PvdA: ook actie buiten parlement DS'70 zonder emoties opgeheven Metrotrein uitgebrand Tuinders bepleiten ander beleid CDA en WD op verlies Incident rond Centrumpartijleider Janmaat Opnieuw problemen Van der Stoel Gasprijzen moeten omlaag Deel gereformeerden achter beleid IKV verder dan bestuur Partijraad gaat MAANDAG 17 JANUARI 1983 Binnenland PAGINA 1 In Zwolle nep dat synodebesluit zaterdag veel emoties op. Hoe was het mogelijk dat hun syno de, die vier jaar geleden uitsprak dat kernwapens strijdig zijn met Gods wil, nu een campagne te gen diezelfde kernwapens degra deerden tot een collecte? „Een pastorale misser"; „een dubieus compromis"; „de synode liet zich chanteren", aldus enkele uitspraken. AMSTERDAM (GPD/ANP) - De Partij van de Arbeid zal met "alle democratiscche mid delen" actie ondernemen tegen een eventueel besluit van regering en parlement tot plaatsing van de middellange-afstandsraketten in Nederland of de voorbereidingen daarvoor. Dat besloot de partijraad zaterdag tijdens een vergadering in Amsterdam. De Zwolse bijeenkomst leerde dat honderden gereformeerden te leurgesteld zijn in hun synode. IKV-secretaris Mient Jan Faber (zelf gereformeerd) wees er tot slot op dat het IKV zich dit jaar tegen de machthebbers moet verzetten. Zij blijken momenteel bang voor de onrust in de publie ke opinie. „Wy zullen dit jaar de weg van de uitdaging moeten gaan". bedrijf beëindigen, maar zij kun nen het niet, vastgebakken als zij zitten aan schulden. Dan moet er onder onmenselijke omstandig heden worden doorgeploeterd". S. Schaap van de Agrarische Be- leidsorganisatie hekelde in zijn inleiding het eenzijdige beeld dat Nederland van zijn agrarische sector heeft. Dat leidt volgens hem tot een tekort aan begrip bij de niet-agrarische bevolking voor de wrkelijke problemen waar land- en tuinbouw mee kampen. Aan uitnodigingen aan leden van de Eerste- en Tweede Kamer de bijeenkomst bij te wonen had al leen PvdA-kamerlid Tazelaar ge volg gegeven. Minister Braks (landbouw en visserij) was, on danks een uitnodiging, niet aan wezig. Volgens enquête: HILVERSUM (ANP) - CDA en WD zouden er in zeteltal in de Tweede Kamer op achteruitgaan als nu verkie zingen worden gehouden. Het CDA zou van de huidige 45 zetels terugvallen tot 41, de WD zou met een zetelver lies op 35 komen. De PvdA daarentegen zou met zes ze tels stijgen naar 53 Dit blijkt uit de resultaten van een Rooie Haan/interviewon- derzoek volgens de methode De Hondt, die afgelopen za terdag bekend zijn gemaakt voor de VARA-radio. De twee regeringspartijen heb ben in de uitkomst van het onderzoek nog maar een krappe meerderheid in de Kamer: 76 zetels, tegen 81 ze tels in werkelijkheid. Andere opvallende resultaten van de enquête zijn de verdere te ruggang van D'66 van zes naar drie zetels - en de stij ging van de Centrumpartij van één naar twee zetels. DEN HAAG (ANP) Minister De Koning sociale zaken) heeft zaterdag in Den Haag gewinkeld met werkloze jongeren om zo zelf te ervaren hoe jongeren van 18 tot 23 jaar moeten rondkomen van een rww-uitkering. De actie was opgezet door de werkende jongerenorganisatie van het CNV in Zuid-Holland. De jongeren wilden zo op praktische wijze duidelijk maken dat op de wwv-uitkeringen voor jongeren niet gesnoeid mag worden en aantonen dat het onrechtvaardig was de uitkering aan werkloze 16 en 17-jarigen te ontnemen. De CNV-jongeren hadden ook Tweede-Kamerleden uitgenodigd boodschappen te doen, maar die hadden het laten afweten. Het boodschappenlijstje van de minister liep op tot ruim 188,- gulden, terwijl de rww-uitkering voor een 21-jarige 194 