Leiderdorp treedt mogelijk uit regio woonwagencentrum "Rijksweg 11 als autoweg aanleggen Afsluiting Jerusalem is zwak verkeersbeleid LL eidse agenda Wéér granaat gevonden in Haaswijk, Oegstgeest 'Het Plein snel autovrij Geen tennisbal, wèl golfbaan Leerlingen Floraschool winnen reis "Andere gemeenten komen afspraken niet na LEIDERDORP - Ondanks de aanzienlijke financiële gevolgen zijn de meeste leden van de commissie bestuurszaken van Leiderdorp voor het opzeggen van het lidmaatschap van de gemeentelijke regeling Regionale Woonwagencentra Rayon Leiden. De reden die aan deze beslissing ten grondslag ligt is een ernstig verschil van mening tussen be stuur van het woonwagenschap en de gemeente over het renove ren van de gas- en elektriciteits- leidingen op het woonwagencen trum aan het Lcidse Trekvaart- plein. De kosten van deze opknapbeurt bedragen 850.000 gulden, een be drag dat door de gemeenten in de Leidse regio moet worden op gebracht. Leiderdorp voelt niets voor beta ling van zijn deel, omdat de ge meente een evenredig bedrag niet in de begroting kan vinden. Ook vindt men dat deze renova tie niet nodig zou zijn geweest, als andere gemeenten net als Lei derdorp voor kleinere kampen hadden gezorgd. Leiderdorp heeft dan ook beroep aangete kend bij Gedeputeerde Staten, het bestuur van de provincie. Ook GS besliste echter vóór uit voering van de werkzaamheden. Gebrek aan moed burgemeester en wethouders van Leiderdorp fel uit naar GS. Men verwijt het provinciebe stuur een gebrek aan moed: "Het was beter geweest - gelet op het nieuw becijferde tekort aan standplaatsen in de regio in dien GS de moed had getoond de gemeenten te dwingen op hun grondgebied de noodzakelijke woonwagencentra in te richten. Op deze halfslachtige weg door gaan wekt op zijn minst de vrees op, dat op deze wijze nog een aantal kredieten ter renovatie van het Leidse centrum worden doorgedrukt, waardoor een werkelijke spreiding van de wa gens over de regio steeds verder wordt verwijderd onder het mom van de dan gedane investe ringen", aldus de notitie. In no vember besloot de gemeenteraad dan ook, tegen de beslissing van GS in beroep te gaan bij de Ko ningin. Tegelijkertijd start een onderzoek om te bekijken, hoe de mogelijkheden liggen om uit de gemeenschappelijke regeling te stappen, Leiderdorp realiseert zich namelijk, dat er een grote kans is dat ook de Kroon de be slissing om voor 850.000 aan nutsvoorzieningen te gaan reno veren, niet zal terugdraaien. Bij dit onderzoek is een belangrij ke vraag, wat voor Leiderdorp nog het nut is van een lidmaat- Het Leiderdorpse woonwagenkamp aan de Persant Snoepweg dat mogelijk i Leiderdorp komt. geheel onder beheer schap van het regionale v gencentrum. Volgens het college Het overbezette regionale kamp in Leiden. is dat minimaal. Leiderdorp heeft als eerste gemeente in de regio een woonwagenkampje binnen de gemeentegrenzen ge realiseerd. Een klein voordeel is de maatschappelijke dienstverle ning aan de bewoners van het 8 wagens tellende kampje aan de Persant Snoepweg. Breekpunt Hoewel de commissie bestuursza ken gisteravond in grote meer derheid besloot, de procedure om uit te treden voort te zetten, zal het breekpunt komen te lig gen bij de daaraan verbonden kosten. Ondanks dat de commis sie daarin geen duidelijkheid kon krijgen, werd het wel zeker dat die kos^n een flink aantal a- ren zeker het dubbele zullen be dragen dan de 33.000 gulden die dit jaar op de begroting staat. Voor CDA-raadslid Den Boeft re den om "niet doen" te zeggen. Burgerlid Van Diggele vertolkte i Zoeterwoude. De nieuwe rijksweg 11 moet deze weg i STREEK - De nieuwe weg Leiden- Bodegraven moet ter