Steeds 'Adviesbureau moet ook weg van werk Oranjegracht e.o. Bezetters Troef mogen naar Hartevelt-complex Regels voor surfen maken B en W bieden gebouw Langegracht aan Bewoners in brief: r MEMO Hulp bij invullen belastingbiljet Brand in clubhuis Inbraak bij Windsurf '83 Meiden bellen meiden Sen met icolcnib btadbteetd DONDERDAG 17 FEBRUARI 1983 LEIDEN Staatssecretaris Van der Reijden van welzijn, volksge zondheid en cultuur, wil dat windsurfers en hun organisaties zelf maatregelen gaan nemen om de veiligheid op het water te be vorderen en de natuur te be schermen. Hij zei dit gistermid dag bij de opening van "Wind surf '83" in de Groenoordhallen. Hij zei onder meer dat beoefenaren van het windsurfen zelf afspra ken en spelregels moeten ma ken. "Dat is beter dan dat de overheid het moet doen". Vol gens de staatssecretaris is het plankzeilen spectaculair uitge groeid tot een volwassen sport. "Het is geen voorbijgaande rage gebleken. Nederland is hét wind- surfland in de wereld". Op dit moment zijn er ongeveer 750.000 windsurfers in Nederland. De staatssecretaris opende de tweede plankzeilbeurs door het startsein te geven voor een surf- wedstrijd op zeilplanken met wieletjes op het parkeerterrein bij de Groenoordhallen. Windsurf '83 is nog tot en met zon dag geopend. Staatssecretaris Van der Reyden (vijfde van linksbezichtigt een van de zeilplanken die op de beurs te zien zijn. Rechts van hem organisator Opgenhaeffen en daarnaast loco-burgemeester Peters. vLEIDEN De bezetters van het Troefgebouw aan het Noordein- de hebben van B en W een aan bod gehad om in een ander ge bouw hun intrek te nemen. Het gaat om het zogeheten Hartevelt- complex aan de Langegracht. Deze gebouwen komen in juli van dit jaar leeg door het vertrek van de huidige gebruiker, de Rijks Universiteit Leiden. Een gedeel te van het complex (Langegracht 63 en 65 en Voorste Zandstraat 10 en 12) zou gebruikt kunnen worden voor de werkprojecten, die de bezetters willen starten. Dit gedeelte is bijna 1200 vierkante meter groot. De gemeente vraagt hiervoor een huurprijs van 16.000 gulden per jaar. De kosten LEIDEN - De bewoners van de Oranjegracht en omgeving verwachten grote moeilijkhe den als het adviesbureau Deerns betrokken blijft bij de aanleg van een nieuwe centrale verwarming in 188 LWS-woningen. In een brief aan de leden van de raadscommissie voor de volkshuisvesting vragen de bewoners om Deerns van het werk te verwijderen en de taken van het adviesbureau, door het ingenieursbureau Venema te laten overne men. De aanleg van een nieuwe cen trale verwarming in 42 woningen is de afgelopen maanden met grote moeilijkheden gepaard ge gaan. Een. en ander heeft er toe geleid dat wethouder Tesselaar (volkshuisvesting) deze week heeft besloten om niet langer met de installateur, de Amster damse Verwarmingsmaatschap pij (AVM), in zee te gaan. De be woners hadden verwacht dat de wethouder voor de werkzaamhe den in de resterende 188 wonin gen ook een nieuw adviesbureau zou aantrekken omdat Deerns, naar hun stellige overtuiging, eveneens schuldig is aan de slechte gang van zaken. In de brief, ondertekend door 167 bewoners, worden zeventien punten opgesomd die aantonen dat het bureau Deerns slecht werk heeft geleverd. Uit een en ander blijkt dat Deerns de AVM steeds de hand boven het hoofd heeft gehouden. Kritiek op het feit dat de AVM met onderaanne mers werkte, terwijl was afge sproken dat men met eigen en goed gekwalificeerd personeel zou werken, heeft het adviesbu reau naast zich neergelegd. In een verslag noemt Deerns de AVM-monteurs "goede vakmen sen", terwijl de supervisor, de heer Venema, heeft gezegd dat zijns inziens de betrokken werk nemers nog niet de status had