"Beddenreductie alleen papieren vermindering C 'Gezamenlijk standpunt uitgesloten' [Le/icfee agenda Directeur Rombout over bezuinigingen Elisabethziekenhuis: Venema trekt zich terug van werk Oranjegracht Initiatiefgroep Ziekenboeg: "Schreeuw en u wordt beloond" WD-er Willemsen: "We moesten ons haasten' Punaise blijft niet hangen Pand Koppenhinksteeg 6 goed alternatief Stag Bach-cantate ongenietbaar LEIDEN - Een gezamenlijk stand punt van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude over de komst van een meubelboulevard is niet te bereiken. Dit zeggen B en W van Leiden in antwoord op vragen van de CDA-raadsleden Bleijie en Walenkamp. De CDA-raadsleden hadden op een gemeenschappelijk beleid van de gemeenten aangedrongen, nu er zowel in Zoeterwoude als in Leiderdorp plannen worden ont wikkeld voor de vestiging van een meubelboulevard, terwijl ook Leiden daar belangstelling voor zou hebben. Zouden de ge meenten elkaar gaan beconcur reren, dan leidt dat - zo vreest het CDA - alleen maar tot onder linge afbraakpolitiek: meubelbe- Stad eri rand B en W Leiden in kwestie meubelboulevard: drijven zouden ervan kunnen profiteren door een lage prijs voor de grond te bedingen. B en W zeggen contact te hebben gehad met het Leiderdorpse col lege en dat in het geregelde over leg dat wethouders van economi sche zaken (of burgemeesters) in de regio met elkaar hebben, de plannen van zowel Leiderdorp als Zoeterwoude zijn besproken. Daaruit heeft het Leids gemeen tebestuur kennelijk de conclusie getrokken dat er geen gemeen schappelijk beleid te voeren is. Of Leiden inderdaad in de markt is voor een meubelboulevard - de Langegracht is als mogelijke vestigingsplaats genoemd - staat nog niet vast. Het college van B en W zegt er nog geen be sluit over te hebben genomen en laat daarom een aantal vragen van het CDA onbeantwoord. Wel geeft het Leidse gemeentebe stuur met zoveel woorden aan dat de provincie uiteindelijk zal beslissen of er een meubelboule vard in deze regio komt en in welke gemeente. De plannen voor zowel Leiderdorp als Zoe terwoude, die beide afkomstig zijn van het bedrijfsleven, zijn volgens B en W van Leiden niet overeenkomstig de bestem mingsplannen voor de desbetef- fende gebieden. Grootschalige detailhandelsactiviteiten zijn er niet toegestaan. Voor wijziging van de bestemmingsplannen is goedkeuring van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, nodig. Voor een concurrentieslag tussen de ge meenten hoeft volgens het Leid se college daarom niet te worden gevreesd. Op de vraag of de initiatiefnemers voor het Leiderdorpse plan eerst bij Leiden zijn geweest, antwoor den B en W dat de plannenma kers zich in diverse gemeenten, waaronder Leiden, hebben geo riënteerd. In contacten met amb tenaren is in 1981 de mogelijk heid besproken om in de Leeu wenhoek, het gebied bij de Ples- manlaan en Wassenaarseweg, een meubelboulevard te vesti gen. "De betrokken initiatiefne mers zijn hier niet meer op terug gekomen", aldus B en W. LEIDERDORP De berichten over de bezwaren tegen inkrimping van het aantal bedden in het Leiderdorpse Elisabethziekenhuis hebben onnodige onrust veroor zaakt. vindt algemeen directeur W. Rombout. De ver mindering met vijftig bedden en één wieg is een gevolg van de administratieve beddenreductie die door het ministerie van volksgezondheid is opgelegd. Het is ech ter alleen maar een papieren