Key Town Festival laat niemand onberoerd Grassprietjes en een plataan of: werkgelegenheid Circus in Schouwburg: een unieke ervaring99 <3V Jazzweek afgesloten Gospelconcert: hoog peil en mét bedoeling HCHTERGBBHDI MAANDAG 17 JANUARI 1983 Greetje Kauffeld bracht haar gehoor brengen. LEIDEN - In een tot de nok gevul de Stadsgehoorzaal heeft Leiden zijn naam als jazzstad, zaterdag-, avond, dubbel en dwars waarge maakt. De oergezellige grote zaal, de sfeervolle foyer en kleine zaaltjes waren tot diep in de nacht weer het domein van jazz- minnend Leiden. Beroemde jazz musici speelde op vier podia de sterren van de hemel voor een enthousiast publiek. Kortom, tot in de kleinste hoekjes, en tot in de kleine uurtjes, was de Stads gehoorzaal zaterdag gevuld met de pan uitswingende jazzklan- ken. Het hoogtepunt van de Leidse j&zzweek: het Key Town Festival. 's Avonds om acht uur gingen de deuren van de Stadsgehoorzaal open voor ruim 2500 jazzliefheb bers. Daar sta je dan als leek, ge wapend met de bekende voor oordelen en het nodige confor misme. Onbekend in de wereld van de jazz, tussen de Leidse jazzscene, affiches met namen van grootheden als Ella Fitzge rald en Count Basie (die ken ik), en in afwachting van fameuze co ryfeeën als Janice King, Greetje Kauffeld en Toots Thielemans. Vele andere voortreffelijke muzi kanten stonden garant voor een prima programma. De Harbour Jazzband, Cuf Billet, de Sammy Rimington Band, JoJo's en Jazz Band Ball Orchestra om maar wat te noemen. Niet mis, al wa ren er, volgens kenners, wat min der grote namen dan vorige ja- Je kunt je ogen dichtdoen om beter te luisteren. Of om te slapen. Leiden Jazzstad? Ben benieuwd. De jazzy sfeer onder het enthou siaste publiek werkt in elk geval, direct na binnenkomst, aanste kelijk. Op het podium in de grote zaal staat Papa Tom's Lamenta tion Jazzband. Even later voegt zich daarbij het fraaie stemge luid van de Amerikaanse jazz- en blueszangeres Janice King. De stemming zit er al gauw in. Bij de laatste vocale kléinken van Jani ce King kun je je voeten niet meer stil houden en ben je gene zen van je laatste portie scepsis. Wel of geen jazzliefhebber, wat je voor je ogen en oren afspeelt tij dens het Key Town Festival, kan je niet onberoerd laten. Het zijn ook zeker niet louter jazzfanaten die het festival bezoeken. Het jaarlijkse spektakel in de Stads- gehoorzaal is een oergezellig tref punt voor het jazzminnend pu bliek maar ook voor tal van ande re Leidenaars die een goed stuk levende muziek kunnen waarde ren. Wat opvéilt is dat het vereni gingsleven en de Leidse midden stand rijkelijk zijn vertegen woordigd. In de kleine zalen overheerst de ge hele avond een heel relaxte sfeer. Hier speelden onder andere Greetje Kauffeld en combo, Cli max Jazzband, Duke's Dixie Ma chine en Sweet Papa Jazz Band. Het Poolse Jazz Band Ball Or chestra oogste veel succes. Greetje Kauffeld bracht haar ge hoor moeiteloos in vervoering. De met veel flair gebrachte ever greens deden het weer goed. In de grote zaal werd de sfeer, rond de klok van twaalf, steeds uit bundiger. De Sammy Reming- ton Band, weer met zang van Ja nice King, slaat goed aan. Er wordt meegeklapt, gejived en veel geapplaudiseerd. Voor de swinglustige is er te weinig ruim te om te dansen. Veel stoeltjes in de grote zaal, dus zitten blijven is de boodschap. En voor wie het door Jan Rijsdam toch waagt op te staan is het meer schuifelen dan djiven. Een flinke dansvloer kan volgend jaar geen kwaad. Wanneer Toots Thielemans zich opmaakt zijn meeslepende klan ken ten gehore te brengen is de grote zaal bomvol. Juichend en stampvoetend wordt de sympa thieke Belg ontvangen. Toots mag dan een jaartje ouder zijn dan het overwegend uit dertigers en veertigers bestaande publiek, véin een scheiding der geesten is geen sprake. Met zijn virtuoze Toofs Thielemans. Met meeslepen de klanken brengt hij het publiek in een uitgelaten stemming. muziek brengt Toots Thielemans jong en oud in een uitgelaten stemming. Een ovationeel ap plaus valt hem ten deel. In de grote