c Raad gaat akkoord met koop Harteveltcomplex Steeds Bedrijf mag waarschijnlijk toch aan Aloëlaan blijven [TH Burgerschapskunde naar marinegebouw? Schrijversbrug afgesloten Aanvaardbaar acteren leerlingen Visser t Hooft in Shaws Helden fen met fccfmnk blactbteeld DONDERDAG 24 FEBRUARI 1983 Leiden 'LEIDEN - De raadscom- - missies voor ruimtelijke ordening en volkshuisves- ting zijn gisteravond ak- - koord gegaan met de aan- koop van het Hartevelt- i. complex aan de Lange- g gracht en de sloop van de bijgebouwen van het Ma- i rine-complex aan het Noordeinde. De aankoop van het Hartevelt- complex (de panden Lange- gracht 57/57a, 61, 63 en 65, Vol- molengracht 11, 13 en 15 en r- Zandstraat 8, 10 en 12) is vooral ingegeven door de wens van de g gemeenteraad om de bezetters van het voormalige Troefgebouw r- te herhuisvesten. l-De bezetters, de initiatiefgroep k Ziekenboeg, willen experimen tele werkprojecten starten. Zii hebben in een gedetailleerd werkplan hun ideëen hierover uiteengezet en daarmee de ge meenteraad overtuigd. De raad sprak echter uit dat het college naar een andere huisvesting voor de groep moest zoeken. Dat resulteerde in het aanbod van B en W aan de bezetters van een gedeelte van het Hartevelt-com plex. Deze gebouwen zijn nu nog in gebruik bij de universiteit, met name voor de opslag van boeken, maar worden binnen kort verlaten. Vraagtekens De initiatiefgroep heeft nog niet of ficieel op het aanbod van de ge meente gereageerd. De raadsle den zetten daar gisteravond vraagtekens bij. Was de aankoop wel verantwoord als de initiatief groep niet op het aanbod zou in gaan, zo vroeg WD-raadslid Bakker zich af. Wethouder Tesselaar antwoordde bevestigend. Alleen al door de sloop van andere gemeentelijke gebouwen in de nabije toekomst, zoals de Barberaschool aan het Levendaal, zouden diverse (ge subsidieerde) instellingen ande re huisvesting behoeven, waar mee het hele Hartevelt-complex gevuld zou zijn. Verder is gedacht aan huisvesting van de directie civiele werken (de vroegere dienst gemeente werken) en - om binnen het be stemmingsplan te blijven dat boekenopslag voorschrijft - aan huisvesting van een archief van bijvoorbeeld het Hoogheemraad schap, aldus de wethouder. Tesselaar gaf toe dat het voorstel niet 'commercieel' is. De voorlo pige kale huurprijs van achtdui zend gulden is niet toereikend voor de rentelasten van de aan koop. De wethouder wees er wel op dat de koop van het complex jEIDEN Het hoveniersbedrijf J. e" Ph. Vliegenthart Zn. mag ;j[ hoogstwaarschijnlijk toch aan de u_ Aloëlaan gevestigd blijven. Vol- 0 gens het bestemmingsplan dat de gemeente voor de Maredij ken je omgeving heeft gemaakt, zou Q twee/derde van het bedrijf moe ten verdwijnen. De provincie denkt er echter vermoedelijk an ders over. an Icjiet bedrijf is bij Gedeputeerde 1W Staten van Zuid-Holland in be- d, roep gegaan. Een deputatie uit •ig dit college behandelde gisteren tn de bezwaarschriften die tegen ,m het bestemmingsplan zijn inge- aj diend. De Provinciale Planologi- [it sche Commissie, een belangrijk de adviesorgaan voor G.S., meent an dat het bedrijf door het plan van ad de gemeente een goede bedrijfs- en voering onmogelijk wordt ge maakt. Omdat het niet in het ka der van de regeling voor stads- vernieuwing is aangemeld waarmee het mogelijk is bedrij ven met subsidie van het rijk te ie verplaatsen is verhuizing van •aj Vliegenthart zeer onzeker en meent de PPC dat het bestem mingsplan niet kan worden ej goedgekeurd op dit punt. Andere bezwaren