c c Alpheuse Kasteel roept Solution vijf maal terug Veel talent bij Nationaal Ballet 3 c 3 J Tijdens afscheidstournee ï)udC)jieuius MAANDAG 17 JANUARI 1983 ALPHEN AAN DEN RIJN - In die betrekkelijk korte pe riode dat hij zich gitarist van Solution mag noemen, had hij al flink wat meegemaakt. "Maar dit? Dit is uniek en ik geloof dat de rest van de band zoiets ook nog nooit heeft meegemaakt". Harry Hardholt blikte naar zijn vier collega's die bevestigend knikten. Ook zij konden zich niet herinneren ooit vijf keer door een laaiend enthousiast publiek te zijn teruggeroe pen. Dat gebeurde zaterdag avond in het goed gevulde Alphense Kasteel dus wel. Voor de eerste en tegelijk de allerlaatste keer... De inspiratiebron mag dan op gedroogd heten, plezier in het spelen hebben de Solu- tion-muzikanten nog immer. Na zo'n vijftien jaar hebben Willem Ennes en Tom Barla- ge, de Solution-leden van het eerste uur, besloten om hun geesteskind af te stoten. De heren hebben het te druk ge kregen met hun producers- activiteiten, zo luidt een tweede verklaring voor het opheffen van Solution. De van oorsprong Groningse band is op dit moment overal in het land afscheid aan het nemen van de trouwe aan hangers. In het kader van de ze afscheidstournee, die op zondag 27 februari in Paradi- so eindigt, werd dit weekein de Alphen aangedaan. Het 'afscheidsrepertoire' bleek uitgebalanceerd in elkaar te steken. De langere, van de el pees "Cordon Bleu" en "Ful ly Interlocking" geplukte jazz-achtige stukken, werden afgewisseld mei kraciiuge rock en zelfs swingende funk. De vele 'Kasteel-gas ten', toch hoofdzakelijk tie ners en niet zozeer twintigers die nog prettige herinnerin gen bewaren uit de tijd dat Solution schoolfeesten deed, reageerden er uitermate en thousiast op. Doodzonde alleen dat zij zich als regelrechte popcultuur barbaren gedroegen door de schitterende ballade "IOC' words" met luid geklets en geschreeuw ruw te verstoren. Gelukkig gebeurde dat niet tij dens "Empty Faces". Door de prachtige tweestemmige zang van bassist/zanger Guus Willemse en saxofonist Tom Barlage groeide deze uitste kende Solution-compositie uit tot een van de vele muzi kale hoogtepunten van het optreden. Andere hoogte punten werden bereikt op die momenten dat Barlage zijn blaasinstrument aan zijn lip pen zette, drummer Hans Wa terman z'n snelheid aan wendde en Willem Ennes alle registers van zijn orgel open trok. Dat een aantal nummers the matisch op hetzelfde uit draaien, kon zelfs niet eens als hinderlijk of irritant wor den ervaren, louter omdat wat geboden werd van uit zonderlijke kwaliteit was. En dat kwaliteit in de pop (soms) nog wel degelijk wordt ge waardeerd, bleek uit de vijf toegiften die het vijftal af dwong. Wat Alphen betreft, waren het helaas ook de vijf allerlaatste toegiften. JAAP VISSER AMSTERDAM - Auteur Kester Freriks toont trots de Lucy B. en C.W van der Hoogtprijs 1982, die hem zaterdag werd uitgereikt voor zijn boek Hölderlins Toren. De prijs wordt jaarlijks door de Maatschappij der Ne derlandse Letterkunde uitgereikt als aanmoediging voor de schone lette- AMSTELVEEN - In het Cultureel Centrum van Amstelveen ging vrijdagavond "Jonge sterren van de dans" in première In dit pro gramma worden hoogtepunten uit het romantisch-klassieke bal letrepertoire vertolkt door jonge dansers van het Nationaal Ballet Een danscarrière wordt meestal beëindigd als een danser de veer tig nadert, dus eigenlijk zijn alle dansers jonge sterren Maar bij een hiërarchisch opgebouwd ge zelschap als het Nationaal Ballet worden dansers pas na vele jaren rijp geacht voor het echte grote werk de belangrijke rollen in de grote klassieke of moderne bal letten. De meeste solisten bij het Nationale Ballet zijn naar dans maatstaven gerekend niet meer zo erg jong. Het jongc-storr.