Geen cent extra voor de Sjelter Le/ase agenda Haaswijk wordt geen 1200 maar 1800 woningen groot Winkeliers en bewoners "Jerusalem" botsen Inkomen raadslid wederom bevroren kn if Oncler druk economische situatie OEGSTGEEST De overeen komst tussen de gemeente Oegstgeest en het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten om nieuwbouwwijk Haaswijk 50 proeent groter te maken dan oorspronkelijk gepland, wordt morgenmiddag officieel onder tekend. De uitbreiding bete kent dat de huidige plannen voor de nieuwe woonwijk in noordelijke en oostelijke rich ting wordt uitgebreid. Een en ander heeft tot gevolg dat er in plaats van rond 1200 wo ningen nu ongeveer 1800 wo ningen in de Morsebelpolder zullen verrijzen. De eerste on derhandelingen over de nieu we overeenkomst dateren van 1981. De aanpassing van het plan was noodzakelijk gewor den als gevolg van de veran derde economische situatie. Bii de besprekingen werd al snel duidelijk dat alleen uit breiding van de bouwactiviteit een economisch goed uitvoer baar plan zou opleveren, zo stelt de gemeente Oegstgeest in een toelichting. Zij voegt eraan toe dat het nieu we totaalgebied ook planolo gisch een logischer geheel vormt waardoor de ontwikke lingskosten lager uitkomen. Voor het gehele gebied zal nu een structuurschets worden opgesteld waarin wordt vast gelegd waar precies woningen, wegen, sloten en groenvoorzie ningen worden aangelegd. In de morgen te tekenen over eenkomst zijn tevens afspra ken gemaakt over de verdeling van de bouwkosten van de Van Eysingabrug, het toekomstige rioolgemaal en de aanlegkos- ten van de Haaswijklaan. Bo vendien is "grofweg" vastge steld welke woningen en hoe veel per categorie, goedkope-, dure- en huurwoningen, er worden gebouwd. Deze verde ling wordt definitief geregeld in het nog op te stellen volks- huisvestin gsplan De gemeenteraad van Oegst geest heeft vorig jaar de nieu we overeenkomst al goedge keurd en Provinciale Staten hebben er nu ook hun goed keuring aan gegeven. De zopas bekend gemaakte toe wijzing van zogenaamde wo ningcontingenten temperen de vreugde over de nieuwe over eenkomst echter enigszins, stelt de gemeente Oegstgeest. Zoals bekend heeft de gemeen te voor 1983 geen toestemming gekregen om woningwetwo ningen te bouwen. College van Ben W geeft geen krimp LEIDERDORP - De stichting jeugdwerk Leiderdorp (Sjelter) ontvangt in 1983 nog geen één procent minder aan gemeentelijke subsidie dan over 1982 terwijl de behoefte aan subsidie van deze instelling ten opzichte van 1981 met 19 procent is gestegen. Mede daarom ziet het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente geen reden om nog eens extra 14.000 gulden als loon vooreen jongerenwerker uit te trekken. Het gebouw van de stichting voor jeugd- en jongerenwerk "Sjelter" in Leiderdorp. Zoals het e zal de stichting flink op personeelskosten moeten beknibbelen. Dit zegt het college in een voorstel aan de gemeenteraad waarin het sociaal-cultureel programma voor 1983 wordt vastgesteld. Met name de 14.000 gulden voor 10 uur extra jongerenwerk subsi dieert Leiderdorp niet omdat het ministerie dat vroeger evenmin heeft gedaan. "Sjelter heeft er enkele jaren geleden zelf voor ge kozen die kosten op zich te ne men en te betalen uit de eigen middelen", aldus het dagelijks bestuur van Leiderdorp. Het bestuur van de stichting jeugd werk Leiderdorp is daarom ook op het hart gedrukt om werk te maken van het gemeentelijke voornemen dat in het sociaal-cul tureel werk de prioriteit bij het vrijwilligerswerk ligt. "Sjelter moet meer vrijwilligers bij zijn Onenigheid over al of niet autoluw maken Wassenaarse wijk activiteiten inschakelen", zo stelt het college, dat er daarbij vanuit gaat dat de beroepskrachten er in eerste instantie zijn om die vrijwilligers te ondersteunen. "Pas wanneer blijkt dat na serieuze pogingen hiertoe, Sjelter tóch niet op een verantwoorde manier kan werken, zullen wij verande ring van ons beleid nog eens overwegen", aldus burgemeester en wethouders. WASSENAAR - Het plotseling en onverwacht plaatsen van paaltjes en hekken aan de westelijke kant van de Wassenaarse wijk Jerusalem heeft in die buurt een rel veroorzaakt. De