Stag Drukkerij met opheffing bedreigd T andartsboorgepiep met vage teksten Surfbeurs vol incidenten Gewetensbezwaarde moet gevangenis in Gebouw wordt gesloopt Kantoor LWS volgeplakt In navolging grote steden Gemeenten bundelen la-achten tegen stijgende woonlasten Oud-koster Ouwerkerk overleden Lezingenserie over homo seksualiteit Leerlingen Einmaschool dagje vrij door brand Joegoslaven het land uit MAANDAG 21 FEBRUARI 1983 LEIDEN De Leidse Stag Drukkerij wordt, wanneer de gemeente geen geschikte huis vesting in de binnenstad kan aanwijzen, ernstig bedreigd met opheffing. De Stag schrijft dit in een open brief die onder meer aan de Leidse gemeenteraad is gericht. Over drie maanden wordt de hui dige huisvesting van de drukke rij aan de Caeciliastraat ge sloopt. Een aanvaardbare nieu we bedrijfshuisvesting is nog niet voorhanden. 'Door haar laksheid is de gemeente bezig een prima functionerend klein schalig bedrijf letterlijk en Fi guurlijk weg te werken'. De Stag is een alternatieve drukke rij die zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld tot een veelzij dig bedrijf. Naast drukwerk wordt er ook aan vormgeving en illustratie gedaan en voor de naaste toekomst staat ook zet werkverzorging op het program ma. De klanten van de Stag zijn vooral ideële en culturele groe peringen zoals actiegroepen, po litieke partijen, kunstenaars en musea. Zelf vindt de Stag zich een uitstekend voorbeeld van een kleinschalig bedrijf. Het soort bedrijf dus dat de gemeen te op het moment zelf stimuleert. Harteveltcomplex In verband met de nieuwbouw van een intercontessionele school moet het huidige gebouw van de Stag gesloopt worden. Toen dit ongeveer anderhalf jaar geleden bekend werd, is meteen begon nen met onderhandelingen met de gemeente. Deze hebben in middels echter niet geleid tot een voor de Stag aanvaardbaar alter natief. Een van de panden waar de Stag oog op had, het Harte veltcomplex aan de Lange- gracht, was volgens ambtenaren niet beschikbaar. Groot was de verbijstering van de Stag toen de gemeente dat complex onlangs aankocht om er andere klein schalige bedrijfjes in te vestigen. De Stag wil haar drukkerij per sé in de binnenstad houden en heeft een oppervlakte van 500 vierkante meter nodig. Verder eist de Stag in de open brief een redelijke huurprijs, subsidies voor verhuiskosten en de subsi dies die beginnende kleinschali ge bedrijven ook krijgen. De Stag wil die subsidie gebruiken voor de aanschaf en vervanging van machines. Volgens ambtenaar Vervest is er met de Stag uitgebreid onder handeld waarbij de gemeente het Olga-complex aan de drukkerij De Slag Drukkerij aan de Caeciliastraat. die plaats moet maken voor de bouw van een nieuwe school. Een ander onderkomen in de binnenstad is nog niet gevonden. heeft aangeboden. "Het pro bleem is dat Olga net buiten de singels ligt, de Stag wil per sé binnen de singels liggen. Boven dien wil de Stag haar onderhuur ders, verschillende kunstenaars, graag meenemen naar een nieu we huisvesting. Daar is in het Ol ga-complex geen plaats voor". Volgens Vervest is de directe aan leiding voor de open brief van de Stag het Hartevelt-complex dat nu aan de bezetters van Troef is beloofd. "De Stag zou ook in het Hartevelt-complex willen, maar dat sluit wat tijd betreft totaal niet aan. Hartevelt kan nooit klaar zijn op het moment dat de oude huisvesting van de Stag ge sloopt wordt. Het Hartevelt-com plex moet opgeknapt worden en dan beginnen we aan het gedeel te dat voor de bezetters van Troef is bedoeld". LEIDEN - Het kantoor van de Leidse Woningstichting (LWS), aan de Turkooislaan, is vannacht met stickers en affiches volge plakt. Bewonerscommissies en personeel van de