-n programma moet dan ook als een diepte-investering worden ge zien. Veelbelovende jonge dan sers krijgen de kans ervaring op te doen met de loodzware hoofd rollen uit het klassieke ballet, een ervaring die later voor het gezelschap zijn vruchten af zal werpen. In de voorstelling staan dan ook de dansers centraal, en niet de bal letten. Dat strookt helemaal met het karakter van het negentiende eeuwse ballet, waarbij de virtuo siteit van de danser belangrijker werd geacht dan de inhoud van de dans. Gelet op de technische prestaties, behoeft het Nationale Ballet zich geen zorgen te maken voor de toekomst. De dansers grepen de ze kans om hun kunnen te etale ren met veel geestdrift aan. Een technisch hoogtepunt was de pas LEIDEN - Waarschijnlijk zijn er net zoveel richtingen in het ver schijnsel 'kindertheater' als er kindertheatergroepen bestaan. Ze laten zich onderling dan ook uiterst moeilijk vergelijken. 'Me vrouw Smit', de Poppenkeet, Cor v.d.Plas, Ploeg, Jozef v.d. Berg en Klef. Het zijn even zove le voorbeelden van strikt-per- soonlijke interpretaties van kin dertheater. 'Klef uit Leiden was gistermiddag in het LAK-theater met de pre mière van 'Wie ben jij?' dat in fei te een logisch vervolg vormt op 'de Apollostraat'. Leontien (José Uytendaal) en Toon (Hans Stoop) waren weer de centrale fi guren in de hele ontwikkeling, ditmaal met Jan Telders als Je roen, een jongen die (zoals waar schijnlijk zoveel kinderen) erg verdrietig is omdat z'n ouders uit elkaar zijn gegaan. Het door Jan 'Klef boeit kinderen in afgeladen LAK Telders geschreven verhaal wijkt qua opbouw eigenlijk niet zo erg veel af van 'Apollostraat'. Het enige verschil is dat ditmaal de problemen van het kind veel meer centraal stonden. Ging het in het vorige stuk veel meer over kinderen, die geen ruimte had den om te spelen, nu ging het veel meer om het verdriet van één kind. Natuurlijk waren er ook ditmaal weer de poppen (Mevrouw van Bakel met haar opvallend herkenbaar Leids ac cent) en Hans Stoop als me vrouw Koch. Ditmaal had me de deux uit Don (^uichotte In houdelijk is dat ballet een drake rig kitschstuk. maar Mikke Nis- sinen en vooral Caroline Iura maakten er een perfecte show van beheersing en souplesse van. Voor het sterrendom is echter naast technische meesterschap ook uitstraling nodig De "jonge sterren" leken vaak teveel ge richt op de dans om nog op de podiumpresentatie te kunnen letten. Vooral Coleen Davis was een uitzondering. Zij paarde in "Giselle" en "The sleeping beau ty" een aan het aardse ontstegen vertolking aan een mooie tech niek. Dat laatste ballet bevatte een ongewild grappig voorval; Een minaar overhandigde de prinses een roos Op dat moment brak de bloem af. zodat de prin ses met een verheven glimlach een kaal steeltje in ontvangst moest nemen. Vooral in de mo dern klassieke werken als "Ro meo en Julia". "Melodie" en "Midzomernachtsdroom" kwam de geringe podiumervaring tot uidrukking. Deze balletten ken nen meer trage momenten, de nadruk is verschoven van virtuo siteit naar dramatiek. Dan ko men de jonge dansers inhoud te kort om zo'n gepassioneerde rol tot leven te brengen. Het jonge sterren-programma maakt in elk geval duidelijk, dat het Nationale Ballet veel jong ta lent in zich bergt, wat staat te dringen om een topplaats in het balletfirmament in te nemen. ARIEJAN