afwijzende reacties op deze maatre gel zijn zó veelvuldig dat men over elkaar heen struikelt in het uiten van kritiek. De afsluiting aan de Van Limburg Stirumstraat met de kreet: "Wij willen niet ii die palen". Op de achtergrond de winkels die ook getroffen zouden worden door e kant van de wijk "Jerusalem". •en ghetto wonen. Weg met i totale afsluiting aan één Stad en rand "Wat nu is gebeurd, daarin is nie mand gekend. Het is zón besluit dat de burgemeester al theedrin kend met zijn echtgenote op een achternamiddag heeft genomen', aldus J. Haasnoot, contactper soon van de middenstanders in de wijk. De andere partijen zijn dezelfde mening toegedaan maar dat maakt de sfeer in de wijk er niet beter op. Al ongeveer anderhalf jaar is het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar bezig met overleg om verkeersmaatre gelen in de wijk Jerusalem te ne men. De straten van deze wijk zouden overbelast zijn door sluipverkeer en voorbijsnellend en parkerend winkelpubliek dat via de oostkant van de wijk het winkelcentrum bezoekt. De ge volgen van deze verkeersdruk zijn duidelijk. "Het gaat ons om de veiligheid van onze kinderen, zeker nu de wijk aan het verjon gen is", aldus Van der Starre, voorzitter van de wijkvereniging in oprichting. Bedreiging De winkeliers zijn echter fel ge kant tegen verkeersbelemmerin- gen in het gebied omdat zij daar in een bedreiging van hun brood winning zien. Het ook voor de ondernemers plotselinge proef- afsluiten van de wijk Jerusalem aan de kant van de Van Hogen- dorpstraat is deze groep dan ook in het verkeerde keelgat gescho ten. "Drie maanden afsluiten is voldoende om onherstelbare schade aan het winkelgebied te te brengen", stellen de winke liers in een brief aan de gemeen teraad. "Zo is het een grote puin hoop", aldus een van de winke liers. Wat de ondernemers vooral steekt is dat er geen goed vooroverleg is geweest. "Men heeft op het ge- LEIDEN - Een 22-jarige man uit Leiden is in de nacht van vrijdag op zaterdag door de politie op he terdaad betrapt bij een inbraak in buurthuis Op Eigen Wieken in de Merenwijk. Hij was binnen gekomen door een ruit in te slaan. LEIDEN - Een 86-jarige Leide- naar is zondagmiddag bij een keukenbrand bedwelmd geraakt door de rook. Hij werd overge bracht naar het Academisch Zie kenhuis. De brand in zijn woning aan het Levendaal was ontstaan doordat een petroleumstel om viel. meentehuis de oren laten hangen naar de wijkvereniging", vindt Haasnoot. Ook Van der Starre betreurt dat er niet van tevoren is gepraat, evenmin met de buurt vereniging. "Ik heb in een brief gevraagd om overleg met alle partijen. Ik kreeg echter van voorlichter Versluys van de ge meente te horen dat de burge meester al had besloten om de wijk af te sluiten. Dan vind ik dat de gemeente beleids- en coördi- natiefouten heeft gemaakt". Sfeer om te snijden Het blijkt dat de wijkvereniging al leen in het beginstadium van de discussie heeft gevraagd om to tale afsluiting. Toen die werd af gewezen werd gedacht aan snel- heidsbeperkende middelen om de buurt veiliger te maken. Een gevolg van het nu gevoerde improvisatiebeleid is dat de sfeer in de buurt om te snijden is. Een reeks incidenten heeft al plaats gevonden. Zo lieten enige onder nemers hun bestelauto's voor de deuren van woningen plaatsen. Ook werd een buurtbewoner die voorstander van de afsluiting is onlangs in een winkel op zijn nummer gezet. Een mysterieus briefje dat vorige week huis aan huis is verspreid, voegde het nodige aan de gela den sfeer toe. Hierin werd opge roepen naar een PvdA-vergade- ring te komen. Wethouder Greep (PvdA): "het is ons onbekend wie hierachter steekt". Toen ech ter tevens enige winkeliers aan de opfoep gehoor gaven bleken zij by de ingang van de vergader plaats door de politie te worden opgewacht. Ondernemer Haas noot: "Wethouder greep heeft ons in de gang te woord gestaan alsof we een stelletje boeven zijn". Ghetto Vrijdagnacht werden twee van de vier paaltjes aan de Van Hogen- dorpstraat door onbekenden ver wijderd. De volgende dag hing er aan een van de hekken bij de Van Limburg Stirumstraat een papier met als opschrift: "Wij willen niet in een ghetto wonen. Weg met die