c Kamer wijst plan voor orkesten af Besluit kost Azivo 2 miljoen Uniek ruimtevaartproject Vermiste bloemenkoopman duikt plotseling weer op Kamer achter Unifil-beleid CDA-leider hekelt 'ongehoorzaiiiePvdA Ziekenfondsraad dwingt tot inning eigen bijdrage Protestacties FNV -j ongeren Voorstellen veel te abrupt genoemd Prins behandeld in ziekenhuis Breda Nederlandse kunstmaan volgende week gelanceerd Binnenland man dood was. Het onderzoek zat helemaal klem. We wisten echt niet meer waar we het moes ten zoeken", aldus een woord voerder. Johan Speelman is 17 december voor het laatst in Oldenburg ge zien, waar hy elke week met bloemen op de markt stond en waar hy een flatwoning had ge huurd. De wonine bleek over- bloemist verteld dat haar man nog in leven is. Toen gisteren het nieuws van de aanhouding van Speelman bekend was gewor den, zijn twee politiemannen naar het dorpje Itens gegaan om Karin Speelman persoonlijk in te lichten. Mevrouw Speelman wei gerde enig commentaar te geven op de aanhouding van haar man. Kennelijk nogal overstuur gooi de zy de hoorn op de haak. Het feit dat Johan Spoelman uit zichzelf boven water is gekomen, betekent zowel voor de Friese rijkspolitie als voor de politie in Oldenburg een grote opluchting. Beide korpsen zeggen dat het on derzoek volkomen was vastgelo pen. „Wij waren bang dat Speel- hoop te zijn gehaald en het han- delsgeld was verdwenen. De be stelwagen van Speelman werd enkele dagen later in Osnabrück gevonden. Twee dagen na zyn verdwijning heeft Speelman met zijn vrouw gebeld en gezegd dat hy het slachtoffer was geworden van mensen die drugs in zijn auto zouden hebben gestopt De poli tie heeft in de auto van Speelman geen drugs, maar wel een nogal mysterieus briefje gevonden waarin de naam Peter voor kwam. De politie beschouwde het briefje als een soort nood kreet en verrichtte al haar aan dacht op die Peter. Ook dat heeft niet tot resultaat geleid. AMSTERDAM - Bijstandsvrouwen en leden van de Vrouwenbond hebben gisteren tn Amsterdam trams met posters beplakt uit protest tegen de verhoging van de prijs van het openbaar vervoer. Ook eisen de vrouwen dat de bijstand met 400 gulden per maand wordt verhoogd. «Foto anpi DINSDAG 18 JANUARI 1983 GRONINGEN (GPD) - De 38-jarige bloemenhandelaar Johan Speel man uit het Friese dorp Itens, die sinds 17 december werd vermist, is gisteren om 14.00 uur bij een Frans-Duitse grensovergang in de Duitse deelstaat Baden-Würt- temberg aangehouden. Voorlo pig is nog niet gebleken of Speel man het slachtoffer is geweest van een ontvoering. Bij zijn aan houding reed hij, volgens de Duitse politie, in een vry dure auto uit de hogere middenklasse, voorzien van een Nederlands kenteken. Het is onduidelijk wie de eigenaar van deze auto is. Afgelopen vrijdag al heeft Johan Speelman, wellicht vanuit de El- zas (Frankrijk), gebeld met de rijkspolitie in Leeuwarden en met de Kriminalpolizei in de Duitse stad Oldenburg, waar hij op 17 december voor het laatst is gezien. Speelman zei, dat hij nog in leven was, maar hij wilde de politie niet vertellen waar hij zich op dat moment bevond. Hij gaf, aldus een woordvoerder van de politie in Oldenburg, ontwij kende antwoorden. De politie Opmerkegjk is dat Brinkman op 2 februari, wanneer de vaste ka mercommissie van wvc met de bewindsman de voorstellen be spreekt, stevige oppositie kan verwachten van zijn eigen partij, het CDA. Het christen-democra tische kamerlid Beinema noemt de voorstellen van de minister „veel te abrupt". „Ik heb nog geen doorslaggevende argumen ten kunnen ontdekken waarom de rijkssubsidie aan vijf regiona le orkesten beëindigd moet wor den", aldus Beinema. Het kamer lid vond de plannen van Brink mans voorganger, Hans de Boer, om de regionale orkesten samen te voegen „al vrij ver gaan". Met name heeft Beinema ook moeite met het feit dat de regio nale orkesten zowel in de plan nen van De Boer als van Brink man allerlei voor de regio be- Cipier verdacht van hasj-handel ARNHEM (GPD) De