gulden per week bedraagt. De partijraad ging daarmee verder dan het partijbestuur, dat in zijn strategienota sprak van "alle par lementaire middelen". De raad, zo bleek zaterdag, wil zowel bin nen als buiten het parlement ver zet kunnen ontwikkelen tegen een plaatsingsbesluit. Hoever de partij daarbij moet gaan, werd in het midden gelaten; wel werd er op gewezen dat buitenparlemen taire actie nog niet anti-parle mentaire actie hoeft te beteke- Tegen de zin van partijvoorzitter Van den Berg en fractieleider Den Uyl nam de partijraad met 56 tegen 52 stemmen een motie van de afdeling Utrecht over bur gerlijke ongehoorzaamheid aan. Daarin wordt met zoveel woor den aangedrongen op een onder zoek - op korte termijn - naar de vormen, mogelijkheden en per spectieven voor burgerlijke en bestuurlijke ongehoorzaamheid, EDE (GPD) - Nuchter, zakelijk en realistisch zijn de kenwoorden waarmee DS'70 dertien jaar lang in de Nederlandse politiek heeft geopereerd. Het zijn ook de ge voelens die overheersten tijdens het opheffingscongres van de partij, afgelopen zaterdag in Ede. Slechts sporadisch bleek uit de woorden van afgevaardigden hoeveel pijn het einde van deze politieke groepering bij de aan hangers toch nog veroorzaakte. Al op voorhand .stond zaterdag vast dat het voorstel van het hoofdbestuur om de partij per 31 maart op te heffen, de steun van de gedelegeerden zou krijgen. Niet voor niets koos een kader bijeenkomst afgelopen oktober al voor deze drastische oplos sing. Zowel toen als zaterdag werd het uitzichtsloos gevonden om DS'70 nog langer te laten ve geteren als politieke splinter. WEERRAPPORTEN Deze stemming werd zaterdag be vestigd: van de 62 stemhebbende leden kozen er 50 (11 tegen, 1 ont houding) voor opheffing. Een po ging van de afdeling Den Haag om via een gespreksgroep op ter mijn te komen tot een nieuwe politieke partij strandde. DS'70 voelde zich een centrum- groepering, die even weinig goe de woorden over had voor het „linkse socialisme" van de PvdA als voor het huidige „rechtse" beleid van CDA en WD. De laat ste lijsttrekker, Ruud Nijhof, trok in zijn slotbeschouwing dan ook niet helemaal ten onrechte een parallel met D'66. Zoals DS'70 in de afgelopen vijf jaar dreigen de Democraten nu te verpulveren in het geweld tussen links en rechts. Vanzelfsprekend overheerste tij dens het buitengewone congres de terugblik op het verleden. Bij geen enkele spreker, te beginnen bij de oprichter van DS'70, drs. A. van Stuijvenberg, ontbrak de opsomming van de bereikte re sultaten en het achteraf alsnog gelijk krijgen op andere punten. Van Stuijvenberg benadrukte dat ideologieën, al zijn ze rechts of links, slecht zijn voor de politiek. In een sfeer van ideologische be- zetendheid en het te zeer over tuigd zijn van het eigen gelijk bij de PvdA, trad DS'70 dan ook op het eind van de jaren zestig uit de moederpartij. Achteraf vond hij het wel begrijpelijk dat de demo- cratisch-socialisten het niet ge haald hebben, juist doordat een felle, ideologisch getinte achter ban altijd heeft ontbroken. DS'70 werd slachtoffer van het eigen streven naar menselijke open heid en een maatschappij met een menselijk gezicht, zei hij. De vroegere partijleider, dr. W, Drees jr., kwam in dat verband met een opsomming van stand punten waarbij de partij naar nu eerst gebleken is het gelijk aan haar kant had. Daarbij begon hij met de waarschuwingen ten tijde van de Surinaamse onafhanke lijkheid dat Nederland geen im migratieland mocht worden. Drees wees erop dat DS'70 toen al een leegloop van Suriname voorzag, waardoor dat land in handen zou kunnen komen