vermindering. In werkelijkheid houdt het Elisabethziekenhuis 440 bed den. De vermindering van het aantal ziekenhuisbedden verloopt in twee fasen. De eerste fase is ad ministratief. Het ministerie heeft uitgezocht welke bedden minder dan tachtig procent in gebruik waren. Die bedden werden door het ministerie weggestreept. Fi nanciële consequenties had dat niet voor het Elisabethzieken huis. Jaarlijks kent het ministe rie het ziekenhuis een bepaald budget toe wat bepaald wordt aan de hand van de functie die het ziekenhuis heeft in een be paalde regio. Die functie veran dert door het verminderen van het aantal bedden niet, het bud get dus ook niet. Financiële gevolgen had de bed denreductie wel gehad als het Leiderdorpse ziekenhuis nog on der het Centraal Orgaan Tarie ven Gezondheidszorg (COTG) had gevallen. Dan krijgt een zie kenhuis namelijk betaald per verrichting en verpleegdag. Het Elisabethziekenhuis had dan, zo is berekend, vier a vyf ton in moeten leveren. Maar omdat het Elisabethziekenhuis sinds 1 ja nuari 1981 samen met drie ande re ziekenhuizen meedoet aan het experiment budgettering heeft de beddenreductie geen invloed op de inkomsten. Sinds 1 januari van dit jaar werkt overigens elk ziekenhuis met dit systeem. In de Leidse regio zijn er eigenlijk te weinig ziekenhuisbedden. Volgens het ministerie moeten er 3,7 ziekenhuisbedden zijn per duizend inwoners. Voor het Eli sabethziekenhuis zou dat bete kenen dat er vier bedden bij moeten. Nu moet het ziekenhuis 51 bedden inleveren en straks komen er dan weer 55 bij. Alge meen directeur Rombout: "Het zou een raar beleid zijn als je nu terug moet en straks weer om hoog gaat. Dat kan nooit de be doeling zijn geweest van de ad ministratieve fase. Ik heb meer de indruk dat het een politieke kwestie was, zodat de minister kon laten zien dat het aantal bed den was gereduceerd". Daarom heeft het Elisabethzieken huis bezwaar gemaakt tegen de vermindering van het aantal bed den. Het is echter niet meer dan een formeel bezwaar. Voor het aantal afdelingen en personeels leden verandert er niets als het ziekenhuis op papier 51 bedden in moet leveren. LEIDEN - Het ingenieursbureau Venema heeft zich van het werk aan de Oranjegracht en omgeving teruggetrokken. Venema vindt dat hij tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan de 42 woningen te weinig steun heeft gekregen van de afdeling volkshuisvesting van de ge meente Leiden. Bovendien is Venema het niet eens met de wijze waarop het ad viesbureau Deerns van dit project in het Herengracht/Zijlsingel- gebied is verdwenen. Venema zegt de afdeling volkshuisvesting al bij aanvang van de werkzaamheden in oktober te hebben ge waarschuwd dat het project verkeerd zou aflopen. Maar de ge meente Leiden zou niet naar hem hebben willen luisteren. Venema zegt zich er van bewust te zijn dat hij, door zich terug te trekken, de bewoners in de kou laat staan. "Maar", zo voegt hij er aan toe. "ik kan echt de energie niet meer opbrengen om op deze wijze met de gemeente Leiden te werken". LEIDEN - De initiatiefgroep Zie kenboeg heeft kritisch gerea geerd op het aanbod van de ge meente om het Harteveltcom- plex aan de Langegracht aan de groep te verhuren. De groep zegt niet overtuigd te zijn van de noodzaak om het voormalige Troefgebouw, dat de groep sinds december bezet houdt, te slopen. In een schriftelijke verklaring zegt de groep dat