LEIDSCH DAGBLAD Jeugdbanen hinderpaal van Massale sta Italiaanse arbeiders Familie wil losgeld terugkopen iking Man bekent moord op platenproducer "Besparingen via andere straffen" Halve dag in staking In onderhandelingen over korter werken Universiteit: vwo-diploma fopspeen Katwijkse viskotter gestrand Storm eist twee levens DINSDAG 18 JANUARI 1983 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 36988 Directeur: G. Koopman Wnd.-hoofdredacteur: R. D. Paauw HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Postbus 54 2300 AB Laden 'Voor tol nrs z« cototon Bij Muller Thomsen BOTTERDAM (ANP) - Het personeel van het Rotter damse stukgoedbedrijf Mul- Jer-Thomsen (600 werkne mers) heeft vanochtend het werk voor een halve dag: neergelegd uit protest tegen gedwongen ontslagen die dreigen. Het besluit werd vanochtend genomen op een vergadering waarbij 90 pro cent van het personeel aan wezig was. De actie is volgens Paal Ro- senmoller, voorzitter van de kadergroep van de vervoers- bond FNV bij het bedrijf, be doeld als "schot voor de boeg". De raad van bestuur van het moederbedrijf Inter- natio Mueller liet onlangs weten dat ontslagen noodza kelijk zullen zijn om het be drijf gezond te houden. "Fan levensbelang voor Van der Valk-concern NULAND (ANP) - De familie Van der Valk wil het losgeld dat is be taald voor de vrijlating van vrouw A. van der Valk terugko pen. Dat heeft de schoonzoon J van den Nieuwenhuyzen ochtend meegedeeld. De familie heeft in de gijzelings zaak in totaal 12.5 miljoen gulden betaald. Daarvan is niet meer dan 1.6 miljoen teruggevonden. De rest is spoorloos en onder zoek door de politie heeft tot nu toe niets opgeleverd. Ook het uit loven van vijf procent tipgeld heeft nog geen resultaat gehad. "We zitten op een dood spoor. Het geld is van levensbelang voor het voortbestaan van het Van der Valk-concern. Daarom willen we het terugkopen", aldus Van den Nieuwenhuyzen. De nummers van de bankbiljetten waarmee de ontvoerders zijn betaald werden geregistreerd. Daardoor zijn ze moeilijk uit te geven. De schoonzoon zegt geen idee te hebben hoe hij in contact moet komen met de ontvoerders. "Ik wacht de reacties maar af. We weten dat er nog enkele verdach ten op vrije voeten zijn en er zijn aanwijzigingen dat zij over het restant losgeld beschikken." Van de actie is de politie niet op de hoogte gesteld. "Het is een pure familie-aangelegenheid", aldus Van den Nieuwenhuyzen die op dit ogenblik niet wil vertellen hoeveel de familie over heeft voor het losgeld. "Als ik nu het bedrag noem, kan ik later niet meer onderhandelen". Overi gens maakt mevrouw Van der Valk het op dit ogenblik redelijk goed, aldus haar schoonzoon. DEN HAAG - De onderhandelingen over korter werken tegen inlevering van de prijscompensatie dreigen stuk te lopen het probleem jeugdwerkloosheid. CNV en werkge vers willen een groter deel van het vrijkomende geld te willen besteden aan het scheppen van jongerenbanen dan de FNV. er 5000 werkloze schoolverlaters in de bouw. Bovendien is 30 pro cent van het aantal werkloze bouwvakkers jonger dan 23 jaar. Commissariaat voor Van Agt RIJSSEN (ANP) - Oud-premier mr. Van Agt heeft zijn eerste commissariaat te pakken. De voormalige minister-president wordt commissaris van de be heermaatschappij Bouwbedrijf Wessels BV in Ryssen. Van Agt: "Door toedoen van een persoonlijke kennis ben ik met het Wessels-concern in contact gekomen. Het is een dynamisch bedrijf dat met voortvarendheid is en wordt uitgebouwd". ROTTERDAM Tijdens een vergadering van het personeel bij Muller Thomsen werd besloten tot e derbreking van een halve dag. Paul Rosenmuller sprak in de kantine het personeel toe. Prijscompensatie het grote struikelblok Het probleem is aan de oppervlak te gekomen in de bouwsector, waar de onderhandelingen van daag worden voortgezet. Hout en Bouwbond CNV en de werk gevers willen veertig tot zestig procent van de in te leveren prijscompensatie besteden aan het bestrijden van de jeugdwerk loosheid. De Hout- en Bouwbond FNV blijkt niet bereid te zijn meer dan tien procent daarvoor te willen