palen!" Voorlichter Kan van de gemeeote Wassenaar wijst de beschuldi gingen als zou er geen voorover leg over de getroffen maatregel zijn geweest van de hand. "Er wordt al jarenlang in alerlei over legorganen over gepraat en nu is deze maatregel er als proefoplos- sing uitgekomen", zo zegt hij. LEIDERDORP - De gemeente raadsleden van Leiderdorp gaan Öoor met het bevriezen van hurf eigen inkomen uit hun raadslid maatschap. Het college van bur gemeester en wethouders stelt namelijk voor om in 1983 "slechts" 85 procent uit te keren van wat de minister als maxi mumvergoeding aan de raadsle den heeft vastgesteld. Voor 1982 was dat 90 procent. Maar omdat de bedragen door de mi nister weer zijn verhoogd en Lei derdorp wat betreft de vergoe ding aan de raadsleden aan de bevriezingsgedachte wil vast houden, moet nu terug naar 85 procent, stelt het college. Een en ander betekent dat de raadsleden voor dit jaar kunnen rekenen op een vergoeding voor hun werk van 7.042,25 gulden. In 1982 was dat nog 7.053.30. Aan de tegemoetkoming in de kos ten die raadsleden voor hun werkzaamheden moeten maken wordt niet geknabbeld. Deze Het nieuwe totaalbeeld van nieux aan het oorspronkelijke plan to blijft 100 procent van het door de minister vastgesteld maximum, namelijk 1.517 gulden. Die on kostenvergoeding was in 1982 1.446 gulden. De vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen aan zoge noemde burgerleden gaat ten op zichte van verleden jaar met een stuiver omhoog tot 80,80 gulden. Tentoonstelling Mieke Guldenaar en Henk de Bruyn exposeren respectieve lijk acryiverfschilderijen en penseeltekeningen van 20 ja nuari tot 23 februari in de Mu- zenhof in Leiderdorp. Wim Boer zal de tentoonstelling zondag 23 januari officieel openen. De streekmuziekschool Rijnak koord zorgt dan voor de muzi kale omlijsting. Geen argumenten De gemeente neemt het voorts niet dat Sjelter zonder daarvoor argu menten te leveren inkomsten die nog in 1982 op de begroting ston den, voor dit jaar hierop niet meer voorkomen. Voor 1982 had Sjelter bijvoorbeeld een bedrag van 7.000 gulden geraamd als in komsten uit acties. "Maar elke gesubsidieerde instelling moet moeite doen om zover dat in haar vermogen ligt extra inkomsten te verwerven. Ook voor Sjelter moet dit tot op zekere hoogte mogelijk zijn", aldus B en W. Evenmin is de gemeente het ee/is met Sjelter om de inkom sten uit de bar voor dit jaar op 6.000 lager te stellen. De gemeente onderkent wel het feit dat als gevolg van de huidige voorstellen Sjelter zal moeten in teren op het eigen vermogen, dat momenteel een ton bedraagt. Over deze problematiek zal de gemeente echter met de stich ting gaan praten. "Maar het ver leggen van de verantwoordelijk heid naar de gemeente is déérom niet terecht omdat de problemen die kunen ontstaan in de eerste plaats het gevolg zijn van beslis singen die Sjelter in het verleden zélf heeft genomen. In het bij zonder de tien uur extra voor een jongerenwerker die thans in een tijd van bezuinigingen niet meer betaald kunnen worden", aldus B en W van Leiderdorp. Volksdansen Het volksmuziekorkest BOR zal vrijdag 21 januari zijn mede werking verlenen tijdens de volksdansinstuif in Muzenhof. Iedereen is er welkom om aan de internationale volksdansen mee te doen of er als toeschou wer van te genieten. Van 19.00 tot 20.00 uur evenwel is de ruim te er alleen voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Na 20.15 uur komen de ouderen aan de beurt. Toneel Leerlingen en docenten van het Rijnlands Lyceum in Wassenaar zetten 7, 8 en 10 februari het stuk "Het spel der vergissin- MAANDAG Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19. ma. t9m vr. van 10-12 uur. tel. 122000 Vereniging Ouders van Drugsverslaaf den - Lange Mare 45. 