Geen uitbreiding zendtijd c Spencer Tracy's laatste film nog eens op tv 3 Na elf jaar valt doek eindelijk over serie MASH RADIO TELEVISIE Omroepbijdrage stijgt nauwelijks MAANDAG 17 JANUARI 1983 VPRO (nog) geen B-omroep DEN HAAG - De VPRO zal met ingang van 1 oktober dit jaar geen uitbreiding van zendtijd krijgen. De minister gaat bij de behandeling van de aanvraag van de VPRO voor de B-status uit van het principe gelijke monniken, gelijke kappen. Dat heeft hij ook bij Veronica toegepast en dat wil zeggen dat in april pas het ledental van de VPRO zal worden geteld. Als dan blijkt dat de B-status kan worden verleend, zal de grotere hoe veelheid zendtijd die daarbij behoort eerst anderhalf jaar later geëffectueerd kunnen worden. De VPRO heeft in middels bij de Raad van Sta te aan de bel getrokken. Mocht de rechter positief voor de VPRO beslissen, dan zou het, gezien de belangen van de andere omroepen (programma-indeling), vrij wel onmogelijk zijn de VPRO de langere zendtijd al in okto ber van dit jaar te verlenen. Radio - tv DEN HAAG (GPD) - De televisiezendtijd zal op 1 oktober nog niet worden uitgebreid en de omroepbijdrage van ƒ142 gaat volgend jaar hooguit één twee gulden om hoog. Dat heeft minister Brinkman van welzijn, volksgezondheid en cul tuur (WVC) zaterdag in het VA- RA-radioprogramma „In de Rooie Haan" gezegd. De omroep zal „pas op de plaats" moeten maken: dat kan door sommige programma's goedkoper op te zetten of door een aantal activi teiten te stoppen. Over deze bezuinigingen zal Brink man met de omroep overleg voe ren. De uitbreiding van zendtijd, die geschat wordt op 60 miljoen gulden, ziet hij met ingang van 1 oktober van dit jaar nog niet in gevoerd. Uit het oogpunt van een samenhangend mediabeleid en gelet op de financiële situatie HOLLYWOOD (UPI) - In Hol lywood werden dit weekein de tranen geplengd door ac teurs en studiomedewerkers nadat de laatste opnamen wa ren gemaakt voor de bijna elf jaar geleden begonnen televi sieserie "MASH", over de Koreaanse oorlog. Nadat Alan Alda zijn laatste zin als kapitein-arts Hawkeye Pierce had gesproken, vielen de acteurs en actrices elkaar huilend in de armen. Loretta Swit, die in de serie ma joor Margaret Houlihan ("Hotlips") heeft gespeeld, zei later op een persconferen tie op het terrein van 20th Century-Fox dat ze de hele dag tegen haar tranen had moeten vechten. Volgens Alda hebben vele me dewerkers de nacht voor de laatste draaidag niet kunnen slapen en hebben zij elkaar opgebeld om na te kaarten over elf jaar werk aan een se rie, die talloze prijzen ople verde. Het filmen van de slotscènes le verde vertraging op omdat een 200-tal journalisten er een verslag of foto's van maakte. De acteurs en actrices besloten vorig jaar zelf een einde aan de serie te maken omdat men vond dat men de personages niets nieuws meer mee te ge ven had. "Ik ben moe na 260 afleverin gen", zei producent Metcalfe. "We zijn uitgepraat en de ac teurs en actrices denken aan hun carrière". De allerlaatste woorden in de hele serie worden bij het op ruimen uitgesproken door kapitein Hawkeye Pierce en ze zijn gericht tot tegenspeel ster "Hotlips": "Since we're burying everything, how about the hatchet?" ("Als we toch alles begraven, waarom dan ook niet