c Plan voor bouw parkeergarage Steeds "Toen de polsstok hem te lang werd, liep het fout' Bouwonderneming wil complex voor 370 auto s aan Levendaal Sanders zou kunnen komen, met Inbrekers actief in drie Leidse scholen Vrouw van 76 jaar verkracht Sen wiet hofotnj jlacfjteefd DINSDAG 18 JANUARI 1983 Leiden J Een dwarsdoorsnede van de par keergarage. zoals die op de plaats TI *1 I O ^79 T II keergarag> zoals die op de plaats winkels op de begane grond kantoren aan de zijde van de Kore- vaarstraat. LEIDEN - De Leiderdorpse onderneming Noorlander Bouw BV wil in de Leidse bin nenstad geheel op eigen kosten een parkeergarage met kantoren en winkels bouwen. Het plan is om op het terrein van de voormalige zeepfabriek Sanders aan het Leven daal een gebouw te laten verrijzen, waarin 370 auto's geparkeerd kunnen worden. Volgens het plan van Noorlander wordt de begane grond bestemd voor winkels. De vloeropper vlakte van de winkelruimte be draagt ongeveer 2000 vierkante meter. Gezien de grote opper vlakte wordt gedacht aan een passage met verscheidene kleine winkels of aan een grootwinkel bedrijf. Aan de kant van de Korevaarstraat komen kantoren (drie verdiepin gen boven de winkelruimte) met een totaal vloeroppervlak van circa 1200 vierkante meter. De winkels en kantoren zijn volgens adjunct-directeur Swaak om het project rendabel te maken. "Winkels en kantoren zijn noodza kelijk als de gemeente vast houdt aan de voorwaarde dat er geen gemeenschapsgeld besteed mag worden aan de parkeergara ge. Ons plan gaat er daarom van uit dat we de grondkosten van anderhalf miljoen gulden volle dig betalen". In totaal kost het project volgens Swaak "nog geen tien miljoen gulden". Noorlander BV zegt dat bedrag te willen investeren. "We kunnen de bouwopdracht goed gebrui ken. Ik heb nog niet uitgerekend hoeveel manjaren werk het pre cies oplevert, maar dat is heel wat. De bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen", aldus de adjunct-directeur. Voorzieningen voor het gebruik van de parkeergarage als (atoom- )schuilkelder zijn niet in het plan opgenomen. De technische voor zieningen zijn volgens Swaak precies even duur als de subsi die, die het rijk voor dit doel geeft, zou opleveren. Voor de fi nanciën hoeft het dus niet, meent de bouwonderneming. De bedoeling is dat het Rotterdam se bedrijf Parking Europe Be heer en Exploitatie BV de par keergarage gaat exploiteren. Het bedrijf heeft in heel Europa meer dan honderd garages onder zijn hoede. Swaak: "Op basis van hun ervaring weten we, dat een garage met meer dan circa 350 plaatsen voor Jan Joker wordt gebouwd. Is een garage te groot, dan krijg je pro blemen bij het af- en aanrijden. Door die opstoppingen bij de in gang van een garage jaag je de klanten weg. De mensen willen op zaterdagochtend niet in de rij gaan staan". Uiterlijk De tarieven van de garage zullen gelijk zijn aan de gemeentelijke tarieven voor parkeerautomaten. Dat wil zeggen ƒ1.75 voor het eer ste uur, ƒ1.50 voor het tweede en ƒ1.25 voor het volgende uur. Swaak had liever een oplopend tarief gezien om op die manier langparkeerders te weren. Om de exploitatie van de garage rendabel te doen zijn is het nodig dat gemiddeld zeventig procent van de parkeerplaatsen bezet zijn. Staat de garage minder vol, dan wordt er verlies geleden. De garage zal door de week van 's ochtends half acht tot 's avonds zeven uur open zijn. Zaterdags van acht uur 's morgens tot zes uur 's avonds en op koopavond tot tien uur. Over het uiterlijk van de garage kan het bouwbedrijf nog niet veel zeggen. Het Noordwijkse