Gemeente zoekt naar huisvesting voor werkproject Panden Stationsweg terecht op monumentenlijst geplaatst Liegt de burgemeester van Noordwijk of de verdachte? LEZERS SCHRIJVEN 'Emancipatie is in principe goed, maar soms erg duur' Tapijtendief aangehouden In plaats van complex Noordeinde Ja-knikker bij station geplaatst Standpunt B en W: LEIDEN Burgemeester en wet houders kunnen voorlopig nog geen definitief standpunt inne men over de emancipatienota. In beginsel zijn de bedoelingen van de aanbevelingen in de nota emancipatie goed, zo stelt het college. Verder willen burge meester en wethouders echter niet gaan in hun uitspraken. 'Eerst willen we weten wat de be trokken instellingen er in de in spraakronde van vinden en in hoeverre het uitvoeren van de aanbevelingen betaalbaar is'. In de emancipatienota, samenge steld door vertegenwoordigers van de politieke partijen, worden tal van aanbevelingen gedaan op gebieden als wonen, werken en gezondheidszorg. De gemeente wordt geadviseerd bepaalde maatregelen te nemen om de emancipatie van de vrouw te be vorderen. Het college wil nu in ieder geval een voorbehoud ma ken voor die maatregelen die di rect financiële gevolgen hebben. Zo is een speciaal vrouwengezond heidscentrum volgens het colle ge onhaalbaar. Ook vervroegde pensionering mag geen gemeen telijk beleidsmiddel worden om de arbeidsduur te verkorten en zo meer ruimte voor vrouwen te maken. Over het uitbreiden van studiemogelijkheden voor vrou wen, ook een beleidsaanbeveling van de werkgroep, wil het colle ge nog niets zeggen. "Onze hoop is gevestigd op het stelsel van studiefinanciering waarvoor een wettelijke regeling komt". 'Iedereen heeft recht op een eigen inkomen, dus ook op een eigen uitkering', staat in de emancipa tienota. Het college heeft beden kingen tegen deze kreet. "Het krijgen van een uitkering blijft afhankelijk van de economische leefeenheid waarin iemand woont". Met andere woorden: wanneer de vrouw samenleeft met iemand die kostwinner is, heeft die vrouw geen recht op een uitkering. Over de woonruimtetoewijzing wil het college nog niet veel zeggen omdat burgemeester en wethou ders snel zelf een voorstel willen Uitbrengen. Het voorstel van de werkgroep om het vrouwen in opvanghuizen mogelijk te ma ken zich met terugwerkende kracht voor huisvesting in te schrijven, wordt door het college 'afgewezen. LEIDEN - Een 26-jarige man uit Alkmaar is gisteren in Enschede aangehouden op verdenking van verduistering van een drietal Perzische tapijten. Begin januari kreeg de man de Perzische tapij ten, met een waarde van 9000 gulden, op zicht mee van een Leidse tapijthandelaar. Na een paar dagen zou hij ze terugbren gen, maar de man kwam niet meer opdagen. Omdat de man wel zijn eigen naam had opgege ven kon hij vrij snel door de poli tie worden aangehouden. Nu blijkt dat de Alkmaarder al eens eerder in zijn eigen woon plaats Perzische tapijten ver duisterd had. Ook maakte hij er een gewoonte van uit eten te gaan zonder de rekening te beta len. DINSDAG 18 JANUARI 1983 LEIDEN - B en W zullen de komende twee maanden zoeken naar een ander pand, waarin de initiatiefgroep De Ziekenboeg aan de slag kan. Wethouder Bordewijk (PvdA) van financiën zei "zeer gemotiveerd te zullen zoeken, overtuigd van de waarde van het experimentele werkproject". De panden Stationsweg 25 Toch onzekerheid over sloop LEIDEN - De panden Stationsweg 23 en 25 zijn terecht door het col lege van B en W op de gemeente lijke monumentenlijst geplaatst. De commissie voor de beroep- en bezwaarschriften heeft de be zwaren van de eigenaren tegen plaatsing van de panden op de lijst van de hand gewezen. Volgens