woningstichting proteste ren met deze actie tegen de over dracht van het onderhoud van LWS-woningen aan de Centrale Technische Werkplaats van wo ningbouwverenigingen. Ook het stadsbouwhuis aan de Lange- gracht en de CTW-werkplaats werden met stickers en affiches beplakt. De actie wordt gevoerd onder het motto: CTW, weg er mee. Onder het LWS-personeel en on der bewonerscommissies is on rust ontstaan over de overdracht van woningen zonder dat de re sultaten van een proef van één jaar zijn geëvalueerd. Medewer kers van de LWS vrezen voor het verlies van hun baan en LWS-be- woners, die betrokken waren bij de proef, zouden ontevreden zijn met het door de CTW verrichte onderhoud. Het kantoor van de Leidse Woningstichting aan de Turkooislaan, vanochtend gefotografeerd. LEIDEN - Twintig middelgrote gemeenten, waaronder Leiden, gaan voortaan gezamenlijk op treden als het gaat om de proble matiek van de stijgende woon lasten. Dit doen zij, omdat hun moeilijkheden op dit terrein vol gens hen vergelijkbaar zijn met de vier grote steden die al eerder besloten hun krachten wat dit betreft te bundelen. Elke gemeente zal materiaal verza melen en zoeken naar mogelijke oplossingen voor het probleem van de woonlasten, die vervol gens worden gebundeld. Naast (Vervolg van pagina 1) LEIDEN De tweede windsurf- beurs in de Groenoordhallen heeft tal van incidenten opge leverd. Niet alleen werd gister middag de organisator aange houden omdat hij er met de kas vandoor wilde gaan, vrij dag al waren er botsingen tus sen de organisatie, enkele ar tiesten en standhouders. Toch meldde de gearresteerde organisator gistermiddag nog dat hij Surf '83 als geslaagd be schouwde. Meer dan 30.000 be zoekers werden er geteld en de standhouders zouden goede zaken hebben gedaan. Er wa ren alweer plannen voor een Windsurf '84 waarvoor onge veer twintig standhouders een contract hadden getekend. Di recteur De Jong van de Groenoordhallen zei vanoch tend best voor een derde surf beurs te voelen, 'maar dan zon der deze organisator'. Over het incident van gistermiddag wenste hij geen mededelingen te doen. Het Haagse orkest The Clarks verliet vrijdag de Groenoord hallen zonder opgetreden te hebben. Volgens de Clarks werd het hun beloofde geld niet op tijd uitbetaald. De Haagse organisator gistermid dag: "De leider van dat orkest werd agressief en leverde de nodige moeilijkheden op ach ter de schermen. Er moet eerst nog heel wat worden uitge zocht voor dat orkest betaald krijgt". Naar aanleiding van deze ge beurtenis kwamen verschillen de standhouders erachter dat ze niet allemaal evenveel huur hadden betaald voor hun vier kante meters in de Groenoord hallen. De organisator: "Het ging om maar twee standhou ders, waarvan de een nog niet eens betaald had. We hebben daarentegen 45 wel tevreden standhouders. Het klopt dat niet iedereen evenveel hoefde te betalen, maar er waren standhouders die veel voor de organisatie hadden gedaan. Dat is allemaal met gesloten beurs geregeld. En de uitvin der van een nieuw snufje dat ik graag op de beurs wil hebben, kan ik toch niet het volle pond laten betalen?" Leiden gaat het om de volgende gemeenten: Alkmaar. Almelo, Arnhem, Den Bosch, Delft. Dor drecht, Eindhoven, Enschede. Gouda, Groningen, Haarlem. Hilversum, Leeuwarden. Maas tricht, Nijmegen, Schiedam, Til burg, Vlaardingen en Zaanstad Wethouders van deze gemeenten hebben vorige week tot samen werking besloten tijdens een ver gadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag. De uitkomsten van het overleg tussen de twintig ge meenten en de VNG zullen wor den gebundeld en aangeboden aan de Tweede-Kamercommis sie voor de Financiering van de volkshuisvesting, die eind april