c Sercu in wachtkamer 5r^TExtracomperitie in eerste divisie 3 Na uitvallen partner Bidinost Met directe ingang Spelers van Amersfoort trainen voor Phoenix Verlies of ik schiet" F aillissementsaanvrage FC Den Bosch ingetrokken DINSDAG 18 JANUARI 1983 Sport Het Leidse voetballeven kabbelt jaar na jaar zonder veel emo ties voort. Markante hoogte punten zijn er nauwelijks nog, daarvoor spelen de Leidse ploe gen op onvoldoend hoog ni veau. De publieke belangstel ling suddert al evenzeer op een laag pitje. Kortom: dood tij. Wat nodig is, is een prikkel. Men zal moeten proberen de interes se voor het plaatselijke voetbal nieuw leven in te blazen. Ik realiseer me dat dat een heel zware en tijdrdvende operatie is. Dat lukt niet van de ene op de andere dag. Het is een pro ces dat voortdurend moet wor den gevoed. Eén ding staat vast: met alléén de gewone competitiewedstrij den kom je er niet. Met wat dan wel? Om maar eens met iets te begin nen: de Leidse ploegen zouden aan het begin van het seizoen voor enig vuurwerk kunnen zorgen. Dat brengt wellicht weer mensen naar de Leidse voetbalvelden die daar al ja ren geen voet meer hebben ge- Wat trekt heden ten dage bij het lagere niet-betaaldevoetbal nog énige publieke belangstel ling? Derby's. Waarom zou de Leidse voetballe rij dat element niet eens probe ren uit te buiten? Dat is in de meest extreme vorm mogelijk met de invoering van een strijd om het kampioenschap van Leiden. Leuk toch, kan LFC weer eens tegen Lugdunum spelen enz. enz. Het is tevens een mooie, stevige aanloop naar het nieuwe seizoen, zeg maar een geconcentreerde oe fenperiode. Ja, ja, ik weet wel wat trainers nu zullen tegenwerpen: de voorbereiding op het seizoen behoort gedegen, evenwichtig en rustig te zijn en derby-voet- bal is meestal hardje loopt zo het risico van blessures, ajakki- bah, nee. Ik hoor het hen al zeggen. Er zit ook zeker wat waars in. Maar de voetballerij kan niet langer meer volstaan met het staren naar de eigen navel: ze mag wel weer eens reclame voor zichzelf gaan maken. En dan moet je een paar nadeel tjes voor lief nemen. Ik til daar trouwens ook niet zo zwaar aan, hoor. Want om wie gaat het nu eigenlijk: om kerels of om schoothondjes? Plan Met collega Jaap Visser (stadsre- dacteur; op zaterdag doelver- dediger, wat héét, goaltjesdoor- later bij RCL 2) heb ik een mid dagje zitten puzzelen hoe je zo'n Leids kampioenschap zou kunnen laten verspelen. Hieronder volgt een opzet. Het gaat om de grote lijn, men kan tal van verfijningen aanbren gen, zo men dat zou willen. Goed, daar gaan we dan. Deelnemende verenigingen: Lug dunum, Roodenburg, UVS, LFC, LDWS, Docos. VTL, Oran je Groen, Unitas L., Sleutels, VNL, VNA, ZLC, Leiden, Leid se Boys, LSVV, ASC. We beginnen met een voorronde voor de afdelingsclubs op za terdag 27 augustus, bijv. op het Morscomplex, vier velden ZLC/ Leiden.(Er kan natuurlijk overal worden gespeeld, men zou dat jaarlijks moeten bekij ken). Wedstrijdduur 2x15 mi nuten. Groep 1: ZLC, Oranje Groen, Sleutels, VNA, LSVV. Groep 2: Unitas L., VNL, Leiden, Leidse Boys, ASC. Op woensdag 31 augustus spelen de winnaars van groep 1 en 2 op het ZLC-veld tegen elkaar (2 x 45 minuten) om te bepalen wie de sterkste is nan de afde lingsteams. Hiervoor behoort een aparte prijs te worden in gesteld. De nrs. 2 van de beide groepen spelen op dezelfde dag op het Leiden-veld om de derde en vierde plaats. De nrs. 1-2-3 plaatsen zich voor het grote toernooi. KNVB-teams De KNVB-elftallen komen op za terdag 3 en zondag 4 september in actie op bijv. het complex- Kikkerpolder, vier velden UVS/ Lugdunum. Wedstrijdduur 2 x 30 minuten. Groep 1: Lugdunum, LFC, Docos, VTL, nr. 2 van de afdelings wedstrijden. Groep 2 Roodenburg, UVS, LDWS, winnaar afdelxngswed- strijden, nr. 3 van de afdelings wedstrijden. De winnaars van deze beide groepen spelen op woensdag 7 september op hei veld van pak weg Roodenburg de finale (2 x 45 minutenom het Leids kam pioenschap. Wat