van de „eerste de beste bandiet". Maar de grote toestroom van Suri- namers heeft ook tot gevolg ge had dat Nederland andere bui tenlanders zoveel mogelijk is gaan weigeren. Asielzoekers worden daardoor nauwelijks meer toegelaten, een ronduit be schamende situatie, aldus Drees. Aardgas, de wao en de belastingen zijn volgens Drees andere pun ten waarop DS'70 gelijk had, en nu pas gelijk krijgt. Maar voor de partij komt dit te laat. Drees riep op tot waakzaamheid. De vroege re minister van verkeer en water staat verwees daarbij naar een ongelukkig incident, kort na de lunchpauze, toen Centrumpartij leider Janmaat op de bijeen komst verscheen. Zijn komst leidde tot de enige emotionele scènes, waarbij ter men als fascist en viezerik door de lucht vlogen. Snel en efficiënt optreden van partijvoorzitter Ze- ger Hartog, die de vergadering tot een besloten bijeenkomst verklaarde, voorkwam verdere pijnlijke scènes. Janmaat die zich indertijd had aangemeld bij DS'70, maar werd geroyeerd we gens het niet betalen van het lid maatschapsgeld, werd zo ge dwongen de aftocht te blazen. Deze rimpel op een verder vlekke loos verlopen begrafenis toonde volgens Zeger Hartog in ieder ge val aan op welke wijze het fascis me onrust weet te scheppen. Daaruit bleek volgens hem voorts hoe belangrijk het is fas cisme te herkennen en te bestrij den. De strijd van DS'70 voor een menswaardige samenleving werd met deze waarschuwing van de kant van de partijvoorzit ter beëindigd. Een politieke stro ming is niet meer. Volgens Zeger Hartog had DS'70 alles te maken met de door hem aangehaalde dichtregels van Henriëtte Ro land Holst: „Niet voor ons zelf vlogen wij overeind tot de strijd, maar om makkers te helpen in de solidariteit". alsook maatschappelijke actie en verzet. De partijraad ging akkoord met een voorstel van het bestuur om een werkgroep in te stellen die gedragsregels moet gaan maken voor het deelnemen van de partij aan maatschappelijk verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid. Van die werkgroep maken o.a. deel uit de kamerleden Van Thyn en Dales. Waarschuwing Fractieleider Den Uyl zei dat zijn partij zich moet hoeden voor een blijvende discussie over burger lijke ongehoorzaamheid. Hij liet deze waarschuwing horen naar aanleiding van de weigering van het Haagse ziekenfonds Azivo om de eigen bijdrage van 2,50 per medicijn te incasseren. Het PvdA-kamerlid Toussaint is voorzitter van Azivo; hij moest dezer dagen verantwoording af leggen tegenover het fractiebe stuur voor de handelwijze van het ziekenfonds. Op de roep uit de partijraad om een harde koers te varen, zei Den Uyl dat de oppositie "eerlijk en zake lijk" zal zyn. De PvdA zal zich niet alleen maar verzetten tegen bezuinigingsmaatregelen. "Want de crisis is ook onze crisis. We zijn er mede voor verantwoorde lijk. Maar we zullen op alle fron ten in het krijt treden voor een zinniger bezuinigingsbeleid". Alternatieven Volgens de uitgestippelde strate gie zal de PvdA zich in de Twee de Kamer vooral toeleggen op het ontwikkelen van alternatie ven voor gewraakte kabinets plannen. Den Uyl kondigde al vast iets aan: als de ploeg van Lubbers niet snel met maatrege len komt ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, zal de PvdA zelf met initiatief-voorstellen ko men. Daarbij wordt o.m. gedacht aan een belastingvoordeel voor werkgevers die jongeren in dienst nemen. DEN HAAG (GPD) - Pogingen om oud-mimster Van der Stoel (PvdA) een hoge diplomatieke functie te bezorgen hebben tot enige spanning tussen de rege ringspartijen CDA en WD en op het departement van buitenland se