vergadert. De rapportage sluit aan op de nota gemeenten en woonlasten van de VNG, die vo rig jaar december werd aangebo den aan zes ministers en de leden van de Eerste en Tweede Kamer. De gemeenten spraken toen hun grote bezorgdheid uit over de stijging van de woonlasten. Burgemeester Dryber van Arn hem. voorzitter van de VNG, zal op 23 februari het gezamenlijk initiatief van de gemeenten aan kondigen in een gesprek met mi nister Winsemius en staatssecre taris Brokx (volkshuisvesting). LEIDEN In Leiderdorp is op 72- jange leeftijd dc heer J.C. Ou- werkerk overleden Hy is meer dan veertig jaar koster grweest van de Josephkerk aan de He rensingel. In 1975. toen hy 65 jaar was geworden, is hy daar wegge gaan In een huis naast de kerk had Ouwerkerk lange tyd een winkel in religieuze artikelen Na zijn pensionering ging hy in Lei derdorp wonen. De parochie her innert zich hem als een man die er altyd was en die in beschei denheid zijn weg ging LEIDEN - Het Studium Generale van de Rijksuniversiteit Leiden organiseert in de maanden maart en april in samenwerking met de Leidse werkgroep Homosexual!- teit een serie lezingen over ho- mosexualiteit onder de titel "Ho- mosexualiteit: kentenng van de mensbeschouwing?" Het programma ziet er als volgt uit dinsdag acht maart. Rob Tiel- man geeft een historisch over zicht van het begrip homosexua- liteit. Op deze avond is tevens de COC-tentoonstelling "Geschie denis van de homosexualiteit" te Dinsdag 15 maart: Myriam Everard over "de lesbische geschiede nis". Discussie onder leiding van Bernadette de Wit. redactielid van het lesbische tijdschrift DI VA. Dinsdag 22 maart. Gert Hekma, so cioloog. en Stephan Sanders, po liticoloog. over het veranderde beeld van de homosexuele man. Dinsdag 29 maart: Hans Hafkamp en Maaike Meyer over homose xualiteit in de literatuur. Dinsdag 12 april: Arya van Kooten Niekerk en Hans van Delden over de positie van de oudere les bienne c.q. homosexueel. Dinsdag 19 apnl Frits Frenkel over ontmythologisering van se- xualiteit Dinsdag 26 apnl: forumdiscussie over de vraag "Waarom een ho modemonstratie in Amersfoort" naar aanleiding van de demon stratie van 26 juni te Amersfoort en de komende demonstratie op 25 juni te Leiden. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Filmzaal van het psycholo gisch Instituut, Hooigracht 15, Leiden. Aanvang telkens om 20.00 uur. Parallel aan deze cyclus worden van 14 tot en met 19 maart 's avonds in het Kykhuis Films ver toond waarin homosexualiteit centraal staat. Van negen tot 30 maart is de tentoonstelling Ge schiedenis van de homosexuali teit te zien in de Openbare biblio theek. Nieuw straat 4 Leiden. Bewaken kernwapens geweigerd LEIDEN - De 29-jarige gewetensbezwaarde Aad Wijsman is vanmorgen, onder protest, van het Leidse station vertrokken om zich te melden in gevangenis "De Raam" te Grave. De Leidenaar is veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf omdat hij geweigerd heeft gehoor te geven aan een bevel om kernwapens te bewaken. Wijsman trad in maart 1980 in militaire dienst en uitte al in een vroeg stadium zijn gewetensbezwaren tegen het verrichten van nucleaire ta ken. Na het weigeren van het dienstbevel werd hij door de krijgsraad tot een voorwaardelijke straf van drie weken veroordeeld en later door het Hoger Militair Gerechtshof tot een onvoorwaardelijk straf veroor deeld. In februari vorig jaar werd een cassatieverzoek door de Hoge Raad verworpen. Een verzoek tot gratie, ingediend bij Hare Majesteit de Koningin, werd in september 1982 afgewezen. Wijsman moest zich vanmorgen om half elf melden in gevangenis "De Raam" om zijn straf te ondergaan. Aad Wijsman stapt de trein in, die door