tegen het plan 63 worden door de PPC afgewezen. lcj Zoals dat van het aannemingsbe- uit ,el ADVERTENTIE Op zaterdag 26 februari 1983 van 14.30 tot 16.00 uur signeren Maarten 't Hart en Mensje van Keulen bij Boekhandel De Kier, Nieuwe Rijn 45 in Leiden. Een activiteit van Boekhandel De Kier i.s.m. De Arbeiderspers. drijf Nema (Aloëlaan), waarvan de verplaatsing binnen het kader van de stadsvernieuwing wel mogelijk wordt geacht. Ook het Buurtcomite Maredijk krijgt nul op request van de PPC. Het co mité meende onder meer dat in het bestemmingsplan regels moeten worden opgenomen, waarmee verkeersoverlast van de naburige Schutters veldbuurt (waar kantoren en woningen ko men) kan worden tegengegaan. Een doorlopende route tussen Schuttersveld en Maredijkbuurt tegen een zeer redelijke prijs ge sloten kan worden. Met uitzondering van PSP en PPR, die hun stem voorbehielden, stemden de raadsleden in met het voorstel. Het aanbod aan de initiatiefgroep werd door PvdA- fractieleidster Van der Molen omschreven als 'in redelijkheid niet te weigeren'. Het aanbod is een kwestie van 'ta ke it or leave it', zo omschreef een ander raadslid de keuzemo gelijkheden voor de groep. De sloop van de voormalige zieken boeg van het Marinecomplex is verder een zaak voor de gemeen teraad. Zeevaartschool Het hoofdgebouw van het Marine complex, de voormalige zee vaartschool, krijgt waarschijnlijk opnieuw een onderwijsfunctie. De Stichting Burgerschapskun de heeft interesse om het ge bouw (na een ingrijpende ver bouwing) te huren. De stichting geeft cursussen op het gebied van politieke vorming en is mo menteel aan de Zijldijk in Lei derdorp gevestigd. De verkoop van het gebouw is hiermee voorlopig van de baan. De gemeente en de stichting zijn bezig met een huurcontract voor de duur van tien jaar. Stag-drukkerij In de kwestie van de STAG-druk- kerij, die eveneens en al in een vroeger stadium interesse had getoond in verhuizing naar het - Hartevelt-complex. maar toen van de gemeente nul op request kreeg, lijkt inmiddels een oplos sing nabij. De drukkerij, die nu in de Caecilia- straat is gevestigd (waar een school moet komen), wil in de binnenstad blijven. Morgen heeft wethouder Bordewijk een gesprek met de drukkerij. De verwachting is dat hij een alter natief zal aanbieden. Er is sprake van dat er een gebouw in de Kop- penhinksteeg beschikbaar is. LEIDEN - De Schrijversbrug zal in de nacht van vrijdag 25 op zater dag 26 februari tussen 01.00 en 06.00 uur worden afgesloten. Dit in verband met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het brugdek. De Schrijversbrug zorgt ter hoogte van de Lage Rijndijk voor de ver binding tussen de Zijlsingel en de Herensingel. Het nachtelijk verkeer zal deze paar uren moe ten omrijden, bij voorbeeld via de Oosterkerkstraat. LEIDEN - Helaas was het gis teravond in de aula/gymzaal van het Christelijk Lyceum Dr. W.A. Visser 't Hooft onaange naam koud; ondanks dat lever de het door leerüngen van de school opgevoerde toneelstuk een genoeglijke avond. Onder regie van Jos Nijhof brachten de leerlingen 'Hel den' (Arms and The Man) van George Bernard Shaw. Het gaat hier natuurlijk om een niet-professionele theatervoor stelling. Daarmee rekening houdend kan verder echter zonder enig voorbehoud wor den gezegd, dat de geleverde spelprestaties alleszins aan vaardbaar waren. Er werd vlot, tekstvast en goed verstaanbaar geacteerd, zodat dit luchtige stuk met serieuze ondertoon beslist tot zijn recht kwam. Bij de interpretatie van dit stuk heeft men