zij wel gedwongen was om de ziekenboeg van het Marinecomplex te bezetten, om dat er een groot gebrek aan ruim te is voor experimentele bedrijf jes, die door werklozen worden opgezet. "De gemeente schrijft wel mooie nota's, maar was nooit bereid zich werkelijk voor de ini tiatieven in te zetten". De groep vraagt zich af waarom de gemeente nu plotseling zoveel haast maakt. Eerst is er door de (Klos)groep een half jaar tever geefs met de gemeente onder handeld, dan wordt de zieken boeg bezet en binnen de kortste tijd is de gemeente eerst bereid een gebouw aan de Cobetstraat te kopen en nu het Hartevelt- complex. "Dit betekent dus dat alle werklo zen-initiatieven eerst parlemen taire druk moeten uitoefenen, al vorens aan werken toe te komen. Schreeuw en u wordt beloond. Maar niet de schreeuwers moe ten beloond worden; het huis vestingsbeleid ten aanzien van werklozeninitiatieven van de ge meente moet veranderen. Er zijn zo veel andere groepen die ruim te nodig hebben". De groep zegt nog altijd niet te we ten waarom zij haar projecten niet in de Ziekenboeg kan uit voeren. De realisering van het bestemmingsplan Academiewijk kan in gedeelten worden uitge voerd, aldus de groep en zij vraagt zich af waarom de zieken boeg niet in de laatste fase kan. De groep verklaart dat de nieuwe huurder van het hoofdgebouw, de Stichting Burgerschapskun de, er geen bezwaar tegen heeft wanneer de ziekenboeg blijft staan. Bovendien wijst de groep erop dat de huurcontracten met de huidige huurders van dat ge bouw nog niet zijn opgezegd, ter wijl de opzegtermijn een halfjaar bedraagt. De groep heeft kritiek op de haast die het college maakt met de be handeling van het raadsvoorstel. Het voorstel over sloop van de ziekenboeg en de aankoop van het Harteveltcomplex staat aan staande maandag bovenaan de agenda. VOORSCHOTEN - De gemeente Voorschoten moet haast maken met de onderhandelingen met het ministerie van onderwijs over de prijs van de vleugel van het cultureel centrum. Ze moet alles in het werk stellen om tij dens de raadsvergadering van 29 april een besluit te kunnen ne men over de vleugel die de ge meente van het ministerie wil aankopen om op die plek een openbare basisschool neer te zet ten. De gemeenteraad heeft gister avond een WD-motie met deze strekking aangenomen. Volgens de fractievoorzitter van de WD. Inbreker moet acht maanden zitten DEN HAAG LEIDEN Het Haag se gerechtshof heeft een 24-jarige inwoner van Hoofddorp in hoger beroep veroordeeld tot een ge vangenisstraf van acht maanden, waarvan twee maanden voor waardelijk en een proeftijd van twee jaar. De rechtbank had hem eerder een zelfde straf opgelegd. De man moet die straf uitzitten voor een aantal inbraken in en om Leiden. De buit was geva rieerd: bij een doe-het-zelf-zaak aan de Zoeterwoudseweg stal hij een bedrag van duizend gulden; uit een sigarenzaak in Voorscho ten verdween de man met 130 aanstekers en 80 sloffen sigaret ten; uit een woning in Voorscho ten ontvreemdde de Hoofddor per sieraden en buitenlands geld; sokken, slipjes en after sha ve stal hij uit een aantal bedrij ven die aan de Haarlemmerm- straat in Leiden zijn gevestigd. De man gebruikte het geld om he roine te kopen, waaraan hij ver slaafd is. H.J. Willemsen, is spoed vereist in de onderhandelingen omdat volgens hem een einde moet worden gemaakt aan de onzeke re situatie die is ontstaan bij on derwijzend