i R.K. HT S. AANMELDING [PO® MONDELINGE DAG-EN AVONDCURSUSSEN ICURSUSSEN OPEN HUIS "BOSHUIZEN" DE LOK VOORLICHTING in SCHOLENGEMEENSCHAP RIJSWIJK VOORLICHTINGSAVOND VAN HET RIO OP MAANDAG, 31 JANUAR11983 AANVANG: 19.30 UUR start januari/februari typen-steno tekstverwerking conversatietalen bedrijfscorrespondentie notuleren boekhouden P.D. en M.B.A. middenstand ondernemersopleiding computerkunde leidinggeven gespreks-vergadertechniek huiswerkstudio, begeleiding leerl. t/m 4e klas voortgezet ond. ACADEMIE voor éénjarige BEROEPSOPLEIDINGEN DAGOPLEIDING, start september bureau- en directiesecretaresse receptioniste/telefoniste bureau-assistente AVONDOPLEIDING, start september/januari bureausecretaresse INFORMATIEAVONDEN: elke 2e donderdag van de maand van 20.30-21.30 uur In het Instituut of op afspraak. VRAAG GRATIS STUDIEGIDS! hens studiecentrum Prins Hendrikstraat 168 - Alphen aan den Rijn 01720-93914/74680 Laboratoriumschool Rijnland Leidsedreef 5 2352 BA LEIDERDORP Tel: 071-899347 \°Rll/4f '/A/la^ OPLEIDING VOOR LABORATORIUM MEDEWERKERS MIDDELBAAR EN HOGER NIVEAU vrijdag 21 januari 1983 van 19.00-21.00 uur zaterdag 22 januari 1983 van 10.30-15.00 uur In het cursusjaar 1983-1984 worden de volgende opleidingen gegeven Kort Middelbaar Laboratoriumonderwijs (K.M.L.0.) duur 2V2 jaar vooropleiding: MAVO of LBO-diploma Middelbaar Laboratoriumonderwijs Theoretische stroom (M.L.0.-T) duur 4 jaar vooropleiding: MAVO-4 diploma met wiskunde en natuurkunde LBO-diploma met Engels, wiskunde en naturkunde op C-niveau. Hoger Laboratoriumonderwijs (H.L.0.) duur 3Vs> jaar vooropleiding: HAVO-diploma met natuurkunde en scheikunde VWO-diptoma met natuurkunde en scheikunde Chr. School voor Lager en Middelbaar Beroepsonderwijs Toussaintkade 51. 2321 VX Leiden - tel.: 071-310661 Dir.: Tj. van Norden LAGER BEROEPSONDERWIJS (L.B.O.) - LAGER HUISHOUD- EN NIJVERHEIDSONDERWIJS (L.H.N.O.). Toegelaten kunnen worden: leerlingen die het zesde leerjaar van een basisschool met goed gevolg hebben doorlopen. - INDIVIDUEEL HUISHOUD- EN NIJVERHEIDSONDERWIJS (I.H.N.O.). Toelating geschiedt op advies van het hoofd van de basisschool en na psychologisch onderzoek. MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (M.B.O.) - INTERIM ALGEMENE SCHAKELOPLEIDING (INTAS) - duur 2 jaar - KINDERVERZORGING'JEUGDVERZORGING (KV/JV) - duur 3 jaar. met inbouw Opleiding Pedagogisch Medewerk(st)er (O.P.H.). Toelating tot de bovengenoemde opleidingen is mogelijk voor bezitters van de diploma's Mavo-3 of Mavo-4 en voor bezitters van een L.B.O.-diploma met 2 vak ken volgens C-programma. - VOOROPLEIDING HOGER BEROEPSONDERWIJS (V.H.B.O - duur 3 jaar. Het VHBO-diploma is gelijkwaardig aan het HAVO-diplo- Toelating is mogelijk voor bezitters van een L.B.O.-diploma met 3 theoretische vakken volgens C-programma, w.o. Nederlands en een moderne taal; bezitters van een Mavo-4 diploma Aanmelden kunt u dagelijks van 9.00-16.00 uur bij de administratie. Inlichtin gen kunt u winnen bij mw. A. van Dorp of mw. L. Arts. Wil je er je beroep van maken, met mensen te werken dan I kun je denken aan School voor sociaal agogische beroepen, Storm Buyslngstraat 18c - Lelden Dependance - waarin gevestigd de aid. Inrichtingswerk Vijf Mellaan 210 Lelden Drie-jarige dagopleiding (middelbaar beroepsonderwijs) Kultureel Werk: voor werkers in peuterspeelzalen, klub- en buurthuizen en andere vormings centra. Inrichtingswerk: voor groepsleiders in internaten voor kinderen met gedragsmoeilijkheden of in een internaat of dagverblijf voor geestelijk gehandicapten (kinderen en volwas senen). Sociale Dienstverlening: voor functies bij een gemeentelijke sociale dienst of als leid(st)er bij een instel ling voor gezins- en bejaardenverzorging. Arbeidszaken/Personeelswerk: voor arbeidsbemiddelaar bij een gewestelijk arbeidsbureau, of als personeels functionaris bij een bedrijf, overheidsinstelling of ziekenhuis. Met een der M.B.O. diploma's is verder studeren in het Hoger Beroeps Onderwijs, b.v. Sociale Academie, mogelijk. Op 3 maart a s. 