actief in I vrije tijd I 'Ik ben op alle mogelijke manieren tegengewerkt' Mogelijk opheffing vleeskeuringsdienst Groep wil niet in Harteveltcomplex Organisator kijkt terug op surfbeurs Man (23) van tas beroofd Inbrekersduo betrapt bij Lugdunum Intrede ds. K.J. Jansen in Zuid-West Fluor neemt Leids bedrijf Marcos over Katwijker(21) beroofd van twee ringen Onrust onder personeel Gebouw te duur Tweetal van mishandeling verdacht MAANDAG 28 FEBRUARI 1983 Leiden Mark Opgenhaeffen: "Ik heb voor elke sleutel en elke stoel die ik nodig had, moeten vechten". (foto Holvast) DEN HAAG/LEIDEN - Ergens hal verwege het gesprek, dat vrij dagavond plaats had in zijn rui me kantoor- en leefruimte aan het Haagse Noordeinde, trekt hij plotseling z'n portemonnee uit z'n achterzak en laat de in houd zien: een briefje van vijf entwintig en wat kleingeld. LEIDEN - Een 23-jarige man uit Leiden is vrijdagmiddag op de Rijn- en Schiekade van zijn tas beroofd. De jongeman werd door iemand op een sportfiets van zijn fiets geduwd, met een hamer op zijn hoofd geslagen en met een mes bedreigd. De dader ging er met de tas van door, maar deze bevatte geen geld of waardevolle spullen. Het slachtoffer moest met een hoofd wond naar het Elisabeth Zieken huis. LEIDEN - De Leidse politie heeft in de nacht van zaterdag op zon dag rond kwart voor vier twee Leidse scholieren van 17 en 19 jaar op heterdaad betrapt bij een inbraak in de kantine van de voetbalvereniging Lugdunum in de Kikkerpolder. Het tweetal, dat de kantine was binnengeklommen na het ver nielen van een paar ruitjes, had geluidsapparatuur en sigaretten klaargezet om mee te nemen. De jeugdige inbrekers worden er ook van verdacht in het afgelo pen weekeinde te hebben inge broken in andere sportkantines in dezelfde omgeving. Onder an dere in de kantines van de voet balvereniging UVS en de atle tiekvereniging Holland. Bij de atletiekvereniging werd een telefoontoestel, een muntauto- maat en snoepgoed gestolen. In de kantine werd de brandblusser grotendeels leeg gespoten. Het tweetal was op de fiets naar de kantine van Lugdunum geko men. Ook gestolen, vermoedt de politie. Door artikel is de directie van de Groenoordhallen zich kennelijk rot geschrokken en ben ik verder op alle mogelijke manieren te gengewerkt". door LEIDEN - Schrijver Maarten 't Hart (links) was zaterdagmid dag aanwezig in boekhandel De Kier aan de Nieuwe Rijn om ex emplaren van zijn nieuwste boek 'De Kroongetuige' van een hand tekening te voorzien. Veel 'souve nirjagers' bleken geintereseerd in een gesigneerd boek. 'De kroongetuige', een psychologi sche thriller die zich afspeelt in Leiden, is reeds aan zijn zesde druk toe. Een woordvoerder van de verkoopafdeling van de Ar beiderspers meldde vanmorgen dat dit betekent dat er binnen en kele weken al ruim vijftigdui zend exemplaren zijn verkocht. Naast hem mocht de schrijfster Mensje van Keulen (rechts van 't Hart) plaats nemen. Zij sig neerde haar nieuwste boek 'Over spel'. Ook Van Keulen heeft niet te klagen over het koopgedrag van het Nederlandse volk: 35.000 boeken voorzien van haar naam hebben inmiddels een plaats ge vonden in de diverse wandmeu- belen. LEIDEN - Ds. K.J. Jansen heeft gisteren intrede gedaan in de Leidse hervormde gemeente. In de Bevrijdingskerk werd hij be vestigd door zyn voorganger dr. J.A.B. Jongeneel. Het werkgebied van de nieuwe predikant is Zuid-West, waar de samenwerking tussen hervorm den en gereformeerden nu vorm heeft gekregen in gemeenschap pelijke morgendiensten. Onder andere resteerde na 'Wind surf '82' een huurschuld van ze ventienduizend gulden bij Groenoordhallen-directeur And- re de Jong. Maar volgens Opgen haeffen heeft De Jong daar nooit een probleem van gemaakt. "De afspraak was dat ik die schuld tijdens de volgende beurs zou in lopen. Maar de eerste dag van 'Windsurf '82' kwam De Jong al om een bedrag