FAMILIEBERICHTEN PROFITEER VAN ONZE NOODZAAK ONZE STOFFENHOEK MOET LEEG «e KONFEKTIEH AL „aö sanctos WIJNCURSUS BIJ DE STAD ROME CURSUS «s IBLOEMENSCHIKKEN'J VOORDELIG WINKELEN? KIJK INDE KRANT 071-131141. Enige en algemene kennisgeving Met diepe droefheid geven wij u kennis dat op 13 januari plotseling van ons is heengegaan mijn lieve man en on ze lieve papa YAP KIE JAN VI PEGGY KOEN LOO 17 januari 1983 Munnikkenpark 6 2351 CL Leiderdorp Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de crematie in familiekring plaatsgevonden. Na een langdurige ziekte is zacht en kalm uit ons midden weggenomen onze geliefde vader, groot-, overgroot- en betovergrootvader in de ouderdom van bijna 90 jaar T REMMELZWAAL-ROS C. REMMELZWAAL J ROS A ROS-VAN DUIJN klein- en achterkleinkinderen Katwijk aan Zee, 14 januari 1983 Huize "Duinrand", Nolensstraat 2 Corr.adres: Helmbergweg 57, Katwijk aan Zee Gelegenheid tot condoleren maandag 17 januari a.s. des nam van 7-9 uur in de aula van huize "Duinrand". De rouwdienst zal gehouden worden D.V. dinsdag 18 januari a.s. des nam. 2.45 uur in het Herv. Kerkl. Cen trum, Voorstraat 74, waarna de begrafenis zal plaatsvin den omstreeks 3.30 uur op de begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Tot onze diepe droefheid heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze lieve onvergetelijke opa in de ouderdom van bijna 90 jaar Katwijk aan Zee, 14 januari 1983 Helmbergweg 57 Heden overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zie ken, onze lieve vader, groot- en overgrootvader GERARDUS WAASDORP weduwnaar van JOHANNA DUIVENVOORDEN op de leeftijd van 86 jaar Noordwijk: LIEN en BERT Sassenheim: CORRIE en PIET Noordwijkerhout: ARRIS en NEL Asten NB: PIET en RIEK Noordwijk: GERARD en MARIJ klein- en achterkleinkinderen Onze vader is opgebaard in de rouwkapel van de St. Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen. Wij zullen voor hem bidden tijdens een Avondwake wel ke wordt gehouden op woensdag 19 januari om 19.15 uur in de parochiekerk van Maria ter Zee te Noordwijk aan Zee, waarna er gelegenheid is tot condoleren. De gezongen Uitvaartmis zal worden opgedragen op donderdag 20 januari om 11.00 uur in voornoemde kerk, waarna de bijzetting zal plaatsvinden in het familiegraf op de R.K. Begraafplaats aan de Gooweg te Noordwijk- Binnen. MARIA VAN DER GRAAF-STOUTEN in de leeftijd van bijna 80 jaar Leiden. C. ZITMAN-STOUTEN G. STOUTEN J. STOUTEN-MIEREMET B. STOUTEN J. STOUTEN-KUKLER Weert: E. STOUTEN-DE WOLF Leiden: E. VAN KOPEREN-STOUTEN J. J. VAN KOPEREN M W RAGUT C. N. RAGUT-VAN WELZEN JEAN en MARTIJN nichten en neven Leiden, 15 januari 1983 Aarstraat 9 Correspondentieadres IJsselkade 34. 2314 VM Leiden De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar woensdagavond van 7-7.45 uur. De crematie is bepaald op donderdag 20 januari a.s. om 10.30 uur in het Crematorium "Ockenburgh", Ocken- burghstraat 21, Den Haag-Loosduinen. Vertrek van het Rouwcentrum om ca. 9.30 uur. Tot onze droefheid is heden overleden te Stellenbosch (Zuid-Afrika), onze geliefde zuster, schoonzuster en tan te CORNELIA JACOBA BEIJER in de leeftijd van 72 jaar Stellenbosch, 16 januari 