en de kleine zaal wordt aan het slot een jamsession ge houden. Het is duidelijk, de Leidse jazzweek kan niet meer stuk. Een paar duizend jazz- en dixielandliefhebbers hebben za terdagavond hun hart kunnen ophalen. En wie het niet heefl meegemaakt, noteer maar vast het volgende Key Town Festival is op 21 jémuari 1984. Succes ver zekerd. LEIDEN - De Leidse jazz-week eindigde gistermorgen in de Pie terskerk. Vele liefhebbers van negerkoorzang en New-Orleans- jazz maakten dit geestelijk ge- aaix'. slot mee. Het was als "go spel-concert" aangekondigd. In het verloop van het, op hoog peil staand, muzikaal gebeuren bleek, dat het nog een bepaalde bedoeling had ook. De kerkelijke beweging van blanken en zwar ten, die zich, onder de naam van "Mississippi Delta Project" beij vert in dit armste stuk van de U.S.A. de negers uit hun verpau perde vernederde staat op te hef fen, maakte met deze muzikale bijeenkomst, door een paar rede voeringen (van de heren Ster man en Ozinga) afgewisseld, re clame voor een goede zaak. De collecte bij de uitgang zal van het effect wel getuigd hebben, neem ik aan. Als medewerkende gezelschappen traden op de Duits-Deense "Pa pa Tom's Lamentation Jazzband, met de Amerikaanse Jazz- en blues-zangeres Janice King en de, in Nederland gevestigde "Stanvaste Singers". Een stan- vaste is een mauve-kleurig bloe metje, na de bloei blijft die spre kende kleur bewaard. Negerzan gers beelden graag hun gevoe lens uit. De ene zangeres op de eerste rij deed dat met de naam van het koor. Zij droeg, opval lend tegen het zwart-groen van de anderen, een mauve-kleurige jurk. De vijfenvijftig vocalisten zongen in voortdurend zachte beweging van lichaam, hoofd en handen. Men krijgt bij die negerzangers altijd het weldadige gevoel van nauwe betrokkenheid bij wat ze doen. Ze gelóven er in en willen hun bewogenheid aan de toehoorders doorgeven. Een Ne derlands koor kan ook zo bezield zijn, maar zal toch niet het eigen soortige karakter in de klank, de toonnuances, en varianten, kun nen bereiken. Merkwaardig is De Stanvaste Singers in de Pieterskerk. daarbij de blijvende kern-zuiver heid, de edele kwaliteit van de toon. Het koor zong spirituals, gospel-songs, wisselde gedragen stijl met swing af. In z'n soort was de jazzband niets minder. De oude New Orleans- stijl, uit de streek, waar het be gonnen is, werd wonderwel door de ruimte verwerkt. Het specifie ke karéikter van trompet, trom bone, clarinet, banjo, contrabas, piano en drums werd afzonder lijk en in samenhang dankbaar gehonoreerd. De zangeres, zelfs als één als van die improviseren de instrumenten, paste zich daar op bewonderenswaardige wijze in aan. Zo hoorden we 'The Saints" anders-dan-anders, maar wel heel treffend. JOHAN VAN WOLFSWINKEL. Video te zwaar voor inbreker LEIDEN - Twaalfhonderd gul den. zes spaarbankboekjes en enkele gouden sieraden zijn zon dagmiddag buit gemaakt bij een inbraak in een woonhuis aan de Zoeterwoudseweg. Een video recorder was eveneens van zijn plaats verdwenen, maar deze werd teruggevonden by het hek van de achtertuin. Kennelijk was het apparaat te zwaar om mee te De toegang tot de woning was ver schaft door het forceren van de achterdeur. Zaterdag werd inge broken in een woning aan de Li gusterbes. Hier werd een video recorder gestolen. LEIDEN - Een auto ter waarde van 32.000 gulden is in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen in de Mey van Streefkerkstraat. In de auto, een BMW van 1980 met het kenteken FS-91-BG. lag een gouden sigarettenaansteker en bovendien de drie delen van het kentekenbewijs. Piste aan Oude Vest te laag voor acrobaten LEIDEN - Kan dat wel, een circus in een schouwburg? Met deze vraag worstelde menig theaterdi recteur vier jaar geleden, toen het Nationaal Nederlands Win- tercircus het plan had opgevat om de traditionele tent te verrui len voor de immobiele tempels van de kleinkunst. Het antwoord luidt: ja. Het bewijs daarvan werd de afgelopen twee dagen andermaal geleverd toen het circus voor de eerste maal de Leidse Schouwburg