sympathisanten van de gewetensbezwaarde met pamfletten u beplakt De school aan de Cesar Franckstraat, die zaterdag door brand werd getroffen. LEIDEN - De leerlingen van de Koningin Emmaschool aan de Cesar Franckstraat, die zaterdagochtend door een brand werd geteisterd, zijn vandaag vrij van school. De scholieren kunnen echter morgen de lessen weer aanvangen in de naburige kleuterschool en het Carillon aan de Kennedylaan De brandweer heeft de oorzaak van de schoolbrand ove rigens nog niet kunnen achterhalen. Vrijwel zeker is echter dat de brand niet is aangestoken. LEIDEN - Twee Joegoslaven, die zich hebben gemeld bij de Leid se vreemdelingenpolitie, zullen morgen het land uit worden ge zet. Over een verzoek om politiek asiel is twee jaar geleden al nega tief beslist. De Joegoslaven had den zich sindsdien onttrokken aan de meldingsplicht totdat ze in Leiden opdoken. Het tweetal is illegaal het land binnengeko men. Naar twee andere Joegoslaven, die een verzoek om asiel hebben in gediend, wordt thans door justi tie nog een onderzoek ingesteld. In afwachting van het onderzoek is dit tweetal ingesloten. LEIDEN - Op 103-jarige leeftijd is vorige week Johanna Catharina Schoo overleden. Mevrouw Schoo bracht haar laatste levens jaren door in bejaardencentrum Huize Groenhoven. Energiegebruik Het Leidse Volkshuis houdt woensdag een thema-ochtend over "Energiegebruik, vroe ger. nu en in de toekomst" Er is een tentoonstelling te be zichtigen, er is lectuur be schikbaar en er wordt een film vertoond, ook wordt er een lezing gehouden Aan vang half tien. Apothekers- dijk 33. Muziekin Leids Vrijetijdscentrum LEIDEN - Behalve het handjevol publiek dat zater dagavond meer rondliep dan luisterde heeft het Leids Vnjetydscentrum het er zelf ook moeilyk mee, "met al die vernieuwende, jonge en veelbelo vende groepen", zo staat te lezen in het programma blad Dit inzicht heeft de programmeurs er echter niet van weerhouden de plankieren te verhuren aan twee van die 'vernieuwende' synthesizerduo's: Neon Judgement en Blaze Colour. Ondergetekende heeft het er niet alleen moeilyk mee. nee, hy verafschuwt de muziek die door de beide groepen werd voortgebracht. Behalve veel doem, beukende ritmeboxen, tandartsboorgepiep en wat vage, onheilspellende teksten die kant noch wal ra ken ging er van de beide groepen niets uit Wat te denken van een kretologie als deze. "Mississipi, Karl Marx, White House, Mickey Mouse" Zo op pa pier inderdaad best wel komisch maar je lachspie ren treden in het geheel niet in werking zolang je trommelvliezen tegelijkertijd yskoude. nietszeggen de elektronische rimram moeten verwerken. Zijn groepen als Blaze Colour en Neon Judgement nu eigenlyk wel met muziek bezig? Een vraag die my me opkwam toen Neon Judge T.B. Frank vond dat zyn belachelijke gitaarfratsen weer eens aan een an der ritmisch ondcrgroncfoe toe waren en achteloos zijn ritmebox op maatje zoveel instelde. Natuurlyk is de elektronica niet meer weg te denken uit de huidige popmuziek, laat dat gezegd zyn. De techniek mag echter niet meer dan een hulpmiddel zyn maar is by bands als Neon Judgement en Blaze Colour hoofdzaak geworden Welbeschouwd is myn broertje met zyn elektronisch tankspelletje dat een melodietje ten beste geeft zodra hij weer vyfhon derd bommen heeft ontweken net zo muzikaal als de vier heren die zaterdagavond het podium van het kille LVC bevolkten. Tegen de tyd dat hy op het idee komt 'Neon Tank Blaze' op te richten trekt de programmeringscommissie van het LVC hopelyk ook eens echt conclusies uit het blykbaar al verkre gen inzicht dat de LVC bezoeker naar muziek wenst te luisteren WIM KOEVOET

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3