zaken geleid. Van der Stoel is in de markt om de Nederlandse ambassadeur bij d<- Verenigde Naties, mr. H. Schel tema, op te volgen, die medio '83 met pensioen gaat. Maar zijn kandidatuur voor deze post valt niet goed by de WD en by de diplomatieke dienst van het mi nisterie, zo weten goedingehchte bronnen in Den Haag en New York te melden. De bezwaren gelden niet Van der Stoels per soon of zijn kennis van zaken op buitenlands politiek terrein Het verzet van de VVD ncht zich tegen het - in Nederland onge bruikelyke - (partij)politieke ka rakter van een eventuele benoe ming Ook het CDA erk. nt dflk politieke karakter, maar wil, van wege de verdiensten van de oud bewindsman voor het Neder lands buitenlands beleid, voor één keer een uitzondering ma ken. Daarbij speelt mee dat Van der Stoel van het vorige kabinet Van Agt de toezegging heeft dat voor hem functie zou worden ge zocht waarby hy zyn internatio nale prestige en kennis zou kun nen laten gelden Een hardnekkige poging om Van der Stoel de Deen Poul Hartling te laten opvolgen als Hoge Com missaris voor de Vluchtelingen in Genève leed al schipbreuk Vlissingen Zd. Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Genève Helsinki sneeuw Innsbruck regen Klagenfurt licht bew. Kopenhagen regen Lissabon onbew. Locarno onbew. Londen geheel bew. Luxemburg geheel bew. Madrid onbew. Malaga onbew. licht bew. AMSTERDAM (GPD) - Door een felle brand is zaterdagavond een metrotrein op het eindstation Gein in de Amsterdamse Bijl mermeer geheel verwoest. De brand ontstond één minuut na aankomst door gasontwikkeling KLM-fabriek ontslaat 90 mensen COEVORDEN (ANP) - De direc tie van de KLM kledingfabriek in Haaksbergen gaat de vestiging in Coevorden sluiten. Voor 90 van de 110 mensen in deze vesti ging wordt collectief ontslag aan- onbew. onbew. onbew. onbew. motregen onbew. De 20 personeelsleden die overblij ven worden overgeplaatst naar de KLM-fabriek in Klaziena- Het mislopen van een defensie-or der van 56.000 overalls zou de di rectie hebben genoopt tot slui ting van de Coevordense vesti ging. Verder heeft het bedrijf problemen met de afzet van vak- kleding. in de reeds afgesloten trein. Door de grote hitte is een deel van het uit kunststof opgetrokken dak van het metrostation gesmolten. Het gemeentevervoerbedrijf raamt de schade op ruim 1 mil joen gulden. De banken in de Amsterdamse trams en metro-treinen zijn be kleed met zeer brandbaar kunst stof dat bij verhitting een gevaar lijk gas ontwikkelt. Het perso neel van het gemeentelijk ver voerbedrijf heeft enkele weken geleden een officiële waarschu wing gekregen om bij brand de trams of treinen niet meer bin nen te gaan. Bij het ANP is zondagmiddag een telefonische boodschap binnen gekomen van het Militant Auto nomen Front (MAF), die de ver antwoordelijkheid opeist voor de brand. Er zou een bom in de trein zijn geplaatst uit protest tegen de aangekondigde verhoging van de vervoerstarieven. Er zouden bovendien meerdere acties ko men wanneer de tariefverhoging niet ongedaan wordt gemaakt. Volgens de politie is echter geen sprake van een bomexplosie ge weest. Er is namelijk geen gat in de vloer van het treinstel gevon den en de ruiten zijn niet naar buiten geslagen, zoals by explo sies gebruikelijk is. Het voorlopig onderzoek wijst in de richting van vandalisme. Een jongetje heeft bij het verlaten van de metrotrein gewaar schuwd dat er iets smeulde in een van de wagens. Het metro- personeel heeft een blusapparaat gebruikt en vervolgens de trein afgesloten. Kort daarna volgde een ontploffing en een hevige brand. Alleen de draaistellen van