Reagan verwierp akkoord raketten HAVF Bezoek Gromyko Bonn in teken kernwapens Congres Groenen kiest gematigde lijn -C Rapport Falldands pleit Thatcher vrij Onthulling New York Times Surinaamse top verdeeld over contact Nederland PAGINA 9 MAANDAG 17 JANUARI 1983 Buitenland LONDEN - De Britse premier me vrouw Thatcher en haar minis ters hebben de Argentijnse inva sie van de Falkland-eilanden op 2 april vorig jaar niet redelijker wijs kunnen vooruitzien, en heb ben in dat opzicht dus ook met door Henk Dam LOS ANGELES - Ter herdenking van wat de 54e verjaardag van Mar tin Luther King zou zijn geweest, is gisteren in Los Angeles een straat naar de voormalige leider van zwart Amerika genoemd. De manifestatie trok veel belangstelling en liep uit op een vreedzame demonstratie voor de idealen van King. (Foto: ap> gefaald. Dat staat in het rapport van de commissie-Franks over de voorgeschiedenis van de Falkland-oorlog. Het rapport wordt morgen open baar gemaakt, maar twee door gaans betrouwbare Britse zon dagskranten, de Sunday Times en de Observer, hebben gisteren al de voornaamste conclusies van de studie, waaraan de zes le den tellende onafhankelijke commissie een half jaar heeft ge werkt. gepubliceerd. De commissie-Franks kreeg de op dracht een onderzoek te doen naar de gebeurtenissen die leid den tot dc Argentijnse inval, na dat de regering-Thatcher zich ge confronteerd zag met een toene mende stroom verwijten die erop neer kwamen dat de oorlog voor komen had kunnen worden als beter was gelet op de voorteke nen van Argentijnse zijde. De commissie-Franks is het met het steeds door Thatcher verde digde standpunt eens. dat Argen tinië maar enkele dagen voor de invasie daadwerkelijk plaats vond, besloot de Falkland-eilan den gewapenderhand in te ne men. Dat werd eind maart in Londen bekend, maar toen was het al te laat om iets aan de inval te doen. Wel vindt de commissie, aldus de zondagsbladen, dat onvoldoende alert in gereageerd toen op 20 maart Argentijnse oud-metaal handelaren zonder Britse toe stemming op het Antarctische ei land South Georgia aan land gin gen. Dit bleek uiteindelijk de Falkland-oorlog in te leiden. Dat toen al niet direct van Britse zijde actie is ondernemen, en dat. in een eerder stadium, ook mets is gedaan met rapporten van ge heime agenten die de groeiende oorlogszuchtige stemming in Buenos Aires meldden, wijt de commissie-Franks aan ambtena ren van het ministerie van bui tenlandse zaken, zo schrijven de Observer en de Sunday Times. Structurele fouten aan de manier waarop de informatie van de ge heime diensten wordt gebruikt, deed de rest. WASHINGTON - Zowel Moskou als Washington hebben deze zomer volgens de New York Times een informeel akkoord over vermindering van de kernwapens voor de middellange afstand in Europa verworpen, nadat de onderhandelaars het buiten hun mandaat om daarover eens waren geworden. GEORGETOWN (AFP) - De militaire leiding van Suriname is verdeeld over de vraag of men de diplomatieke betrekkingen met Nederland en de Verenigde Staten volledig moet verbreken. Dit is in diplomatieke bron in Georgetown vernomen uit betrouwbare kringen in Paramaribo. Legerleider Desi Bouterse is met anderen van mening dat Nederland en de Verenigde Staten, beide NAVO-landen, de campagne leiden die pro beert Suriname te destabiliseren. Personen in de omgeving van Bouterse hebben gezegd dat de militairen overwegen "zich tegenover de wereld te verontschuldigen" voor het doden van vooraanstaande Surinamers op 8 december. Onder hen die toen werden doodgeschoten, waren ex-ministers, advocaten en journa listen. Kennelijk werden de tegenstanders van de militairen, onder wie de invloedrijke vakbondsleider Cyril Daal. zonder vorm van proces uit de weg geruimd. Volgens de lezing van de Surinaamse militairen zijn zij doodgeschoten toen zij probeerden te vluchten. Uit inlichtingen die in Georgetown, in het buurland Guyana, zijn binnen gekomen valt af te leiden dat al heel wat vooraanstaande burgers zijn gepolst met het oog op de vorming van een tijdelijke burgerregering. Er is een kans, dat die voorgesteld wordt op of rond 