Veel dramati ek in Ameirl caanse sene Bonden dagen EO voor de rechter RADIO TELEVISIE 'The blue and the grey' Toch schaatsen op tv Hitparade-trofeëen r-rf<<3Caravan+ t**^tampingraï 20-24 Januari mnm DINSDAG 18 JANUARI 1983 Radio tv HILVERSUM (GPD) - Zes dinsdagavonden lang heeft de TROS ongeveer een uur zendtijd ingeruimd voor de Amerikaanse dramaserie „The blue and the grey", die onder de Nederlandse titel „Gejaagd door de storm" vanaf vanavond wekelijks wordt uitgezonden. Die Ne derlandse vertaling verwijst naar de klassieke bioscoop film „Gejaagd door de wind", die evenals de televisieserie de Amerikaanse burgeroor log als decor had. Meer dan decor wordt die oorlog ook in de tv-serie niet, want ook daarin ligt de nadruk op de persoonlijke dramatiek van de hoofdfiguren, die welis waar voortkomt uit die bur- Gregory Peck als Abraham Lin coln in 'The blue and. the grey'. geroorlog, maar verder niets duidelijk maakt over de his torische achtergrond. De serie van de Amerikaanse tele visiemaatschappij CBS volgt de belevenissen van de uit het zuiden van de VS afkomstige boerenzoon John Geyser. Zijn artistieke inborst maakt hem on geschikt voor het boerenleven en hij vertrekt in 1859, het jaar waar in de serie begint, naar het Noor den om voor de krant van zijn oom al tekenend het nieuws te volgen. Een van zijn eerste op drachten is het volgen van het proces tegen John Brown, een historische figuur die werd opge hangen wegens zijn op de af schaffing van de slavernij gerich te activiteiten. Tijdens dat proces ontmoet hij Jonas Steel, de twee de hoofdpersoon uit de serie, die later tot de staf van president Lincoln zal blijken te behoren. De moord op een neger die voor zijn familie werkte, leidt tot John's definitieve breuk met zijn familie en het Zuiden. Ook voor het Noorden kan hij niet vech ten, omdat hij niet het risico wil lopen tegenover zijn broers te komen staan. Die tussenpositie maakt hem geschikt om als waarnemer, oorlogscorrespon dent voor een noordelijk week blad, de oorlog te verslaan. Voor de schrijver van de serie is hij dus ook de ideale hoofdpersoon om het verhaal aan od te hangen. Dat verhaal biedt voldoende moge- lijheden voor drama: de gesple tenheid die een burgeroorlog in families veroorzaakt, verliefdhe den die bijna even snel een dra matische afloop kennen als ze waren ontstaan, de ellende van de oorlog zelf, spectaculair in beeld gebracht door regisseur en western-veteraan McLaglen, een vleugje werkelijke geschiedenis, dood en verderf. Alle ingrediën ten verwerkt tot een familiedra ma dat loopt van 1859 tot de moord op Lincoln in 1865. De serie is vakkundig gemaakt, met goede acteurs als Stacy Keach (Jonas) en Gregory Peck (Lincoln) in zijn eerste televisie- rol. Ook als verbeelding van een historische periode is op de aan kleding en de regie weinig aan te merken, waarbij de massale veldslagen tussen de legers van het Noorden en het Zuiden de meeste aandacht zullen trekken. Tcch gaat ook „The blue and the grey" gebukt onder de kenmer ken van voor het grote pubhek bestemde Amerikaanse produk- ties. De emoties van de kijkers worden met weinig subtiele en overbekende middelen opgeroe pen; de dramatiek wordt zwaar aangezet. Daarbij ligt de nadruk zozeer op het wel en wee van de hoofdper sonen. dat de historische achter grond nauwelijks uit de verf komt Het thema van de afschaf fing van de slavernij als oorzaak van de burgeroorlog