van twaalfdui zend gulden zeuren, terwijl ik had gerekend op een afdracht van zevenduizend gulden per dag. Twaalfduizend gulden is een onverantwoord hoog bedrag want zo hou je natuurlijk geen 'beursgeld' over. In totaal heb ik zo'n 78.000 gulden naar boven, naar de kluis van de Groenoord- hal gebracht". Al op de allereerste beursdag zou Opgenhaeffen door De Jong zijn bedreigd met sluiting van de beurs. "Onder die dwang heb ik ook een papier ondertekend waarop stond dat de Groenoord- hal de kassa zou doen. Al met al hield in geen cent meer over op m'n mensen te betalen. Daardoor is er onrust en dus chaos ont staan". Pistool De opstelling van de directie van de Groenoordhallen leek volgens Opgenhaeffen nergens naar. "Ik heb werkelijk voor elke sleutel en elke stoel die ik nodig had, moeten vechten. Vaak tever geefs. Zo kon ik geen sleutel van de kleedkamers krijgen waar door vrienden van mij, die de beurs bewaakten, zich niet eens konden douchen. Maar ik was wel goed genoeg om het vuile werk voor De Jong op te knap pen, zoals het bemannen van de telefooncentrale". De chaos achter de beursschermen werd op zeker moment zo groot dat Opgenhaeffen, zoals hij dat zelf zegt, 'zaterdagavond uit z'n dak ging'. "Ik voelde me be dreigd omdat er allemaal stuite rende mensen om me heen ston den die geld van me wilden heb ben. En da's best eng. Ik ben toen in m'n auto gestapt en in drieeneenhalf uur naar Belgiè gereden om een pistool te kopen. Zo'n beetje iedereen loopt daar met zo'n ding op zak, dus ik wist dat ik in België makkelijk zou slagen. Ze hebben me trouwens wel belazerd, want als ik dat ding ooit had gebruikt dan was het volgens de politie waarschijnlijk in m'n hand ontploft" Op zondagmiddag liet Opgenhaef fen op het toilet in de hal zijn schiettuig aan een kwade stand houder zien. "Ik stelde hem voor om samen naar de kluis te gaan en er geld uit te halen. Hij zei 'dat is goed' en waarschuwde gelijk de politie. Even later zat ik op het politiebureau". Laag stront Opgenhaeffen beweert dat hij de gene is die de grootste financiële strop aan 'Windsurf '83' heeft overgehouden. "Door alle tegen werking en chaos schat ik zelf ongeveer een ton aan inkomsten te zijn misgelopen. M'n broodjes tent, de verkoop van m'n mascot tes en de modeshows die ik hield, alles is geflopt. Bovendien is bijna alle dure surfkleding door modellen gerausd". "Net als vorig jaar hou ik nul kom ma nul aan de beurs over. Maar dat vind ik geen punt want geld interesseert me alleen als middel om zo'n beurs te kunnen organi seren. Ik doe dit niet om er rijk van te worden. Dat kan ook niet, hooguit op lange termijn. Ik raak mijn geld liever op deze manier kwijt, dan dat ik beroofd wordt en iemand er met m'n portemon nee vandoor gaat, na me een klap op m'n hoofd te hebben gege ven". Behalve de beursorganisator zelf is ook de beursopbouwer Herman Roedoe van het reclame bureau Joop Visser flink gedupeerd. Hij moet nog ruim de helft van zijn 'beursgeld' krijgen en zal eventu eel via de rechter proberen dit bedrag van vele duizenden gul dens alsnog te innen. Opgenhaef fen: "Toch is het voor een deel de eigen schuld van Roedoe dat hij z'n centen nog niet heeft. Hij heeft de beurs niet volgens af spraak afgebouwd. Hij kwam in tijdnood doordat er nog een laag stront in de hal lag toen wij met de opbouw zouden beginnen. Bovendien heeft Roedoe de klus onderschat Hij zou die beurs wel even met een paar man in elkaar timmeren, maar dat lukte dus niet". Sponsoring Terugblikkend op 'Windsurf '82 en '83' zegt de jonge Hagenaar dat het organiseren van een wind- surfbeurs voor hem zeker niet te hoog is gegrepen. "De organisa tie op zich was niet slecht. Een volgende keer zal ik het bijna op LEIDEN - Het personeel van de vleeskeuringsdienst in Leiden is verontrust over de plannen van de minister om de gemeentelijke keuringsdiensten