de trein en het stalen frame zijn niet beschadigd. Zondagmorgen kon het metrostation weer wor den gebruikt. Het vandalisme in de Amsterdam se trams en bussen is zeer groot. Een deel van het interieur van deze vervoermiddelen is reeds voorzien van harde pvc-bankjes die minder snel kunnen worden beschadigd. TNO heeft een onderzoek inge steld naar de brandbaarheid van de bekleding van trams. Daaruit bleek dat het materiaal uiterst brandbaar was en aanleiding gaf tot een zeer gemene gasontwik keling. die zaterdagavond in de Amsterdamse Bijlmermeer door onbekende c BLEISWIJK (ANP) Ongeveer 1500 glastuinders hebben zater dagmorgen tijdens een manifes tatie in de bloemenveiling Ber- kel in Bleiswijk een ander beleid van de regering voor hun sector geëist. Belangrijkste eis van de glastuin ders is een verlaging van de gas- prijs voor de glastuinbouw, die thans bijna 37 cent per kubieke meter bedraagt. De glastuinbouw wil koppeling van de gasprijs aan de kolenprijs. Daardoor zou de prijs kunnen dalen tot ongeveer 24 cent per kubieke meter. Andere eisen die tijdens de manifestatie werden neergelegd: een betere afbraak regeling voor tuinders die willen stoppen en in EG-verband be scherming van met name de snij- bloemenmarkt tegen invoer uit derde landen. Een ander beleid moet er verder toe leiden dat bijvoorbeeld de banken en toeleveringsbedrijven weer vertrouwen krijgen in de sector. De twee inleiders tijdens de mani festatie wezen op de verslechter de situatie in de glastuinbouw in de afgelopen jaren. Zo noemde P.G.J. Weerdenburg van de "Verontruste tuinders Westland" de daling van de rentabiliteit met gemiddelde 1,5 procent per jaar in de afgelopen tien jaar en de steeds groter wordende afhanke lijkheid van de glastuinbouw van vreemd kapitaal. De omstandigheden voor onderne mers die de "race niet kunnen volhouden" noemde hij ronduit schandelijk. "Vaak willen zij het ZWOLLE (GPD) - Honderden „verontruste" leden van gerefor meerde kerken hebben zaterdag in Zwolle een dringend beroep gedaan op hun kerken en de le den daarvan ernst te maken met het streven van het Interkerke lijk Vredesberaad (IKV) om het Nederlandse parlement te weer houden van een besluit tot toela ting van kruisraketten op Neder lands grondgebied. Zij willen zich bovendien tot de komende synode van Dokkum wenden met het verzoek om zich positief uit te spreken over de politieke stappen die in de IKV-campagne zijn vervat. De afgelopen tijd is het nogal eens voorgekomen dat verontrusten uit bepaalde kerken massaal in actie kwamen. Tot dusver betrof dat de zogenoemde "rechtse" hoek van de kerken Afgelopen zaterdag zaten in het Zwolse Directe aanleiding was het besluit van de Gereformeerde Synode om geen uitspraak te doen over de IKV-campagne inzake het verwyderen van de kernwapens uit Nederland en de beslissing van diezelfde synode om zowel het IKV als de tegenhanger IC- TO (voorstander van een tweezy-' dige ontwapening) op de advies- lyst te plaatsen. Dat betekent geen directe bijdrage meer uit de kas, maar plaatselijk collectes houden voor een of beide doelen. Wat beide organisaties te kort ko men wordt daarna uit de centrale kas aangevuld. Voorheen kwa men de gereformeerde IKV-bij- dragen zonder meer uit de cen trale kas. Grote teleurstelling by het IKV (voorstander v.m 11 n eenzijdige ontwapeningsstap) die daarmee min of meer gede gradeerd werd tot onderwerp van een collecte, al blijft men verzekerd van het gevraagde eind bedrag. Met gebalde vuisten doet een tuin dersvrouw haar beklag over de te hoge gasprijzen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 7