"Surinaamse situatie op Aruba niet denkbaar" Overheidssteun voor kerkelijk jeugdwerk De AVRO verdient veel lof voor de directe overname van het nieuwe BBC-ontbijtprogramma tussen half 8 en 10 uur gisterochtend, en tevens veel blaam voor de leve ring van de stoorzender die het beluisteren van het programma tot een temptatie maakte. Cees van Drongelen ging er blijkbaar van uit dat zo'n programma bij voorkeur werd bekeken door mensen die geen Engels verstaan, en als hij nu nog, in kortschrift, had uitgelegd waarover gepraat werd. maar nee, hij verloor zich liever in bespiegelingen over het feit dat er in Engeland meer och tendbladen zijn met grote foto's dan dat hij ons (door te zwijgen of te vertalenin staat stelde te horen wat de vroegere minister van kunsten. Norman St. John Stevas, voor commentaar op het nieuws in de Engelse ochtendbla den had. Ook legde hij ons voort durend uit hoe gezellig de studio eruit zag, terwijl hij over die ge zelligheid toch niet meer inside- information kon hebben dan wij. Ik kan mij waarlijk niet herinne ren dat de BBC-uitzendingen in de oorlog door de Duitsers even effectief gestoord werden als deze BBC-uitzending door Cees van Drongelen. Bij de halfuurlijkse nieuwsberich ten stond de „London shooting" bovenaan, maar dat veroordeel de Van Drongelen tot lokaal nieuws waarin wij onmogelijk geinteresseerd konden zijn, zodat hij er maar beter overheen kon babbelen: „De BBC zou de BBC niet zijn als ze in zulke gevallen niet rechtstreeks zou uitpakken", - dat soort informatie. Als Cees van Drongelen de moeite had ge nomen de Engelse zondagsbladen te kopen, dan zou hij geweten hebben dat het om het „hottest is sue" van de week ging, waarmee alle maandagochtendbladen ook op de voorpagina kwamen. The Sun met duimdikke en pinklange letters: „SORRY", de Daily Mail met iets kleinere letters: „WHO HAVE WE SHOT?", de Daily Ex press met grote letters: „THIS TRAGIC MISTAKE", en de Daily Mirror met pinkgrote en pinkdik- ke letters: „WHY" en „HOW" met daar nog het een en ander achter aan. The Times vroeg zich af hoe ge trainde politiemannen verschil lende schoten konden afvuren op een stilstaand voertuig dat drie ongewapende mensen bevatte, midden in een drukke straat waardoor ook andere onschuldi ge mensen het gevaar liepen ge raakt te worden. ^ndere onschuldige mensen"... Want dat is het punt. Ik stel u even de hoofdpersonen voor. Een gehuurde gele Mini City met ach ter het stuur de 25-jarige Lester Purdey. Naast hein, dus links voorin de 26-jarige Stephen Wal dorf, free-lance filmeditor, laat stelijk werkzaam aan een tiende lige televisieserie over Richard Wagner met Sir John Gielgud, Richard Burton en Vanessa Red grave in de hoofdrollen. En achterin Sue Stephens, een 25-ja- rige blond model, ooit een „grou pie" van de Rolling Stones, zes maanden bevriend geweest met de 35-jarige David Ralph Mar tin, die met man en macht ge zocht wordt door de Londense po litie nadat hij bij een inbraak een politieagent in het been had geschoten, en na zijn arrestatie uit een cel ontsnapte. Drie man van een speciale afdeling dach ten dat David Martin in de Mini zat en begonnen, zonder vooraf gaande waarschuwing, vanaf het trottoir te schieten op Stephen Waldorf, die volgens een van zijn collega's even weinig op David Martin (die een haakneus heeft) lijkt als Ronnie Corbett op Ron nie Barker, wat we zouden kun nen vertalen in Johnny Kraay- kamp en Ron Brandsteder. Het vijfde schot dat Stephen Waldorf raakte, afgevuurd toen hij al ge wond op