de strijdbijl?"). acht de bewindsman deze uit breiding op dit moment niet ur gent. In de te verwachten media nota zal een en ander op een rij worden gezet en uiteraard zullen daarin bijvoorbeeld ook de posi tie van de pers en de wijze van financiering van lokale en regio nale omroep een plaats krijgen. De minister kon niet garanderen dat er als gevolg van bezuinigin gen in de omroep geen gedwon gen ontslagen zullen vallen. Nog maals wees hij op de noodzaak tot een soberder programmering te komen en op het uitzenden en herhalen van culturele produk- ties, die verlies van werkgelegen heid kunnen voorkomen. Jurgens NOS-voorzitter Jurgens noemde in een eerste reactie de aankondi ging van minister Brinkman dat de omroepbijdrage het komende jaar met niet meer dan één of twee gulden zal stijgen, zeer ern stig. „We komen daarmee los van elk plan dat we hebben", aldus Jurgens. Wanneer de minister er bij dit voornemen tevens van uitgaat dat er geen tegemoetkoming komt voor het feit dat de We reldomroep tegenwoordig uit de omroepbegroting gefinancierd moet worden, is dit ronduit rampzalig, aldus de NOS-voorzit ter. De TVeede Kamer heeft het afgelopen jaar besloten dat de Wereldomroep in het vervolg ook uit de opbrengst van de om roepbijdrage en STER gefinan cierd moet worden, in plaats van uit de algemene middelen. „Daarbij is toegezegd dat die ex tra uitgaven voor de omroep, on geveer 50 miljoen per jaar, ge deeltelijk door een verhoging van de omroepbijdrage zou wor den opgevangen. Dat zou het ko mende jaar een stijging van on geveer dertien gulden beteke nen. Wanneer dat ook niet door gaat is er sprake van een cata strofe", aldus Jurgens. De mededeling dat de gevraagde zendtijduitbreiding voor televi sie van zes uur in oktober er niet komt, noemde Jurgens verras send: „Wij hebben in april '82 al een aanvraag daarvoor inge diend. Dat we nu het antwoord via een radioprogramma krijgen is wat merkwaardig. Dat er voor eventuele zendtijduitbreiding geen geld beschikbaar zou ko men, hadden we natuurlijk wel verwacht. We waren echter net bezig te onderzoeken of die zend tijd uit een uitbreiding van de STER gefinancierd kan worden. Dat hoeft nu kennelijk ook niet meer", aldus de NOS-voorzitter. Sidney Poitier, Spencer Tracy en Katherine Hepburn in "Raad eens wie er komt eten" HILVERSUM (GPD) - Spencer Tracy was een oude, zieke man toen hij in 1967 zijn laatste filmrol speelde in Stanley Kra mers „Raad eens wie er komt eten" (Guess who's coming to dinner). Zijn partner was Katherine Hepburn, die ééns samen met hem briljante kome dies vol vitaliteit had ge pompt en vijf jaar niet meer voor de camera was verschenen. Het was wel jammer dat de zilver- harige steunpilaar van het oude Hollywood afscheid moest ne men met een film beneden zijn niveau. „Guess who's coming to dinner", vanavond in het NCRV- programma na eerder al eens door de TROS te zijn uitgezon den, doet weinig realistisch aan in zijn benadering van de rassen discriminatie. Als een filmmaker de vooroordelen van ouders, wier zoon of dochter met een ge kleurde levenspartner aan komt zetten, aan de kaak wil stellen, moet hij die „bittere pil" niet eerst gaan vergulden. De aanstaande echtgenoot, waar mee 23-jarige Joey haar vader en moeder