rijksrecher che heeft een 57-jarige bewaar der van het Arnhemse huis van bewaring aangehouden. De man wordt ervan verdacht binnen de inrichting op ruime schaal ver dovende middelen te hebben verhandeld. De bewaarder zou een aantal van de 130 gedetineer den in De Koepel met de regel maat van de klok van hasj heb ben voorzien. Directeur J. Saaltink van De Koe pel schakelde vorige week de po litie in, toen hij het vermoeden kreeg dat een van zijn bewaar ders zijn boekje ver te buiten ging. Onderzoek leidde naar de 57-jarige bewaarder, die - zo luidt de beschuldiging - steeds kleine porties van 25 gram hasj naar binnen smokkelde. Nog niet bekend is hoe lang de be waarder de drugs binnen de mu ren van De Koepel aan de man heeft gebracht. De rijksrecher che vermoedt, dat ook sterke drank binnen de strafinrichting is verhandeld. De bewaarder is in verzekerde bewaring gesteld WEERRAPPOHTEN d i 3" c oj C £i> i S> £f Amsterdam half bew. 8 6 De BUt 8 6 0.9 Deelen 7 5 2 Eelde licht bew. 8 6 0.5 Eindhoven 9 4 2 Den Helder onbew. 8 6 0.2 Rotterdam half bew. 8 7 0 Twente 7 8 3 0.8 Vlissingen 8 6 Zd. Limburg 8 8 0.5 Barcelona onbew. 16 4 0 rwegen 8 7 4 Bordeaux 12 0 0 Brussel 8 6 0.1 Frankfort 9 4 0 Genève onbew. 9 -2 0 Helsinki -2 -13 2 Innsbruck onbew. 7 -3 0.9 Klagenfurt 8 -5 0 Kopenhagen onbew. 8 5 5 Lissabon licht bew. 15 6 0 Locarno onbew. 21 -1 0 Londen licht bew. 10 7 0 Luxemburg geheel bew. 6 2 0 Madrid onbew. 16 -3 •0 Malaga onbew. 17 5 0 Mallorca 17 -1 0 Malta onbew. 18 11 0 München onbew. 9 0 half bew. 20 6 0 Oslo -3 -6 6 16 2 0 Split onbew 14 2 0 Wenen onbew. 9 6 0.8 licht bew. 9 0 0 Casa Blanca 19 8 40 Istanbul 0 0 Las Palmas onbew. 21 15 0 Tel-Aviv 2 waar bew. 9 heeft Speelman dringend ver zocht zich by de politie te mel den, maar dat heeft de Friese bloemist nagelaten. Gisteren kon Speelman worden aangehouden nadat grens beambten zijn paspoortnummer hadden gecontroleerd bij de cen trale Duitse politiecomputer in Wiesbaden. Onmiddellyk nadat Speelman, die ogenschijnlijk goed gezond is, was aangehouden, zijn een offi cier van de Oldenburgse recher che en een medewerker naar Ba den-Württem berg afgereisd. Vandaag wordt Speelman ge hoord. Het is nog niet duidelijk of hij als verdachte wordt be schouwd. De Oldenburgse re- langrijke taken (educatieve con certen, koorbegeleidingen etc.) moeten afstoten. Daarbij is Bei nema ook van mening dat het westen van het land zwaar be voordeeld wordt in vergelijking tot de rest van het land, waar in één klap vier orkesten zouden moeten verdwijnen. Dat oordeel is ook de WD-fractie in de Kamer toegedaan. De libe raal Evenhuis zal daarnaast de minister op het matje roepen, omdat deze heeft nagelaten aan dacht te besteden aan zijn sug gestie om ook door de NOS- orkesten een aandeel aan de be zuinigingsoperatie te laten leve ren. Bij de behandeling van de kunstenbegroting in december heeft Brinkman echter al laten weten dat hij ten aanzien van de omroeporkesten geen bevoegd heden heeft, omdat deze vallen onder de begroting van de om roep, die autonoom is. De PvdA meent dat de bewinds man onvoldoende aandacht heeft geschonken aan de rappor- DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer gaat in meerderheid ak koord met de verlenging van de aanwezigheid van de Nederland se Unifil-troepen in Zuid-Liba- non. Dit bleek gisteren tijdens het mon deling overleg dat minister Van den Broek (buitenlandse zaken) en De Ruiter (defensie) hebben gevoerd met de vaste commis sies van defensie en buitenland se zaken. De feitelijke verlenging van die aanwezigheid hangt af van de verlenging van het Unifil- DEN HAAG (ANP) - Astronomen over de gehele wereld kijken met belangstelling uit naar de resul taten van het onderzoek dat Ne- cherche zegt in eerste instantie te willen weten, of de Fries by een ontvoering betrokken is ge weest, die mogelyk verband houdt met drugssmokkel, of dat hy zich aan enig strafbaar feit, bijvoorbeeld handel in drugs, heeft schuldiggemaakt. De politie uit Oldenburg