het trottoir lag, was het schot dat hem levensgevaarlijk verwondde. Sue Stephens, zelf als door een wonder slechts door één kogel geraakt die dl zozeer afge remd was dat hij slechts een blauwe plek achterliet (terwijl bestuurder Lester Purdey meteen was weggerend, denkende dat de schietende mannen, die in geen enkel opzicht als politie te her kennen waren, overvallers wa ren), vertelde exclusief aan de Daily Mail dat de politiemannen na de schietpartij hysterisch be gonnen te lachen. Jubelend wa ren ze, zei ze, tot ze tegen hen zei dat ze een verschrikkelijke ver gissing hadden begaan. Toen ze de zwaargewonde Stephen Wal dorf omdraaiden en zagen dat het David Martin niet was, hield het lachen op, ze versteenden, deinsden terug en glipten weg. Daar hadden ze ook alle reden voor, want niet alleen hadden ze de verkeerde te pakken genomen, ze hadden dat ook op een onei genlijk moment gedaan. Stephen Waldorf had buiten op het trot toir in Warwick Avenue in zijn eentje tien minuten staan wach ten terwijl Lester Purdey binnen de papieren invulde voor de Mini die zij wilden huren. Niet alleen had de politie Waldorf toen mak kelijk kunnen arresteren (den kende dat het Martin was), maar bovendien hadden ze toen alle tijd om hem te observeren en te zien dat hij niet de gezochte mis dadiger was. Geen wonder dus dat dit geval veel verontwaardi ging in Engeland heeft gewekt, en geen wonder ook dat Cees van Drongelen er overheen babbelde met de woorden: „De Britten kij ken graag naar nieuws waar de politie bij te pas komt". Betico Croes: "Het begin wel aan je te knagen". Varia DINSQ^G 18 JANUARI 1983 DEN HAAG - „Het begint zo langzamerhand wel aan je te knagen". Betico Croes, leider van de MEP, de grootste politie ke partij van Aruba, draait er niet omheen. Een jarenlange intensie ve inzet om het Caraibi- sche eiland onafhanke-' lijk te krijgen, gaat niet ongemerkt aan iemand voorbij. De conferenties die over deze zaak al vele malen hebben plaatsge had, (meestal in ons land) laten toch wel hun sporen achter. Betico Croes („Ik kom ongeveer drie keer per jaar naar Neder land") zal in de komende tijd nog menig keer lange reizen uit de tropen naar de Residen tie moeten maken voordat alle oneffenheden op weg naar de souvereiniteit zijn glad gestre ken. In maart bijvoorbeeld is er een volgende rondetafelcon ferentie (RTC) in Den Haag, waar de Antilliaanse zaak we derom uitvoerig aan de orde komt. Op dit koninkrijksgebeuren had Betico Croes ook willen wach ten, maar de kwestie rond de benoeming van een permanen te gezaghebber op Aruba noopte hem, zoals hij zelf zegt, om eerder naar ons land te ko men. Vandaar dat hij er nu ook Burgemeester Tijdens zijn verblijf hier, waarbij hij onder meer besprekingen voerde met minister De Ko ning (die ook de Antilliaanse portefeuille heeft) kwam er plotseling uit Willemstad, de hoofdstad van Cura6ao, het be richt dat de zaak was opgelost. Pedro Bislip, ook lid van de MEP, was door de samenwer kende partijen in de Antilliaan se regering uiteindelijk toch voorgedragen als de kandidaat voor de functie van gezagheb ber. Dat is een post die enigs zins te vergelijken is met die van een burgemeester. Er was een tijdelijke gezagheb ber, Elio Nicolaas, benoemd maar daar was de partij van Croes tegen. Toen er geen op lossing in zicht kwam, pakte de MEP-leider, met twee ande re Arubaanse gedelegeerden, het eerste het beste vliegtuig naar Nederland. De reis is ove rigens niet voor niets geweest, zo meent Betico Croes, die vo rige week