25 februari. Het is dan driejaar geleden dat de militairen aan de macht kwamen via een staats greep tegen de gekozen regering onder premier Arron van de Nationale Partij Suriname (NPS). Gromyko werd bij aankomst in Bonn begroet door zijn Westduitse ambtgenoot Genscher (Foto: A BONN - De minister van buiten landse zaken van de Sowjet- Unie, Andrej Gromyko, heeft gisteravond bij zijn aankomst in Bonn gezegd, dat hij vooral uit gebreid over alle aspecten van de Europese veiligheid met zijn Duitse gastheren wil praten. Gromyko brengt een officieel be zoek van drie dagen aan de Bondsrepubliek Duitsland. Het is het eerste bezoek van een be langrijke politicus van de Sow- jet-Unie aan het Westen na het overlijden van Leonid Brezjnjev en de benoeming van Joeri And ropov tot partijleider Bondskanselier Helmut Kohl en zijn regering hopen erop, dat mi nister Gromiko de in de laatste tijd gedane ontwapeningsvoor stellen van de Sowjet-Unie en de zogenaamde verklaring van Praag na de daar gehouden top conferentie van het Pact van Warschau in Bonn precies zal uitleggen. De Westduitse rege ringschef verwacht eveneens, dat Gromyko hem „uit de eerste hand" informeert over de stand van de ontwapeningsonderhan delingen tussen Amerika en de Sowjet-Unie in Genève. Omdat Bonn uit Washington voort durend en uitgebreid op de hoogte wordt gehouden van de Amerikaanse opvattingen is het volgens de Westduitse regerings woordvoerder Stolze interessant nu ook de Russische opvattingen tot in details te leren kennen. Het doel van de bondsregering blijft de zogenaamde nul-oplossing. Dat betekent dat, als de Sowjet- Unie zijn raketten van het mid- dellange-afstandstype verwij dert, er in West-Europa geen nieuwe nucleaire middellange- afstandsraketten behoeven te worden geïnstalleerd. door Hans Amesz Bondskanselier Kohl heeft aan de vooravond van het bezoek van de Russische minister er de na druk op gelegd dat zijn regering „echte ontspanning" wil. De po litieke doeleinden van de Sow jet-Unie zijn volgens Kohl echter offensief en het militaire over wicht van de Russen bedreigt de westelijke veiligheid. Niettemin is de huidige Westduitse rege ring bereid om voortdurend te praten en samen te erken met de landen van het Oostblok, vooral de Sowjet-Unie en de DDR. De gesprekken tussen Gromyko en de Westduitse politici zullen niet alleen aan de centrale vraag van de ontwapening zijn gewijd. De bondsregering wil bijvoor beeld ook Polen en Afghanistan ter sprake brengen, alsmede het feit dat men er in Bonn bezorgd over is dat er steeds minder van oorsprong Duits zijnde Russen toestemming krijgen naar de Bondsrepubliek te emigreren. Verder komen de economische betrekingen tussen Bonn en Moskou uitgebreid aan bod. Minister Gromyko praat behalve met bondskanselier Kohl en mi nister van buitenlandse zaken Genscher, ook met SPD-voorat- ter Brandt, de SPD-kandidaat- kanselier Vogel, die net terug is van bezoeken aan Washington en Moskou, en de CSU-voorzitter Strauss. Dinsdag geeft Gromyko in de Westduitse hoofdstad een persconferentie, wat als een gro te uitzondering gezien mag wor den. Overzicht Turkse vliegrampen Israël en Libanon akkoord: onderhandelingen versneld De verongelukte Boeing-727 (Foto: Roier Soupart) Eventueel samenwerldng met sociaal-democraten mogelijk Deze gang van zaken heeft uitein delijk geleid tot het ontslag van Eugene V. Rostow als directeur van het regeringsbureau voor Wapenbeheersing en Ontwape ning en een berisping van onder handelaar Paul H.Nitze, die nog steeds het vertrouwen van de Amerikaanse regering heet te hebben. Lek kerncentrale ATHENS (AFP) - In de belang rijkste Amerikaanse kerncentra le, die van Browns Ferry in de staat Alabama, is gisteren de alarmtoestand uitgeroepen. Dit gebeurde na de ontdekking dat er radioactief koelwater terecht gekomen was in de rivier Ten nessee. Een woordvoerder van de Tennes see Valley Authority, de eigenaar van de centrale, bevestigde de ontsnapping van het besmette koelwater, dat afkomstig was uit een van de koelsystemen van de reactor, waarschijnlijk ging het om een "uiterst kleine" hoeveel heid en bestaat er