op te heffen en te vervangen door rijksdiensten. Het hoofd van de dienst, mr. F.X.M.M. Cremers, noemt het "een hoogst merkwaardige zaak dat de betrokkenen eigenlijk nog van niets weten. Officieel zijn de gemeenten niet ingelicht". Bij de vleeskeuringsdienst voor Leiden en omgeving werken twintig personen. Het personeel bestaat uit drie dierenartsen, twaalf keurmeesters en vijf werknemers voor de administra tie en het laboratorium. De dienst verricht de keuringen in het Leidse Slachthuis en in vleesverwerkende en vleesex port-bedrijven. Ook behoort de Leidse veemarkt gedeeltelijk tot het werkterrein Ski-sport In de Boerhaavezaal aan de Ma- rienpoelstraat 69a wordt van daag een informatie-avond ge houden over de integratie van gehandicapten in de ski-sport. Er wordt een film gedraaid en gehandicapten zelf beantwoor den eventuele vragen. De avond begint om half negen en de toegang is gratis. Koppelstein 'Koppelstein, een Hollands ide aal' is de titel van de film die morgenavond in premiere gaat in de kantine van VV Leiden aan de Smaragdlaan Deze dertig minuten durende film gaat over de 204 premxe-B- koopwoningen die een jaar tot twee jaar geleden in de wijk Koppelstein iverden betrokken. De filmgroep TIEM maakte een portret van het buurtje en zijn bewoners. Aanvang half tien CDA Het CDA-Leiden houdt morgen avond een openbare ledenver gadering in het Wienerwald aan de Steenstraat. Staatsse cretaris drs. J P van d>r Km- den spreekt daar over 'Volksge zondheid en maatschappelijke dienstverlening: alleen maar ombuigen?'. Aanvang acht uur. precies dezelfde manier doen. Alleen zal ik een andere plaats voor de beurs kiezen. Verder zal ik meer overleg met de deelne mers voeren en proberen een grote sponsor achter me te krij gen waardoor ik scherper kan prijzen: lagere meterpnjzen voor de standhouders en lagere toe gangsprijzen. Ik denk aan spon soring op de manier waarop de ABN het Rotterdamse tennis toernooi organiseert. De contac ten daarvoor heb ik al via een re clamebureau gelegd". Bang dat zijn naam voorgoed is verpest, is Opgenhaeffen even min. "Alleen zal ik voorlopig mijn sociale leven binnenshuis moeten leiden. Want zowel in Den Haag als Leiden kennen zeer veel mensen mij en ik heb geen zin dat hele pistoolverhaal telkens maar weer te moeten af draaien. Ik ben daar nu al vrese lijk moe van, terwijl ik het nog maar tachtig keer heb verteld". van de dienst, die de gemeenten Leiden. Alkemade, Leiderdorp. Voorschoten. Warmond, Zoeter- woude en Oegstgeest omvat en waarbij in een samenwerkings verband ook Wassenaar en Ha- zerswoude zijn aangesloten. Een projectgroep van de ministe ries voor landbouw en voor volksgezondheid is bezig de reorganisatie van de keurings diensten voor te bereiden. De plannen van de regering komen erop neer dat de ongeveer 120 ge meentelijke diensten in Neder land worden vervangen door vijftien rijksdiensten. De centralisatie van de diensten zou een besparing van zo'n 25 miljoen gulden opleveren. Als gevolg van de centralisatie zou den er in het land naar schatting zeventig tot honderd dieren artsen moeten afvloeien, veertig administratieve krachten en een aantal keurmeesters. Repelsteel De ekologische winkel Repelsteel heropent morgen op feestelijke wijze. Het nieuwe Repelsteel is gevestigd aan de Breestraat 19, eerste verdieping. Repelsteel breidt het aanbod uit met bio logisch geteelde groenten en milieuvriendelijke reinigings middelen. De winkel u ruimer dan de vorige en er u een zit hoek gemaakt u-aar ook thee kan worden gedronken. Ope ning om twaalf uur. Belastingbiljetten Het CNV wil ook dit jaar weer mensen helpen by hel invullen van hun belastingformulieren. Op verschillende plaatsen zijn mensen van de vakbond actief LEIDEN - Het Haarlemse bedrijf Fluor Nederland BV heeft het in genieursbureau Marcos Marine Consults BV in Leiden overge nomen. Fluor