personeel, ouders en potentiële leerlingen. Raadslid J. Visser (PvdA/PPR) viel hem hierin bij. Hij voerde aan dat de marktpositie van het openbare onderwijs wordt aan getast. Wethouder Marselis onderkende dit laatste en zegde toe zijn best te zullen doen vóór de gestelde termijn de onderhandelingen af te ronden. "Maar aan het onmo gelijke is niemand gehouden", zo meende hij. Tot nu toe is het echter niet gelukt een afspraak te maken. Zoals be kend vraagt het ministerie 1,2 miljoen gulden voor de vleugel. De gemeente vindt dit bedrag te hoog. LEIDEN - De uitvinding van de punaise betekende een ware re volutie op het gebied van op- hangsystemen. De vondst van deze handzame mini-spijker was geniaal in haar eenvoud. Van theatergroep "De Stille Punai se" kan dat bepaald niet gezegd worden. De groep lijkt in niets op de bescheiden doeltreffend heid van haar naamgever. En zwijgzaam is men al evenmin. In het LAK-theater bracht de Stille Punaise haar eerste programma, "PAF". Dat is de afkorting van Power And Forever. Het stuk handelt over macht en de drie spelers zijn Engels sprekende ac teurs, die al vele jaren in Neder land optreden bij groepen als People Show, Waste of Time en 1 Jail Warehouse Company. Ze worden muzikaal en vocaal bege leid door Felix Strategier. Het begin is meteen al van een drammerigheid waar menige sekte nog wat van kan leren. Ter gend langzaam wandelen twee spelers het podium op, geheel in het zwart en met baarden als Russische joden. Dat trage tem po wordt de hele voorstelling door volgehouden. In alle scènes worden machtsverhoudingen tussen mensen verbeeld met een snelheid die je het bloed onder de nagels vandaan haalt. De spelers zetten alledrie een leuk typetje neer, maar rekken dan het uitspelen van de situaties net zo lang tot alle fut eruit is. De op dringerige orgelmuziek van Stra tegier maakt het er niet beter op. Voor de teksten vol hel en ver doemenis zou menige hardrock band zich schamen. De zang heeft nog het meest weg van die van een Gregoriaanse koorknaap met de doorrookte stem van een Ierse bard. De "Stille Punaise" blijft nog enigszins hangen op de aardige theatrale effecten die worden ge bruikt en op de uitgekiende be lichting. Met wat dan nog over blijft kun je nog geen veertje vastspijkeren. ARIEJAN KORTEWEG WD-fractievoorzitter Willemsen vindt dat spoed is vereist in onder handelingen tussen gemeente Voor schoten en ministerie van onderwijs over aankoop van de vleugel van het cultureel centrum. LEIDEN - Het pand Kop penhinksteeg 6 lijkt een goed alternatief voor de Stag-drukkerij die deze zomer de huisvesting aan de Ceaciliastraat moet verlaten. In een bespre king met de gemeente bleek de Stag gistermid dag in principe niet afwij zend tegenover het aan bod van de gemeente te staan. Qua liggen (binnen de singels) en oppervlakte (bijna 3500 vierkante me ter) zou het pand geschikt zijn. De drukkerij moet de Caeci- liastraat verlaten omdat er een nieuwe school wordt gebouwd. Dinsdag gaat de Stag een kijkje nemen in het pand aan de Kop penhinksteeg dat vroeger ook als drukkerij in ge bruik was. Het pand is nu nog in gebruik, maar kan voor de sloop van de huis vesting aan de Caecilia- straat leegkomen. LEIDEN Ongeconsentreerd en beslist beneden het niveau dat men verwachten mag van profes sionele musici, begeleidde gisteravond in de Zuiderkerk een ensemble van het Residentieor kest