overrompelt, is welis waar een neger, maar tevens een dokter met internationale repu tatie, die een belangrijk medisch- sociaal project voor Afrika op stapel heeft staan. Deze John (Sidney Poitier) is bovendien al 37 jaar en heeft een tragische achtergrond: vrouw en zoontje kwamen om bij een treinramp. Op zijn moraal valt niets aan te merken en de man is zo oneindig nobel, dat hij volstrekt onbe staanbaar is. De film is op z'n best als het scena rio de komediekant opgaat, op z'n slechtst als de sentimenten uit de hand lopen en met een tra nenvloed tot sentimentaliteiten worden verdund. Maar het is na tuurlijk altijd de moeite waard, Tracy en Hepburn nog eens sa men te zien spelen. (Nederland 2; 19.15 uur). HILVERSUM I Vervolg Piekuur (18 06 Aktua 10.02 TROS-Country 1945 Theophilus North (15) 20 03 Coulissen. 2102 Gastenboek. 22.02 Aktua - Sportca- fc NOS 23 02 24 00 Met het oog op morton AVRO 0 02 E 2.02 AVRO's Service J auto in' AVRO aan (6 30 AVRO Rari loiournaal) HILVERSUM II P P 18 20 Uitz van de CPN 18 45 Bond zonder Naam 18 50 P M. 19.00 Veronica Sport. 20 00 Nws 20 03 De grote verwarring. 21.00 Bladluis. TE- LEAC 21 30 Communicatie, les 11. 22.00 Epilepsie voorlichting, les 2 (herh)VOO 22 30 Nws 22.40 Vero nica Film 23.00-24 00 Het zwarte ga- HILVERSUM III HILVERSUM IV VARA 20 00 Iolai and the Pen. open 22.00-23 00 Jazz-op-vier DINSDAG HILVERSUM I NOS Ieder heel uur nws. AVRO: 7.027 30. 8 06 en 8 30 AVRO's Radio- journ 7 20 Maak er maar een eind aan). 9.03 Steunpunt 9 08 (S en M) Arbeidsvitaminen (1003 Duime- land 11.03 UIT is IN 11 ^Compo nistenportret. 12.03 Muz. Onthaal. 13.06 AVRO's Radiojourn 13 20 AVRO Diligence 13 57 Per Saldo 14.03 Meta de Vries 16 02 Hersen gymnastiek 16 30 Kom 'ns langs in Anrhem 17.52 Per Saldo 17.55 Me- ded. (NOS). HILVERSUM II Het levende woord. 7.30 Nws 7 35 Echo. (8 00 en 8.30 Nws.). NOS: 9 05 Gymnastiek voor de vrouw. 9.15 Werkbank. 9.24 Waterstanden. 9 30 Nws. KRO 9.33 Schoolradio. 10 00 KRO's Leestafel (10 30 en 1130 Nws) 1200 Kruispunt OVER HEIDSVOORLICHTING 12 26 Uitz. voor de landbouw. KRO: 12.26 Meded 12 30 Nws 12.36 Echo. 13 00 Nws. 13.10 KRO's Coverstory. 13 30 Nws. 13.33 Schoolradio. OPEN SCHOOL 14 32 Omaatje hef NOS 15 03 Wat koop ik er voor 15 30 Nws. 15.32 Een leven lang TROS Week HILVERSUM III NOS Ieder heel uur nws VARA 7 02 Felix Meurders - Louis Ver schuur - Enk Post 9.30 Jeroen Soer - Roel Koeners. 12 03 VIP-spcl 13.03 Peter Holland - Enk Post. 15.30 Pop- krant. HILVERSUM IV kestwerken. 12.00 Intermezzo po- pulair-klass. muz. 13.00 Nws. 13.05 De meest verkochte klass. tien. NCRV 14 00 Kamermuz van Mo zart. 14.55 In kleine bezetting Viool en piano - moderne muz. 15.35 Muz. van eigen tijd 16 00 Literama- dinsdag. of: Het Kunstbedrijf- 16.55 Bij wijze van spreken. TELEAC 18.40 Introductieprogramma moderne sterrenkunde. KRO 18.55 Bugs Bunny..Tekenfilm. 19.00 Maja de Bij. „De Muskietenben de". Tekenfilmserie. 