wordt slechts even aangestipt, laat staan dat er over de redenen voor het Noorden om die slavernij af te schaffen iets duidelijk wordt. Nu hoeft niet elke historische dramaserie meteen te verworden tot een geschiedenisles, maar het hoeft toch ook niet elke keer de zelfde holle Hollywood-drama- tiek te zijn die de inhoud bepaalt „The blue and the grey" zal deson danks vast wel een succes wor den. Want al is de sene even vak kundig als risicoloos, en even spectaculair als pretentieloos, vermaak is het wel (Ned. 1, 21.30 uur). HILVERSUM/DEN HAAG - De gezamenlijke bonden van om- roeppersoneel hebben de Evan gelische Omroep voor de kanton rechter in Hilversum gedaagd omdat deze omroepvereniging weigert de cao na te leven. De EO ziet geen heil in de anti-dis criminatiebepalingen van de cao. De gezamenlijke bonden, de Dienstenbond FNV en CNV, de Unie BLHP en de Nederlandse Vereniging van Journalisten, vorderen in kort geding voor de Hilversumse kantonrechter dat de EO zich aan alle cao-bepalin gen houdt. Het geding dient op 1 februari. Bestuurder H. van Gils van de Unie BLHP zei dat de EO tijdens de behandeling van de omroep- cao niet heeft geprotesteerd te gen de bepaling dat de omroep- werkgevers hun medewerkers ongeacht geslacht, geloof, ras, nationaliteit of seksuele geaard heid, gelijkwaardig zullen be handelen. "Wij vinden dat je een cao helemaal of helemaal niet moet goedkeuren", zo motiveer de Van Gils de dagvaarding van de EO. In een eerste reactie op de dagvaar ding verklaarde de EO-woord- voerder Feike ter Velde dat arti kel 31 de doelstellingen van de EO ondermijnt. Het beleid van de Evangelische Omroep is er volgens hem op gericht "om dis criminatie tegen te gaan". "Maar van iedere EO-werknemer wordt verwacht dat deze volgens bijbelse normen leeft". Hij noemde in dit verband dat geloof en levenswandel volgens de EO onverbrekelijk met elkaar ver bonden zijn. "Dat is dus heel wat anders dan wanneer hij alleen de doelstellingen van de betrokken organisatie onderschrijft, zoals in artikel 31 wordt gesteld, aldus Ter Velde, die deze bepaling dan ook "als een ondermijning van de doelstellingen van de EO be schouwt". HILVERSUM - De Europese kampioenschappen hardrijden op de schaats voor heren, die op 29 en 30 januari in Den Haag worden gehouden, zullen toch door radio en televisie worden uitgezonden. Aanvankelijk had de Internationale Schaatsunie bezwaar gemaakt tegen het be drag van 100.000 gulden, dat de NOS en de de KNSB waren over eengekomen voor de televisie uitzendingen. De ISU vond dat er minstens 125.000 gulden op ta fel moest komen en verbood in dat verband ook de radio-uitzen dingen. Maar achteraf heeft men eieren voor zijn geld gekozen en is men akkoord gegaan met het bedrag van 100.000 gulden. Zo wel zaterdag als zondag zullen dus de Europese schaatskam pioenschappen heren in Den Haag uitgebreid op radio en tele visie komen. De NOS verwacht vanavond uitge breid aandacht besteden aan de Europese schaatskampioen schappen voor dames, die zater dag 22 en zondag 23 januari in Heerenveen worden gehouden. Met commentaar van Heinze Bakker en Mart Smeets worden zaterdag (Nederland 2 van 17.50 tot 18.15 uur) beelden getoond van de vijfhonderd en de drie duizend meter. Zondag komen op Nederland 1 van 13.55 tot 15.00 uur en van 17.15 tot 18.00 uur beelden van de vijftienhon derd en de vijfduizend meter. Op de radio maken de verslagge vers Theo Koomen