de eigenaren van de mo numentale woonhuizen zou het college van B en W tot plaatsing op de gemeentelijke monumen tenlijst zijn overgegaan om een ingediend plan voor nieuwbouw, na sloop van de panden, te ver hinderen. Op geen enkele wijze zou het college aandacht hebben geschonken aan het belang van de eigenaren. Volgens hen zijn de panden nauwelijks geschikt om in te wonen of voor kantoor- doeleinden. De beperkte ge bruiksmogelijkheden zouden door plaatsing op de gemeente lijke monumentenlijst alleen maar verder worden beperkt. De beroepschriftencommissie ziet geen reden om te twijfelen aan de juistheid van het oordeel van het college of de Monumenten- commisie dat het hier om monu menten gaat. Volgens de monu mentencommissie behoren de panden aan de Stationsweg tot de betere voorbeelden van de laat-negentiende eeuwse archi tectuur. Er zou onvoldoende grond zijn om te veronderstellen dat het college van B en W de panden op de monumentenlijst heeft geplaatst om een onwelval- lig bouwplan tegen te houden. Wel is het feit dat de panden in hun voortbestaan worden be dreigd voor het college aanlei ding geweest de panden spoeds halve op de monumentenlijst te plaatsen. Door Passage Noord wijk BV is een plan gemaakt om de panden aan de Stationsweg af te breken en ter plaatse een kantoorgebouw neer te zetten met een moderne glazen pui. De gemeente en de projectontwikkelaar liggen al ruim een half jaar met elkaar in de clinch over de datum van de bouwaanvraag. Die datum is van groot belang voor het al of niet daargaan van het plan. Op 8 maart van het vorig jaar nam het college een voorbereidings- besluit waarmee de nieuwbouw kan worden tegenhouden. Da teert de aanvraag van vóór 8 maart dan moeten B en W de bouwvergunning alsnog verle nen. Dateert de aanvraag van na 8 maart dan is de bouwvergun ning terecht geweigerd. Het bouwplan staat of valt dus met de datum waarop de bouwaan vraag is ingediend. Zoals gezegd verschillen de gemeente en de projectontwikkelaar daarover van mening. De afdeling recht spraak van de Raad van State zal daarover binnenkort het verlos sende wooord spreken. De monumentale panden aan de Stationsweg zijn vorig jaar, na dat de sloop- en boouwvergun- ning is aangevraagd, op de ge meentelijke monumentenlijst geplaatst. Plaatsing heeft geen terugwerkende kracht. Indien de Raad van State besluit dat de bouwvergunning alsnog moet worden verleend dan kan het feit dat de panden op een later tijd stip op de monumentenlijst zijn geplaatst, niet meer voorkomen dat de panden worden gesloopt. Dat was gisteravond de uitkomst van een langdurig debat in de ge meenteraad over de bezetting door werkloze jongeren van de voormalige ziekenboeg van het Marinecomplex aan het Noord- einde, waarin tot voor kort de Rechtswinkel en jongerencen trum Troef gehuisvest waren. Wat er moet gebeuren als er binnen die tijd geen geschikte huisves ting wordt gevonden bleef gister avond onduidelijk. Alleen de kleine linkse partijen spraken nu al uit dat wat hen betreft de groep jongeren in dat geval voor lopig in het bezette gebouw mo gen blijven. Ook D'66 vond dat er in dat geval goede argumenten moeten ko men om het pand toch te slopen. PvdA-woordvoerder Plasterk daarentegen wilde zich nog niet over zo'n situatie uitspreken. Hij zei te verwachten dat het college een geschikt pand kan aanbie den. Volgens Bordewijk zijn er geen fi nanciële beletselen voor de sloop van het Troef-gebouw. Integen deel, op het gehele Marinecom plex wordt nu jaarlijks honderd duizend gulden verlies geleden. De wethouder wilde zo snel moge lijk van deze verliezen af, hetzij door het complex met geld van het rijk voor de stadsvernieu wing te slopen, hetzij door het hoofdgebouw te verhuren of te verkopen. Verhuur of verkoop van het hoofd gebouw zou belemmerd worden als de bijgebouwen bezet zouden blijven, meende Bordewijk, ook al omdat de gebouwen een geza- Toeristische tips Publicist Gerard Stoer geeft woensdagavond onder de ti tel "tien toeristische tips" een diapresentatie van trams en treinen in landen als België, Duitsland, Frankrijk en Spanje. