloopt. de Grootste ^jecüuJy...k Irxuldi- en tarondmexie In AJscLrtUn.f Haarlemmerstraat 42 Leiden Tel,071 151204

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3