en Henk Kok zaterdag reportages op Hilver sum 1 in aansluiting op de nieuwsbulletins van 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur en via Hilver sum 3 in het NCRV-programma "Zaterdag Sport" van 16.03 tot 18.00 uur. Zondag vallen de re portages alle in "Langs de Lijn" op Hilversum 1 van 14.03 tot 18.00 uur. AMSTELVEEN - De Nationa le Hitparade, een instelling van de auteursrechtorganis- tie BUMA/STEMRA, gaat maandag 31 januari voor de eerste maal trofeeën uitrei ken aan componisten en tekstdichters van oorspron kelijk Nederlandse muziek werken die het hoogst geno teerd hebben gestaan in de single top 100 1982. In de categorie instrumentale muziekwerken gaan de natio nale hitparade-trofeeën naar R. van Es, P. Kommers en R. Papen voor het werk "Auro- In de categorie Nederlandstali ge muziekwerken uitgevoerd door een groep ontvangt Ernst Jansz de onderschei ding voor zijn werk "De bom". C. Bergman, A. Hazes, Q. Hes- sing, A. Mol, E. van Prehm en E. Veerhoff worden geza menlijk bekroond voor hun bijdrage aan "Diep in mijn hart" in de categorie Neder- landstallige muziekwerken uitgevoerd door een zanger. Een trofee is er verder voor C. Tol, J. Tol en J. Tuijp voor hun werk "Twilight" in de ca tegorie niet-Nederlandstalige muziekwerken uitgevoerd door een groep. In de categorie rockmuziek is G. Kooijmans winnaar voor zijn werk "Twilight Zone". M. Duiser en P. Souer tenslotte mogen de trofee in ontvangst nemen voor hun werk "Upsi de down" in de categorie niet-Nederlandstalige mu ziekwerken uitgevoerd door een zangeres. Een scene uit 'The blue and the grey' met v.l.n.r. Sterling Hayden als John Brown, Julia Duffy als Mary Hale, Stacey Keach als Jonas en John Hammond als John Geyser. ADVERTENTIE Deze keer ook met een groot aanbod toeristische informatie uit binnen- en buitenland Het meest uitgebreide assortiment tenten en caravans onder één dak Donderdag en vrijdag geopend van l0-17en 19-22 uur Zaterdag, zondag en maandag geopend van 10-17 uur AMSTERDAM DINSDAG HILVERSUM I NOS Ieder heel uur nwj AVRO: 18 06 AVRO's Radiojourn. 18.20 Maak er maar een eind aan. 18 30 Toppers van toen 19 02 Platenscala. 20 03 Operette-Musical 21 02 Reis doel menselijk brein, hoorspelsene (Slot21 43 Lichte grammofoon- mui 22 02 AVROS Sportpanorama Eretribune NOS Met het oog op morgen VARA 0 02 Elpee tuin 202 Groot licht. 5 02 Truck. HILVERSUM II TROS 18 00 Nwt 18 10TROS Aller lei. PP 18 20 Uitz van de WD. HUM VERBOND 18.30 In het voor de**! van de twyfeL TROS 19 00 TROS Klantenservice (20 00 Nwi 20 30 Dolstra en D E Vries in PUZ ZELS 21 00 Om het boek TELEAC 21 30 Planten verzorgen in huis en tuin. voorlichtingsprogramma. 22 00 Kantoonnnovatic. les 13 TROS: 22.30 Nwt 22.40 Finale. 23.55 Nws. HILVERSUM III NOS Ieder heel uur nws. 18 04 De Avondspits. VARA 19 02 Popdon- der plus 21.02 Moondogs. HILVERSUM IV 20.00 Komponistenportret Luigi Boccherini. 21.30 Klass kamermuz. 21.50 Werken van Guillaume de Ma- chaut. 22.25 Noorse orgelmuz.. HILVERSUM I VOO 7.02 Ook goeiemorgen. 9.03 Muziek tenvul U werkt 10 30 Klets kop. 12.03 Will wil wel. 14 03 De Ju kebox 15.03 Toeters en bellen EO 17 02 EO-Onderweg 17.55 Meded (NOS) HILVERSUM II VARA 7 00 Nws. 7 10 Ochtendgym. 7 20 De Wekkerradio <7.30. 