vrij maken. "De nood in de bouw is zo hoog gestegen, dat in de eerste plaats iets gedaan moet worden voor de gewone werklozen in de ze sector", aldus een woordvoer der. "Wij zijn bereid iets extra's aan de jeugdwerkloosheid te doen, njaar het is natuurli k wel zo dat alles wat je voor de jonge ren doet ten koste gaat van de ouderen". Voorzitter Van Commenee van de CNV-bond noemt de houding van de Bouw- en Houtbond FNV "maatschappelijk onverant woord". "Tijdens de onderhan delingen zegt deze bond zonder meer, dat de oudere werknemers zorgen dat door de inlevering van de prijscompensatie geld be schikbaar komt en dat dit geld dan ook besteed moet worden aan de ouderen". Het CNV heeft de werkgevers voorgerekend dat als men 40 pro cent van het vrij komende geld besteed aan het scheppen van werkgelegenheid voor de jeugd, er 5300 jongelui aan het werk kunnen in de bouw. „Van dat geld zouden de werkgevers een subsidie van 200 gulden per week kunnen krijgen voor iedere jonge bouwvakker die in dienst wordt genomen", aldus Van Commenee. Op dit moment zijn 16 PAGINA'S Verder verpleegd in Breda's ziekenhuis PAGINA 7 Bouterse wijst informateur aan PAGINA 11 Kamer laatste strohalm ADM PAGINA 14 Wielrenner Sercu in de wachtkamer PAGINA 9 Zaak Van der Laar toch opgelost ROME (GPD) - Bijna acht miljoen Italiaanse arbeiders legden van ochtend het werk neer voor een landelijke industriestaking. Het is de tweede grote staking van de afgelopen maanden, en de reden voor de protestactie is dezelfde als in november: de onwil van de werkgeversorganisaties om de landelijke cao's te vernieuwen. Het struikelblok blijft nog steeds de automatische prijscompensa tie, die volgens de werkgevers de arbeidskosten zo hoog opdrijft, dat Italië erdoor uit de markt wordt geprijsd en dat de noodza kelijke investeringen onmogelijk worden gemaakt. De bemiddeling van de regering heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd, en met het naderbij komen van de vervaldatum van het nu nog geldende akkoord over de prijscompensatie, komt premier Fanfani voor een moei lijke beslissing te staan. In zijn regeringsverklaring kondigde hij aan, dat bij ontstentenis van een overeenkomst tussen werkge vers en vakbonden een bindende overheidsregeling zou worden DEN HAAG (GPD)- Het ministerie van justitie kan 25 miljoen gul den op het gevangeniswezen be sparen door meer alternatieve straffen toe te passen. Dit schrijft de Vereniging van Keclasse- ringsinstellingen in een brief aan de Tweede Kamer. De vereniging vindt dat in plaats van toepassing van het strafrecht meer de nadruk moet worden ge- Veel wind Half tot zwaar bewolkt en enkele re gen- hagel- of sneeuwbuien. Minimum temperatuur ongeveer 1 graad, mid- dagtemperatuur ongeveer 4 graden. Harde, aan de kust enige tijd storm achtige noordwestelijke wind. 19 januari 1983 Zon op: 08.38 uur, onder: 17.03 uur. Maan op: 11.14 uur, onder: 22.39 uur. Waterstanden Katwijk: hoogwater 06.22 en 18.31 uur, iaagwater 02.01 en 14.38 uur. legd op conflictregeling, schade vergoeding en alternatieve straf fen. Deze regelingen kunnen worden afgedaan door de officie ren van justitie, zodat rechtsza ken achterwege kunnen blijven. Experimenten met alternatieve straffen vinden al geruime tijd plaats in diverse regio's. Door deze uitbouw van alternatie ven voor het strafrecht kunnen volgens de vereniging vergaande ombuigingen, zoals door staats secretaris Korte-van Hemel (jus titie) aangekondigd, worden ver zacht. Door toepassing van alter natief strafrecht wordt immers de rechterlijke macht minder zwaar belast. Bovendien zal de behoefte aan meer cellen afne- In 1982 zijn volgens de vereniging 500 zaken opgelost door een con flictregeling of een schadever goeding, waardoor deze mensen niet voor de rechter hoefden te verschijnen. In 700 gevallen werd dienstverlening opgelegd. opgelegd. Hiertegen is fel protest gerezen vanuit de arbeidersbe weging, en de staking van van daag is zeker ook bedoeld als pressiemiddel om de regering van direct ingrijpen te weerhou den. Ook over de bezuinigings- en be lastingmaatregelen