ar chitectenbureau Brandt en Kor- bee heeft weliswaar een schets getekend, maar het ontwerp van de gevel wordt vermoedelijk overgelaten aan de gerenom meerde Westduitse stedebouw- kundige Latta. De hoogte van het gebouw be draagt 13 meter en 40 centimeter. Aan de kant van de Sint Joris- steeg zijn er vijf bouwlagen voor de auto's, die ook op het dak kunnen staan. Het bouwwerk be slaat niet alleen het terrein van de voormalige zeepfabriek, maar loopt tot het midden van de rij baan van de Sint Jorissteeg. "Het uiterlijk van de garage maken we zo mooi mogelijk. Daar streef je als bouwer altijd naar. Dat kan alleen maar de waarde van het gebouw vermeerderen. Het wordt zeker niet iets saais, zoals een ambtenaar van de gemeente laatst in de krant zei", aldus Swaak, "Daarom willen we ook een architect van naam". Het plan van Noorlander heeft ook invloed op het parkeerterrein van de in de directe omgeving gelegen Garenmarkt, waar 115 auto's gestald kunnen worden. De exploitatie van dit parkeer terrein zal eveneens door de pro jectontwikkelaar onder de hoede worden genomen. Opheffen van parkeerplaatsen in de omgeving zou niet nodig zijn, als er in de nabijheid maar geen gratis parkeerplaatsen beschik baar zijn. Want daartegen valt volgens Swaak niet te concurre ren. Het voornemen is om de Ga renmarkt tijdelijk te pachten Het terrein zal dan worden om heind en door een slagboom af gesloten. De gemeente wil op de Garen- markt zo spoedig mogelijk een nieuwe basisschool voor de bin nenstad bouwen. Swaak acht het evenwel onmogelijk dat dit bin nen twee jaar ook daadwerkelijk zal gebeuren. De bouwonderneming heeft onder de winkeliers in de omgeving van het Sanders-terrein een en quête gehouden om na te gaan of er veel weerstand zou bestaan te gen de vestiging van nieuwe win kels. Weer celstraf geëist tegen oud-Leidenaar DEN HAAG-LEIDEN - De procu reur-generaal bij het Haagse ge rechtshof heeft tegen de oud-Lei denaar R. v. O., in hoger beroep, een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan drie maan den voorwaardelijk en een proef tijd van twee jaar, geëist. Van O., die nu in Baarn woont, moest zich verantwoorden voor flessen trekkerij, oplichting en bank breuk. De rechtbank had hem eerder tot een zelfde straf veroor deeld. Slachtoffers waren voor het me rendeel Leidse bedrijven waar Van O. spullen kocht, maar ze of niet of maar ten dele betaalde. Onder die spullen bevonden zich onder meer twee Mercedessen Benz en een Alfa Romeo. Boven dien verkocht hij kantoormeube len waarvoor hij bij de bank een lening had afgesloten. Van O., die een adviesgroep (verze keringen en dergelijke) had in Leiden en Zoeterwoude, had echter nog meer op zijn geweten. Zo droeg hij rond de tachtigdui zend gulden aan geïnde premies aan een verzekeringsmaatschap pij in Utrecht niet af en zou hij niet juist geld hebben beheerd dat hem was toevertrouwd. Zijn in beslag genomen boekhou ding, waarin essentiële stukken ontbraken, was een grote puin hoop. Zo is nog altijd het groot boek spoorloos. Polsstok „Er is in deze zaak heel wat naar voren gekomen", meende de procureur-generaal. „Ik denk dat we hier te maken hebben met een man die, toen-ie nog klein was, de zaken kon overzien. Toen de polsstok te lang voor hem werd, liep het fout. Van O. probeert alles wat hij heeft ge daan wat af te kalven. Natuurlijk, ik kan me dat best voorstellen. Maar dat de boel is geflest, is wel duidelijk. Met geld dat niet van hem was, heeft hij geprobeerd het ene gat met het andere te dichten. Nu tracht hij anderen de schuld te geven. Dat