den van hulpmonteur. Venema werd daarin gesteund door me dewerkers van de Leidse Wo- ninestichtine (LWS). Over de grove fouten die zijn ge maakt bij het aanbrengen van een nieuwe centrale verwarming in de 42 woningen spreekt Deerns voortdurend in termen van "slordigheden" en "kleine montagefouten". Ook in dit ver band is de teneur van Venema en de LWS heel anders. "Boven dien", zo vragen de bewoners zich af, "wanneer het inderdaad gaat om slordigheden, waarom heeft de wethouder dan besloten om de AVM van het werk te ver wijderen?" De voorwaarden die Deerns heeft gesteld ten aanzien van het ver dere verloop van de werkzaam heden zijn, wat de bewoners be treft, volstrekt onacceptabel. Ve nema, die het vertrouwen geniet van de bewoners, en de LWS zouden niet meer op het werk worden toegelaten, tenzij op ver zoek van Deerns en de afdeling volkshuisvesting. Venema zou zelfs niet meer bij de werkverga deringen toegblaten worden wanneer het aan Deerns ligt. Bo vendien eist Deerns een publica tieverbod. Als laatste voorwaarde stelt het ad viesbureau dat het overeengeko men honorarium te laag is. Vol gens de geldende regelingen zou het honorariumpercentage 4Vfe procent van de aanneemsom mo gen bedragen. Slechts in uitzon deringsgevallen (b.v. bij de bouw van kerncentrales) geldt een per centage van 6V2 procent. Uit gaande van dat laatste zou Deerns recht hebben op ruim 78.000 gulden. Dat is een slordige 22.000 gulden minder dan thans is overeengekomen. Desalniete- min heeft Deerns getracht zijn honorariumeisen met nog eens 115.000 gulden op te schroeven. "Over brutaal gesproken", aldus de bewoners. Wethouder Tesselaar heeft de bui tensporige eisen van het advies bureau inmiddels afgewezen. Maar de gemeente is toch duur der uit omdat het bureau in het vervolg assistentie krijgt van een medewerker van de LWS die voor dit doel, op kosten van de gemeente, wordt vrijgesteld. De kosten daarvan worden geschat op 30.000 gulden. Het ingenieursbureau Venema zou bereid zijn om het resterende werk uit te voeren voor het gel dende honorariumpercentage van 4V2 procent. De bewoners re kenen voor dat als de gemeente, in plaats van met Deerns, met Venema in zee gaat zo'n 65.000 gulden goedkoüer uit is. Geen ervaring Tot slot noemen de bewoners een belangrijk argument om niet lan ger met Deerns verder te gaan, het feit dat het bureau niet of nauwelijks ervaring heeft met de aanleg van cv-installaties in be woonde huizen. Dat is inmiddels gebleken omdat met de wensen ADVERTENTIE van: Leiden Promotion aan: de Leidse ondernemers betr: Leiden Modestad een vroege Paas en schoolvakanties zijn de reden dat een georganiseerde Leidse Modeweek dit jaar geen doorgang kan vinden. dat wil natuurlijk niet zeggen dat hier op modegebied niets valt te beleven. Een rondgang door de binnenstad leert bovendien dat er meer dan genoeg te bewonderen is, en beslist niet alleen op het gebied van kleding. de twee regionale dagbladen die in Leiden en omstreken verschijnen zullen, in elk geval, extra aandacht besteden aan ons Leids modegebeuren. Wij hopen dat u de zaak modern aanpakt en wij wensen u allen succes. Jk. Comm. Leiden Promotion Sec. p.a. VVV-Leiden y* LEIDEN LEEFT van bewoners heel slecht reke ning is gehouden. Pas na hevig protest van betrokken bewoners, en na bemiddeling van Venema, werd, op uiterst trage wijze, iets aan de klachten gedaan. Ook op opnamerapporten van Venema en de LWS is uiterst traag gerea geerd. Tot driemaal toe is gecon stateerd dat aangegeven gebre ken niet werden hersteld. De wethouder zou een groot deel van de kritiek op Deerns delen, maar het bedrijf niet de laan uit willen sturen. Tesselaar beroept zich op het feit dat het bureau reeds (ontwerp)werkzaamheden heeft verricht voor de resterende 188 woningen. Ook zou hij niet het risico willen lopen dat door het inschakelen van een ander adviesbureau het werk vertraagd wordt. De gemeente acht het niet uitgeslo ten dat Deerns een juridische procedure tegen de gemeente aanspant, wanneer het adviesbu reau aan de kant wordt gezet. De bewoners menen daarentegen dat Deerns, tijdens een (beslo ten) vergadering deze week, daarover geen twijfel heeft laten bestaan. In het bijzijn van de be trokken partijen en in het bijzijn van het gemeenteraadslid De la Mar, zou een woordvoerder van het adviesbureau hebben ver klaard "dat zijn bureau niet van zins is om in het voorkomende geval een juridische procedure tegen de gemeente aan te span nen. De bewoners zeggen ten slotte, als het adviesbureau Deerns ge handhaafd blijft, geen enkele verantwoordelijkheid te willen dragen voor de aanleg van maar liefst 188 centrale verwarmings installaties in de LWS-woningen. Vanmiddag zouden de Oranje- grachtperikelen, en de verdere gang van zaken, aan de orde ko men in een extra vergadering van de raadscommissie voor de volkshuisvesting. LEIDEN - De Rechtswinkel, ge vestigd aan de Ketelboetersteeg, assisteert bij het invullen van het belastingbiljet. Deze mogelijk heid geldt alleen voor mensen met een inkomen beneden de ziekenfondsgrens. Van tevoren dient wel een afspraak te worden gemaakt en alleen mensen bui ten Leiden kunnen dat telefo nisch doen. Inwoners van Lei- den-Noord kunnen ook terecht in het buurtcentrum aan de Van Hogendorpstraat 36. Tussen half zeven en half negen op maandag avond 28 februari en de daarop volgende maandagen in maart. LEIDEN - De Leidse politie heeft gistermiddag omstreeks kwart over twaalf twee Leidenaars, 24 en 34 jaar oud, aangehouden in hun woning aan de Duinhof, om dat zij een paar uur daarvoor op het Wassenaarse strand met een vuurwapen op flessen hadden geschoten. Volgens de politie schoten de twee Leidenaars gevaarlijk dicht in de buurt van een paar zeevissers. LEIDEN - Wet houder Waal van ruimtelijke ordening en verkeer beves tigde gistermid dag het eerste exemplaar van een route-plat tegrond aan de haltepaal van lijn 43. nabij het Stads bouw huis aan de Langegracht dus. van de centrale verwarming - geraamd op acht mille zijn hierin begrepen. Het aanbod geldt voor de duur van twee jaar Verlenging is moge lijk. maar dan moet er meer huur betaald worden. Voorwaarde is dat de bezetters een orgaan in het leven roepen, dat rechtsper soonlijkheid bezit (juridisch aan sprakelijk is), bijvoorbeeld een coöperatieve vereniging. Verder eist de gemeente de vrijwillige ontruiming van het Troefge bouw. B en W schrijven aan de bezetters dat in overleg met de universiteit geprobeerd zal worden om reeds vóór 1 juli een aantal voorzienin gen in de gebouwen te trefTen. Dit betreft met name de aanpas sing van de elektra, waardoor de coöperatieve vereniging een ei gen lichtmeter krijgt. Voor het treffen van de voorzienin gen is een bedrag van honderd duizend gulden nodig. B en W zullen de gemeenteraad voorstel len dat de gemeente dit bedrag betaalt B en W hebben overigens pas vori ge week besloten om het Harte velt-complex aan te kopen. Vol gende week woensdag wordt de aankoop besproken in de com missies voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Het aanbod van B en W komt een maand nadat de gemeenteraad over de bezetting debatteerde. Tijdens de raadsvergadering van 17 januari zegde het college toe naar een alternatieve lokatie te zullen zoeken en binnen twee maanden te laten weten of het hierin slaagde. gewenst was om er - overeen komstig het bestemmingsplan een groenstrook aan te leggen, om plannen met het hoofdge