het financiële aspect betreft entreekantinezal men tot be paalde afspraken en een ver deelsleutel moeten komen op dat ólle clubs een graantje meepikken. Verder zal men moeten pogen wat sponsors aan te trekken om de als eerste en tweede eindigende clubs iets meer dan alleen een aantrekke lijke beker in het vooruitzicht te stellen. Het is slechts een plan. En ik leg het hierbij gaarne in handen van voorzitter Phil Verstraten van de Bond van Amateurvoet balclubs Leiden. Wellicht kan hij zijn achterban er eens over polsen. UVS-notariaat Bart van Leeuwen, de voorzitter van UVS, vestigde zich vorige week als notaris in een statig pand in Noordwijkerhout. Op de receptie trof ik een bonte mengeling van notarieel én voetbalvolk, iets wat je in dit milieu zelden of nooit tegen komt. De notarissen die ik tot dusver kende, waren zonder uitzonde ring mannen die ik ervan ver dacht een liniaal in hun slok darm te hebben verstopt. Ik converseerde altijd uiterst moeizaam met hen. Met zijn op geruimdheid en hartelijkheid behoort Van Leeuwen tot een vleugel van het notariaat die mij nog niet eerder onder ogen was gekomen. Kandidaat-notaris bij Van Leeu wen is niemand minder dan Theo van Seggelen. Je kunt dus zeggen dat daar in Noordwij kerhout eenvoudig een UVS-no tariaat is neergestreken. Ik wil niet beweren dat Van Leeuwen iemand van VNA had moeten nemen, hoor, maar het wordt zo wel héél blauw-wiL Zou die strenge Broederschap der Notarissen dat eigenlijk wel goed vinden? Scharn Sinds vlak voor de Olympische Spelen van 1968 in Mexico die enorme rel rond coach Wil Westphal uitbrak, is het wat de trainers betreft nooit meer rus tig geweest in de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). Trainers kwamen, kregen om allerlei oorzaken mót en gingen. Een treurige stoet beroerdigheid, waaraan geen eind schijnt te komen. Nu zitten we dan met het geval- Scharn, waarin een zodanige vermengeling van zakelijke en particuliere overwegingen een rol speelt dat de gelijkenis met de gordiaanse knoop opdoemt. Haico Scharn verlengde op 1 no vember zijn contract bij de KNAU als bondscoach midden afstand bij de heren, waarbij hij de zorg heeft over atleten als Rob Druppers en Arno Kórme- ling. Vrijwel heel die middenafstand- HAICO SCHARN top heeft een persoonlijke spon sor-overeenkomst met de Ame rikaanse firma Nike. Deze is in een heftige concurrentiestrijd gewikkeld met Adidas, dat met de KNAU voor een reeks van jaren een sponsor-overeen komst is aangegaan. Uit dat contract worden o.m. trai ningsstages, centrale bijeen komsten e.d. betaald. Nike bood in de herfst van vorig jaar de bij hem onder contract staande atleten een trainings stage aan in één of ander warm land. Scharn wilde mee, maar Nike weigerde diens kos ten te betalen. De KNAU voelde daar ook niets voor omdat het KNAU-Adidas-contract alleen stages honoreert waarvan ook Adidas-atleten kunnen profite- zegde hij zijn contract weer op. omdat dit de druppel was die de emmer deed overlopen i U moet daarbij bedenken dat het trainerscorps van de KNAU, een man of twaalf, elkaar ook met grote ijver en nauwgezet heid het leven zuur maakt). Tot veler verbazing trad Scharn (beroepsmilitair) in part-time dienst van ...Nike Daarmee rees de vraag: had Scharn soms een conflict geforceerd om bij de KNAU weg te komen waar hij als bondscoach nogal karig werd betaaldomdat hij bij Nike heel wat meer kon ver dienenf Maar het balletje rolt nog verder. Bij Nike werd Scharn de opvol ger van Wim Verhoorn, die on langs in vaste dienst trad tan de KNAU. Ver hoorn begeleidt de super-lange-afstandslopers, o.a. Europees kampioen Ge rard Nijboer en dat is dan weer een Adidas Het duizelt u waarschijnlijk. Mij ook. De KNAU wil Scharn aan rijn contract houden en zegt juridi sche stappen voor te bereiden. Bram Wassenaar, een oude vriend en trainingsmakker van Scharn, wordt al vast ge polst om Scharn als bonds coach op te volgen. Maar het zal duidelijk zijn