bewust de anti-mili taristische tendens benadrukt; de "moed" van sommige "hel den" in de Servisch-Bulgaarse oorlog (het stuk speelt in Bul garije) wordt parodistisch aan de kaak gesteld De Zwitserse officier Bluntschh is vooral bang om te moeten sterven. Aan het begin van het stuk is hij een sullig iemand (Raina noemt hem "chocolade officier"), die op de vlucht voor de vijand de slaapkamer bin nendringt van Raina, die sa men met haar moeder deze vluchteling bescherming biedt. Uiteindelijk ontstaat er een liefdesaffaire tussen Bluntschli en Raina; dit echter pas na vele verwikkelingen, waarin Raina's verloofde Ser- gius, haar dienstmeisje, haar vader en moeder een belangrij ke rol spelen. Naar mate de voorstelling vor dert, groeit Ernst Diek steeds beter in zijn rol van de Zwitser Bluntschli, wiens nuchtere analyses voor het stuk van be lang zijn. Een prachtige rol had Asja de Wit, die op een werkelijk bekwame manier aan de kokette en soms grillige Raina gestalte gaf. Johan van der Ven als de vader van Raina wist zijn reacties vaak goed te timen. Joke van der Ven en Jerusha Geelhoed speelden op overtuigende wij ze de rol van Raina's moeder, resp. van Raina's dienstmeisje. Henco Verhagen maakte met zichtbaar plezier van Raina's verloofde Sergius een held op sokken. Er waren nog bijrollen voor Frank den Os als de be diende en voor Auke Jong bloed als legerofficier. Van avond en morgenavond wordt dit stuk in de aula van het Ly ceum nogmaals opgevoerd. WIJNAND ZEILSTRA Het hoofdgebouw van het vroegere marinecomplex aan het Noordeinde, waar de Stichting Burgerschapskunde belangstelling voor heeft. moet volgens het comité worden uitgesloten, gezien de geringe ca paciteit van de Maredijk. Vol gens de PPC zal het met de over last in de Maredijk en omgeving wel meevallen, omdat het ver keer van het Schuttersveld via een afzonderlijke binnenweg met keerlust zal worden geleid. Ook zullen er op het Schutters veld voldoende parkeervoorzie ningen komen, aldus de PPC, zo dat ook wat dat betreft hinder voor de Maredijkbuurt niet ge vreesd hoeft te worden. De Maredijk. Het buurtcomité vreest verkeersoverlast voor deze en om liggende straten ten gevolge van de plannen voor het Schuttersveld. Redactie: Bart Jungmann Jaap Visser Beknot De paar overgebleven wilgen aan de Haagse Schouwweg staan er treurend bij. In tientallen van hun mede-wilgen is im mers de zaag gezet zodat zij ge doemd zijn een eenzaam be staan te leiden, of liever lijden. Menig Leidenaar heeft zich al be klaagd over deze woeste kapactie die vrije inkijk ver schaft op de voetbalvelden van Docos en, wat nog veel erger is, het gemeentelijk opslagterrein op de hoek van de Haagse Schouwweg en de Hoge Mors- weg. Waar was deze kapactie toch voor nodig? Plantsoenenman Cornet: "Kapactie? Bij mijn weten is er aan de Haagse Schouwweg geen enkele boom gekapt. Wel zijn de wilgen daar geknot. Noodgedwongen, om dat ze de watermerkziekte had den". "Deze ziekte", zo legt Cornet uit, "is voor wilgebomen fataal". We stonden dan ook voor de keuze om of de hele boel op te ruimen of te knotten. Door re gelmatig knotten kun je name lijk voorkomen dat wilgebo men die de watermerkziekte hebben, helemaal afsterven. Vandaar dat we er het mes in hebben gezet. Bij de wilgen aan de Nachtegaallaan hebben we vorig jaar trouwens hetzelf de gedaan en daar beginnen die bomen al weer aardig uit te lopen". Op knotwilgen dus, die in wezen geamputeerde wilgebomen zijn. Cornet: "Ja, door die wa termerkziekte verschijnen er in de stad