geen gevaar. Grafschennis Op een kerkhof in Neurenberg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 50-tal grafste nen beklad met hakenkrui sen, de Davidster en op schriften als "jood", "Sieg heil", "NPD" en "Turken d'r uit". Volgens de politie lig gen op het kerkhof geen jo den begraven. Het kapelletje op het kerkhof moest het speciaal ontgelden en op de grote steen van een familiegraf waren een haken kruis en het opschrift "God is dood" aangebracht. Andere gedenktekens waren met wit te verf overgoten en een steen was omvergetrokken. Reagan en werklozen De Amerikaanse president Reagan is in de bres gespron gen voor de werklozen in de Verenigde Staten door de on dernemingen te vragen alle maal één werknemer aan te nemen. In een telefoongesprek vanuit het Witte Huis met een televi siestation vroeg Reagen de werkgevers dringend "nu te bellen U kunt deze banen- markt tot een succes maken". De televisiemaatschappij had tegelijkertijd in een aantal andere steden een program ma over werkloosheid ge pland. Daar werd ook de op roep van de president uitge zonden. Diana achtervolgd Het Britse hof heeft de pers ge vraagd kroonprins Charles en prinses Diana niet langer te 'achtervolgen'. In een brief aan de uitgevers van massa bladen in Londen stelt de woordvoerder van koningin Elizabeth, Michael Shea, dat op het ogenblik 40 tot 50 jour nalisten en fotografen 'jacht' maken op het paar dat een wintersportvakantie door brengt in Oostenrijk. Onder deze persmensen bevinden zich ongeveer 20 Britten. Tanker gezonken De uitgebrande en met 60.000 ton ruwe olie beladen Griek se tanker "Assimi" is gisteren na een nieuwe explosie in twee stukken gebroken en gezonken. Dit heeft de ber gingsmaatschappij ITC in IJ- muiden meegedeeld. De Griekse tanker was vrijdag een week geleden in de straat van Hormoes in moeilijkhe den gekomen nadat brand was uitgebroken in de machi nekamer. International Transportcontracters in IJ- muiden kreeg een bergings contract. door Henk Kolb Nitze en zijn Russische tegenvoe ter Yuli A. Kvitsinky bespraken, buiten de officiële onderhande lingen om, in juli een overeen komst waarbij de NAVO nog wel een aantal nieuwe kernwapens zou opstellen, maar veel minder dan de voorziene 572, terwijl de Sowjet Unie tussen 50 en 100 ra ketten zou handhaven. Beide on derhandelaars dachten een basis voor verdere uitwerking van een formeel akkoord te hebben ge vonden. Rostow besprak het plan met Nitze in Wenen en pas bij zijn terug keer, eind juli, met de Ameri kaanse regering, die al eerder van Nitze had gehoord, dat het naar zijn mening nodig was van de nul-optie af te stappen. Te Washington werd het plan als on toereikend afgekeurd en ook (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN - De Turkse nationale luchtvaartmaatschappij THY heeft in luchtvaartkringen een slechte reputatie. Tussen 1970 en nu zijn acht toestellen van deze maatschappij in Turkije veron gelukt, veelal onder gelijke om standigheden als de Boeing-727, die gisteravond op de landings baan van Ankara neerstortte. In- midels bestaat de vloot uit nog twintig vliegtuigen. In de afgelopen dertien jaar schreef de maatschappij onder meer zestig procent van haar STUTTGART (AFP/DPA/Reuter) - Op het zaterdag en gisteren ge houden verkiezingscongres van de "Groenen" heeft de gematig de vleugel zijn stempel gedrukt op het programma waarmee deze jonge partij de campagne ingaat voor de bondsdagverkiezingen op 6 maart. De losse federatie van tegenstan ders van kernenergie, pacifisten en milieubeschermers, die al ver tegenwoordigd is in zes van de elf regionale parlementen van de bondsrepubliek, kan rekenen op 5 6 procent van de stemmen. Als de "Groenen" boven 5 pro cent eindigen, krijgen zij voor het eerst zetels in de Westduitse tweede kamer. "Wij kunnen niet langer de angsten verwaarlozen van de tienduizen- Moskou bleek er niets voor te voelen. Maar, omdat Rostow uit een ge sprek met de Russische onder handelaar bij de besprekingen over vermindering van conven tionele strijdkrachten (MEFR) in Wenen, Valerian V. Mikhailov, de indruk had gekregen dat de Russen ook daar naar