kreeg dit bedrijf in handen door de aandelen over te nemen van Smit Internationale BV en het RSV onderdeel Wilton Fijenoord. Het is niet bekend hoeveel geld met deze transactie is gemoeid. Marcon BV is een raadgevend in genieursbureau aan het Schut tersveld. Het bedrijf heeft 31 me dewerkers in dienst, die allen hun baan behouden. Het is een raadgevend ingenieursbureau, dat advies geeft over vaste en diepstekende offshore-con structies. Fluor Nederland be schouwt Marcon als "een waar devolle aanvulling op zijn Euro pese off-shore-activiteiten", al dus een woordvoerder. Het is volgens hem niet de bedoeling de naam Marcon te veranderen of wijzingen aan te brengen in de advieswerkzaamheden van het bureau. LEIDEN - Een 21-jarige Katwij- ker is zaterdagavond nabij het Plesmanviaduct beroofd van twee zilveren ringen en een por temonnee. De jongeman liep het viaduct in. in de richting van de Plesmanlaan, toen hij werd aan gesproken door een fietser. Een fietser waarschuwde hem "voor een gevaarlijk tweetal, verderop in de tunnel". De Katwijker maakte rechtsom keer. maar werd door dezelfde fietser ter hoogte van het open baar toilet by de hals gegrepen en tegen de grond gegooid Het 'gevaarlijke tweetal' voegde zich bij de fietser. Hier werden de rin gen van de vingers van de Kat wijker gerukt en zijn portemon nee gestolen. In de portemonnee bevond zich slechts een gering bedrag. De jongeman raakte gewond aan gezicht en elleboog. Hy moest zich in het Academisch Zieken huis onder behandeling laten stellen. De keuringsdienst voor de regio Leiden zou opgaan m een dienst- knng. die met uitzondering van de Rijnmond, heel de provincie Zuid-Holland omvat Wat de plannen precies voor de Leidse dienst gaan inhouden is nog on duidelijk Cremrrs 'Ja. onrust onder het personeel". "Het staat haaks op de decentrali satie-gedachte Terwijl altijd ge zegd wordt dat decentralisatie besparend werkt Maar noo. het ryk kan het kennelijk goedko per Alsof wy hier voor onze lol geld zitten uit te geven". "Maar de wettelyke normen voor de vleeskeuring, daar kan de mi nister ook niet omheen Wellicht kan de keuring doelmatiger, maar dan moet de minister eerst eens zeggen hoe dat moet gebeu ren", aldus het hoofd van de keu ringsdienst. om T- en TG-formulieren in te vullen. Wel moeten cliënten zelf al hun gegevens over inkom sten en uitgaven meenemen. Er wordt een kleine bijdrage ge vraagd. In Leiden zit het CNV morgen in het gebouw 't Brug- gehoofd aan de Steenschuur 11. 's Middags can kwart voor een tot half vijf en 's avonds van kwart over zeven tot half tien. inlichtingen. 070-884702 Fusie scholen De scholen Bambino, Oppenheim en Pestalozzi geven morgen avond voorlichting over hun fusie Aanvang acht uur in de Oppenheimschool Kinderbingo Buurthuis 'Op Eigen Wieken' aan het Valkenpad 2 houdt woensdagmiddag weer een kinderbingo. Aanvang twee uur. Markt Noorderwiek De school De Noorderwiek aan de Ter Haarkade houdt uoens- dagmiddag de jaarlijkse markt. Leerlingen en leraren verkopen rommeltjes en lekker nijen, de kinderen kunnen grabbelen en er uwrden teken films vertoond. Ook buurtbe- woners zijn welkom. De markt is van half drie tot vijf uur. "Dit is alles wat ik nog heb. Hier moet ik het weekeinde mee doorkomen. Maandagochtend (vanochtend red.) heb ik een af spraak met De Jong in de Groenoordhallen. Volgens mijn berekeningen liggen er nog twintigduizend gulden in de kluis van de hal die van mij zijn. Wanneer ik dat geld niet krijg dan sta ik dinsdagochtend voor de derde keer van m'n le ven bij de sociale dienst op de stoep". •Mare Opgenhaeffen, 28 jaar jong en de man achter de twee geruchtma kende windsurfbeursen in de Leidse Groenoordhallen. Zijn 'Windsurf '82' liep uit op een flop, terwijl 'Windsurf '83' het vo rig weekeinde ontaarde in een chaos met als diepte, dan wel hoogtepunt, de aanhouding van Opgenhaeffen