Als u van plan bent voor het MAVO te kiezen dan moet u weten dat... STUDIEJAAR 1983-1984 l=y l=y i Er is een zelfstandige MAVO-school bij U in de omgeving! oegstgeest den haag "De Noorderwiek" Opleidingsmogelijkheden: OPLEIDING VOOR KLEUTERLEIDSTERS OPEN HUIS ONDERWIJZERSOPLEIDING ...het MAVO staat! Er heerst onrust in de onderwijswereld. Die onrust heeft ook betrekking op het MAVO. Dat is niet goed. Niet goed voor het MAVO zelf en niet voor degenen, die erbij be trokken zijn: Leerlingen, leerkrachten en ouders. De zelf standige MAVO's uit de regio Leiden willen iets doen om die onrust weg te nemen. Vandaar deze advertentie. Wat is er aan de hand? De afgelopen zomer is een geruchtenstroom op gang ge komen. In de kranten verschenen berichten, dat het MA VO als schooltype zou verdwijnen. Onjuiste berichten. Maar ze kwémen in de krant, dat wel. En daarmee kwa men, zoals zo vaak, de praatjes in de wereld. Die praatjes moeten de wereld weer uit. Ze moeten de wereld uit, omdat ze onjuist, onvolledig en voorbarig zijn. Wat is wel waar? Er zijn plannen om het onderwijs ingrijpend te verande ren. Of liever, de onderwijsstructuur, zoals dat heet. Na het basisonderwijs zouden alle leerlingen in de eerste fase terecht komen: het driejarig voortgezet basisonderwijs. Daar zou dan vervolgens de tweede fase op aansluiten die kan bestaan uit beroepsonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Dat is, zeer grof aangeduid, de kern van de plannen, die deze zomer ind e publiciteit kwamen. En op grond hier van is met de nodige zucht voor sensatie beweerd, dat het MAVO zou verdwijnen. Dat was op zijn minst een onvol ledige kreet. Die plannen zetten veel meer op de helling, want alle huidige schooltypen verdwijnen dan. Die berichten zijn ook voorbarig. Op de eerste plaats, om dat plannen maar plannen zijn en er in Den Haag aan de lopende band plannen gemaakt worden. Op de tweede plaats, omdat de bewuste plannen voor de lange tot zeer lange termijn bedoeld zijn. De negentiger jaren, het jaar 2000 zelfs. Dat relativeert de zaak natuurlijk wel. Er zal nog zeer veel water door de Rijn stromen voor het zover is. Als het ooit zover komt. Want: plannen zijn maar plannen, zoals gezegd en ze hebben de eigenschap dat ze vaak niet doorgaan. Onrust over het voortbestaan van de MAVO is niet nodig. Het MAVO staat nog stevig overeind. Volgens ons terecht. Het MAVO heeft een nuttige plaats in onder wijsland. Vaak heeft het MAVO een beschutte sfeer, die ideaal is voor "laatbloeiers". De doorstroming van zulke leerlingen wordt door de niet massale aanpak bevorderd. Het MAVO is niet massaal, maar overzichtelijk, zo'n tweehonderd tot vierhonderd leerlingen bijvoorbeeld. Het spreekt vanzelf, dat op zo'n kleinere school de band tussen de leerkrachten sterker is dan het geval kan zijn in veel grotere verbanden. Een hecht team van docenten is een garantie voor een goede opvang en een persoonlijke aanpak van de leerlingen. Eigenlijk zo gek nog niet, het MAVO. Het is te hopen, dat de voordelen van het MAVO zullen terug te vinden zijn in de plannen, die gemaakt worden. Voor dat doel maken wij ons sterk E3 in de toekomst. Voorlopig houden wij het op een MAVO