bouw een kans te geven en om dat er op de gebouwen een flink verlies werd geleden. De bezetters van het Troefgebouw hebben over het aanbod nog geen standpunt ingenomen. De eerste reacties waren niet onver deeld positief. Aan de ene kant was men weliswaar blij met het aanbod, maar aan de andere kant wil men het Troefgebouw niet graag opgeven, aldus een van de bezetters. De initiatiefgroep vindt het gebouw voor haar doel immers zeer geschikt en heefl er al het nodige aan vertimmerd. LEIDEN - De brandweer moester gisteravond omstreeks kwart over elf aan te pas komen om een brand in een clubhuis aan het Trekvaartplein te blussen. De brand ontstond volgens de poli tie waarschijnlijk doordat ie mand achteloos een sigaret had weggegooid. Daardoor vatte een aantal carnavalskleren vlam. Er was een aanzienlijke waterscha de. Een dergelijk plattegrondje wordt binnen kort ook op de andere haltes in de stad aange bracht, alsook Het college zei toen dat de sloop in de omliggen- van het Troefgebouw (de bijge- de gemeenten bouwen van het Marinecomplex) Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten. De bedoeling van deze service van de NZH: de rei zigers in een oogopslag in formatie ver- schaffen over de LEIDEN - De Windsurf '83 in de routes die de Groenoordhallen is in de nacht NZH in Leiden van dinsdag op woensdag be ten daarbuiten) zocht door inbrekers. Meegeno- volgt. men werden surf-kledingstuk- ken ter waarde van ruim 2000 gulden en enkele horloges ter waarde van vijfhonderd gulden. LEIDEN - De Meidentelefoon heefl vanaf volgende week woensdag een andere opzet. De medewerksters van het JAC vinden het belangrijk, dat 'meiden' van dezelfde leeftijd de telefoon beant woorden. Dit omdat zij den ken dat deze 'meiden' dichter bij de problematiek van hun leeftijdsgenoten staan. De Meidentelefoon is bereikbaar van woensdag vier tot tien uur. Het nummer is ook ver anderd en luidt nu: 141616. Last Post Commissaris Van Voorden ging het aanwezige politiegezel- schap gisteren voor in een ere saluut aan Tante Sientje. Op 85-jarige leeftijd overleed Sien Dekens vorige week en met vier witte motoragenten en twee politiebusjes in de begra fenisstoet werd gistermiddag uitdrukking gegeven aan haar bijzondere band met het poli tiewezen. Hoe die band nu pre cies ontstaan is, weet eigenlijk niemand maar hij bestaat al tientallen jaren. Vorig jaar nog was ze even in de Zonneveld straat op visite toen een paar nieuwe neefjes en nichtjes werden geïnstalleerd. Van fa milie verstoken heefl Tante Sientje al haar bezit aan de 'po- litionelen' vermaakt. Eén van hen: "Ach, al is het maar een gulden. Het gaat om het gebaar en dat is heel bijzonder". B.J. De plank mis Een ezel stoot zich in het gemeen niet twee keer aan dezelfde steen, de organisatoren van 'Windsurf '83' wel. Vorig jaar liep de opening van deze plankzeilbeurs uit op een bla mage. De als filosoof aange kondigde Jan Pieters, inge huurd door de organisator, het Haagse Windsurf Centre, hield destijds een ellenlang ope ningswoord waarmee hij vol gens ingewijden het plankzei len volstrekt belachelijk maak te. Diezelfde Pieters mocht gister ochtend bij de opening van de tweede plankzeilbeurs weder om onbeperkt in cfe microfoon blaten en zijn filosofische kijk op de windsurfsport werkte ook nu weer voornamelijk op de lachspieren. Wijsgeer Pie ters voorspelde dat deze on stuimig groeiende nieuwe volkssport net als in winter sportgebieden hele dorpen zal doen verrijzen langs grote me ren als het Tjeukemeer. Dor pen die volkomen gericht zul len zijn op het windsurfen en het 'après surf... Ook voorziet Pieters een ontwik keling van het windsurfen als binnensport: grote hallen waarin windmachines het