aandeed, als afsluiting van het wintertournee van dit seizoerv Ongeveer veer tienhonderd mensen, verspreid over vier voorstellingen, bezoch ten het circus en maakten een te vreden indruk. Zoals circus-di recteur Martin Hanson tevreden was over Leiden: "Een unieke er varing. wat een zalige Schouw burg, wat een heerlijke sfeer" Dat er nochtans beperkingen kle ven aan het theater aan de Oude Vest valt af te leiden uit een wij ziging in het programma: voor de beoefening van acrobatiek ble ken bühne en plafond onvol doende afstand tot elkaar te be de kattenshow van Miss Marita. Zij laat zien hoe poezen - welis waar tegen vleselijke vergoeding - tot veel bereid zijn; zelfs tot het met rust laten van vogels en ratjes. Attractief waren ook Les Olympiads, goud geverfde man nen die perfecte imitaties van standbeelden op de planken brachten. Leeuwen in de schouwburg - het bleek te kun nen en was te ruiken. Volgens directeur Hanson is het zeker dat het wintercircus ook volgend jaar Leiden zal bezoe ken. Vorige week hebben de bezetters van het voormalige Troef-ge- bouw een gesprek gehad met de wethouders van ruimtelijke ordening, financiën en econo mische zaken. Doel. Het plei ten voor het (tijdelijk) gebruik van het gebouw als be drijfsruimte door een groep van ongeveer dertig jongeren. Want de jongeren mogen dan werkloos zijn, ze kijken beslist niet werkeloos toe tot de over heid de economische crisis heeft opgelost. De tyd dat jon geren 'langharig werkschuw tuig' waren, hebben we defini tief achter de rug. Ze willen ge bruik makend van hun oplei ding en creativiteit de héinden uit de mouwen steken. Ze heb ben daar bepaalde ideeën over en willen die ook uitvoeren. Het enige dat daarvoor nodig is, is een beetje goede wil van de kant van de gemeente. Het pro bleem van de huisvesting is vooralsnog het moeilijkste en daéirby kan een welwillend ge meentebestuur helpen. De vraag rijst echter of dat ge meentebestuur zo welwillend De eerste reactie van B en W op de bezetting van het gebouw - in december was negatief. De groep moest eruit, want volgens het bestemmingsplan Academiewyk moet het ge bouw aan het Noordeinde wij ken voor een park. Het bestem mingsplan was door de ge meenteraad vastgesteld en B en W plegen raadsbesluiten uit te voeren. Een redenering waar zo op het oog geen speld tussen te krij gen lijkt. Maar zo schijnbaar eenvoudig ligt het niet. Na tuurlijk is het beleid van het stadsbestuur al jaren gericht op de stadsvernieuwing. On derdeel hiervan is het bestem men van de oude stadssingels tot groenvoorziening. Groengordel Overal rond de binnenstad kwa men parkjes tot stand: het An kerpark op het voormalige ter rein van de Grcfsmedenj, het Huigpark achter het Stads- bouwhuis en een parkje op het voormalig terrein van het Ne derlands Drukkerij Bedrijf. Begraafplaatsen aan de singels werden door de gemeente aan gekocht om ze te zyner tyd te bestemmen als openbaar groen. Kortom, de singels worden een groene gordel rond de binnen stad, waarin later ongetwijfeld plaats zal zijn voor een stand beeld van de magistraat Waal, wethouder van ruimtelijke or dening, die dit alles tot stand heeft gebracht. De oude ge bouwen van Troef (en de Rechtswinkel) vallen voor dit nobele doel onder de slopers hamer. Nee, zo ligt het niet. Het is niet zo dat de stadsvernieuwing wordt doorkruist, dat de groengordel wordt aangetast, dat bestem mingsplannen zomaar terzyde worden geschoven. Het gaat er om of de aanplanting van pak weg honderd grassprietjes en één Plataan zoveel haast heeft, dat een werkgelegenheids-ini- tiatief geen kans geboden wordt. Want - nogmaals - het gaat de bezetters om een tydelijk ge bruik van het gebouw van ten minste twee jaar. Die tijd denkt men nodig te hebben om te kunnen zien of het project levensvatbaar is. Daarna kan er altyd nog naar andere huis vesting worden omgezien. Na de aanvankelijk zeer negatie ve opsteLling van B en W is er een lichte kentering te bespeu ren. De wethouders waren zelfs bereid tot een gesprek, zij het dat de bezetters hiervoor