ontlasting van de Rijndijk wél worden aan gelegd, maar niet als autosnel weg. Om te voorkomen dat de rijkswegll extra autoverkeer aantrekt moet hij worden uitge voerd als een tweebaans-auto- weg. Wel kan de mogelijkheid worden opengelaten om de weg in de toekomst te verbreden wanneer dat noodzakelijk blijkt. De door de NS voorgenomen spoorwegverdubbeling wordt unaniem toegejuicht. Dat is één van de uitkomsten van de inspraak die rond de bijstel ling van het in 1978 vastgestelde streekplan Zuid-Holland Oost is gehouden. Volgens een planning van Gedeputeerde Staten (GS) moet eind dit jaar het herziene streekplan door provinciale sta ten worden goedgekeurd. In het streekplan hoeft, aldus een evaluatienota die GS medio vo rig jaar uitbrachten, betrekkelijk weinig te worden veranderd. Met het opnemen erin van rijksweg 11, extra bedrijfsterreinen en ge bieden reserveren voor de recon structie van de oude glastuin bouwgebieden bij Ter Aar en Al kemade kan het plan weer vier jaar mee, vindt het provinciebe stuur. Het bestemmen van een deel van de de Veender- en Lij- kerpolder bij Nieuwe Wetering als overloopgebied voor het oude kassengebied bij Roelofarends- veen werd in feite al voor de eva luatie van het streekplan gere geld, terwijl ook de een zeventig hectare groot gebied ten noord westen van Nieuwveen werd aangewezen voor de kassen bouw. Over dat laatste liggen het Nieuwveense gemeentebestuur, dat niet verder wil gaan dan 35 hectare, en de provincie nog in de clinch. Milieu In de inspraakreacties wordt de aanleg van rijksweg 11 onder schreven, maar met name de noodzaak aan extra bedrijfster reinen wordt in verband met de economische recessie sterk be twijfeld. Bovendien tonen de in sprekers zich bevreesd dat zich straks in het groene hart "vuile" industrieën vestigen die een gro te aanslag plegen op het milieu. Daarom mogen alleen milieu- WASSENAAR - "Het is een zwak verkeersbeleid", zei raadslid Lodder (partij Wassenaar) in zijn conclusie over de gang van zaken in de wijk "Jerusalem" en de Langstraat. De burgemeester oogste gisteravond in de raads vergadering veel kritiek op zijn handelen als portefeuillehouder van de post verkeer. De bezwaren van zowel insprekers als politieke partijen spitsten zich toe op twee punten: het zon der goed vooroverleg afsluiten van de wijk "Jerusalem" en het verkeersbeleid t.a.v. de Langs traat. De proefmaatregel van drie maan den om de wijk "Jerusalem" aan de westzijde af te sluiten blijkt uiteindelijk door noch bewoners, noch winkeliers te zijn gewenst. De politieke partijen schaarden zich gisteravond aan hun zijde en vroegen dan ook om onmiddel lijk opheffing van de maatregel en heropening van het overleg met alle partijen over maatrege len die de verkeersdruk op de woonwijk kunnen verminderen. De burgemeester wees desalniette min de raad erop "dat het slechts een proefmaatregel betreft". Wel beloofde hij in het college de zaak "nogmaals ernstig te over wegen." Fraktievoorzitter Cocheret de la Moriniére (WD) vond dit echter toch niet voldoende: "wij vinden dat u toch handelend moet optre den". In de wandelgangen wordt echter al gefluisterd dat "het 120% zeker is dat men de palen en hekken zal verwijderen". Met betrekking tot de Langstraat kon iedereen zich vinden in het instellen van een woonerf op het stuk Langstraat/Kerkstraat/Van Hogendorpstraat. Wel waar schuwde o.a. Wensveen (CDA) ervoor dat de winkelgebieden voor iedereen bereikbaar moeten blijven "anders zou men in te genspraak handelen met het be stemmingsplan". De, ook plotseling uitgevoerde, maatregel om bromfietsers weer toe te laten tot het stuk Langs traat vanaf de Gravestraat, leidde tot protesten