is onzin. Hij kan niet zeggen: ik kan er niks LEIDEN - Drie Leidse scholen zijn het afgelopen weekeinde to neel van inbraak geweest. De Uytterdijk aan de Turkooislaan werd binnengegaan via een niet goed afgesloten deur en grondig doorzocht. Wat er wordt vermist is nog niet helemaal bekend, wel werden in elk geval verscheide ne deuren vernield. Een school aan de Boerhavelaan mist sinds het weekeinde een kleurentelevisie, video-recorder, video-camera, 15 videobanden en een tiental girobetaalkaarten. De inbrekers kwamen binnen via een geforceerd achterraam. Ook in de Oppenheimschool werd ingebroken. Daar worden een stopwatch, een cassette-ra dio en 250 gulden aan schoolreis- geld vermist. De procureur-generaal wilde dan ook bevestiging van de uitspraak die de rechtbank al had gedaan. „Er is een ontzaglijke bende te voorschijn gekomen. Van O. pro beert of er niets is gebeurd. Voor mij is hier een wereld van onkun de opengegaan waardoor allerlei mensen zijn benadeeld." De verdediger van Van O. was het in het geheel niet eens met de zienswijze van de procureur. Hij vond dat er niet van flessentrek kerij mag worden gesproken. „De politie", hield hij het Hof voor, „had het idee met een zeer slimme oplichter te maken te hebben. Daarom ook heeft hij al een maand in de Bijlmerbajes ge zeten. Meer en meer is nu geble ken dat dit niet het geval was, maar dat we te doen hebben met een omhoog gevallen verzeke ringsagent. Vier agenten hebben maandenlang lopen zoeken naar bewijzen. Ze hebben niets ge vonden. Ik denk dat de officier van justitie vond, dat er té veel tijd in deze zaak was geïnves teerd om haar in de doofpot te stoppen. Waarom laat men niet alle getuigen opnieuw opdraven. En dan niet alleen ondervragen, maar werkelijk doorzagen. Tot de onderste steen boven is. Wat ik denk is, dat vooral die grote maatschappijen niet het achter ste van hun tong hebben laten zien." De verdediger vroeg om nietig verklaring van het rechtbank- vonnis. Omdat niet bewezen zou zijn dat Van O. zich schuldig had gemaakt aan de zaken waarvoor hij hoger beroep had aangete kend. Het gerechtshof doet 31 januari uit spraak. het kaalgeslagen terrein op de hoek van het Levendaal en de Korevaarstraat, waar de zeepfabriek Sanders heeft gestaan. Op deze plek wil het Leiderdorpse bedrijf Noorlander een parkeergarage bouwen. Op de brief aan 193 winkeliers aan de Breestraat, Nieuwe Rijn, Gan getje, Botermarkt en een deel van de Haarlemmerstraat zijn volgens de adjunct-directeur 158 plan zonder winkels. Volgens Swaak heeft slechts één winke lier aangekondigd bezwaar te zullen maken tegen het bouw plan. LEIDEN - Een 76-jange vrouw is vorige week, in de nacht van donderdag op vrudag, in haar be jaardenwoning aan de Aaltje Noordewierlaan verkracht. Aan vankelijk meende de politie slechts met een insluiping van doen te hebben; later bleek het om een sexueel misdrijf 1° gaan De dader, een man van naar schat ting 25 30 jaar. drong omstreeks half een door het forceren van de ruit van de keukendeur de wo ning binnen. De vrouw, die al eerder gestommel had gehoord, sloeg de man met een lantaarn op het hoofd, maar dat baatte niet. Hij pakte haar vast en vroeg om geld Toen ze met gillen de aandacht wilde trekken, belette hu haar dat door een hand op de mond te duwen Vervolgens ver krachtte hij haar. Een vluchtige speurtocht door de woning lever de de man nog enkele tientjes op, waarna hij weer via de keuken deur vertrok. De politie heeft het volgende sig nalement verspreid een man met een lang en stevig postuur, donkerblond, achterovergekamd