naar 'zijn' eiland te rugvloog. „Onze reis naar Nederland stond al vast. Daarover hebben wij uitvoerig gesproken in de Sta ten en in de Eilandraad. Gedu rende die tijd is er over de ge zaghebber geen beslissing ge nomen Op een gegeven ogen blik zijn wij, zonder daar rucht baarheid aan te geven, naar Nederland vertrokken. Er moest toen in allerhaast wel wat aan die benoeming wor den gedaan. Toen is de voor dracht van Bislip doorgedrukt om ons de wind uit de zeilen te nemen. De gezaghebber heeft meer macht dan welke presi dent ook. Deze man is voorzit ter van de Eilandraad, voorzit ter van het bestuurscollege en plaatselijk hoofd van de poli tie". Zelfstandig Het lag voor de hand dat de ko mende onafhankelijkheid ook nu weer ter sprake kwam. Eén ding staat inmiddels vast: over twee jaar treedt Aruba uit het Antilliaanse verband. Het ide aal van Betico Croes, de totale onafhankelijkheid van Aruba, helemaal los van Cura6ao en de andere Antilliaanse eilan den, komt daardoor dichterbij. Croes wil Aruba een zelfstan dig leven laten leiden, aange zien hij erg wantrouwend aan kijkt tegen Curaöao, het groot ste Antilliaanse eiland. Croes is van mening dat Aruba nauwe lijks een rol zal spelen als het onder de hoede blijft van de centrale eilandregering in Wil lemstad, die overigens minder happig is op de onafhankelijk heid. Bovendien spelen de olie voor de kust van Aruba en het toene mende toerisme op dit eiland ook een belangrijke rol in het streven naar de onafhankelijk heid van Aruba. „Wel wordt de bouw van hotels enigszins ge temporiseerd. Bovendien pro beren we Europese markten aan te boren. Vroeger waren we op Aruba aangewezen op Amerikaanse toeristen. Tegen woordig is dat Latijns-Amen- ka. Behalve zon en strand zijn er nu ook drie musea geopend. We proberen alle archeologi sche vondsten weer terug te krijgen. Maar op dit gebied staat alles nog in de kinder schoenen. Het jaar 1982 is voor Aruba een goed jaar geweest, ondanks de wereldwijde reces sie. Daar merken we weinig Banden Volgens Betico Croes doen steeds meer Nederlandse in vesteerders het eiland aan, dat na de onafhankelijkheid (zo te gen het jaar 2000) toch bepaal de banden wil blijven onder houden met Nederland. „Op een gegeven moment moeten wij ons intergreren in de Carai- bische regio, maar wel met be houd van politieke onafhanke lijkheid. We moeten gaan sa menwerken in geïnstitutionali seerde vorm, niet alleen met de overige eilanden van de Neder landse Antillen, maar met meer eilanden in het Carai- bisch gebied, zoals Jamaica en de Dominicaanse Republiek". „Alle eilanden in het Caraibische gebied zijn op elkaar aangewe zen. Wij moeten de gelederen sluiten door een samenwer kingsverband te smeden. We moeten ervoor waken dat we niet een samenwerking aan gaan met die landen die een bepaalde ideologische richting hebben. Op den duur zou het best mogelijk zijn binnen de ideologische pluriformiteit toch met elkaar samen te werken, maar dan niet natuur lijk in staatsrechtelijk verband. Ik denk wel aan economische en culturele samenwerking" Aruba is er, volgens Croes, in de afgelopen 12 jaar, nadat de wens naar onafhankelijkheid op tafel was gelegd, op vooruit gegaan. „De mensen op Aruba zijn veel bewuster geworden van hun eigen cultuur, identi teit en eigen mogelijkheden. Ze zijn veel harder gaan werken. Wij spreken eerder van onafhankelijkheidsstre ven, maar op een gegeven ogenblik is het een strijd ge worden, omdat ons steeds ob stakels in de weg werden ge legd door de centrale