hun uiterste best hebben moe ten doen. En dat tekent de si tuatie. Niet het college zoekt het gesprek, het gesprek moet afgedwongen worden. Des noods moetje gewoon met z'n allen bij de wethouder binnen stappen Dat wil wel eens hel pen. Olga Het college geeft nu de indruk toch wel enig begrip te hebben voor plannen van de bezetters. Bovendien, men kan er niet zo maar omheen Eerst zyn de on dernemende jongeren met be hulp van de rechter en de rijks gebouwendienst uit de fabnek van Clos en Leembruggen ver dreven, nu zitten ze in het Troef gebouw en waar duiken ze straks weer op7 Het probleem kan - als het niet wordt opgelost - hooguit wor den verschoven. Daar hebben B en W iets op bedacht Waar om kan de groep niet terecht in het Olga-complex aan de Evertsenstraat? Dat is toch speciaal door de gemeente aan gekocht om er beginnende on dernemingen te vestigen? Ja, ja, knikken de wethouders van PvdA en WD eensgezind en tydens het gesprek met de bezetters van Trijef (achter ge sloten deuren, dus van horen zeggen) mag Ewalt Keyzer, het hoofd van de gemeentelyke di rectie economische zaken een wervend praatje houden over de zegeningen van het Olga- project. Alles is daar mogelijk, lijkt het wel. Maar de bezetters van Troef zijn allerminst overtuigd. Zy zeg gen niet alleen dat ze niet in 'Olga' terecht kunnen, ze wil len ook niet Ze willen niet, omdat hun ideeën over een be drijfsverzamelgebouw en die van de gemeente sterk ver schillen. De bezetters van Troef gaan uit van collectiviteit De groep staat centraal. Het verkrijgen, inrichten en beheren van het gebouw leert de deelnemers medeverantwoordelijkheid voor het geheel. Daar tegen over moet beslissingsmacht staan. door Leo Maat By het Olga-project ligt dit we zenlijk anders. De bedrijfjes die er worden toegelaten, mo gen en kunnen samenwerken Maar dat is niet de grondslag van het bedrijfsverzamelge bouw. De zeggenschap over het gebouw is ook minder dan de groep wenst Een tweede inhoudelijk verschil is dat de Troef-groep wil werken en wonen in één ge bouw. In verband met de be schikbare ruimte in het Troef- gebouw is het wonen voorals nog achterwege gebleven, maar daarmee is het idee van werken en wonen nog niet ver anderd. Bij verhuizing naar een ander gebouw zou men dit zeker wensen Praktisch Behalve de inhoudelyke bezwa ren, zyn er ook de praktisch. De eisen die de toetsingscom missie van Olga gaat stellen aan de beginnende onderne mingen, de samenstelling van die commissie, het begnp con currentievervalsing. het zyn al lemaal nog vaagheden die het zicht op werk belemmeren Maar het belangrijkste bezwaar is toch de prys die voor een vierkante meter bedryfsruimte moet worden betaald en - daarmee samenhangend - de in Olga beschikbare ruimte Want met de Leidse onderne mer Jesse zijn al vergevorder de besprekingen over de ver plaatsing van zyn apparatenfa- briek van de Ververstraat naar het Olga gebouw Deze onderneming zou de finan ciële kurk moeten zyn waarop het Olga-project dryft De me- terprys voor startende onder nemers zou dank zij de aanwe zigheid van een rendabel be- dryf laag gehouden kunnen worden. Maar dat betekent wel dat meer dan de helft van de 2000 vierkante meter ruimte in beslag genomen wordt. Komt Jesse met naar het Olga- gebouw dan is er ruimte zat. maar is tegelyk de prys te hoog. En dan zullen andere ge gadigden moeten afvallen om de Troef-groep te kunnen huis vesten En dat is nou een vorm van valse concurrentie waar aan deze groep niet mee wil doen. The Fentissy Girls, danseressen die verschillende malen in het program- na de verbinding legden van het ene nummer naar het andere Inboedel woning vernield LEIDEN Een gescheiden vrouw kwam zaterdagochtend tevergeefs naar de haar door de rechter toegewezen - woning m de Schutter straat. De woning bleek onbewoonbaar, doordat de inboedel, de keu ken en de leidingen voor gas. licht en water waren vernield. Boardpla ten waren van het plafond en de muur gerukt De politie stelt een onderzoek in

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3