houdt ernstig rekening met de moge lijkheid dat Speelman een spel letje met de politie en zijn familie heeft gespeeld. „Hij heet Speel man, nietwaar? Dat betekent in het Hollands toch dat hij een man is die spelletjes speelt?". Nadat Johan Speelman vrijdag met de rijkspolitie in Leeuwar den had gebeld, heeft de politie de verontruste vrouw van de tage van de regionale werkgroe pen, die onderzocht hebben hoe alternatieve bezuinigingen mo gelijk zijn. Ook aan het advies van de Raad voor de Kunst is de minister volgens de socialisti sche fractie voorbijgegaan. AMSTELVEEN (ANO) - Als het ziekenfonds Azivo zijn beslissing, geen eigen bijdrage op medicijnen te innen in de Azivo-apo- theek, niet terugneemt, kost dat het fonds naar mandaat, waar de Verenigde Na ties deze week over beslist Minister Van den Broek zei de in druk te hebben dat de VN het meeste voelt voor een mandaats verlening van drie maanden, al hoewel zes maanden niet uitge sloten moet worden geacht. De inhoud van de komende man daatsperiode zal ongewijzigd blijven. Minister De Ruiter verklaarde dat reorganisatie van het Nederland se bataljon betekent dat van de 56 pantservoertuigen er slechts derland volgende week in de ruimte gaat verrichten naar ster ren in wording en naar miljarden jaren oude sterren, die bezig zijn schatting twee miljoen gulden per jaar. De Ziekenfondsraad heeft gisteren besloten de Azivo te dwingen tot inning van de eigen bijdrage. An ders zal de raad premies van het ziekenfonds niet verrekenen. twintig in Libanon blijven. De rest wordt of voor onderdelen ge bruikt of naar Nederland terug gehaald. Doordat de pantser voertuigen zeer veel onderhoud vereisen, kan het bataljon met ongeveer vijftig man minder toe. Het gevolg van deze wijziging is dat in Assen niet meer een com pleet bataljon zal worden opge leid. Delen van het nieuw te vor men bataljon krijgen hun Urufil- training op de plaatsen waar ze al hun normale opleiding ontvan gen. te sterven. Op dit terrein is nog nauwelijks on derzoek verricht. Geleerden ach ten daarom geheel nieuwe ont dekkingen geenszins uitgeslo ten. Op het ogenblik worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de lancering van de tweede Ne derlandse kunstmaan IRAS (In frarood Astronomische Satelliet) - volgende week dinsdag - van af de Western Test Range in Cali fornia. Deze tweede en voorlopig laatste Nederlandse satelliet zal omstreeks half zeven 's avonds plaatselijke tijd (woensdag 26 ja nuari 03 30 uur Nederlandse tijd) door een Amerikaanse Deltara ket in de ruimte worden ge bracht. Hier zal het instrument 200 dagen verblijven om allerlei wetenschappelijke informatie te verzamelen. Bij het ontstaan van sterren treedt infrarood-straling op. Hetzelfde gebeurt, wanneer sterren in hun laatste levensdagen verkeren. Als het lukt deze straling op te vangen en te analyseren, kan men veel te weten komen over de processen die zich tijdens de geboorte en sterfte van de hemel lichamen afspelen. Om de straling te kunnen meten heeft het laboratorium voor Dat kan het ziekenfonds Azivo 2 miljoen gulden schelen. De Ziekenfondsraad besloot giste ren met tegenzin dat het stand punt van het Azivo-bestuur in strijd is met de wet en met het belang van de ziekenfondsverze kering. Die laatste overweging bracht de FNV-afvaardiging in de zieken fondsraad er toe, tegen het be sluit te stemmen. "Het is de vraag of de FNV de verantwoor delijkheid voor het uitvoeren van wettelijke maatregelen die ze in deze raad op zich heeft ge nomen, op deze manier nog lan ger zal willen dragen", zo zei FNV-vertegenwoordigster, me vrouw Domela Nieuwenhuis. De FNV was het er overigens wel mee eens dat de Azivo met het uitvoeren van haar besluit in strijd zou handelen met een wet telijk voorschrift. Mevrouw Do mela Nieuwenhuis wees echter op de naar haar mening onzorg vuldige behandeling van het ei- gen-bijdragevoorstel in de Ka- Alle sprekers in de raad herinner den er nog eens aan dat de Zie- ruimteonderzoek aan de Rijksu