regering en de regering in Den Haag Nederland zat vastgeroest in een bepaald denkbeeld dat de eilanden gezamenlijk in één staatsrechtelijk verband de on afhankelijkheid moesten in gaan. Toen moesten wij wel een politieke strijd voeren te gen Nederland". „Na 1977, toen wij Aruba hadden verlamd door allerlei acties en het eiland geen communicatie meer had met de overige eilan den van de Antillen en het bui tenland, hebben wy meer aan dacht en begrip gekregen. Daarna zijn we zeer construc tief mee gaan werken binnen de Komnkrijks Werkgroep. Men had de indruk dat wij ra dicaler waren, maar wij heb ben ons vanaf die tyd zeer re- d^ijk opgesteld" Erg verontrust De situatie in Suriname, niet ver van de Antillen gelegen, geeft volgens Betico Croes nog eens Cuba Croes meent dat de huidige si tuatie in Suriname niet lang stand kan houden. „Want zo ie mand als Bouterse moet toch radeloos zyn, nu hy ziet dat zijn naaste medewerkers hem verlaten. Ik denk dat hy het byltje er op een gegeven mo ment by neerlegt. Ik weet niet of er Cubaans materieel in Su riname aanwezig is. maar de ideologische inspiratie is er wel" Volgens Croes is een Surinaamse situatie op Aruba of de overige Antilliaanse eilanden ondenk baar „De manier waarop Desi Bouterse zich probeert te in troduceren. heeft een averecht se uitwerking. By ons krijgt hy, noch Fidel Castro van Cu ba eon poot aan de grond. Ca stro kan zich handhaven met de steun van de Sowjet Unie. Maar aan de andere kant moe ten we ook de rechtse dictatu ren bestrijden" Betico Croes geeft toe dat er op Aruba fouten zijn gemaakt op het bestuurlijke vlak. „Maar dat waren menselyke fouten. En die zullen nog wel eens worden gemaakt Wy hebben nog te weinig kader, maar dat /al t' 'i bril r gaan Toch kunnen we constateren dat de meerderheid van de bevolking tevreden is met de MEP. Wy hebben de absolute meerder heid en zullen die ook wel be houden". In april zijn er weer verkiezingen op Aruba. De MEP-leider ver wacht een nog grotere verkie zingswinst dat zyn party in het verleden heeft geboekt. overduidelyk aan dat de onaf hankelijkheid voor de Antillen en Aruba in het by zonder, zeer goed moet worden voorbereid. Een wens die Croes steeds op de RTC heeft beklemtoond „We zyn erg verontrust over de toestand in Suriname en het naburige eiland Grenada. Daarom willen we garanties hebben voor de territoriale in tegriteit zonder dat wij daar voor een militair apparaat in het leven moeten roepen". „Wanneer Aruba eenmaal onaf hankelijk is geworden, geloof ik dat Nederland best bereid zal zyn om op de een of andere manier met andere organisa ties of landen ons te helpen Er zal geen Nederlandse militaire presentie zyn na de onafhanke lijkheid. hoogstens zal Neder land een verdrag aangaan met de Verenigde Staten en Vene zuela" Croes noemt de Surinaamse si tuatie van dit ogenblik ver schrikkelijk. „Wat er in Surina me gebeurt, had ik niet voor mogelyk gehouden. Zeker met van een land dat binnen het Koninknjksvcrband is ge weest. Eigenlijk hebben ze al les wat ze verworven hebben verloren. Ik geloof dat de be volking mentaal nog met klaar was voor de onafhankelijk heid. Nederland heeft voor die onafhankelijkheid niet vol doende garanties ingebouwd, wat betreft de handhaving van de democratie in Suriname" Dankzij een subsidie ministerie van welzijn, volks gezondheid en cultuur kunnen de Landelijke Hervormde Jeugdraad en het Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk met twee nieuwe projecten beginnen. Het eerste betreft het omgaan