onderhand meer knotwilgen dan ons eigenlijk lief is". J.V. Klikspaan Klikbrieven noemen ze het bij de Sociale Dienst. Officieel ano nieme tips over fraude. De Rot terdamse sociale dienst kon digde vorige week aan ook die bron in de toekomst aan te gaan boren; niet zulk groot nieuws, de Leidse dienst doet dat nu al in een aantal gevallen. Het hoofd van de maatschap pelijke sector, Kleijne heeft daarvoor wat (voorlopige) cri teria aangelegd. Het hele fraudebeleid, dat wil hij eerst even gezegd hebben, wordt binnenkort vervat in een V Treurnis om de geamputeerde wilgebomen aan de Haagse Schouwweg. Ernstig beknot als gevolg van de watermerkziekte rapport voor de politiek. Ook tips van anonymi komen daar in aan de orde. Kleijne zegt "Gunstige of ongunstige ont wikkeling. Ik ben in elk geval blij dat er over gepraat kan worden, dat het uit de taboe sfeer is. Fraude kon je vroeger niet ter sprake brengen omdat het duidelijk ging om de groep waar de klappen vielen. Nu is de groep uitkeringstrekkers veel groter, nu kan het wel. Ook politiek. En dat is een goe de zaak". Komen er veel klikbrieven bin nen? "Er zijn pieken en dalen Je merkt het heel sterk als er in de publiciteit aandacht HUI i besteed. Wel kun je in zijn al gemeenheid vaststellen dat er een stijgende lijn in zit" De criteria: "Klikbrieven worden getoetst op de inhoud", legt Kleijne uit. "Tips met duidelijk het karakter van roddel gaan ftUk de brievenbus eb prullebak in. Ja, inderdaad of het roddel is, weet je meestal pas na controle". Daarom wordt eerst ook beke ken of de betrokkene - zeg maar de verklikte een beken de is van de sociale dienst. "Is dat zo dan wordt daar de socia le begeleider op afgestuurd. De mensen worden dus niet direct aan bijzondere controle onder worpen". Grote voorzichtigheid, maar niettemin mag klikspaan, bo terspaan in sommige gevallen dus best door het straatje van de sociale dienst gaan. B J Lancering De 'Speciale persluchtkrant' heeft ons verbaasd het voor hoofd doen fronsen. Deze ad vertentiekrant is uitgebracht onder de noemer van De Tele graaf en bevat een paar letter lijk uit het Leidsch Dagblad gejatte berichten. Het krantje is gelanceerd door de in de Merenwijk gevestigde Persluchtcentrale Nederland die haar tiende verjaardag virrt Dit bedrijf is fespi seerd in het slopen en werken van steenachtige materialen en schijnt over speciale bodem persluchtraketten te beschik ken die worden gebruikt bij het leggen van ondergrondse leidingen. De reclamebabbels over het (Foto Hol vuil Leidse bedrijf en z'n IJzerster ke Russische raketten zijn 'aangekleed' met het vignet van de Telegraaf en een ruim twee jaar oud artikel uit het Leidsch Dagblad over de uit de hand gelopen sloop van de ou de persluchtcentrale in de wijk Groenoord. Een nogal verwar rend geheel dus. Deze opmerkelijke manier van reclame-maken, schijnt als een Russische persluchtraket in de bouwwereld te zijn ingeslagen. Centrale-directeur Aart van der Toom heeft voor veel geld het vignet van de Telegraaf, waar de krant ook gedrukt is. kunnen kopen. Van der Toom "Dit is een dure grap maar we wilden gewoon eens iets heel anders" Maar tegenover de dure Tele graaf aankoop staat evenwel het gratis jatwerk uit het Leidsch Dagblad dat volgens Van der Toom per ongeluk is gebeurd en eigenlijk best wel een beetje onbeleefd" is Ach. in ruil voor een bodem pers- luchtraketje waarmee we ons de Russen van het lyf kunnen houden, praten we nergens meer over... J.V.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3