dat hem dan gelijke problemen wachten, want de tegenstelling Nike- Adidas blijft Sportsponsoring u mooi, hoor, het maakt vaak dingen moge lijk die anders niet kunnen. Maar soms wurmen sponsors zich zo diep in de sport dat ze niet alleen problemen oplossen, maar ze ook eigenhandig creé- ren Berg je dan maar. ROTTERDAM (GPD) Patrick Sercu, de chef van het Zesdaagse-peloton, heeft in Rot terdam zijn partner verloren. Hij raakte Maurizio Bidinost gisteravond kwijt vanwege een plotse griepaanval en het wachten is nu op een andere uitvaller voor het vormen van een nieuw koppel. Renners van minder kaliber moeten in zo'n geval na een regle mentaire neutralisatie van maximaal 24 uur het veld ruimen, maar voor een vedette als Sercu haalt men een andere ploeg uit elkaar als er niemand spontaan uit de koers verdwijnt. Wie wedstrijdleider Peter Post in dat geval naar huis gaat sturen, AMERSFOORT (ANP) - Dat de nieuwe stichting Phoenix, die het betaalde voetbal in Amersfoort wil voortzetten na het wegvallen van de SC Amersfoort geen schijn van kans zou hebben bij de KNVB, was een uitlating die Dé Stoop deed als privé-per- soon. Hij verklaarde dit in een onderhoud met stich tingsbestuurder J. Bakkenes, die namens Phoenix een kort geding had willen aanspan nen indien gebleken was dat het uitlatingen waren van het sectiebestuur betaald voet bal. "Wij zien daar nu van af en wachten rustig donderdag af', aldus Bakkenes. De stichting Phoenix had ook nog gesproken met de Amersfoortse belasting dienst. "De reacties daar kwamen van het hoofd van de dienst, Grootenhuis. Hij vertelde dat voor hem het doek was gevallen over SC Amersfoort, maar dat de nieuwe stichting als cliënt geaccepteerd zou worden. Wij overwegen de met de cre diteuren getroffen regelingen met ae voormalige Sportclub Amersfoort over te nemen. Wel alleen met die crediteu ren, die akkoord zijn gegaan met de voorstellen gedaan tij dens het crediteuren-over leg". CASORIA (DPA) - Vijf met pi stolen gewapende mannen zorgden zondag in Casoria (acht kilometer buiten Na pels) voor een wel heel onge woon incident. Het vijftal drong in de rust van de voet balwedstrijd voor de ama teurcompetitie Casoria-Ban- co Roma door in de kleedka mer van de gasten en dreig de: "Als jullie de wedstrijd niet verliezen, schieten we". Al of niet beinvloed door dit voorval verloor Banco Roma het duel met 0-1. De politie, die de zaak zal onderzoeken, sluit een actie van de mafia uit Napels niet uit. liet hij voorlopig liever in het midden, want het vraagstuk is lastig. Toen de truien nog niet zo volgeplakt zaten met reclame, liet dat probleem zich makkelij ker oplossen dan nu de deelne mers nadrukkelijk gekoppeld zijn aan gelegenheidsponsors. Peter Post schoof het probleem dan ook snel voor zich uit, ho pend op een natuurlijke afvloei ing. „Ik heb nog even de tijd. Er kan van alles gebeuren. Morgen avond zien we wel verder". In afwachting van met wie hij ver der moet, draait Patrick Sercu dus alleen zijn rondjes (hij moet zijn optreden afstemmen op Re- né Pijnen) en dat kost hem met een al extra achterstand. Sercu kwam terecht in een groepje dat de nivellering in de Rotterdamse Zesdaagse benadrukt: de kop pels Venix-Kristen en Debos- scher-Schumacher. Ze danken hun verrassende aanwezigheid vooraan in het klassement aan het feit dat er geen ploegen zijn die de kracht hebben om het pe loton te laten kraken. Of, zoals René Pijnen (met Gregor Braun favoriet voor de eindoverwin ning) zegt: „Niemand heeft de macht om er echt doorheen te rij den. Een man als Debosscher is slim en snel genoeg om daar han dig van te profiteren". Zelf ziet Debosscher het ernstiger. Als het erover gaat kijkt hij streng en heeft hij niets van zijn reputatie als producent van grap pen en grollen. Ze duiden hem aan met „de clown" en dat doet Debosscher (39; veertien seizoe nen Zesdaagse-renner; 130 keer gestart, driemaal gewonnen) ple zier, want hij weet dat hij zijn rol kan spelen