zoals het nu is. Want dat verdwijnt niet op commando van een kop in de krant. Het MAVO staót. Het MAVO staat goed als leertype. Sterker, het MAVO staat menig leerling als gegoten. schema toekomstige onderwijsstntktuur HA2ERSW0U0E Jongstraat 2. lol 01713-2929. Os DA Ds vd Boschslraat 1Iel 01728-976! Directeur BC Pool Voorlichtingsavond 24 januari 20.00 u Kon Juhanamavo Kon Juhanalaan 122 tel 01718-14398 Directeur J M A de Vries Voorlichtingsavonden 25/27 |anuan 20.00 ui "Bestevaer'-Mavo, Riinsoever 193. lel 01718-21224 Directeur J W J van Lokhorst Voorlichtingsavonden 25-27 |anuan 20 00 u >ol voor Chr Mavc I. 02522-10836. der Zaag R K. Mavo Don Bosco St Antoniuslaan 7; tel. 02522-11644. Directeur: J.M.J Alkemade. Voorlichtingsavond: 25 januari 20.00 u "Schout bij Nacht Doorman "-Mavo, ïnelaan 32: tel 02520-17130. CHR. SCHOLENGEMEENSCHAP cr. 1 v Brakelstraal 38 SPRONG/ 2224 RM Kalwijk ZH telefoon 01718-13256 Lager Economisch en Administratief Onderwijs L H N O. - Lager Huishoud en Nijverheidsonderwijs I.H.N.O. - Individucel Huishoud en Nijverheids onderwijs M.H.N.O. - Middelbaar Huishoud en Nijverheids onderwijs Kindcrvcrzorging/Jcugdverzorging cursusduur: 2 jaar CHR. SCHOOL VOOR LIMBO PRINSES MARGRIETSCHOOL Meeuwenlaan 6 2224 HA Katwijk ZH telefoon 01718-15448 Opleidingen voor: LH.N.O. - Lager Huishoud en Nijverheidsonderwijs M.H.N.O. - Middelbaar Huishoud en Nijverheids onderwijs Kostuumnaaien (mode kleding) cursusduur: 2 jaar Vormingsklas cursusduur: 1 jaar R.K. Middelbaar beroepsonderwijs voor meisjes en jongens Ter Haarkade 6a, 2321 AS Leiden Kinderverzorging/Jeugdverzorging -2-jarig idem met inbouw opleiding Ped. medewerker-3-jarig —Mode/Kleding -2-jarig —Couture -1-jarig Interim Algemene Schakelopleiding -1-jarig idem met stage -2-jarig —Vormingsklas -1-jarig Informatie: dagelijks van 9.00 -16.00 uur Telefoon 071 -31 05 45 neutrale schoolvereniging johanna westermanschool* mavo en lavo voor meisjes aangifte van nieuwe leerlingen voor de cursus 1983 -1984 De Johanna Westerman- school wordt gekenmerkt door een zeer persoonlijke benadering van de leerlingen een prettige sfeer# een wijze van lesgeven, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de leer- r lingen eindexamens per vak op twee niveaus aandacht voor culturele en artistieke vorming Voorlichtingsavond voor belangstellen de ouders: donderdag 27 januari '83, 's avonds 8 uur. Open middag: woens dag 2 februari van 2 tot 4 uur. Chr. Opleidingsschool voor Kleuterleidsters Toelatingseisen: Diploma mavo-4, havo, vwo of gelijkwaardige opleiding. Voor kleuterleidsters met de A-akte worden de volgende cursussen gegeven: B-AKTE EDOKA Chr. Pedagogische Academie Hazenboslaan 101 2343 SZ Oegstgeest Diploma havo, vwo (ook zgn. "duimdiploma") of gelijkwaardig. HAVO-AFDELING Toelatingseisen: diploma mavo-4 of bewijs van overgang naar het 4e leerjaar van havo of vwo (of gelijkwaardig). INFORMATIEVE BIJEENKOMST Donderdag 20 januari 1983 van 14.00 uur 19.00 uur. AANMELDING VOOR BEIDE OPLEIDINGSSCHOLEN: zo mogelijk voor 1 maart 1983 aanmeldingsformulieren en pros pectus worden op telefonische aanvraag toegezonden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 22