19.25 De verborgen vallei. Avonturense- rie voor de jeugd. NOS 20.00 Journaal KRO 20.28 De Weg. Nederlands feuilleton in 12 afleveringen, geschreven door Willy van Hemert. Met Sjoerd Pleysier, And- ré van den Heuvel, Kitty Janssen e.a.: Afl. 2: „Zo'n vader als ik heb". Op het internaat heeft Arie het moeilijk. Al leen met zijn kamergenoten Donald en Eric gaat hij vertrouwelijk om. Wan neer zij op een keer met z'n drieën een wedstrijd doen wie het hardst kan fiet sen, rijden zij een meisje aan. Arie is diep onder de indruk. Hij fietst met haar mee tot het boerderijtje waar zij woont. Haar naam is Cootje. Op het jaarlijkse slotfeest na de eindexamens waagt Arie het, Cootje mee te nemen. Voor het eerst in zijn leven is Arie ver liefd. 21.30 Brandpunt in de markt Maandelijks programma over de Neder landse economie. In deze uitzending komt onder meer de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt aan de orde. 22.25 Kussen. Programma van en met Herman van Veen. Vanavond: „Ou- dertrots". Met Martijn Alsters, Baraba- ra Barendrecht, Robert van de Berg, Albert Mol, Herman Emmink, e.a. NOS 23.00 Journaal 23.05 Nieuws voor slechthorenden DINSDAG NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 10.00 Schooltelevisie: Kijk mij nou; 10.30 Het nationaal socialisme in Duitsland 1918-1945: van democratie naar dictatuur; 11.00 Taal voor drie; 11.30 Japan. 13.00 Nieuws voor slechthorenden RVU 15.30 Tenslotte zijn ze geen kind meer. Programma waarin allerlei problemen aan bod komen die ouders met hun opgroeiende kinderen kunnen heb ben. Onderwerp van deze uitzending is echtscheiding. KRO 16.00 Stilstaan, niets gedaan. Film van Hans Koekoek en Henny van Aurich over het revalidatiecentrum van de Lucaskliniek te Hoensbroek, waar ou dere maar moedige mensen opnieuw op eigen benen leren staan. 16.30 KRO's Wereldcircus. Tweede deel van het 8e Circus Festival van Monte Carlo met optredens van Les Romano- vis, Les Flying Bells, Yang Liu en Wang Zheng Gang, Oleg Popov en Bobby Gasser. 16.55 Er was eens... de ruimte. „De Cro- magnons". Tekenfilmserie. 18.25 Staatsloterij 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal NCRV 19.12 Professor Balthasar. Tekenfilmse rie. 19.15 Guess who's coming to dinner. Amerikaanse speelfilm (1967) van Wil liam Rose, met Spencer Tracy, Katha rine Hepburn, Sidney Poitier: Een rijk jong meisje uit San Francisco komt, vroeger dan verwacht, terug van vakantie. Ze bezorgt haar ouders (Hepburn en Tracy) de verrassing van hun leven als ze een negervriend mee neemt en vertelt binnenkort met hem te zullen trouwen. De ouders zijn geheel van hun stuk en vrdat ze van de schrik kunnen beko men, heeft hun lieftallige dochter nög een verrassing in petto... 21.05 Rondom Tien. „En weg is de pijn...!" Nog steeds doen honderddui zenden Nederlanders een beroep op andere genezers dan hun huisarts. En velen vinden er baat bij. Hans Sleeu- wenhoek praat met genezers en pa tiënten. Voornamelijk over wat min der bekende geneeswijzen, zoals: ge nezen op afstand, bloementherapie, bloedzuigermethode of diagnose aan de hand van foto's. Geneeswijzen met soms opmerkelijke resultaten. 22.05 Praten in het voorhuis over... Ds. Y. Schaaf, hoofdredacteur van het „Friesch Dagblad" te Leeuwarden, be spreekt een actueel thema met een bij die zaak sterk betrokkene en trekt van daaruit lijnen naar het Christen-zijn vandaag. NOS 22.22 Journaal 22.27 Nieuws voor slechthorenden DINSDAG NOS 13.00 en 18.15 Nieuws voor slechthoren den 18.00 Tik Tak. Voor de kleintjes 18.05 Rondomons. „Wij zijn Laplan ders". Zweedse documentaire over het leven in Lapland. 