het Alma Materkoor. Dit was één van de oorzaken waardoor de uitvoe ring van cantate 146 van Bach vrijwel ongeniet baar was. Een begeleidend orkest moet nu een maal de interpretatie en directie van de dirigent volgen, ook al inspireert hij hen niet tot grootse prestaties. De slag van Louis van Wijngaarden is stroef, hij dirigeert met grote gebaren - waar schijnlijk om het koor 'in gareel' te houden - maar verstoort daarbij de muzikale lijn. In 'Laudate Pueri' van Pergolesi werd er beter mu ziek gemaakt. Sopraan Wendela Bronsgeest bracht indrukwekkende lijnen aan in de solo's 'A solis ortu usque ad occasum' en 'Gloria Patri'. Het kooraandeel is in dit werk groter en dank baarder. Opvallend helder waren de tenoren, de alten ferm maar wat vlak, de sopranen enthou siast maar zwak, de klank van de bassen vielen nogal eens weg. Na de pauze werd de 'Grosse Orgelmesse in Es' van Haydn uitgevoerd. Na een wat rommelige start (het Kyriq. was onritmisch en de pauken waren vals) waren er in het Gloria bijzondere momen ten: het duet van de tenor Howard Crook met de alt Aleida van Dongen (Gratias agimus) en vooral het 'Qui tollis peccata mundi' dat door de bas Marcel Moester met ontroerende eenvoud gezon gen werd. Tijdens het hele concert was de orga nist Jan van der Meer een steunpilaar die onver stoorbaar muzikaal bleef spelen. ELLEN LOOYESTIJN. ZATERDAG 26 FEBRUARI 1983 ZATERDAG Vrouwenhuis - Hooigracht 79. cafe- avond, 21-1 uur. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, disco, 22-2 uur. Jongeren Advies Centrum - Caecilia straat 67, 14-17 uur. Kopermolen - de 'Omejoopshow', 13-15 Boekhandel De Kier - Nieuwe Rijn, Maarten 't Hart en Mensje van Keulen signeren hun nieuwe boeken, 14.30-16 LVC - Breestraat 66, optreden Transpo se. Les Zazous en Signs, 21 uur. De Bataven houdt een coopertest op de kunststofbaan Leidse Hout. 14-15 uur, inschrijving om 13 uur in kantine aan de Antonie Duycklaan. Buurthuis Groenoord - Pasteurstraat 23, optreden John Elferink met Matra Mys terie, 21 uur. Buurthuis Op Eigen Wieken - Valken pad, bingo-avond, 20.30 uur. LVC - open cafe: vidoe programma Wal- dolala, 14-17 uur. Buurthuis Inde Vroolijcke Arke - Pie- terskerkchoorsteeg 15, feestelijke con tactavond project Alleen Staan, 20.30-24 Voorschoten - Buurthuis Bloemenwijk/ Boschgeest, open huis, vanaf 11 uur. Bondsgebouw - Leideweg 33. voorstel ling poppentheater Wellus Nietus. ZONDAG Leiden - Middelweg 19c, kindervoor stelling Leids Poppentheater, 14.30 uur, tel. 125802. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, 'De Roze Salon'. 14-18 14.3 Breestraat 56 - Bhagwancentrum, Bhag- wan op video, 20 uur, vanaf 21 uur disco. AV Holland - Waasenaarse Slag, strand- loop, 11 uur, inschrijving op het kleine parkeerterrein bij de strandafgang. Oegstgeest - Taberna, poppenspel 'aapje Slingertje' van Rien Baartmans. 14 uur. MAANDAG Leiden - Kijkhuis, Vrouwenkerkkoor- straat 17, film 'De Code van Neerlands Hoop' van Orlow Seunke met Freek de Jonge en Bram Vermeulen, 20 en 22.15 Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19, ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Vereniging Ouders van Drugsverslaaf den - Lange Mare 45, 20 uur, tel. 130547 Buurtwinkel - Haarlemmerstraat 73b, spreekuur Comité Gasprijsverhoging ARTSEN Leiden - De weekenddienst begint za terdag om 8 uur en eindigt zondag om 24 uur. Wijk 1 - Boerhaavedistrict, Binnenstad- Noord, Groenoord, Kooi, Merenwijk: za 8 uur tot zo 8 uur: F.B. Kruis, Hooi gracht 24, tel. 126371, spreekuur 12 en 17 zo 8 uur tot 24 uur: H.J. Klaassen, tel. 213546, spreekuur vlgs afspraak. Wijk 2 - Binnenstad-Zuid, Tuinstadwijk, Professorenwijk, de Waard: za 8 uur tot zo 8 uur: R.M.G. Taytel- baum, Hogewoerd 138, tel. 120266, spreekuur vlgs afspraak. zo 8 uur tot 24 uur: J. Stolk, Burggra- venlaan 16, tel. 125820, spreekuur vlgs afspraak. Wijk 3 - Mors, Haagwegkwartier, Zuid west: za 8 uur tot zo 24 uur: A.A. van Rijn, Melissetuin 5, tel. 210797, spreekuur vlgs afspraak. zo 8 uur tot 24 uur: H.J.H.R. Prince, Vondellaan 58, tel. 761754, spreekuur vlgs afspraak. Voor de praktijk van Groeneveld, R. v. Leeuwen, Meijer, Reinders, Tan, v. Tol: za, R. Zwijnenburg, Gallaslaan 24, Lei derdorp, tel. 412166; spreekuUr 11-11.30 uur in gezondheidscentrum Merenwyk, Rosmolen 2. zo, H.A.M.M. Meijer, Stokroos 1, tel. 215510; spreekuur 11-11.30 uur aan huis. Leiderdorp - za, R.W.M. v. Velzen, Dra- kestein 3, tel. 891100; spreekuur van 12.30-13 uur aan Vlaskamp 13, tel. 891100; zo, L. Middendorp, Hoofdstraat 40, tel. 410070; spreekuur van 12.30-13 uur aan de Hoofdstraat 40. Oegstgeest - D. Held, Marelaan 36, tel. 174955. Voorschoten - za, E. Schotanus, Leidse- weg 305, tel. 766462; zo, C. Meijer, Rouwcooppark 11, tel. 2493. APOTHEKEN De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van vr 25 febr tot 4 maart door: Haven Apotheek, Haven 18, tel. 120085; Apotheek Voorschoten, Leidse- weg 66, tel. 2525. DIERENARTSEN Leiden - Voor de praktijk van Muurling, Helder, Roest: F. Muurling, Plantsoen 23, tel. 125057. H. Vestjens, Rijn en Schiekade 23, tel. 144323. Oegstgeest - R.J.W. Duyn, Pres. Kenne- dylaan 260, tel. 153266. Voorschoten - C. Westgeest, Leidseweg 560, tel. 768616 en Mevr. C.E. Bimie- Heringa. Kon. Wilhelminalaan 27, Leid- schendam, tel. 070-275450. TANDARTSEN De weekenddienst voor Leiden, Leider dorp en Oegstgeest wordt waargeno men door: J. v. Veen, Gezondheidscen trum, Rosmolen 2, Leiden, tel. 220164. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - Kruis- gebouw, Berkenkade 7, tel. 410131, spreekuur ma t/m do van 13-14 uur. Gezondheidscentrum, Florijn 10, tel. 896193, spreekuur ma, woe, vr van 13- 13.30 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. ir.d. Waalslaan, tel. 4641. OPGERICHT 1 MAART 1860 LEIDSCH £L DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B V Post uitsluitend sturen naar Postbus 54. 2300 AB LEIDEN LEIDEN Telefoon 071-144941 Geen krant ontvangen tel 071-123143 tussen 18 00-19 30 uur (nabezorging na 19 30 uur); Bij automatische overschrijving geen admimstratie- en incassokosten Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 t.n.v. Damiate Holding BV te Haarlem. Kwartaalabonnement 61.25 Per post 83.60 Directie: G Koopman Adj.dirN. Oüakernaat Wnd.-hoofdredacteur: R. D. Paauw Commentaren: R. D Paauw. W F J. Wirtzen A A. van Brussel Rubriekchefs J. Kroon (stad) B W T. Jungman (plv) HIJ Veldhuizen (regio) H. v.d. Post (plv) W. F. J Wirtz (bin./buit./ec.) J. Ruygrok-Hoogeveen (plv) P J. de Tombe (sport) A. van Kaam (plv) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. in: Bonn, Brussel, Londen, Parijs. Washington. Cairo. Rome, Madrid. Mexico en Wenen Redactie stad en randgemeenten tel 071-144941. tst 219

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 2