van het kabi- net-Fanfani bestaat grote onte vredenheid: zoals altijd, zo me nen de vakbonden, komt de zwaarste last van deze maatrege len op de schouders van de laagstbetaalden. Anders dan de zogenaamde „spontane demon straties" van de afgelopen we ken, die in werkelijkheid door de communistische partij waren georganiseerd, is de algemene staking uitgeroepen door de fe deratie van de drie grote vakcen trales. Het welslagen van de sta kingsactie is van het grootste be lang voor de bonden. Ze zijn al leen maar in staat een vuist te maken in de onderhandelingen, zolang ze kunnen bewijzen, dat ze inderdaad de overgrote meer derheid van de arbeiders in het land achter zich hebben. Emancipatieraad tegen beperken van alimentatie DEN HAAG (GPD) - De Emanci patieraad is tegen het wettelijk beperken van de alimentatie- duur tot 12 of in uitzonderingen 18 jaar, zoals is voorgesteld door een werkgroep van de regering. Soms is langdurige alimenatie nodig, motiveert de raad in haar advies. Volgens de Emancipatieraad is in de meeste huwelijken nog spra ke van de traditionele werkver deling: de vrouw thuis en de man een baan buitenshuis. Als zo'n huwelijk tien tot dertig jaar duurt, is de achterstand van de vrouw op de arbeidsmarkt zoda nig groot dat die nauwelijks meer in te halen is, aldus de raad. In die gevallen kan van de vrouw niet zonder meer verwacht wor den dat zij een financieel zelf standig bestaan kan opbouwen. HILVERSUM-BAARN (GPD) - De Hilversumse politie heeft giste ren een 23-jarige man uit Baarn aangehouden die ervan verdacht wordt de Hilversumse platenpro ducer Bart van der Laar te heb ben vermoord. De man heeft vannacht een bekentenis afge legd. Volgens de politie zou het motief van zijn daad een niet beantwoorde liefdesverhouding met Van der Laar zijn geweest. De muziekproducent Van der Laar werd op 10 november 1981 in zijn woning in Hilversum neerge schoten. Hij overleed twee dagen later in een ziekenhuis in Utrecht. De verdachte inwoner van Baarn is tien dagen na de dood van Van der Laar al ge hoord door de politie. Onvol doende bewijzen waren de reden dat de man, een werkloze ver pleegkundige, weer op vrije voe ten werd gesteld. De politie is de dader toen in kringen van cocaï nehandel en witte-platenhandel gaan zoeken. Ook werden twee buitenlandse reizen door de re chercheurs ondernomen. Eén naar een buitenverblijf van Van der Laar in Portugal en ook werd een trip ondernomen naar Parijs. De cx-directeur van de zeezender Mi Amigo werd toen door de po litie gehoord. Volgens hoofdin specteur mr. J. Minnaar heeft de ze man niets met de moord te maken. De verdachte heeft deze maand diverse telefoontjes ge pleegd naar de politie in Baarn en Amsterdam. Hij maakte z(jn identiteit echter nooit bekend. De verdachte verzon namen van mensen die Van der Laar ver moord zouden hebben. Volgens de politie heeft de man er naar toe gewerkt dat hij zou worden aangehouden. „De stap om zich zelf aan te geven was net iets te groot", aldus woordvoerder J. Minnaar. Door een stemmentest van de ano nieme telefoontjes kwam de man uit Baarn uiteindelijk als ver dachte weer te voorschijn. "Student schiet tekort voor veel studierichtingen" LEIDEN - Het behaalde diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) is een bedreiglij- ke fopspeen. De aankomende student schiet structureel tekort voor veel studierichtingen. Fa culteiten zullen gegadigden voor een studie de toegang weigeren op grond van het pakket van vakken, waarin ze examen heb ben gedaan. De studieduur zal, juist voor de zwakkeren onder de jongeren, sluipenderwijs worden verlengd. Dit staat in het commentaar dat het college van bestuur van de Leid- se universiteit heeft gegeven op de nota tweede fase vervolgon derwijs van minister Deetman van onderwijs en wetenschap pen. Het commentaar is uitge bracht aan de academische raad, die er 31 januari over beraads laagt. De problemen mogen niet worden opgelost door concessies aan de kwaliteit en het niveau van het wetenschappelijk onderwijs. Het stelsel, dat in de nota wordt voor gesteld, mag van het Leidse