18.30 Aubrey. Tekenfilm: „De brand spuit". 18.35 Open school. Veilig en zuinig auto rijden. 19.05 Uitzending door derden. Een pro gramma verzorgd door Het Vrije Woord. 19.40 Mededelingen en programma- overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Mini micro macro. Spelprogram- ma volgens Micro Macro-formule. Pre sentatie: Armand Pien. 20.20 Marco Polo (3). Derde aflevering van de vijfdelige serie van Guiliano Montaldo met Ken Marshall, Kathryn Downing, Burt Lancaster, Sir John Gielgud, David Warner: De overwin ningen van generaal Bayan stemmen de Kublai Khan tevreden. Zijn ambitie om zijn immense rijk nog groter te ma ken en zich te wreken op het enige land dat tot nog toe weerstand biedt Japan - wordt er door aangesterkt. Tegen de raad van zijn hofhouding en van Marco in, stuurt hij een reusachti ge strijdmacht naar Japan 21.55 Ommekaar. Canadese documen taire: „Laatste dagpn van het leven". In 1975 begon in Montreals Royal Victo ria Hospital een revolutionair proef project: In hecht teamverband bege leidt een medische ploeg patinten op zeer intense wijze bij het verwerken van fysieke en psychische pijn en angst. Ook familieleden worden mee begeleid en van nabij gevolgd. 22.40 Journaal Aansluitend Coda. sche documentaire van T. Spaepen over fakirs in Sri Lanka. 19.15 De Far West op z'n best. Ameri kaanse serie met Joel Higgings, Carle- ne Watkins en Meeno Peluce. Afl. 3: „Eerste liefde". Daniel maakt kennis met de liefde in de persoon van zijn klasgenootje Joleen Hickerson. Op een dag neemt hij Joleen mee naar de winkel. Op het moment da hij haar wil kussen duikt zij rivaal Jimmy Jack op. 19.40 Mededelingen en programma- overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Extra time. Sportprogramma. Ge volgd door trekking van de Toto-wed strijden. 22.00 22.40 Elektron-live. Collage van li ve-optredens. Met Doe Maar, Mink De Ville, Manu di Bango, I Fiaminghi en The Members. BELGIË 2 19.00 Wanneer de goden roepen. Belgi «VDR 18.00 Hier und Heute. Regionale actuali teiten. 18.25 Die 6 Siebeng'scheiten. „Neunkir- chen tegen Freiburg". Spelprogram- 19.00 Dschingis Khan. „De blauwe wolf*. Serie. 20.00 Journaal 20.15 Die funfte Jahreszeit. „De dui- zend-markregeling". Vierde aflevering uit de negendelige serie met Maria Singer, Bernd Spitzer e.a.: In de win ter van 1933 lijdt heel Oostenrijk onder de crisis en de werkloosheid. Wanneer Hitier ook nog de „Tausend-Mark- Sperre" afkondigt, waardoor alle Duit sers eerst duizend mark moeten beta len voordat ze op vakantie naar Oos tenrijk mogen, kwijnt ook het toeris me weg. 21.15 Kontraste 21.45 Walter Sedlmayrs Femseh-Illu- strierte. Amusementsprogramma met de volgende bijdragen: De oktober feesten; Theatertoernee met paard en wagen; Body-building voor dames; Varkensslachtingen in Neder-Beieren. 22.30 Thema's van de dag 23.00 Ganz wie zu Hause. (Olyan, mint otthon). Hongaarse speelfilm uit 1978 van Martha Maszaros met Zsuzsa Czinkoczy e.a.: De jonge wetenschap per Andras Novak is nog helemaal on der de indruk van zijn belevenissen, wanneer hij van een studiereis in de Verenigde Staten naar Hongarije te rugkeert. Hij neemt zich zelfs voor, zo snel mogelijk naar de Amerika terug te keren. 