van o.a. de Winke liersvereniging. De brommende weggebruikers zouden veel over last bezorgen. Ook dit punt wilde de burgemeester "nogmaals be kijken", "want", zo hij, "niets is voor de eeuwigheid". OEGSTGEEST - Op het Oegstgeestse Greet Koeman plein in nieuwbouwwijk Haaswijk is gistermiddag een granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De Explosieven Opruimings dienst uit Culemborg zal het wapentuig - letterlijk - vandaag of morgen onscha delijk maken. De politie van Oegstgeest wil de preciese plaats waar het projectiel is gevonden niet prijsgeven om kinderen niet te verleiden ernaar te gaan zoeken. Het is volgens een woordvoerder van de politie de vierde of vijfde maal dat een dergelijke granaat tij dens de bouw van de nieuwe wijk werd aangetroffen. it In Voorschoten VOORSCHOTEN - De interesse voor de tennissport neemt af. Dat is niet alleen een Voorscho- tens gegeven, maar ook zicht baar in de omgeving. Daarom zal er in Voorschoten geen tennishal komen. Daar tegenover staat de grote be hoefte aan een sport voor oude ren en jongeren. Die behoefte is vast te Stolen bij de Stichting Openbaar Golf, welke thans 265 Voorschotense leden heeft, maar nog steeds geen wedstrijdbaan. De Stichting Openbaar Golf heeft inmiddels een gesprek gevoerd met de provincie, waarbij ook wethouder L. Marselis aanwezig was. De Provincie ziet wel iets in een goede golfbaan. Een van de eventuele lokaties is het tracé van de zgn. Leidsebaan ter hoog te van het viadukt op de Pape laan op gedeeltelijk Voorscho- tens grondgebied. Omdat het laatste gesprek met de provincie gehouden werd medio vorig jaar, meent de commissie sport en re- kreatie dat het nuttig is om het gesprek snel te heropenen en wethouder Marselis daartoe stappen te laten ondernemen. Het bezoek aan het zwembad "Het Wedde" neemt toe en verwacht wordt dat in februari de 500.000s- te bezoeker geteld kan worden. De commissie besloot tot een klein feestje rondom de half mil joenste bezoeker of bezoekster. Op 26 januari komt er een hearing voor sportverenigingen welke betrekking heeft op het beheer en onderhoud van accommoda ties door gebruikers. Zelfwerk zaamheid van de verenigingen is een middel om kostendrukkend te werken op de verhuurprijzen. Volgens wethouder Marsclis is er nog geen vast omlijnd plan en ook de commissie wil eerst graag de wensen en de mogelijkheden van de verenigingen beluisteren. De meerderheid van de commissie is van mening dat in de praktijk veelal te veel "ad hoc" of te wel snelle tussendoor beslissingen genomen moeten worden, waar door veelal geen zicht blijft be staan op het te voeren algemene beleid. Om dat te voorkomen wordt vanuit de commissie sport en rekreatie een werkgroep "Be leidsvorming" samengesteld. Die werkgroep krijgt als op dracht alle beslissingen te toet sen aan het algemeen beleid of het algemeen beleid zonodig aan te passen. WASSENAAR "Het Plein moet nu maar snel autovrij", liet raads lid Goulooze (PvdA) in de raads vergadering van gisteravond we ten. Hij reageerde hiermee op een opmerking die werd ge maakt door een woordvoerder van de Winkeliersvereniging Langstraat. Deze zei dat de win keliers "slechts dan het dorps plein autovrij willen, als de par keerhaven Kloosterland 3 gerea liseerd wordt". Hiermee sleept zich een al jaren lange discussie over dit thema voort met aan de ene kant vele, op historie verliefde, burgers en aan de andere kant de winke liers. Deze laatsten vrezen dat hun klanten hun auto niet kwijt kunnen en zo hun belangstelling verleggen naar beter bereikbare winkeloorden. Het door hen ge wenst Kloosterland 3 zal overi gens nog wel enige jaren op zijn voltooiing