1983 Namens de familie: Correspondentieadres P J BEIJER Munnikenstraat 87 2315 KW Leiden MAARTJE VERHOEF weduwe van WILLEM ALBLAS op de leeftijd van 75 jaar Curagao: G. ALBLAS T ALBLAS-BEUNDERS Voorschoten: A. JU-ALBLAS J. L. JU W ODIJK-ALBLAS E. A ODIJK Katwijk aan Zee: J. W. ALBLAS M ALBLAS-DURIEUX kleinkinderen en verdere familie 2251 CZ Voorschoten, 15 januari 1983 Sir Winston Churchillweg 27 De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar dinsdagavond van 7-7.45 uur. Thuis geen bezoek - geen bloemen De rouwdienst is bepaald op woensdag 19 januari a.s. om 2.30 uur n.m. in de aula van de begraafplaats "Ro- senburgh" te Voorschoten, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het plot seling overlijden op 15 januari te Nijmegen van MR. THEODORUS MATHEUS JOHANNA DE GRAAF burgemeester van Lisse in de periode van 16 november 1950 tot 16 januari 1968. Met grote dankbaarheid en hoogachting herinneren wij ons zijn grote inzet en werkkracht, waarmee hij de ont wikkeling van Lisse richting heeft gegeven en de belan gen van onze gemeente heeft gediend. Lisse, 17 januari 1983 Burgemeester en wethouders van Lisse, mr. R. W. M. GERRITS, burgemeester, S. P. BROERSEN, secretaris Voor uw blijk van medeleven en belangstelling betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dierbare moeder, groot moeder en overgrootmoeder Adriana Jacoba Blonk-Köhne betuigen wij u onze welgemeende dank. Oegstgeest, januari 1983 Tot onze droefheid werd van ons weggenomen on- KLAAS VAN RIJN op de leeftijd van 36 jaar Katwijk: FAM. BOONEKAMP FAM DE RUYTER FAM VAN BEELEN Huizen: FAM. BOONEKAMP J. H. Pleiter, huisarts 20 EN 21 JANUARI AFWEZIG. Alle aanwezige Leidse huisartsen nemen waar. be halve de Merenwijkartsen dr. Reinders en dr. Van Tol. MANTELSTOFFEN, o.a. imm alcantara, zuiver scheerwol enz. 150 br. 10,- en 15,« KAMGAREN KRANTZ STOFFEN, in 11 kleuren 150 br 10,- en 15,- CORDUROY 90 en 150 br6,- en 10,- ALLE SOORTEN VOERING, ook binnenvoeringNU 4,- EN NOG VELE COUPONS VOOR5,- en 10,- p.m. Vestestraat 7b (zijstraat Nieuwe Rijn) Leiden. Ma. gesloten BEGRAFENISSE CREMATIES 99 LAMMERMARKT 43 LEIDEN TEL 071 - 12 66 18 WARMOND - Omdat er een heleboel mensen zijn die graag iets meer van wijn willen weten maar er geen echte studie van willen of kunnen maken is er nu een unieke wijncursus ontwikkeld door enkele restaurateurs in samenwerking met de Stichting Vakonderwijs Horeca. De naam die aan de cursus werd gegeven vertelt eigen lijk al precies wat de bedoeling is. De cursus heet "Spe lendenwijn" en betekent dus dat u spelendenwijs veel meer over wijn te weten kunt komen dan u uit enig boek kunt leren. Wijn is geen artikel wat men via papier kan bestuderen. In de gezellige sfeer van een goed restau rant kan men middels proeven echt kennis maken met wijn. Daarbij wordt men vertrouwd gemaakt met begrip pen als wijnkeuze, wijngebieden, etiketten lezen, oogst jaren en het kombineren van wijnen en gerechten. Mensen in en om Warmond die geïnteresseerd zijn in wijn kunnen zich gelukkig prijzen want DE STAD ROME aan de Baan in Warmond is een van de restaurants die meewerken aan de cursus. Fred Dijsselbloem, zelf vino loog van de wijnacademie, ontvangt 6 maandagavonden met plezier wijnenthousiastelingen in zijn restaurant en de eerstvolgende cursus start op 24 januah a.s. Geïnte resseerden kunnen zich aanmelden of inlichtingen in winnen bij De Stad Rome in Warmond. 