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. Plaats van handeling is Wie- nerwald aan de Steenstraat; aanvang acht uur. Cursussen In het Leids Vrijetijds centrum aan de Breestraat beginnen binnenkort weer een aantal nieuwe cursussen. De cursus sen omvatten elk vijftien les sen. Op dinsdagavond is er Theosofie zeefdrukken, tekenen en schil deren, gitaar voor beginners, gitaar voor gevorderden, saxo foon voor beginners, dansex- pressie en jazzballet. Op don derdagavond mime en clow ning. Opgeven bij het LVC. Cursusbrochure op te vragen bij 146449. "Schepping of evolutie" is de ti tel van een openbare voor dracht die het Theosofisch Ge nootschap vanavond houdt in In den Bierdeghel II aan de Nieuwe Rijn 52 (ngang Nieuwstraat 45). De aanvang is acht uur. Sprookjesfilm De sprookjesflim "Roodkapje en de boze wolf' wordt woens dagmiddag in de Kapelzaal van het K&O-gebouw ver toond. De voornaamste rollen worden door kinderen ge speeld; de film wordt in het Nederlands gesproken. Aan vang half drie. LEIDEN - Of de burgemeester van Noordwijk is een leuge naar of de oudere man die gis termorgen voor de Leidse kan tonrechter stond. De laatste had op II mei '81 een parkeerbon gekregen. Ten on rechte, vond hij. En daarom had hij maar eens contact op genomen met de burgemees ter. Luister eens, moet hij ge zegd hebben, ik heb een bon gekregen, maar dat is niet juist, want de agent heeft aan de me ter staan prutsen en daardoor is de wijzer teruggesprongen. De burgemeester had zijn ver haal geloofd, vertelde de ver dachte. "En hij zei toen tegen mij: ik zal deze zaak eens bekij ken. Later hoorde ik dat ik geen bekeuring kreeg en dat de agent het kwalijke van zijn gedrag niet had ingezien, om dat hij nog zo jong was". De rechter begreep dit verhaal niet, want hoe viel deze beken tenis te rijmen met wat de bur gemeester had gezegd? Deze beweerde namelijk de ver dachte inderdaad een paar niet waar dat hij, de burge meester, had verklaard: ver geet die bekeuring maar. Wat hij naar eigen zeggen wel had gezegd, was - en de rechter pakte het dossier: "U moet niet zo academisch praten tegen die parkeeragent". De verdachte had sterk de in druk dat hij werd bedonderd. "En ik kan u ook wel zeggen: ik ben zeer teleurgesteld in de overheid". En wat die agent betreft, tsja, de rechter moest maar eens informatie over hem inwinnen. "Aan een meter knoeien, dat doet een kwajon gen toch ook". Dat wilde de rechter wel bea men, maar: die agent ontkende nu juist dat hij geknoeid had. Sterker nog: hij was beledigd door die opmerking en had eert aanklacht ingediend tegen de parkeerder: smaad. De zaak werd aangehouden. De verdachte moest maar eens te rugkomen; zeker hij mocht ge tuigen meebrengen en het kan tongerecht zou er dan wel voor zorgen dat ook "de kwajon gen" voor de balie verscheen. De achtervolging De jonge Hagenaar sloeg op 11 november '81 in Katwijk links af, terwijl hij op de strook voor rechtdoorgaand verkeer reed. Agenten zagen dat en gaven een stopteken. De automobilist stoorde zich daar niet aan en gaf gas om te proberen de politie van zich af te schudden. Het moet een achtervolging zijn geweest zo als je ze ook wel op de televisie ziet: de verdachte door rood, de politie ook... Uiteindelijk werd hij echter aan gehouden. Toen bleek ook waarom hij was doorgereden: geen rijbewijs, geen kenteken bewijs, de auto niet verzekerd en bovendien vertoonde dat voertuig de nodige gebreken. En nu, vroeg de rechter. "Kunt u mij uw diepere beweegrede nen eens vertellen", vervolgde hy. De Hagenaar zweeg even, zei daarna: "Ik ben hiervoor al door Wim Brands veroordeeld in Den Haag". Oh! Kon hy dan misschien die papieren even laten zien. "U vergist zich", verklaarde de rechter na een tijdje. "Dit is in Wassenaar gebeurd. Op dezelf de dag, dat wel. Dat betekent dus dat u op 11 november ook in Wassenaar een serie overtre dingen heeft gemaakt. Ja, ja, ik zie het al: u had ondertussen ook nog geen rijbewijs ge haald. Dat maakt uw zaak er niet beter op, jammer voor u". De officier van justitie eiste een boete van in totaal 1570 gulden en een voorwaardelijke ontzeg ging van de rijbevoegdheid voor de duur van vier maan den. Had de verdachte nog wat op z'n lever? "Ach, ik spreek vanavond wel met m'n reclas- seringsambtenaar.." Trieste zaak, vond de rechter. "En ik ben blij dat we niet veel van dit soort zaken krijgen te behan delen". LEIDEN - Voor het station is gisteren een ja-knikker van de Nederlandse Aardolie Maatschappij b.v. geïnstal leerd. Het gevaarte moet als lokker fungeren voor de ten toonstelling Energie uit eigen bodem; een tentoonstelling die tot augustus is te zien in het museum voor geologie en mineralogie aan de Hoog- landsekerkgracht. Behalve de financiële motieven noemde Bordewijk ook procedu rele. De wethouder was bang dat - als het gebouw tijdelijk in ge bruik wordt gegeven - de ge meente de jongeren er over twee jaar niet uit krijgt zonder vervan gende ruimte aan te bieden. Positief De fracties in de gemeenteraad verklaarden alle positief te staan tegenover de initiatieven van de groep werkloze jongeren. Plas terk (PvdA) noemde de plannen serieus en zei dat het college "een positieve grondhouding" zou moeten aannemen. Zonnevylle (WD) zei "respect en waardering te hebben voor dit particulier initiatief'. Walen kamp (CDA) had het over "sym pathiek en serieus". Hoekema (D'66) was "in beginsel positief' en de kleine linkse partijen ston den achter de bezetters. PSP-raadslid De la Mar hekelde de houding van B en W. Volgens hem tracht het college het initia tief op alle manieren te dwarsbo men. Van Oosten (PPR) viel hem daarin bij en voorspelde dat B en W zullen zeggen dat het project niet kan, maar dat gewoon de po litieke wil ontbreekt. Volgens Van Oosten zijn er genoeg mid delen om die onwil te verhullen, bijvoorbeeld door tijd te rekken. De discussie in de raad ging uitein delijk dan ook nog slechts over de vraag hoe lang B en W nog mogen zoeken naar een alterna tief voor de huisvesting. De par tijen noemden termijnen van en kele weken (CDA, PvdA) tot en kele maanden (VVD). Uiteindelijk zei Bordewijk het zoe ken na twee maanden te zullen opgeven en in dat geval de raad het dillemma voor te leggen: of het uitvoeren van het bestem mingsplan of het huisvesten van de groep in de Ziekenboeg. Het voormalige pand van het ener giebedrijf in de Cobetstraat, waar raadslid Hoekema naar vroeg, noemde Bordewijk "waar schijnlijk niet geschikt". Huis vesting van de groep in het Olga- complex aan de Evertsenstraat willen de bezetters niet. De PvdA-fractie was het ermee eens dat dit gebouw niet geschikt is voor de groep. Over andere lokaties, die al eens ter sprake zijn geweest, zoals de gebouwen van de universiteit aan de Langegracht en aan het Rapenburg, werd gisteravond niet gesproken. Volgens PSP- raadslid De la Mar