wachten. vriendelijke bedrijven zich in de Rijnstreek vestigen, vinden de werkgroepen. Ook de relatie landbouw-milieu krijgt veel aandacht. Het gifpro bleem moet worden opgelost door grondige studies naar het gebruik ervan en het aandragen van alternatieven voor het land bouwgif, en het scheppen van goede mogelijkheden voor een veilige afvoer van restanten be strijdingsmiddelen. In het streng scheiden van natuur- en land bouwgebieden ziet vrijwel nie mand wat. Het sluiten vai heersovereenkomsten van agra riërs stuit in de praktijk welis waar nogal eens op problemen, maar is een van de weinige goede mogelijkheden om zowel de landbouw- als milieubelangen veilig te stellen, aldus de in spraakreacties. Voor grootschalige recreatiepro jecten, zoals het recreatieschap Noord- en Zuidhollands piassen- gebied voorstaat, voelen de meeste insprekers niets. Dat be tekent volgens hen een grote aanslag op de nog aanwezige na tuur in de Rijnstreek en boven dien zijn ze vaak (te) duur. OEGSTGEEST - Marianne van Dokkum, Andrea Huisman, Ine ke van Asch, Patrick ter Weeme, Bart den Duik en Ilse Dreef, al len leerlingen van de zesde klas van de Oegstgeestse lagere Flo raschool, hebben een week vakantie in Frankrijk gewonnen. De prijs is de beloning voor hun inzending in het kader van een wedstrijd die was uitgeschreven door het tijdschrift Levende Ta len, de Franse Ambassade en de Alliance France. Zij stond open voor leerlingen van lagere en middelbare scholen die Frans op hun lesprogramma hebben staan. De inzending van de leerlingen van de Floraschool bestond uit een kwartetspel waarin zaken uit het Franse dagelijkse leven aan de orde komen. De reis naar Parijs zal in de crocus- vakantie worden ondernomen. DINSDAG 18 JANUARI 1983 de mening van de andere leden door te benadrukken, dat on danks die financiële tegenvaller het toch verstandig was om uit de regeling te stappen. Hij be klemtoonde de zekerheid, dat Leiderdorp dan in ieder geval weet, waar men aan toe is: niet meer meebetalen aan zaken, waar men gedwongen aan moet meedoen. Gelet op deze beslissing wilde de commissie vervolgens geen uit spraak doen over een verzoek van het bestuur van de Regiona le Woonwagencentra Rayon Lei den om mee te werken aan een systeem, waarin de deelnemende gemeenten met steun van de rijksoverheid woonwagens kun nen gaan verhuren aan gegadig den. De leden vonden, dat - nu men bezig is met een Kroonpro- cedure en een studie naar de mo gelijkheden van uittreden uit de regeling - Leiderdorp zich niet geloofwaardig zou maken bij het woonwagenschap als daarover nu een uitspraak zou worden ge daan. DINSDAG NVSH bibliotheek. Rapenburg 48 NVSH informatiecentrum, geopend op werkdagen van 14-16 uur en dinsdags van 20-21 uur. Stats jogerencentrum, Haarlemmer straat 73 - Nederlandse les voor buiten landse jongeren, 19-20.30 uur; aanslui tend soos, muziek of film; woe. soos en sport, 15-17 uur. Jongeren Advies Centrum, Caecilia- straat 67 - ma. t/m vr. van 16-22 uur, tel. 126052. Algemene Reclasserings Vereniging, Rijnsburgerweg 167 - tel. 156440, bereik baar op werkdagen van 9-17 uur; voor hulp en informatie aan meerderjarigen (vanaf 18 jaar), die door problemen in conflict zijn of dreigen te komen met politie en/of justitie. Vrouwenhuis, Hooigracht 79 - café avond, 21-1 uur. Buurtwinkel, Haarlemmerstraat 73b, - tel. 125736; Werklozen Belangen Vereni ging Leiden, adviesbureau, wo. 10-12 Beweging van werkende en werkloze jongeren KWJ, Koppenhinksteeg 2 - klachten-informatiespreekuur, 19-20 uur, tel. 121139. 