00.45 Journaal DINSDAG 10.00 Journaal 10.03 Thommy's Pop-Show. Videohits met Thomas Gottschalk. 10.50 Walter Sedlmayrs Fernseh-Illu- strierte. Amusementsprogramma 11.40 Aus Forschung und Technik. We tenschappelijk magazine. 12.25 Kontraste 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Videotext fur alle 16.10 Journaal 16.15 Epcot. „Een miljardcn-dollar- droom". Reportage over het Epcot Center, een nieuwe afdeling van Dis ney World in Florida dat het karakter heeft van een permanente wereldten toonstelling. 17.00 Vorstadtkrokodile (1). Jeugdfilm in tweede delen naar Max von der Grun met Wolfgang Sieling, Rita Ra machers, Thomas Bohnen c a. Om lid van de bende te worden moet Hannes bewijzen hoe moedig hij wel is en moet tot op de nok van het dak krui pen. Als hij daarin slaagt is hij een waardig lid van de bende. 17.50 Journaal DUITSLAND 2 17.50 Soko 5113. „Dodelijke capsules" Duitse politieserie met Werner Kreindl, Wilfned Klaus e.a.: De drugverslaafde Rudiger Stoll wordt bij een inbraak door de politie gearres teerd. Aangezien hij een met heroïne gevulde capsule bij zich heeft, wordt Soko 5113 ingeschakeld 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Thommy's Pop-Show. Videohits met Thomas Gottschalk 20.15 Aus Forschung und Technik. We tenschappelijk magazine met de on derwerpen: Het noorderlicht; Een ex periment met het magnetisch veld van de aarde; Onzichtbare sterren. 21.00 Journaal 21.20 Die Entfuhrung der Dona Agata. TV-spel met Kate Jaenicke, Juan Car los Gene e.a.: De rijke oude dame Do- na Agata wordt door amateur-bandie ten uit haar villa in de armenwijk van de stad ontvoerd. Haar neven Don Ju lio en Don Manolin betalen uiteinde lijk het losgeld maar Agata is zo aan de gangsters gewend geraakt, dat ze maar moeilijk afscheid kan nemen. 22.50 Zeugen des Jahrhunderts. Ge sprek met Marta Feuchtwanger. de echtgenote van de dissidente schrijver tijdens het nazi-regime, Lion Feucht wanger. 23.35 Journaal DINSDAG 10.00 - 13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.40 Videotext fur alle 15.57 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16.04 Mosaik. Magazine voor de oudere generatie met een reportage over het middeleeuwse stadje Heilbronn. Aan sluitend: Journaal. 16.35 Die Vogelschcuche. ..Wurzel ver liest het hoofd". Eerste aflevering uit de dertiendelige Britse serie naar Bar bara Euphan Tod mot John Pari Jeremy Austin e.a.. Wurzel Gummid ge leeft als vogelverschrikker op de Scatterbrookfarm. Zijn bouwer en schepper heeft hem op de ene of ande re wonderlijke manier leren lopen en spreken. 17.00 Journaal 17.08 Tclc-IUustricrte. Gevarieerd pro gramma. DUITSLAND 3 18.00 Telecollege. Duits. 18.30 Sesamstraat 19.00 Aktuellc Stunde 20.00 Journaal 20.15 Ich stelle mich: Otto Wolff von Amcrongen. 21.45 Lokaltermin: Bei den Kindern wird gespart. Reportage over de be sparingsmaatregelen die worden op gelegd in het Duitse kleuteronderwijs. 22.15 Caught on a train. „Ostende Wien Express" Brits tv-spel van Stephen Poliakoff. 23.35 Journaal DINSDAG WDR 08.00 Tele-oymnastiek 08.50 Schooltelevisie 09.25 Sesamstraat 10.00 en 17.00 Schooltelevisie 17.30 Dm/, lm m.il DflÉM les". Cursus denken van en met Ed ward de Bono.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 5