uni versiteitsbestuur dan ook niet worden ingevoerd. Zij signaleren in de ministeriele nota een verandering, die steeds meer vrijheden toekent in het ba sis- en vervolgonderwijs. In het hoger onderwijs komt gelijktij dig meer de nadruk te liggen op selectie en prestatie, waartegen op zichzelf geen bezwaar hoeft te bestaan. Het contrast tussen het vervolgonderwijs en het hoger onderwijs wordt steeds scherper. TEXEL (ANP) - Op het Texel se strand is gisteravond in vliegende storm de Katwijk- se viskotter KW 149 aan de grond gelopen. Het schip had motorstoring en werd ge sleept. Door onbekende oor zaak brak echter de sleeptros waarna het schip snel afdreef naar Texel en daar hoog op het strand vastliep. De bemanning ging in verband met de zware storm cn de ru we zeegang vrijwel onmid dellijk van boord. Ter voor koming van plundering be waakt de politie het schip. De storm heeft tot vanmorgen ruet tot verdere problemen geleid, ook niet op de wegen, aldus dc politic in Drieber gen. Ongehoorzaam Is de Partij van de Ar beid bezig de parle mentaire democratie te ondermijnen? Wie gisteren CDA-fractie- leider De Vries beluisterde, moet dat welhaast geloven. Volgens De Vnes is het "een heel ernstige zaak" dat de PvdA een onderzoek gaat instellen naar "methoden van burgerlijke ongehoorzaamheid". Op een partijbijeenkomst zei de CDA-fractieleider: "Elke partij die de parlementaire democratie echt is toegedaan, zou het zich als een ereplicht moeten rekenen om zich tegen elke ondermijning daarvan met hand en tand te verdedigen". Een dergelijke uitspraak wekt de sug gestie dat een parlementaire de mocratie geen enkele vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid kan dulden In z'n algemeenheid lijkt deze stelling wat al te boud. Na tuurlijk moet een besluit van een parlementaire meerderheid in prin cipe worden gerespecteerd Maar er zijn situaties denkbaar waarbij de wil van het parlement volstrekt haaks staat op de opvattingen die in grote groepen van de maat schappij leven. In zo'n situatie kun nen acties tegen parlementaire be sluiten legitiem zijn. vooropgesteld dat ze niet in geweld ontaarden De vraag is alleen of een politieke partij daadwerkelijk tot dergelijke acties zou moeten oproepen Bin nen de PvdA is deze vraag (nog) niet aan de orde. De bereidheid tot radicaal activisme is bij de PvdA overigens niet erg groot. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de opstelling van partijleider Den Uyl. die heeft ver klaard dat het besluit over de eigen bijdrage van 2,50 per medicijn moet worden gerespecteerd. Geen enkele prominente partijgenoot heeft hem daarin weersproken, zelfs niet de voorzitter van het wei gerachtige Azivo, Toussaint, die als kamerlid een soortgelijke opvatting heeft verkondigd Tegen die achtergrond hoeft het be sluit van de partijraad om een on derzoek te laten instellen naar "me thoden van burgerlijke ongehoor zaamheid" met verontrustend te zijn. Het resultaat van zo'n onder zoek kan toch niet veel meer ople veren dan wat in grote lijnen al be kend is, namelijk dat er slechts met democratische middelen actie kan worden ondernomen tegen meer derheidsbesluiten van het parle ment Zodra een actie overgaat in geweld, moet zij worden afgewe zen; dat zal ook de PvdA-top niet bestrijden Bezorgdheid over het besluit van de PvdA-partijraad lijkt dus nogal mis plaatst, al kan men zich wel afvra gen of een onderzoek naar actie methoden wel zo zinvol is De uit komsten van een dergelijk onder zoek zullen niet wereldschokkend zijn. Bovendien wekt het de sug gestie van een belofte - de PvdA op de barricade tegen de kruisraketten - die de partij misschien achteraf blijkt niet te kunnen waarmaken. KOPENHAGEN (Reuter) - Een storm met orkaankracht heeft vandaag in Denemarken twee le vens geëist. Acht personen werd- ne gewond. De slachtoffers vie len toen de storm een deel van het dak van de gebedsruimte van het parlementsgebouw in Ko penhagen lichtte. Het dak viel op een nj mensen die bij een bus halte op de bus stonden te wach ten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 1