is er geen an der pand geschikt. Dat zal de ko mende maanden blijken. Eensgezindheid (1) Wat de heer Dardenne e Verhoeven (twee ex-leden van de bewonerscommissie van plan 3 van woningbouwvereniging Eensgezindheid) in de rubriek Steeds hebben verteld, zijn gro ve leugens. Het omzeilen van de inspraak en het achterwege laten van openbare inschrijving voor de aannemers heeft alleen kwaad bloed gezet bij de heer Darden ne, omdat hij een heel goede ken nis had, die z'n personeel aan het werk wilde houden. (Wie niet?) Over een kwalijke zaak gesproken! Mr. Sprenger stuurt een brief naar het ministerie van volks huisvesting en vraagt geen goed keuring voor de renovatie te ge ven, alleen op grond van wat bo vengenoemd tweetal hem heeft verteld, zonder zich met de overi ge leden van de bewonerscom missie (de meerderheid) in ver binding te hebben gesteld. (Om van de bewoners nog maar niet spreken). Dit tweetal moet toch wel een erg grote kont hebben om tegen 92 kribben aan te kunnen gooien, want het is niet waar wat een lid van de raad van commissarissen (de heer Zandvliet) stelt, dat "er blind met de kudde wordt mee- gehold". Ook wordt niet één, maar dan ook niet één bewoner uit zijn woning gedreven. Ze zijn juist blij dat er nu met de renova tie wordt begonnen. Bijna alle bewoners zijn erg tevreden met het plan; er is zeker voor 95 pro cent aan de wensen voldaan en men verheugt zich erop eindelijk wat meer comfort te krijgen, zo als douche, grotere slaapkamer, ruimte voor de wasautomaat, Alleen de heer Moeilijk (zo stelde hij zichzelf voor) heeft daar geen behoefte aan, maar niemand wordt bij hem toegelaten om te zien hoe comfortabel hij dan wel woont. Even terug naar de eerste bewo nersavond. De heer Moeilijk zegt stomverbaasd te zijn dat de heer Van Dam (van de firma Arbouw) achter de bestuurstafel zat. Ook dat is niet waar, want de heer Van Dam zat aan een tafel in de zaal bij de heren Beljaars, Adema (volkshuisvesting). Van Leeu wen (gemeente), Peter de Vreede (Stichting Welzijn) en nog andere personen. Op de tweede bewonersavond werd inderdaad de heer Spren ger verzocht (en niet: eruit gezet) de zaal te verlaten, hij was name lijk een ongenode gast op de avond. Dat de heer Zandvliet het woord werd ontnomen, was zeer te recht, hij sprak over dingen die met plan 3 niets te maken had den. Overigens vragen wij ons af waar de heer Zandvliet zich ei genlijk mee bemoeit! Hij met nog één persoon (die alles een fluitje van een cent of een ABC- tje vindt) lopen in de buurt op merkingen te maken, die kant noch wal raken. En met zijn tweeën over de rug van de bewo ners alles vals doorspelen. Dét is een heel kwalijke zaak, vinden wij. de bewonerscommissie Mevrouw J.M. Kluivers, voorzitter C.A.J. Latensteijn, secretaris A. van Heijningen, algemeen secundus Van Speijkstraat 50 Leiden Eensgezindheid (2) Naar aanleiding van de publiciteit in uw rubriek Steeds van 7 ja nuari (verdeeldheid) wil onder getekende het volgende onder de aandacht brengen. Er staat in een allinea dat "eerder genoem de commissaris zijn naam liever niet in de krant ziet". De reden daarvan was dat er duidelijkheid genoeg was omtrent myn naam en persoon. Vooral de mensen die op de bewonersvergadering van 25 oktober jl. aanwezig wa ren en ook de heren ambtenaren weten wie ik ben. Ook de allinea dat de bewoners "volop uit hun huizen zyn gedre ven", blijkt voor verschillende uitleg vatbaar. Ik heb alleen maar bedoeld te zeggen dat het bestuur alle overreding heeft ge bruikt om de bewoners naar de wisselwoningen te doen verhui zen. H. Zandvliet Van Speijkstraat 48 Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 4