't Spoortje, Bernhardkade 40 - spreek uur voor Vrouwen in de bijstand, woe.ochtend. Kijkhuis, Vrouwenkerkkoorstraat 17 film "Subway Riders" 20 en 22.15 uur. K&O, Oude Vest 45 - film "Mon Oncle" van Jacques Tati, 20 uur. In den Bierdeghel II, Nieuwe Rijn 52 (ingang Nieuwstraat 45) - openbare voordracht Theosofisch Genootschap "Schepping of evolutie", 20 uur. K&O, Oude Vest 45 kinderfilm Roodkapje en de boze wolf', woe.mid- dag 14.30 uur. Voorschoten, Bajjuwhuis - vergade ring van de raadscommissie voor Wel zijn. 20 uur. Leiderdorp, gemeentehuis vergade ring van de raadscommissie voor sport en welzijn, 20 uur. WOENSDAG Stats jongerencentrum, Haarlemmer straat 73 - cursus stijldansen; dond. soos em films en informatie-program ma's. 15-17 uur. Jongeren Advies Centrum Caecilia- straat 67 - meisjes-telefoon, 16-22 uur, tel. 126052. Buizerdhorst 17 inl. over Baha'i-ge- loof, tel. 213490. Architektenwinkel, Oude Vest 163 - kosteloos advies, 17-18 uur. Stadhuis - raadscommissie ruimtelijke ordening en verkeer, 20 uur. LVC, Breestraat 66, - politieke film "Heksenschichten; kulturele film "Por tret van Simone de Beauvoir"; nieuwe speelfilm "In the beginning... of the en- d",20.15 uur. Kijkhuis, Vrouwenkerkkoorstraat 17 film "Subway Riders", 20 en 22.15 uur. Wienerwald, Steenstraat - diapresenta- Raad van Kerken, Plantage 16 Ver bum Dei, 19.30 uur. Clubhuis In de Vrolijcke Arke, Pieters- DONDERDAG Architektenwinkel,Oude Vest 163 kosteloos advies, 17-18 uur. Welfare-lokaal Rode Kruis, Leidseweg 33, Voorschoten - tel. 01717-3309, spreekuur voor invaliden, 19-20 uur. Architektenwinkel, Pieterskerkhof 18 vrij advies, 20-21 uur. Troef, Stationsweg 32 - Werkgroep Dienstweigeren, spreekuur 20-21.30 uur, inl. tel. 216180/149324. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit, Caeciliastraat 18 - soos, 21-1 uur. 't Spoortje, Bernhardkade 40 - spreek uur hulp- en adviesbureau WAO/WSW. 19-20 uur, tel. 142505. Buurtwinkel, Haarlemmerstraat 73b spreekuur Comité Gasprijsverhoging NEE, 19-20 uur WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Rijn:121753. Leiderdorp Zoeterwoude Rd. - Kruis- gebouw, Berkenkade 7, tel. 410131, spreekuur ma. t/m do. van 13-14 uur. Oegstgeest - Interkruis. Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten Gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. Daders van verkrachting nog onbekend HAZERSWOUDE - De rijkspoli tie is nog geen stap verder geko men in het onderzoek naar de ontvoering en verkrachting van de zestienjarige Hazerswoudse scholiere. Het meisje werd vori ge week woensdag om vier uur 's middags op de Korevaarstraat in Leiden door drie mannen in een auto gesleurd en daarna meege nomen naar het industrieterrein "Grote Polder" in Zoeterwoude. Daar werd zij verschillende ma len verkracht. Er zijn slechts een gering aantal tips binnengeko men. De rijkspolitie heeft nog niet alle tips nagetrokken. OPGERICHT 1 MAART 1860 LEIDSCH £L DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B V Post uitsluitend LEIDEN Telefoon 071-144941 Geen krant ontvangen: tel 071-123143 tussen 18 00-19 30 uur (nabezorging na 19 30 uur). Bij automatische overschrijving geen administratie- en incassokosten Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 t.n v Damiate Hold.ng BV te Haarlem Kwartaalabonnement 61.25 Per post f 83.60 Maandabonnement 20,59 (machtiging per Incassogiro) Directie: G. Koopman Adj.dir,: N. Qüakernaat Commentaren: R D. Paauw, W F. J Wirtz en A A van Brussel Rubriekchefs J. Kroon (stad) B.W.T. Jungman (plv) j. Ruygrok-Hoogeveen P. J. de Tombe (sport) A. van Kaam (plv) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. in: Bonn, Brussel. Londen. Parijs. Washington. Cairo. Rome. Madrid. Mexico tel 071-144941. tst. 219

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 2