krullend haar. Hu was gekleed in een lichte broek en een korte bei- ge^bruine jas. mogeljk van suède. In zijn haast liet hij in de woning een sjaal achter: een meerkleuri- ge. overwegend donkergeblokte wollen herensjaal. De politie is aan een intensief onderzoek be gonnen. Zij verzoekt mensen die informatie kunnen geven, telefo nisch contact op te nemen met de recherche. Het nummer: 071- 149961 Tenten kwijt LEIDEN - De PTT is de afgelopen dagen twee tenten, bedoeld als overdekking van een bouwput, kwutgeraakt. Woai gisteravond het zeil van een tent aan de Wil lemstraat weg, het afgelopen weekeind werd van de Konings traat het zwaar metalen frame van een tent ontvreemd. De waarde van een dergelijk frame bedraagt 600 gulden. Boinenbrand LEIDEN - Kerstmis is al een maandje verleden Ujd. maar toch moest de politie gisteren nog een keer tussenbeiden komen bij een kerstboombrandje. Aan de Ver- damstraat waren jongeren bezig kerstbomen te verbranden waar bij de rookontwikkeling, vanwe ge de storm, aanzienlijk was. De agenten lieten de jeugd het vuur te blussen. Redactie: Bart Jungmann Jaap Visser Zwart en grijs (1) Controleur Burgers stelt voor "een slagje naar Den Haag" te maken en wie zou daar direct bezwaar tegen maken? Op weg van het NZH-gebouw naar de bussen op de Stationsweg moeten dan wel een paar stop lichten genegeerd worden. Er is maar weinig tijd en een bus- controleur is ook maar een mens. Wel een mens dat sinds kort bekeuringen mag uitde len. Zwartrijders gaan sinds kort meteen op de bon. Niet langer wordt volstaan met de illegale passagier er uit te zet ten of in het uiterste geval te wachten op politiehulp. Opsporingsbevoegdheid heet dat en Burgers is er blij mee. "Vroeger had je geen poot om op te staan", zegt hij. Burgers is overigens niet zijn echte naam. Die heeft hij liever niet in de krant. "Want die staat ook in het telefoonboek, dus ze hebben je zo gevonden". Moei lijkheden heb je gauw als con troleur. "Je roept weerstanden op. Je krijgt snel een grote mond, en dat ze je nog wel in elkaar zullen slaan". Afgelopen vrijdagochtend was echter een dienst zonder pro blemen. De eerste bus tot het viaduct bij Rijnsburg telt uit sluitend braaf betalende passa giers. Burgers gaat na gedane arbeid op de achterbank zitten: "Zag je wat ik deed", vraagt hij. Na een ontkennende ant woord schuift hij duim en wijs vinger langs elkaar. "Even over de stripkaart heen. Voe len of ze er niets over heen ge plakt hebben, zodat ze de strip penkaart nog een keer kunnen gebruiken". Hij lacht trionm- fantelijk. "Ja. er zijn een hoop trucs waar je op bedacht moet zijn. Proberen linker te zijn. hè". Een groepje reizigers dat elkaar een strippenkaart toespeelt, maakt bij hem geen kans. "Bij het controleren zet ik er gelijk een streepje op. Dan weet ik precies welke strippenkaart ik gehad heb". De tweede bus richting Wasse naar laat even op zich wachten Natte sneeuw valt en het is koud. Maar op de oprit naar de A 44 staan we droog Burger "Ja, de controleur zoekt wel al tijd de wachthuisjes op". Controleren of het aantal strippen wel deugt "Strippenkaart niet afschaffen. Maar wel weer langs de chauffeur voor het checken van de ZÓnes". (Foto HolVMtl Zwart en grijs (2) Ook in bus 43 is het allemaal in orde. Veel oudere passagiers - "altijd rond deze tijd" - en nie mand die schrikt van Burgers' entree. "De meesten vinden het wel fijn om gecontroleerd te worden" zegt hij. Niet zo raar als de strippenzaken in or de zijn. Hoewel pas vijf januari als zoda nig beëdigd, is hij al in decem ber begonnen