als geen ander. Op zijn repertoire staan succesnum mers als het laten zakken van de koersbroek, het blazen op een scheidsrechtersfluitje in volle jacht, het trekken van rode en ge le kaarten tijdens afval wedstrij den, het rondrijden met een col lega op de schouders en het te gen de draad in koersen (spook- rijden dus). „Als je betaald wordt om een nummer op te voeren", is zijn parool, „dan moet je het goed doen". In Rotterdam blijkt de clown ver drietig en in het verlengde daar van ligt zijn visie op zijn gunstige positie in het algemeen klasse ment. „Ik ben bezig", zegt hy langzaam en met verbeten trek, „om revanche te nemen op de kritiek van de Belgische pers tij dens de Zesdaagse van Gent. Ik heb me daarom speciaal op Rot terdam voorbereid. Ik wil het sportieve bewijs leveren dat het niet waar is wat ze over me schre- Waar Debosscher zich vooral enorm over opwindt, is de passa ge in een artikel waarin geschre ven werd dat hij als grappenma ker aardig presteert, maar als coureur weinig voorstelt. „Hij rijdt niet rapper dan de grootva der van de directeur van de Gentse wielerbaan", oordeelde een journalist en dat kwam hard aan. „Ik verdien die negatieve kritiek niet", zegt Debosscher, die in Rotterdam moppert over het lawaai van de derny's („Ik had er vandaag één met een vliegtuigmotor uit een wereld oorlog") die hem schele hoofd pijn bezorgen. Het leed valt terug te voeren tot de gevolgen van ze ven hersenschuddingen. „De kritiek is misplaatst omdat men vergeet dat ik mijn show vaak opvoer met hoge snelhe den. Als je tegen 65 km per uur 'de clown uithangt, dan kun je wat." Maar het wordt helaas niet altijd als zodanig beoordeeld. In Rotterdam houdt Debosscher zich dit jaar overigens tamelijk rustig. Gedwongen, omdat Peter Post het programma zó in elkaar perste, dat er weinig tyd over blijft voor het maken van dolle pret. Willy Debosscher: „Het gaat hier dit keer zó hard en fel, dat ik weinig puf over heb om gek te doen". Jan Raas handhaaft zich in de voorste gelederen in de Zesdaagse i Rotterdam. Op de foto draait de Zeeuw zijn rondjes achter de derny t Chris Smits De stand in de Zesdaagse van Rot- terdam (met ruim 9000 toeschou wers gisteravond bijna geheel uitverkocht): 1. Clark/Allan (Aus) 223 punten, 2. Py- nen/Braun (Ned/Wdl) 194. op een ronde: 3. Raas/Frank (Ned/Den) 263, 4. Knete- /Fritz (Ned/Wdl) 118, op twee rH DEN BOSCH (ANP) De faillissementsaanvrage van belasting en be drijfsvereniging tegen de eerste-divisieclub FC Den Bosch, ingediend in november, is ingetrokken. Het kort geding dat de stichting FC Den Bosch volgende week maandag tegen fiscus en bedrijfsvereniging wil de aanspannen om de faillissementsaanvrage ongedaan te maken, is door de stichting daarom ook ingetrokken. Dat gebeurde gisteren na hernieuwd overleg tussen FC Den Bosch, de KNVB, vertegenwoordigd door Dé Stoop, de belasting en de bedrijfs vereniging, waarbij een nieuw akkoord werd bereikt over een beta lingsregeling van de schulden. Dit akkoord zal deze week uitgewerkt worden. Bovendien vindt de komende dagen nog een gesprek plaats met de gemeente Den Bosch over de in het vooruitzicht gestelde subsi die van bijna tweeèneenhalve ton voor de komende vier jaar. Dit be drag wil FC Den Bosch nu gebruiken als aflossing van de schulden aan de fiscus en bedrijfsvereniging. Naar aanleiding van de opheffing van de faillissementsaanvrage kan FC Den Bosch weer over zyn tegoed van circa 1,4 ton op de bank beschikken en de achterstallige spelerssalans- sen, die vanaf november niet meer uitgekeerd zijn, uitbetalen ZEIST (GPD) - Met ingang van ko mend weekeinde zullen de clubs uit de eerste divisie deel gaan ne men aan een speciale KNVB- competitie die volledig los zal staan van het gcbruikelyke com petitieprogramma. FC Den Haag (thuis) en FC Den Bosch zullen zondag de eerste clubs zyn die voor deze extra competitie in ac tie komen. De eerstedi visieclubs zullen stryden om een totaalbe drag van 