niversiteit te Groningen een uit zonderlijk instrument gebouwd, DAX (Dutch Astronomical Ex periment) geheten. Voorop dit instrument is een speciaal door Amerika ontwikkelde telescoop gemonteerd. Met dit geheel kan infrarood straling veel beter ge meten worden dan nu mogelijk is. Volgens dr. B. Baud van het Groningse laboratorium is het apparaat net zo revolutionair als de uitvinding van de telescoop ten tyde van Galilèi. De bouw van de IRAS was niet eenvoudig Problemen met de koeling van de telescoop waren er de oorzaak van dat de lance ring herhaalde malen moest wor den uitgesteld. Aanvankelijk zou de satelliet in februari 1981 de ruimte in worden geschoten. De totale kosten van het ruimte vaartproject bedragen ongeveer 400 miljoen gulden, inclusief de lancering De IRAS is de opvol ger van ANS (Astronomische Nederlandse Satelliet), die tot taak had onderzoek in de ruimte te verrichten door meting van ul traviolette straling. Met dit suc cesvolle nationale ruimtevaart project werd Nederland destyds het elfde ruimtevaartland in de wereld. ANS werd in 1974 gclan ceerd. CDA-leider De Vries: "Een hee ernstige zaak". (Foto ANP kenfondsraad al twee jaar gele den unaniem een eigen bijdrage op geneesmiddelen heeft afge- De raad meende er echter in grote meerderheid niet omheen te kunnen Azivo om zyn genomen besluit terecht te moeten wijzen Voorzitter Toussaint van de Azivo noemde het ziekenfondsraadbe- sluit in een eerste reactie 'een slechte zaak voor de verzeker den". Het bestuur en de leden raad van Azivo zullen donderdag beslissen of het fonds nu wel of niet over zal gaan tot het innen van de eigen bydrage per 1 fe bruari. Het is de eerste keer dat de Zieken fondsraad het zware middel van een bindende aanwyzing op een ziekenfonds toepast. BREDA (GPD) - Pnns Claus is gis termiddag opgenomen in het St Laurensziekenhuis m Breda Omstreeks 3 uur arriveerde hy vanuit het paleis Huis ten Bosch m Breda De genezing van de prins, die lydt aan klachten van depressieve aard, maakt een langdurige klinische behande ling nodig. De Bredase zenuwarts L. Flamand is afgelopen zondag gevraagd de behandeling van prins Claus over te nemen. Dr. Flamand kon gisteravond nog niet meedelen hoe lang de prins in Breda zal moeten blijven. Wel zal eerder in termen van maanden dan van weken moeten worden gedacht, zo meent hij. Na een vakantie in de Oostenrijkse wintersportplaats Lech was pnns Claus voor een kort verblyf naar de psychiatrische kliniek van prof Kielholz in Bazel ge gaan Vorige week vry dag keer de hy terug om het weekend thuis in Huis ten Bosch door te brengen De prins heeft zelf aan gedrongen op een verdere be handeling in Nederland Volgens een woordvoerder van de Ryksvoorlichtingsdienst kun nen de privacy en de veiligheid van de pnns in Breda beter wor den gewaarborgd. De bewaking van pnns Claus is in handen van de veiligheidsdienst van het Ko ninklijk Huis. Dat het Sint Laurensziekenhuis voor de verdere behandeling van de pnns is gekozen, kwam ook voor dr. Flamand als een verras sing Het herstel van pnns Claus verloopt veel langzamer dan aan vankelyk was verwacht. In het begin van de ziekte van pnns Claus is zyn toestand te licht in geschat. De prins voelt zich op dit moment met slechter dan in DEN HAAG (GPD) - CDA-fractie leider Bert de Vries vindt het „een heel ernstige zaak" dat de partyraad van de PvdA het par tijbestuur heeft opgedragen een onderzoek in te stellen naar me thoden van burgerlyke onge hoorzaamheid Het PvdA-t*?