01711-10144. BLANKE HAMLAPPEN of FRICANDEAU kilo 13.98 NU 11,98 MAGERE SPEKLAPPEN zonder zwoerd kilo 9,98 NU 7,98 MALSE PAARDEBIEFSTUK kilo 30,- NU 20,- PAARDEBIEFLAPPEN kilo 12,- NU 10,- PAARDEBIEFTARTAAR kilo 9,SO VERSE KIPFILET gratis kipkruiden kilo 13.98NU 11,98 CORNED BEAF 150 gram 2.50 NU 1,50 BOLLE Bij beschikking van de Arron dissementsrechtbank te 's- Gravenhage d.d. 12 januari 1983 is het faillissement van de besloten vennootschap B S bouwstoffenhandel B.V., statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Kou dekerk aan den Rijn, Hooge- waard 188, opgeheven bij ge brek aan baten. De Weger en Poot advocaten Mr. F. de Weger Curator Boerhaavelaan 11 2334 EB Leiden Postbus 2331 2301 CH Leiden Telefoon: 071-153778 in uw omgeving te: Leiden-ZW i Leidën-Merenwijk iri 3ÊF O.L.S.. Alphen aan den Rijn in "De en in de Chr. Techn. School. Tevens in Lisse en Hilleaom. Aanvang: de 3e week van maart 1983. De wekelijkse cursus bloemenschikken staat onder leidin van een ervaren en bevoegde leerkracht. De cursus bestaat uit 8 lesavonden. Na iedere les van 19 30-21.30 uur nemen de deelnemers e fraai bloemstuk mee naar huis. Het cursusgeld bedraagt f 156.-, inclusief bloemen en het materiaal, alsmede een cursusboekje, de cursus is dus volledig verzorgd Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV), Sir Winston Churchillweg 2, 2251 CX VOORSCHOTEN Gaarne duidelijk uw naam, adres en cursusplaats vermelden. Na opgave ontvangt u een bevestiging. Voor informatie en/of opgave: Bel 01717-2010* Grote fruitverkoop a.s. dinsdag 18 jan. in de Groenoordhallen Leiden tij dens de Veemarkt van 8-1 uur bij W. J. Sira SPAANSE SINAASAPPELEN p. kist v.d. hand pers 150 stuksvoor 27,50 Kwaliteit Maroc sinaasappelen grote v.d. hand p. kist 80 stuksvoor HOLL. APPELEN LAGE PRIJZEN Goudrelnet, Golden, Winston's Lombart's, Cox Orange p. kist 12 kg 1 doos witte grape fruit 72 stuks Rode aardappelen Irene's 25 kg 1 kg witlof 2,50 kg spruiten 'iroS?,en.M roor 5'00 20 persjlnaas 3 kg Winston's5,00 3 kg Golden 3 kg gr. stoofpeer5,00 3 kg Qoudrei." 12nav. sinaas5,00 i2grapefr Privé adres W. J. Sira Leiden, Lage Rijndijk 68b, tel. 132608 bestellingen p. telefoon na 19 uur. 15,00 25,00 13,50 85 ct 5,00 4,50 4,50 5,00 Bij vonnis van de Arrondisse mentsrechtbank te 's-Graven- hage d.d. 12 januari 1983 is in staat van faillissement ver klaard de besloten vennoot schap LEHO SPORT B.V. ge vestigd Winkelhof 68 te Leider dorp met benoeming van mr. C. Govaerts tot rechter-com- missaris en ondergetekende tot curator. Mr. R. B. F. Hees Groenhovenstraat 19 Postbus 894 2300 AW LEIDEN Geen hoge aanschaf- en andere onverwachte kosten. Altijd het nieuwste in huis. 365 dagen service, dus ook op zon- en feestdagen. Wilt u weten waarom vele tienduizenden hun kleuren-TVof video recorder bij Skala huren? Kom gerust langs of bel op. Leiden, Haarlemmerstraat 168,Telefoon

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 4