8 00 en 8 30 Nws) 8 40 De vooruitgang NOS 9 05 Gym voor de vrouw 9 15 Werkbank 9 24 Watcrst 9 30 Nws. TELEAC 9 33 Cara Voorbchtmg. VARA 10 03 Schoolradio 10 23 Vrouwen-agenda 10.30 Nws. 10 33 Hoor Haar' 11 30 Nws 11 33 Leef tijd-genoeg OVERHEIDSVOORL 12 16 Mm v VR-OM NOS 12 26 Me ded voor land- en tumb. 12.30 Nws. VARA 12.36 Dingen van de dag 13 00 Nws 13 10 Kinderen een kwar tje? (13 00 Nws) 13 50 Reacti«tele foon. 14 00 De Schuurpapier. 14 30 Nws NOS-RVU 14 33 Zo kan het ook NOS 15 30 Nws 15 32 NOS- Wereldwgzcr 16.00 Wat een Taal. 16 30 Nws. NCRV 16 32 Studio 55 17.30 Nws. 17.36 Hier en Nu HILVERSUM III KRO: Om 7 30, 8.30. 10.30. 12 30. 16 30 en 17.30 onderbroken voor ak- tualiteiten van Echo. 7 02 Manneke pop 8.34 Paraplu 10 34 K-rock. 18.34 Nieuws box HILVERSUM IV NCRV 7 00 Nws. 7 02 Het levenae Woord 7 10 Preludium. 8 00 Nws. 8 05 Platcnnieuws 8.45 Musica Sa cra. 9 15 Onder de hoogtezon. 10 00 Orkcstpalet klass. en modeme werken 12.00 Divertimento. 13.00 Nws 13 05 De grote orgelmis van Bach (III). AVRO 13.30 Vioolcon cert van Dworsjak 14 05 Four Saints, opera van Thomson. 15.45- 17 00 Moderne kamermuz. „De TROS 18.55 Dierenverhaaltjesland. en de kraai". Kinderserie. 19.02 Frank Buck. „In levensgevaar". Amerikaanse avonturenserie met Bru ce Boxleitner, Cindy Morgan, Clyde Kusatsu e.a.: Nadat de piloot van een gevechtsvliegtuig met een belangrijke boodschap aan boord wordt neerge schoten en gedood, moet Frank Buck de missiekinderen redden. Bovendien moet hij Gloria waarschuwen, wier le ven eveneens in gevaar blijkt te zijn. NOS 20.00 Journaal TROS 20.28 De TV-Show. Gevarieerd program ma met binnen- en buitenlandse gas ten. Presentatie: Ivo Niehe. 21.30 Gejaagd door de storm. Eerste af levering uit de zevendelige Ameri kaanse serie „The Blue and the Gray" met Stacy Keach, Robert Vaughn, Gregory Peck e.a.. 23.00 Aktua TV. Actualiteitenrubriek. De actualiteitenrubriek van de TROS brengt vanavond o.m. een kwartier du rende reportage over de mogelijke gevol gen van robotisering en automatisering vooral op gebieden van onderwijs, op voeding en werkloosheid. 23.35 In vogelvlucht. Eerste van een se rie korte filmimpressies van Kitty Knappert over Nederlandse steden en museums. Vanavond: Deventer met Museum De Waag en het Speelgoed- en Blikmuseum. NOS 23.45 Journaal 23.50 Nieuws voor slechthorenden WOENSDAG NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 10.00 Schooltelevisie: Kijk mij nou 10.30 Kleuren, kiezen, kopen. 11.00 Alle stemmen gelden. 11.30 Huisdieren. 13.00 Nieuws voor slechthorenden 15.00 Open school. Grootouders - klein kinderen. NCRV 15.30 Duivenplein. Animatiescrie voor de jeugd. 15.45 Appelmoes met taartjes. Kinder serie. Afi. 3: Een oma die vliegt 16.05 Bokkcsprongen. Jeugdmagazine gepresenteerd door Leontien Ceule- mans en Louis Kockelmann. Vanmid dag aandacht voor het niet vrijwillig verlaten van je eigen land. Goochelen, de geschiedenis en natuurlijk een aan tal trucs. Vlissingen heeft een Interna tionaal Natuurhistorisch Kindermu seum. De muziek wordt verzorgd door de Try out Band. 16.35 Kanaal 13. Jeugdserie met Pim Vosmaer, Anna van der Staak, Ronny Bierman. 17.05 Een vader met fantasie (4). Zweedse jeugdserie. 18.20 Paspoort. Informatie voor Joego- slaven en Italianen. 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal EO 19.11 EO-Kinderkrant. Kinderprogram- 19.40 De Waltons. Aflevering uit de Amerikaanse serie: Het wordt Olivia plots allemaal teveel. De kinderen zijn ongehoorzaam en nemen hun taken in het Waltongezin niet serieus. Alles komt op haar aan en ze besluit een „sitdown"-staking te houden. John Walton besluit met zijn vrouw op hu welijksreis te gaan want daar was, na 19 jaar huwelijk, nog niets van geko- dag met als sprekers George Verwer, Aad v.d. Sande en Henk Binnendijk. Verder muzikale medewerking van de groep Silverwind en de Amerikaanse gospelzanger Don Francisco. 