overeen stemming zochten via informele suggesties, bleef hij van mening dat Moskou op alle fronten van onderhandeling naar akkoorden streeft. Na de recente ontwikkelingen heb ben Witte Huis en ministerie van buitenlandse zaken zich weer stevig verschanst achter de nul optie, waarmee Nitze nu op nieuw naar Genève wordt ge stuurd. Nitze vond met Rostow, dat de onderhandelaars voldoen de flexibiliteit moeten hebben om een akkoord bereikbaar te maken en dat de optie die beide partijen alle wapens ontzegt, daartoe geen mogelijkheden biedt. Fokker F-28 toestellen door on gelukken af. Verder verloor THY een DC-9, een DC-10, en twee toestellen van het type Boeing- 727. Het grote aantal ongelukken zou te maken hebben met het feit dat Turkse vliegvelden doorgaans niet zijn uitgerust met moderne apparatuur om toestellen bij slechte weersomstandigheden te begeleiden, zodat piloten zelf "op zicht" moeten vliegen. Ook zou de opleiding van de Turkse piloten te wensen overlaten. den werklozen om ons heen", al dus Eckerhart Strackmann, de nieuwe leider van de vleugel die streeft naar gematigde hervor mingen van het politieke en eco nomische leven van de bondsre publiek. "We moeten iets voor hen doen", aldus Strackmann die zowel de sociaal-democraten (SPD) onder Helmut Schmidt als de christen-democraten (CDU/ CSU) onder Helmut Kohl ver weet dat zij gefaald hadden bij de bestrijding van de werkloosheid, die ruim boven de 2 miljoen ligt. De "Groenen" willen de werkweek terugbrengen tot 35 uur, zonder verlies van loon voor de lagere en midden-inkomens. Volgens het programma is dit slechts een eer ste stap. Op langere termijn wil len de "Groenen" "het economi sche systeem geheel herzien. Dat zal rekening moeten houden met de menselijke behoeften en zich niet meer mogen oriënteren op economische groei". Om dat al les te financieren willen zij een forse lastenverzwaring voor de hogere inkomens en een grondi ge wijziging in de staatsbegro ting. De "revolutionaire valken" van de beweging, zoals (de voormalige DDR-dissident) Rudolf Bahro en Petra Kelly hielden zich op het congres zeer kalm Kelly ver klaarde dat zij zich uitsluitend zal concentreren op de proble matiek van de kernwapens. "Het pacifisme en de strijd tegen de plaatsing van de nieuwe Ameri kaanse kernraketten zijn de cen trale punten van myn verkie zingscampagne", aldus Kelly die ooit actief was in de SPD Ze kondigde aan dat er in februari in Neurenberg een "tribunaal te gen de kernwapens in oost en west" wordt gehouden. Daar voor wil zij militairen uitnodigen en slachtoffers van Auschwitz en Hirosjima. Dc "Groenen spraken uit dat zij met de sociaal-democraten over samenwerking willen praten. Wel moet de SPD dan definitief afzien van de plaatsing van pers- hing-2's en kruisraketten die ko mende herst mogelijk een aan vang neemt Ook zouden de so ciaal-democraten de kernenergie moeten afzweren Mochten de "Groenen" tot de JERUZALEM (DPA) - In het weekeinde hebben Libanon en Israël overleg met de VS inge stemd met een maatregel om door een "speciale vormvan contacten de onderhandelingen over de terugtrekking van de vreemde troepen uit Libanon in begrepen de Israëlische te ver snellen. Libanon maakte dit za terdag bekend. Israel gisteren na afloop van de wekelijkse kabi netsvergadering. Israel deed dit via de woordvoerder van pre mier Begin. Bondsdag weten door te drin gen, dan zullen de afgevaardig den het moeten doen met een ge limiteerd salaris Iedereen krijgt een netto salaris van 1 950 mark per maand, vermeerderd met 500 mark netto voor elke persoon die zij/hij moet onderhouden Wat aan salaris overbluft, moeten de parlementsleden storten in een milieu fonds Ten slotte spraken de 650 afgevaar digden zich ervoor uit dat een "Groen" bondsdaglid slechts twee jaar in functie blijft Het mandaat duurt vier jaar Niet eer der in de geschiedenis van dc Bondsrepubliek heeft een se ncuze partij een dergelijk punt in haar programma opgenomen, maar er zijn geen grondwettige bezwaren tegen. Rechter in Noord-Ierland doodgeschoten LONDEN (GPD) Het verboden Ierse Republikeinse Leger, de IRA. heeft de verantwoordelijk