met het uitdelen van bekeuringen. De politie moest er dan alleen bijkomen voor een handtekening en dat hoeft nu dus niet meer. Bekeu ren vat Burgers overigens niet al te strikt op. "Niet elk feit is vijfentwintig gulden waard. Voor een licht gevalletje reken ik zeseneenhalve gulden, een volle strippenkaart". Nog niet in bus drie, maar wel in bus vier kan dat direct aan de praktijk worden getoest Bur gers heeft beet. Een zogenaam de grijsnjdcr. Slechts twee zo nes afgestempeld en dat stem de hem bij controle al achter dochtig. Bij het uitstappen spreekt Burgers hem aan In een moeizame EngelsNeder landse dialoog bluft de buiten lander veinzen van niets te we- ten Een "ikke nie weten" be schrijft de NZH-controleur het geval later. Hij volstaat met een paar extra strippen, wat neerkomt op een boete van twee gulden. "Niet meer, nee", zegt Burgers eenmaal uitge stapt. "Anders zeggen ze geluk dat je discrimineert Hoewel, dat valt ook wel mee. Maar je zag het, hè. Ik had hem gelijk in de peiling" Zwart en grijs (3) Op de weg terug met bus 88 ver telt Burgers over het vak. "Leuk werk? Ach, de ene keer wel, de andere keer niet. On dankbaar werk. dat wel Je bent altijd alleen en daar moet jc je wel in harden". Per dag zijn er zo'n acht controleurs voor de NZH op stap. \u r ochtends en vier 'g middags De ochtenddienst van zes tot drie en de middagdienst va rieert tussen dne en kwart voor twee 's nachts "Bu de laatste rit zitten we dan aan de ecofoon Voor de chauffeurs die dan nog wel eens moeilijk heden hebben" Zelf heeft Burgers zelden grote problemen aan de hand gehad. "Ik heb één keer door de bus liggen rollen", herinnert hu zich. "Dat was in Voorburg met een jongen die ik gelukkig wel aan kon". Maar meestal blijft het bu schelden "Als het moeilijk wordt, laat ik de bus stilzetten. Dat geeft overwicht, iedereen kijkt op en de chauf feur kan dan eventueeel hel pen" De volgende bus levert Burgers zijn tweede prooi van de och tend op Weer NO gn rl dk I Twee zones gestript en dat geeft hem tot de Haagsche Schouw de gelegenheid uit te stappen. Zou-ie bluven zitten? Hij zit op het puntje van zun stoel. "Het is ook een beetje de sport, hè", verklaart hu later, wachtend op de bus uit Noord- wukerhout De passagier blijft zitten Aan- vankehjk houdt hu rich sla pende als Burgers hem aan spreekt. maar bezorgt hem ver der geen problemen. Ook nu blijft de schade beperkt tot twee gulden. "Laat maar zitten zo. Hij is nu toch twee gulden extra kwijt Maar ja: ik moet hem morgen niet weer tegen komen. Dan gaat hij er wel an". Al die grijsnjdenj Allemaal de schuld van de strippenkaart, zo lukt "het slagje Den Haag" te leren. Heeft oud-chauffeur Boonstra dan toch geluk met zijn voorstel de strippenkaart af te voeren (hu suggereerde dat vonge week in Steeds) Burgers: "Niet afschaffen, dat niet Maar wel weer langs de chauffeur voor het checken van het aantal zones". Terug in het NZH-hoofdkwartier bevestigt rayonchef Leeuwen burg het kwaad van de strip penkaart. EigenUjk komt het door de stempelautomaten. Hu wil er niet van af. "maar het is wel de hoofdoorzaak van het grijsruden". Extra controle dan misschien of zit dat er niet in? Leeuwenburg: "Misschien. Smit-Kroes heeft gezegd dat er driehonderd controleurs bij komen. Vooral voor de grote steden en bussen met stempel automaten. Dus we hopen daar wel een graantje van mee te pikken". Voorlopig bluft het roeien met de riemen die de NZH nu heeft. Burgers gaat weer aan de slag Of bever hu gaat weer een slagje maken BJ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3