20 uur. tel. 130547. Buurtwinkel. Haarlemmerstraat 73b - spreekuur Comité Gasprijsverhoging NEE, dinsdag 10-11 uur Architektenwinkel, Oude Vest 163 - Kosteloos advies, 17-18 uur. Stats jongerencentrum. Haarlemmer straat 73 - klachtenspreekuur voor bui tenlandse jongeren, 19-21 uur. Bevrijdingskerk - contactmiddag voor ouderen en belangstellenden, 14.30 uur. Inl. tel. 764006, voor wie niet op eigen gelegenheid kan komen. Pieterskerkchoorsteeg 15 - Club- en buurthuis In de Vroolijcke Arke en de Werklozen Belangen Vereniging, re- creatiesoos voor mensen in de WW. RW of WAO. di. 14-16.30 uur. inf. tel. 123271. Stadhuis - gemeenteraad 19.30 uur. Kykhuis, Vrouwenkerkkoorstraat 17 - Subway Riders van de Godard van de underground Amos Poe, 20 en 22.15 Leiderdorp, raadhuis - commissie be stuurszaken, 20 uur. Voorschoten, Ambachtshuis - functio nele commissie Welzijn, 20 uur. Wassenaar, raadhuis - gemeenteraad 19.30 uur Leiderdorp. Sjelter, Heemraadlaan - avond met PSP-Tweede Kamerlid And- rée van Es, 20.30 uur. APOTHEKEN De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van vr. 14 jan. tot 21 jan. door: Haven Apotheek, Haven 18, tel. 120085; Apotheek Noord Hofland, Thorbecke- weg 3. Voorschoten, tel. 762877. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp - Zoeterwoude Rd. - Kruis- gebouw, Berkenkade 7. tel. 410131, spreekuur ma. t/m do. van 13-14 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten Gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. Inbrekers in Wassenaar betrapt WASSENAAR - Twee Hage naars (22) zijn vrijdagavond op heterdaad betrapt bij een inbraak in een woning aan de Wassenaarse Van Zuylen van Nijeveltstraat. De politie kreeg om kwart voor tien een melding binnen dat er werd ingebroken. Het huis werd omsingeld en de dieven zaten in de val. Een vluchtpo ging via de brandgang werd verijdeld. Bij de fouillering haalde de po litie uit de zakken van één van de Hagenaars een partij sieraden. Nader onderzoek leverde ook nog plastic tasjes met een flinke hoeveelheid geld op die de inbrekers had den achtergelaten in de brandgang. Via een keukenraampje waren de Hagenaars het pand bin nengekomen. De kruising Langstraat/Kerk- straat/Van Hogendorpstraat moet officieel een woonerf wor den. Dit vindt het Wassenaarse college van burgemeester en wethouders. Men stelt dat het pleintje geen "normale" rijweg is en dat dit al duidelijk uit de be strating en het ontbreken van trottoirs blijkt. Formeel echter gelden nog alle re gels, welke eveneens van toepas sing zijn op andere wegen. Om mensen, die het winkelend pu bliek toch hinderen, voor hun verkeersgedrag te kunnen be straffen is het nodig een woonerf te stichtem Het college meent dat hierdoor het doorgaande verkeer "weinig of niets" in de weg wordt gelegd. De regel wordt dan: auto's mo gen voetgangers niet hinderen en andersom mogen de voetgan gers ook niet auto's tegenhouden of onnodig belemmeren. gen" van William Shakespeare op de planken van de aula van de school. Het stuk wordt in een Nederlandse vertaling gespeeld en staat onder regie van M. Na- les, docente Nederlands aan de ze school. De voorstellingen be ginnen om 20.00 uur. Huisvrouw Het vrouwentrefpunt Aletta in Oegstgeest organiseert 20 ja nuari een thema-avond over de waarde van de huisvrouw, inge leid door de film "De dubbele dag". Het geheel speelt zich af in ge bouw Taberna, Julianalaan 1, Oegstgeest en begint om 20.30 uur. P C Rosier (radio, televisie, kunst) S. J. de Groot (geestelijk leven) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. in: Bonn, Brussel, Londen, Parijs, Washington, Cairo, Rome, Madrid, Mexico Redactie stad en randgemeenten tel. 071-144941, tst. 219 OPGERICHT 1 MAART 1860 LEIDSCH £L DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B.V Post uitsluitend Postbus 54. 2300 AB LEIDEN LEIDEN Telefoon: 071-144941 Geen krant ontvangen: tel. 071-123143 tussen 18 00-19.30 uur (nabezorging na 19.30 uur); Bij automatische overschrijving geen administratie- en incassokosten. Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 tn.v. Damiate HokJtng BV te Haarlem. Kwartaalabonnement 61,25 Per post t 83,60 Maandabonnement 20,59 (machtiging per incassogiro) Directie: G. Koopman Adj.dir.: N. Quakernaat Commentaren: R. D. Paauw, W F J Wirtt en A. A. van Brussel Alg. redactiechef: A van Leeuwen Plv. Alg. redactiechef: J. M J Post Rubriekchefs J. Kroon (stad) B.W.T. Jungman (plv) H.I.J. Veldhuizen (regio) H. v.d. Post (plv) W F J Wirtz (binTbuit./ec J. Ruygrok-Hoogeveen (plv) P. J. de Tombe (sport) A. van Kaam (plv)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 2