met etni sche minderheden (anti-discri minatie), het andere de werk gelegenheid voor jongeren. Met het project 'Adem' (anti-dis criminatie etnische minderhe den) wil dit kerkelijke jeugd werk een bijdrage leveren aan verbetering van de verhouding tussen Nederlandse en buiten landse jongeren. Als werk vorm is het 'vormingstoneel' gekozen. Daarmee gaat men naar gelegenheden van plaat selijk jeugdwerk, vooral in de Randstad. Gedacht wordt aan jongeren tussen 16 en 25 jaar. Doel van het tweede project is, vrijwilligers in het jeugd- en jongerenwewrk te betrekken bij het vraagstuk van de werk gelegenheid speciaal voor jon geren. De ideeën voor dit pro ject komen overeen met het werk van de 'initiatiefgroep' te gen jeugdwerkloosheid, die in 1980 vanuit de Raad van Ker ken in Nederland werd opge richt. In deze groep zitten men sen uit het jeugd- en jongeren werk en de vakbonden. Inloophuis De kerken van Den Haag die bij de Haagse Gemeenschap van Kerken zijn aangesloten openen binnenkort in de Schoolstraat aldaar (tussen Grote Markt en Groenmarkt) een permanent 'open huis'. Zij hebben hiervoor een winkel ruimte gehuurd. Het 'inloop huis' is geopend als de winkels open zijn, dus ook op de koop avond en op zaterdag. Bezoekers vinden er niet alleen veel informatiemateriaal over alles en nog wat, maar ook mensen die een luisterend oor voor hen hebben. Altijd zullen er ten minste een pastor en een medewerker(ster) aanwezig zijn. De man achter deze activiteit is dominee F. Nijssen, die drie jaar geleden zijn werk als dia- konaal predikant in Den Haag begon. Europese ervaringen met inloop huizen tonen aan, dat er vooral in steden behoefte bestaat aan een plaats waar mensen die met vragen zitten of op zoek zijn naar richting in hun leven terecht kunnen. Er dienen zich zoveel vreemde religies en stromingen aan, dat veel men sen het spoor bijster raken. Ook kent de grote stad veel eenzaamheid. Er lopen heel wat mensen rond die nergens meer belangstelling en aan dacht ondervinden. Zo'n in loophuis met lage drempel kan hen dan een beetje helpen. De medewerkers zijn aangetrok ken uit alle lagen van de Haag se bevolking, van jong tot oud en van mensen die pas in een baan zijn begonnen tot huis- vrouwen-met-tijd-over. Tot nu toe zijn ongeveer 30 mensen voorbereid op hun dienst in het 'gasthuis'. Belangstellen den voor dit werk worden ui teraard getoetst op hun ge schiktheid. Het viel ds. Nijssen op, dat men sen die zijn weggedreven naar de rand van de kerk zich sterk tot deze activiteit voelen aan getrokken. Ze vinden het ge woon een goed initiatief en wil len graag ean handje helpen. De indruk bestaat wel, dat al leen mensen zich opgeven die op een of andere manier be langstelling hebben voor het evangelie. De samenwerkende kerken in Den Haag betalen zo'n 60 pro cent van de kosten van de in loopwinkel. De rest moet komen van een in oprichting zijnde 'Vereniging van vrienden van het aandachtscentrum' (secre tariaat: Conradkade 53). Afgeschreven In verscheidene kerken in het Eemsmondgebied (Delfzijl) wordt op het ogenblik een handtekeningenactie gevoerd tot behoud van de werkgele genheid daar "Door het regeringsbeleid is het Eemsmondgebied geïndustria liseerd. Mensen zijn van hein de en ver hierheen gekomen en hebben zich hier een bestaan verworven. Nu dreigt het, zo wel economisch als sociaal, te worden afgeschreven". Aldus een verklaring die vele kerk gangers al hebben onderte kend. In de verklaring staat, dat een be- langryk deel van de nog be staande