heid opgeeist voor de moord op de katholieke rechter William Doyle (56). De rechter werd gis terochtend in Belfast doodge schoten even nadat hij uit een kerkdienst was gekomen Toen de rechter in zyn vlak by det kerk geparkeerde auto was ge-' stapt, renden twee mannen op hem af Een van hen schoot door het zijraam op de rechter, die door ten minste vier kogels werd geraakt De mannen gingen er daarna vandoor in een, naar later bleek, gestolen auto. De I RA gaf later een verklaring uit. waann de verantwoordelijkheid voor wat wordt genoemd de 'exe cutie' van de rechter wordt ge claimd. Als lid van de 'loyalisti sche rechterlijke macht' in Ul ster was Doyle een 'legitiem poli tiek doelwit', aldus de verkla ring. Het feit dat Doyle Rooms- Katholiek was, doet hier niets aan af. aldus de verklaring. Rechters en andere leden van de gerechtelijke macht in Noord- Ierland zijn de afgelopen jaren meerdere malen het doelwit ge weest van terroristische aansla gen Als andere rechters had Doyle recht op constante politie bescherming Maar hoewel hij zich wel liet escorteren door poli tiemensen als hij van huis naar het gerechtsgebouw reisde, stel de hij deze bescherming in de weekeinden niet op prijs Spoedberaad OPEC-landen BAHREIN (Reuter) - OPEC-lan den die zich wel aan prijs- en pro- duktieafspraken houden zullen er gezamenlijk toe kunnen over gaan hun olieprijzen te verlagen, tenzij leden die zich niet aan de afspraken houden dit wel gaan doen, zo heeft de Iraaksc minis ter van olie Qassem Ahmed Tagi gisterochtend verklaard Daartoe is in de nacht van zaterdag op zondag besloten door de olie ministers van zeven landen van de organisatie van olie-uitvoe rende landen, t.w. Irak, Indone sië, Nigeria, Saoedi-Arabie, Koe weit, Qatar en de Verenigde Ara bische Emiraten (VAE) tijdens crisisoverleg in Bahrein over het dalen van de wereldoliemarkt De laatste kans voor de OPEC-lan den die nu onder de officiële richtprijs van 34 dollar per vat werken om zich daar weer aan te houden zal een spoedvergade ring van de organisatie op 23 ja nuari in Genève kunnen worden, zo zei de minister. Het voorstel van de zeven zo een vergadenng te houden zal direct aan de ande re ministers van olie worden voorgelegd, aldus Tagi. Vonge maand hadden de OPEC- ministers in Wenen en akkoord bereikt over een globaal produk- tieplafond van 18.5 miljoen vaten per dag. Maar zij waren er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de verdeling van de produktiecontingenten voor de verschillende aangesloten landen. Sommige OPEC-landen geven pryskortingen en andere produ ceren meer dan toegestaan om niet boven het globale produk- tieplafond te komen. Het kabinet besloot, aldus woord voerder Un Porat. evenals dc Li banese regering enige personen te belasten met het onderhouden van dc nieuwe soort contacten. Die van Israël met de Ameri kaanse gezant Habib zullen wor den onderhouden door de minis ters van buitenlandse zaken en rtoflwih, Shamir en Sharon en de leider van de Israëlische on derhandelingsdelegatie David Kimchi, die ook vooral voor de verbindingen met de Libanese regering zal zorgen Habib blijft pendelen tussen Jeru zalem. Beiroet en Damascus om over de "principekwesties" te onderhandelen, zijn assistent Morris Draper zal voor de 'dc tails" deelnemen aan de gesprek ken van dc drie landen, die maandags en donderdags afwis selen in Chalde bij Bom» K ryat-Schmona in Noord Israel worden gehouden De speciale Israëlische contact commissie van Shamir, Sharon en Kimchc zal kwesties bchan delen die losstaan van de onder handelingen met dc Libanezen. zo zei een Israëlische functiona ris Hij gaf als voorbeeld de te rugtrekking van de Syners en de PLO uit Libanon. Habib zal zich daar direct mee bezighouden en dat is niet iets waarover wij ver wachten met de Libanezen te on derhandelen. Deze wijziging van dc aanpak van de onderhandelingen volgt op berichten dat president Reagan Habib had opgedragen de onder handelingen te versnellen, zodat tegen midden februari met dc te rugtrekking van dc vreemde troepen wordt begonnen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 9