21.10 Metterdaad. De stichting „Hart voor Haiti" is werkzaam in dit land waar 80 procent van de bevolking werkloos is. Het voornaamste project waar de stichting zich mee bezighoudt is de bouw van een kinderdorp buiten Port-au-Prince. 21.35 Tenslotte NOS 21.40 Omnibus. Kunstkroniek gepresen teerd door Theo Stokkink. 22.30 Journaal 22.45 Den Haag Vandaag. Parlementaire actualiteiten. 23.00 Nieuws voor slechthorenden WOENSDAG NOS 13.00 en 18.15 Nieuws voor slechthoren den 18.00 Tik Tak. Voor de kleintjes. 18.05 Sesamstraat 18.20 Er was een keerDe stem van de pastoor". Verhaal van Guido Staes verteld door Jef Burm. 18.30 Open School. Peuters en kleuters: buitenspelen. 19.00 Lieve plantjes. Tradescantia. 19.10 Kijk uit! Verkeerstips. 19.15 Uitzending door derden. Program ma van televisie en onderneming. 19.40 Lottowinnaars, Mededelingen en Programma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-Zaken 20.15 I.Q. Kwis met denk- en weetvragen onder leiding van Herman van Molle. 20.40 Kijk mensen: De Nuba's van Fun- gor. Documentaire van Etienne en Pa tricia Verhaegen. De stam van de Soe- danese Nuba's is bekend geworden door de fotografie van Leni Riefen- stahl. Hun leven is geregeld door strenge taboes en de sterke verplich tingen van de islam. 21.20 Yrijetijdsprofielen. ..Valaar". Der de aflevering uit de vijfdelige serie ge presenteerd door Regine Clauwaert over wonen, werk en vrije tijd. Het Va- laar is een arbeiderswijk op het grond gebied van de gemeente Wilrijk. Ge groeid vanaf 1920 wonen er nu zo'n 11.000 mensen. Het is in de eerste plaats een woonwijk. Werken en vrije tijdsbesteding doen de mensen elders. 22.00 Journaal. Voorafgegaan door To towinnaars en aansluitend Coda (mu ziek). WOENSDAG BELGIË 2 19.00 Actie Openbaar Vervoer. Herha ling van de 20e aflevering in het kader van een BRT-campagne over de verbe tering van het openbaar vervoer in België. 19.35 Kijk uit! Verkeerstips. 19.40 Mededelingen en programma overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-Zaken 20.15 De Nieuwe Orde. „De tijd der dwa lingen". Zesde aflevering uit de 17-de- lige serie historische enquêtes van Maurice de Wilde over de Nieuwe Or de voor en tijdens de Tweede Wereld oorlog: Nadat de Franse maarschalk Pétain eind juni '40 met de Duitsers een wapenstilstand had gesloten, zat de Belgische regering in zak en as. In Frankrijk kon zij de strijd niet meer voortzetten en van een vertrek naar Engeland was geen sprake meer. Op alle mogelijke manieren trachtten eer ste minister Pierlot en minister voor buitenlandse zaken, Spaak, met ko ning Leopold èn met de Duitsers in contact tc komen Van de koning kwam niets dan stilte: hij erkende de regering-Pierlot niet meer als „zijn" regering en Hitier verbood de Belgi sche regering de toegang tot Belgic. Gevolgd door nabeschouwingen met o.a. A. Spaak. 22.15 - 22.45 Open School. Handel en wandel: De spits afbijten (1). DUITSLAND 1 WDR 18.00 Hier und Heute. Regionale actuali teiten. 