80.000 gulden dat be schikbaar is gesteld door de voetbalbond. Het bestuur betaald voetbal heeft gisteravond tot het instellen van een dergelijke competitie beslo ten, nadat veel clubs in financië le problemen dreigden te gera ken door het wegvallen van FC Amsterdam (eind vorig seizoen) en SC Amersfoort (afgelopen maand). Hierdoor was de situatie ontstaan dat elke week twee clubs niet in actie behoefden te komen. De KNVB heeft het speelplan van de extra competi tie juist op die clubs afgestemd. Zij zullen nu tegen elkaar uitko- De KNVB zal de extra competitie voor de eerste divisie benutten om het aanvallende voetbal te propageren Om dat te kunnen verwezenlyken heeft men ge meend een ander puntenstelscl toe te passen. Elk doelpunt telt voor één punt. Wint een ploeg derhalve met 6-2, dan verdient men zes punten met die zege, ter wijl de verliezende equipe altyd nog twee punten op zijn conto kan byschryven Na afloop van de wedstrijd krygt elke ploeg nog eens vyf straf schoppen te nemen. Het aantal benutte zal eveneens in de stand verwerkt worden. De extra com petitie. waarvoor elke club twee wedstrijden zal afwerken, wordt als bindend beschouwd. Dit houdt in dat spelers die voor de 'normale' competitie zyn ge schorst ook zijn uitgesloten van deelname in de extra-wedstrij den. Dat het plan aanspreekt bij de clubs uit de eerste divisie blijkt wel uit de reacties die secretaris Jan Huybregts gisteren ontving uit een telefonische enquête on der alle 16 bvo's in die afdeling. Unaniem toonde men zich voor stander van de invoering van de- competitie. competitie i stig van de sectiebestu'ursleden Karei Jansen en Dé Stoop Met het verzoek binnen enkele uren een definitief ja' of 'nee' te ver strekken besloot het bestuur be taald voetbal gistermiddag de plannen voor te leggen aan de commissie 'CompeUtie-Opzet'. Het werd uiteindelyk een una niem 'ja' Voorzitter Karei Jansen van die commissie: „De commissie had weinig tyd nodig om positief op het plan te reageren. Eindelyk krijgt het pubhek de kans puur aanvallend voetbal te gaan beky- ken. Geen enkele ploeg heeft er iets aan om met 1-0 of 2-1 te win nen. Er moeten zoveel mogelijk doelpunten gemaakt worden, te meer wanneer je bedenkt dat el ke ploeg maar tweemaal in actie komt Dit kan alleen maar posi tief inwerken op het stadionbe- zoek". Vorig jaar nog werd een voorstel met dezelfde strekking van de commissie Competitie-Opzet nog afgewezen door de clubs Destyds betrof het de invoering van periode-titels in de eredivisie met als inzet een plaats in het UEFA-Cuptoernooi of. wanneer dit niet zou worden toegestaan door de Europese voetbalbond, een aanzienlijk bedrag De UE FA weigerde uit angst voor kwa liteitsverlies van het eigen toer nooi zyn toestemming te verle nen aan een dergelyke competi tie. Het merendeel van de eredi visieclubs besloot daarop het plan helemaal te verwerpen. Men vreesde dat het publiek de wed stryden zou boycotten wanneer er slechts om geld werd gestre den. „Ik geloof niet dat die vrees ook voor deze competitie gekoesterd moet worden", meent Jansen „De ploegen kunnen vryuit spe len. moeten zoveel mogelyk doelpunten zien te maken Een dergelyke opzet moet elke voet balliefhebber toch aanspreken. Daar is het spel uiteindelijk VOOt uitgevonden". De opkomst van het publick by de extra wedstrijden neemt een be langrijke plaats in Een van de voornaamste aanleidingen om tot de instelling van de competi tie over te gaan vormde na het verdwynen van Amersfoort en FC Amsterdam het wegvallen van de recettes van twee thuis wedstryden De KNVB heeft de noodzaak om zoveel mogelyk fi nancieel voordeel uit de wed stryden te halen ondervangen door de extra-competitie dezelf de status als het officiële be kertoernooi mee te geven. De clubs zullen de recette op brengst dus onderling verdelen, terwyl de reis- en verblyskosten van de uitspelende vereniging vergoed zullen worden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 9