in verband met verboden vuurwapenbezit. "Toch", meent Opgenhaeffen, "is de beurs een succes geworden. Bijna alle standhouders hebben goede zaken gedaan. Gemiddeld hebben zij de man zo'n dertig duizend gulden omgezet. Tram melant is er alleen achter de schermen geweest. Het publiek heeft er weinig of niets van ge merkt. Maar het is een godswon der dat het allemaal nog zo goed is gelopen, want het was echt een grote puinhoop". Een puinhoop die volgens Opgen haeffen het gevolg was van een negatief artikel over de beurs in het Algemeen Dagblad. "Daar stond een eenzijdig verhaaltje in dat was opgetekend uit de mond van een negatieve standhouder. Jaap Visser Ei van Columbus Zijn idee om windsurfbeursen te organiseren, beschouwt Opgen haeffen als een soort ei van Co lumbus. Terug uit Spanje, waar hij een tijdlang als bedrijfsleider in een surfwinkel in Rosas had gestaan, wilde hij in eigen land ook iets 'in het windsurfen' gaan doen. "Maar om een goeie surf winkel te beginnen, heb je ont zettend veel geld nodig. Ik heb er nog over gedacht om een eigen surfblad op te zetten maar daar waren er al drie van. Al pieke rend kwam ik opeens op het idee van een windsurfbeurs. De eer ste ter wereld". In een kantoortje dat ongeveer zo groot moet zijn geweest als de omtrek van een bureaublad, heeft Opgenhaeffen in z'n eentje een jaar lang gewerkt aan de voorbereiding van 'Windsurf'82'. Het werd uiteindelijk een kleine beurs met zeventien stands en de sponsor Pall Mali als redder in nood. "Het is dat Pall Mali er een paar flinke boten tegenaan had gegooid anders had het helemaal nergens naar geleken", beseft Opgenhaeffen. "Maar het belang rijkste voor mij was dat er een begin was gemaakt. Dat ik de beurs niet met winst had kunnen afsluiten, vond ik geen punt. Voor zo'n eerste keer had ik daar eigenlijk wel op gerekend". LEIDEN - De initiatiefgroep de Ziekenboeg wijst het aanbod van B en W van de hand om het Har- tevelt-complex aan de Lange- gracht te huren. De groep vindt het te duur om het gebouw voor gebruik geschikt te maken. De groep houdt het voormalige Troefgebouw aan het Noordein de bezet met de bedoeling er ex perimentele bedrijfjes op te zet ten. B en W willen het gebouw slopen. Om de experimentele werkprojecten toch een kans te geven, boden B en W het Harte- velt-complex te huur aan. De huur zou jaarlijks achtduizend gulden bedragen. Eenzelfde be drag zou nodig zijn voor verwar ming en nog eens tien mille voor elektra. Volgens de bezetters blijft er dan geen geld meer over voor de inrichting van het ge bouw. Vrijdag namen de bezetters een kijkje in het Hartevelt complex en kwamen tot de conclusie dat het geen vergelijkbaar alternatief is voor het Troef-gebouw. Het Hartevelt-complex zou zonder ingrijpende bouwtechnische ver anderingen niet bruikbaar zijn voor het doel. Bovendien, aldus de groep in een brief aan B en W, zijn de I" ei) verdiepingen van de drie histori sche opslagplaatsen aan de Lan- gegracht door lekkages zonder meer rot. Sanitair, water, licht en ventilatie en brandwerende voorzieningen ontbreken vrijwel geheel, aldus de groep. Zij vindt dat de raad vanavond geen beslissing moet nemen over de sloop van het Troefgebouw en dat B en W binnen twee weken met een nieuw voorstel moet ko men. LEIDEN - Twee Leidenaars van 22 en 18 jaar oud zijn in de nacht van zaterdag op zondag rond twee uur aangehouden op ver denking van mishandeling Het tweetal zou in de Haarlemmer straat vier Leidse en Leiderdorp- se jongens, in de leeftyd van 19 tot 21 jaar, hebben aangevallen. Een 21-jarige Leiderdorper kreeg nabij de zebra van de Pelikaan straat zonder aanleiding een por in zijn rug, gevolgd door enkele rake klappen. Kort daarop werd een 18-jarige Leidenaar door het duo bij de Hartebrugkerk tegen de hielen gereden met een brom fiets.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3