18.25 Ins Sachen Adam und Amanda. Amerikaanse sene 19.00 Reich und Arm. „De Jordaches" Amerikaanse serie 20.00 Journaal 20.15 Ein Abend mil C.eorg Thomalla Amusementsprogramma 21.00 Panorama. Berichten en analyses 21.45 Dallas. Amerikaanse serie met Barbara Bel Geddes. Patrick Duffy e.a.: Miss Ellie is verontwaardigd over de handelingen van JR. die in zijn wraakzucht tegen de Farlows Ewing Oil op de rand van het bankroet heeft gebracht. Om het ergste te voorko men, neemt ze het roer zelf in handen. Ze roept de hele familie samen en houdt een stemmingsronde of JR al dan niet directeur van de firma blijft 22.30 Thema's van de dag 23.00 Kultur-Weltspiegel. Een combina tie van een cultureel en een actualitei tenprogramma. Met o.m. bijdragen over Graham Green, kunstenaars m Polen, cultuur in Tokio 23.45 Journaal WOENSDAG 10.00 Journaal 10.03 Ein Abend mit Georg Thomalla. Amusementsprogramma. 10.50 Nachbarscha/len. Twintig jaar vriendschapsverdrag tussen Frankrijk en Duitsland. 11.50 Terugblik 12.10 Panorama 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Videotest 16.10 Journaal 16.15 Friedrich Luft. „In gesprek met acteur Guntcr Lamprecht". Gunter Lamprecht debuteerde in 1955 in Ber lijn. Het hoogtepunt van /.ijn C8RÜ IC was een hoofdrol in de televisieserie „Berlin Alcxanderplatz" 17.00 Vorstadtkrokodile (2). Avonturen serie voorde jeugd Laatste aflevering Kurt weet wie de inbrekers zijn, maar hu heeft geen bewijzen De hut van de krokodillenbende wordt door de bos wachter afgebroken Kurt wil een nieuwe hut bouwen. 17.50 Journaal DUITSLAND 2 17.50 Rate mal mil Rosenthal. Spclpro gramma. Aansluitend Journaal. 18.20 Der rosarotc Panther. Tekenfilm. 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Dibbrgass Nummer Deckel. TV spel met Anne Nau, Kurt Bucheler. Ruth Kahlcr ea Bert hel, ccn niet meer zo jonge weduwe, bezit een huis in de oude stadskern van Mainz. Het huis begint echter te verkrotten. Zelf leeft ze op de beletage, haar zuster An na, die nooit getrouwd is. woont op de parterre De twee zusters zijn totaal verschillend van karakter en kunnen het dan ook niet al tc best met elkaar vinden. 21.00 Journaal 21.20 Nachbarschaftcn. ..Een Francaise in Duitsland; een Duitser in Frank njk". Programma n.a.v. het vriend schapsverdrag tussen Duitsland en Frankrijk dat twintig jaar geleden werd ondertekend. 22.20 5 nach 10. Debat naar aanleiding van het twintigjarig vriendschapsver drag tussen Frankryk en Duitsland. Aansluitend: Journaal WOENSDAG 10.00 -13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.57 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16.04 Lowenzahn. Pcif Aansluitend: Journaal 16.35 Die verlorenen Insein. Avonturen serie voor de jeugd 17.00 Journaal 17.08 Tele-Illustrierte. Actu«-cl thema, goede raad. sport en amu m- ui DUITSLAND 3 18.00 Telecollege. Meetkunde 18.30 Sesamstraat 19.00 Akuelle Stunde 20.00 Journaal 20.15 Zoo der Zukunft. Documentaire Dicrentllhwi tfl beschikken over zeldzame dieren zoals Seaworld in San Diego met zijn dwergwalvissen, zeeot ters. haaien en dolfijnen, trekken per dag meer dan 30 000 bezoeker De dierentuinen die zich meer aan het we tenschappelijk onderzoek houden hebben het moeilijker 21.00 Klimbim. Komische Duitse sene met Peer Augustinski. Ingnd Stceger 21.45 Landesspirgrl. „Szcne" Cultureel programma 22.15 Drei vor Mitlernachl. „Minder werken - beter leven". Aansluitend Journaal WOENSDAG 08.00 Tele-Gymnastik 08.10 Schooltelevisie 09.25 Sesamstraat 11.00 Schooltelevisie 17.00 Schooltelevisie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 5