overdektsurfen mogelijk ma ken. Misschien een aardig Een eresaluut aan Tante Sientje voor het politiebureau aan de Zonneveldstraat. (Foto Holvast) ideetje voor sportwethouder Tesselaar wanneer hij de oude Menkenhal heefl aangekocht. Tijdens de ellenlange openings ceremonie trok de 'stand-in' van burgemeester Goekoop, onderwijswethouder Jit Pe ters, af en toe een gezicht van 'was ik maar nooit loco-burge meester geworden dan was mij dit bespaard gebleven'. En tot overmaat van ramp mocht Peters niet eens de openings handeling verrichten. Daar kwam de staatssecretaris van onder meer sport- en recreatie, J.P. van der Reyden, voor op draven. Aardige man hoor, die Van der Reyden, maar omdat hij toevallig een (oud-)Leide- naar is, lopen we hem bij bijna elk festijn tegen het lijf. Joop van der Reyden is dus op weg een nieuwe Til Gardeniers te worden. De beurs zelf beslaat in tegen stelling tot vorig jaar (toen slechts de helfl van de vloerop pervlakte was bezet) weliswaar de hele hal maar stelt inhoude lijk nog maar weinig voor. En net als vorig jaar waren de meeste stands bij lange na niet nog niet 'af toen de hal voor het publiek werd geopend. Ook sponsor Pall Mall is weer nadrukkelijk aanwezig. Min der storend dan vorig jaar, toen de beurs meer op een opzichti ge sigaretten-etalage leek, maar het 'leef en rook met ple zier' klinkt wederom overdre ven door. "En wat heeft Pali Mall nu eigenlijk met surfen te maken?", zo vroeg een horeca- personeelslid van de Groenoordhallen zich gister ochtend al af. 'Ten eerste kun je op een filtersigaret niet sur fen en ten tweede moet je wel verdomd goed kunnen surfen om een sigaret op een surf plank aan het branden te hou den". J.V. Doorgeven aub. In een jaar tijd heefl drs. Rob Wilstra 11.000 gulden verdiend voor een oogheelkundige kli niek in Colombia. Nu heefl hij het plan opgevat om vliegtic kets te kopen voor werkloze artsen die hy op het vliegtuig naar ontwikkelingslanden wil zetten. Onder het pseudoniem Wilstra hebben enkele literaire gees ten met een sociale inborst een tweetal boekjes uitgegeven: de dichtbundel "Een doodgevlo- gen vogeltje" en "Dertien dra ma's rond de bol bliksem" Bei de werkjes zijn verkocht via het zogenaamde 'kettingbrief systeem': lezer leest het boek, maakt vervolgens een zelf te bepalen bedrag over op giro nummer 4251896, zet zijn of haar naam achterin het boek en geeft het door aan een vol gende lezer. Naast Wilstra opereert de band het Losgeslagen Ei die uit twaalf muzikanten bestaat en in het kader van de Colombia- actie een paar duizend gulden bij elkaar heefl gespeeld. Wilstra en de leden van het Los geslagen Ei hebben inmiddels een nieuw project uitgedacht Zij willen werkloze artsen gaan uitzenden met behoud van hun uitkering. Bij voorbeeld naar de Zuidafnkaanse thuislan den. Zo'n arts wordt dan voor een jaar uitgezonden. Wilstra en de zijnen betalen de vlieg tickets en de verzekeringen, terwijl kost en inwoning wordt verzorgd door de medici ter plaatse. Bij terugkeer moet de arts verslag doen van zijn erva ringen. Dat verslag wordt dan door ervaren schrijvers in boekvorm vertaald. Wilstra, die zijn plannen nog aan het arbeidsbureau moet voor leggen, denkt dat het uitzen den van een arts op jaarbasis ongeveer vijfduizend gulden kost Op dit moment zit er nog maar duizend gulden in zijn portemonnee. Vandaar dat hij het doorgeefsysteem van zijn eerste twee boekjes nog eens wil aanzwenegelen. "Het dood- gevlogen vogeltje" en "Dertien drama's rond de bolbllkscm" zijn op aanvraag verkrijgbaar bij postbus 170 in Leiden. Eer alle werkloze artsen zijn uit gezonden. kan er dus nog wel even worden doorgegeven. J.V.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3