werkgelegenheid rond Delfzijl op de tocht staat. Bu een aluminiumfabriek dreigen 700 mensen te worden ontsla gen en dat betekent ook een verlies van 700 banen bij toele veringsbedrijven. IKV. Het Interkerkelijk Vre desberaad (IKV) gaat een bij eenkomst organiseren voor burgemeesters die vrezen, dat in hun gemeente kruisraketten zullen worden geplaatst. Dat vertelde secretaris Mient-Jan Faber gisteren in de rubruk 'Kerk vandaag' van de NCRV. "Er zyn burgemeesters die geen raketten in hun gemeente willen en het ministerie van defensie om nadere inlichtin gen vragen". In dezelfde uitzending noemde Faber het besluit MM de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland om het ICTO In terkerkelijk Comité Tweezijdi ge Ontwapeninggeld te geven verdrietig, kwalijk en zelfs on behoorlijk. Beroepen Hervormde Kerk: beroepen te West-Terschelling D Th. Rut gers IJhorst-De Wyk; aangeno men naar Emmeloord J. Heegsma Oudwoude-Wester geest (Fr.). Gereformeerde Kerken: aange nomen naar Schiedam (zieken huispredikant) IJ. Stienstra Rotterdam-Zuid. Christelijke Gereformeerde Kerken: bedankt voor Opper does H. H. Klomp Zwaagwe- steinde. Gereformeerde Gemeenten: be roepen te Arnhem D Hakk. n berg Lisse; bedankt voor St. Catharines (Canada) L Blok Nunspeet, voor Berkenwoude- Stolwyk en voor Terwolde de Vecht A. F. Honkoop Rotter dam. Ds. mr. G. A. Alma te Soest was gisteren veertig jaar pnedi kant. Van 1945 toit 1950 diende hij de hervormde gemeente van Lisse Adventisten. De byeenkom- sten van het kerkgenootschap van de Zevendedag-adventis ten in Leiden worden in het vervolg niet meer gehouden in de Lokhorstkerk aan de Pie terskerkstraat maar m de Ont moctmgskerk te Voorschoten (Abraham van der Hu: ÜMII hoek Jan Evertsenlaan, Noord- Hofland). Ze zyn altyd op za terdag om kwart voor 10 (by- belstudie) en om kwart voor 11 (predikdienst). Doopdicnst. Komende zondag wordt tn de gereformeerde kerk ran Akkrum »»i Friesland een gemeenschappelijke hervormd- gereformeerd-doopsgeztnde doopdienst gehouden, op ver zoek van gereformeerde en her vormde ouders die hun kind graag in een oecumenische dienst gedoopt zien Hoewel de kinderdoop een be langrijk verschilpunt is tussen doopsgezmaen aan de ene en hervormden en gereformeerden aan de andere kant (doopsge zinden dopen alleen voluasse- nen na hun openbare belijde nis), heeft de doopsgezinde ker- keraad toch besloten tot deelne ming aan de dienst Dat bete kent echter niet, dat de doops gezinde gemeente ook verant woordelijkheid voor deze doop draagt Dat is uitdrukkelijk niet het geval, zo liet de kerke- raad weten. Vasten In een Vastenbrief worden de leden van de Evangelische Kerk in de DDK (Oost Duits land) opgeroepen om tn de ko mende passietijd het vasten in ere te herstellen, opdat een eenvoudiger lcvensslyl in praktijk kan worden gebracht De brief ziet in het vasten een middel om onder de dwang tot consumeren uit te komen 'Verbetering van het leven is geen vrucht van een zo hoog mogelyk opgeschroefd mate rieel verbruik" Groenland. De Groenlandse re gering heeft een theologisch leerplan goedgekeurd. Jonge mensen die predikant unilen worden hoeven na augustus niet meer naar Denemarken om zo'n opleiding te volgen (De Groenlandse Evangelische Kerk is verbonden met de Deense Evangelisch-Lutherse Kerk Er hebben zich tot nu toe vijf stu denten voor de nieuwe oplei ding laten inschrijven. Groen land heeft 46 predikantsplaat sen. waarvan er op dit ogen blik 12 onbezet zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 13