- stuur zou er volgens hem goed aan doen dit besluit naast zich neer te leggen, zei De Vnes gis teravond op een CDA-byeen- komst in Zeist ..Dat zou een be langrijke overwinning van de parlementaire democratie zijn". Volgens De Vnes hebben de jaren dertig geleerd dat in tyden van economische crisis ook de parle mentaire democratie onder druk komt te staan ..Elke party die de parlementaire democratie echt is toegedaan, zou het zich daarom juist nu als een ereplicht moeten rekenen om zich tegen elke on dermijning daarvan met hand en tand te verdedigen", zei de CDA- fractieleider. De Vnes zei het „al erg genoeg te vinden" dat sommige vertegen woordigers van maatschappelij ke organisaties en overheids diensten in het openbaar specu leren over het negeren van parle mentair goedgekeurde beslissin gen. De houding van het PvdA- kamcrlid Toussaint. die als voor zitter van het Haagse zieken fonds Azivo weigert mee te werken aan de eigen-bydragere- geling voor medicynen, is vol gens De Vries „nog een graad er ger" De CDA-fractieleider betreurde het dat PvdA-leider Den Uyl noch het party bestuur van de so cialisten erin geslaagd is de par tyraad van de PvdA ervan te weerhouden steun te geven aan het optreden van Toussaint den haag )gpd) - Een gesprek tus- sen staatssecretaris De Graaf (so ciale zaken) en de FN V-jongeren is dermate teleurstellend verlo pen voor de jongeren dat deze het vertrouwen in de regering min of meer hebben opgezegd. Regionaal zullen op zeer korte termyn acties worden uitge voerd die volgens de FNV-jonge- ren zich op het randje van de de mocratische spelregels zullen be vinden. Acties worden voorbereid in ieder geval in Den Haag, Groningen, Eindhoven. Breda, Zwolle en Enschede. Welke vorm de protesten zullen krijgen hangt deels af van het overleg dat de regionale afdelingen van de jeugdvakbond nog voeren Een grote demonstratie zoals die on lang op het Binnenhof werd ge houden is afgewezen. Niet uit angst dat er weer rellen ontstaan maar „omdat toen is gebleken dat de politiek zich van zo'n grootschalig protest niets aan trekt", aldus de FNV jongeren. Gedacht wordt aan het bezetten van leegstaande panden om daar zelf garagebednjljes of kapsa lons in te richten Vooral lokale overheden zullen onder druk worden gezet om dergelyke werkprojecten mee te financie ren uit algemene middelen Aanleiding tot het gesprek van de FNV-jongeren met staatssecreta ris De Graaf was het plan van het kabinet de wwv-uitkenngen voor jongeren af te schaffen per 1 maart dit jaar het begin hy werd op 1 oktober van het vong jaar voor het eerst in Bazel opgenomen maar van een duidelijke verbetering is ook nog geen sprake. De pnns voelt zich nog steeds moe en lusteloos en ziet tegen veel dingen op. Tot voor kort heerste ook by de art sen nog de opvatting dat de pnns zo ver genezen was dat hij kon terugreizen naar Nederland en voor korte dagbehandelingen - zo rond de één keer per maand - naar Bazel, waar hy in de univer siteitskliniek behandeld werd door prof. F. Kielholz, terug zou moeten keren. De verwachting is nu dat de prins voorlopig m het Sint Laurensziekenhuis moet blyven en slechts af en toe naar huis zal kunnen gaan. Lagere hijstand voor kraker mag DEN HAAG (ANP) - De bij- standsuitkering aan iemand die in een gekraakt huis woont kan lager uitvallen De gemeenten mogen van geval tot geval de uitkering afstem men op iemands woonlasten Er is geen landclyke richtlyn voor. Dit heeft staatssecrcta ns De Graaf (sociale zaken en werkgelegenheid) gcant woord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamer Lid Lankhorst (PPR) Aanleiding voor de vragen was het plan van de gemeente Groningen om de by stands uitkering van krakers te ver lagen, omdat zy duidelijk la gere woonkosten hebben dan het bedrag dat daarvoor in de bystandsvorm is berekend De kunstmaan IRAS die over een week wordt gelanceerd. DEN HAAG (GPD) - De Tweede Kamer heeft ernstige bezwaren tegen de voorstellen van minister Brinkman (welzijn, volksgezondheid en cultuur) tot herinrichting van het orkestenbestel. Volgens deze voorstellen wil de bewindsman vijf regionale orkes ten met ingang van volgend jaar de rijkssubsidiëring onthouden, wat vrijwel zeker neerkomt op opheffing van deze orkesten. Het betreft het Frysk Orkest, het Utrechts Symfonie Orkest, het Limburgs Symfonie Orkest, het Noordhollands Filharmonisch Orkest en - zoals eerder bekend - het Ge westelijk Orkest voor Zuid-Holland.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 7