's middags om 2 uur wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor aspirant leerlingen hun ouders of verzorgers en dekanen van scholen. Belangstellenden worden verwacht op het hoofdgebouw Storm Buysingstraat 18c (Morskwar- tier) te Leiden. Voor nadere informatie kan een prospectus worden aangevraagd aan de school. Korrespondentie adres: Postbus 656, 2300 AR Leiden. Telefoon 071-769323. Toelatingseisen: 16 jaar oud zijn en nog geen 21 jaar. Een mavo 4 diploma of een L.B.O. diploma met 2 vakken op C-niveau. DINSDAG 25 JANUARI A.S. van 14.00-16.00 uur en 19.00-21.00 uur Rapenburg 23. 2311 GE Leiden Deze scholengemeenschap verzorgt: MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS KV/JV: Kinderverzorging/Jeugdverzorging, een opleiding voor die genen, die willen werken met jeugdigen; nu met ingebouwd de Opleiding Pedagogisch Medewerker BEROEPS BEGELEIDEND ONDERWIJS VA Verzorgingsassistent(e), een opleiding voor een baan tussen bejaarden, zieken of gehandicapten. VOK Vak Opleidingen Kappen, deze leiden op voor het diploma Primaire Opl. Damesvak Primaire Opl. Herenvak Voortgezette Opl. Damesvak Voortgezette Opl. Kapster-Beautynette ONDERWIJS AAN VOLWASSENEN OPEN SCHOOL - AVONDCURSUSSEN Op dinsdag 25 januari a.s. zijn leerkrachten en leerlingen aanwezig voor uitgebreide en persoonlijke voorlichting en toelichting. Als u eerst nadere informatie wilt, dan kunt u tijdens de schooluren bellen: 071-125720. LANGE KLEIWEG 4 - TELEFOON 070-90.78.39 Afdelingen: BEDRIJFSKUNDE WERKTUIGBOUWKUNDE Aanstaande studenten kunnen zich telefonisch opgeven (070-90.78.39). Zij krijgen per omgaande een aanmeldingsformulieren de nodige gegevens thuis gestuurd. Nadere telefonische informatie wordt gaarne verstrekt. HANDELSSCHOLEN Leidsedreef 4, 2352 BA Leiderdorp Telefoon 071-899342 RIJNLANDS INSTITUUT VOOR ONDERNEMERSONDERWIJS Geeft onderwijs voor uw zoon of dochter die later in de handel wil. L.D.S. na de basisschool, duur 4 jaar; M.D.S. na L.D.S. of Mavo-4 duur 3 jaar; na Havo, duur 2 jaar. Prospectussen en aanmeldingsfonnulieren zijn verkrijgbaar bij de höotden der schoten, de schootdekanen en bij het R.I.O. DE NIEUWE VAART scholengemeenschap lavo, leao, Ihno en ih LAGERE AGRARISCHE SCHOOL Lange Voort 70 - 2341 KD Oegstgeest De school heeft een duur van 4 jaar, waarvan de eerste twee jaar een brugperiode zijn. De school geeft mede een voorbereiding op het Middelbaar Onderwijs. Aan de school zijn verbonden: I Opleidingen In de vakrichtingen 1. Aanleg/onderhoud van tuinen 2. Bloementeelt/Bloemschikken-binden 3. Technologie 4. Dierverzorging Vakschool/leerlingstelsel Aanleg en onderhoud van tuinen (1 dag per week) Opleiding tot het diploma Vakbekwaam Hovenier III Individueel Landbouw-Onderwljs (A/O-Bloementeelt) IV Leerllngstelsel/Ass.opleldlngen (1 dag per week) Opleiding in de sektoren: Bloementeelt en Tuinonderhoud V De school is aangesloten bij het Agrarisch cursuscomité Bloembollenstreek, van waaruit allerlei cursussen georganiseerd worden. Inlichtingen bij de direkteur van de school, de heer M. G. Kneppers. Dinsdag 1 februari houden wij Open Huis. Op ieder tijdstip tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u bij ons terecht. Wij denken u dan het één en ander over ons onderwijs te vertellen en te laten zien. Christelijke Technische School "KATWIJK" School voor technisch- en individueel technisch onderwijs - Direkteur J. van 't Veld Louise de Colignylaan 2 2220 AA Katwijk ZH. Postbus 48. Tel. 01718-13128. De eerste twee leeijaren volgen alle leerlingen dezelfde lessen, welke af deling ze later ook zullen kiezen. Voor de leerlingen met voldoende aanleg bestaat de mogelijkheid meer theoretisch onderwijs te vol gen als voorbereiding op de M.T.S. of andere vormen van middelbaar beroepsonderwijs. 4-JARIGE OPLEIDING op A, B en C-niveau - BOUWTECHNIEK TIMMEREN - BOUWTECHNIEK SCHILDEREN - INSTALLATIETECHNIEK* (Cv- en koeltechniek, sanitaire-, proces- en installatietechniek) - MECHANISCHE TECHNIEK (metaalbewerken, lassen) - ELEKTROTECHNIEK enige afdeling voor de regio Leiden/Katwijk Aanmelding: via de hoofden der lagere scholen of bij de administratie, elke schooldag van 9-11.30 en van 14-16.30 uur. Bent u geïnteresseerd in één van deze opleidingen, bezoek dan onze IN FORMATIE-LESSEN op:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 20