KORTEWEG vrouw Van Bakel (José Uyten daal) zelfs een onverwacht we zenlijke inbreng. Niet geheel ten onrechte heeft de kindertheater- groep 'Klef weer gebruik ge maakt van de entourage van de 'Apollostraat'. In die opbouw was tenslotte heel veel tijd, geld en energie gaan zitten. Boven dien was het ondewerp: nog niet volledig 'uitgemolken'. Maar de groep zal er niet verstandig aan doen voor het in voorbereiding zijnde kindertheaterstuk 'O ja joh', waarvan de première in ok tober van dit jaar gepland is. niet weer de Apollostraat als locatie te gebruiken. Bij de beoordeling van een kindertheater is, mijns inziens, het enige criterium of de kinderen zich geamuseerd heb ben. En dat hebben ze. Een uur lang, zonder pauze, in een afgela den LAK-theater. BERT KOEKEBAKKER "Gijsbreght terug naar Amsterdam" DEN HAAG (ANPI - Hu Tweede-Kamerlid Keja (WD) meent, dat opvoerin gen van het treurspel Gijs breght van Aemstel van Joost van den Vondel in de Amsterdamse Stadsschouw burg moeten plaats vinden. Hij zegt dat in schriftelijke vragen aan minister Brink man (cultuur). In de vragen klinkt kritiek door op de houding van de directie van de schouwburg, die, aldus de vragen, de opvatting heeft dat alles wat maar naar tra ditie ruikt dient te worden geweerd. De laatste voor stelling van het "eeuwenou de cultuurgoed" vond dit jaar niet plaats in Amster dam, maar in Haarlem. Oppervlakkige beschouwing werk Paul van Ostaijen LEIDEN - Er zijn twee manie ren om "Werkbezoek', dat za terdagavond in het LAK- theater werd gebracht, te be naderen Aan de ene kant lykt hbt de glorieuze over winning van de volstrekte onvoorspelbare waanzin Aan de andere kant draagt het elementen in zich van 'de meest evenwichtige benade ring van op zich onnavolgba re symbolieken' Wat immers hadden Ton Lutgennk en Tom Pom pert zich ten doel gesteld? Ze wilden een voor stelling maken rondom het leven en de werken van de in 1986 in Antwerpen geboren dichter en schrijver Paul van Ostaijen. Als leidraad zouden dan dienen de tekstaanrei- kingen van Kurt Schwitters, H.N. Werkman en Seuphor Met dit voornemen stelden Ton Lutgennk en Tom Pompert Zich bijkans voor een onmo gelijke opgave. Hoe immers is het mogelijk de veelzijdige activiteiten van deze meest tot de verbeelding sprekende Vlaamse expressionist in een één uur durende voorstelling te vangen? Kon er zaterdag avond mèèr gedaan worden dan voorzichtig verkennen snuffelen aan zijn experi mentele lyriek en zijn door het dadaïsme ingegeven ver svormen? Is het überhaupt mogelijk de experimentele levenslyriek van dichter/ schrijver/essayist in een to neelvorm te gieten Ook werd nauwelijks stilgestaan by de invloed van Paul van Ostayen op de latere genera tie ambitieuze Vlaamse dich ters. Toch zou ik de voorstel ling van afgelopen zaterdag avond. met een glaasje wijn ingeluid en al afgelopen voor het glas volledig was gele digd. niet teleurstellend wil len noemen. Verder dan de overigens voortreffelijke aan tekeningen van de gcrenom- meeerde Van Ostayen-ken- ner Gernt Borgers (die overi gens ook een sfeervolle inlei ding schreef bij Music-Hall) kwam het duo Lutgennk/ Pompert niet. Maar overal sij pelden de goede bedoelingen door de voorstelling als water door een te nat gemaakte spons En dat is ook heel wat waard. BERT KOEKEBAKKER Leidse bioscopen LUXOR (121239): "Annie", da. 14.30, 21,30 uur' zo 14 0°- 16-30> 19-00 LIDO 1 (124130): "ET", 14.30, 19.00 en 21.30 uur, zo. ook 16.45 uur, al. LIDO 2: "De boezemvriend", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45 uur, al. LIDO 3: "Poltergeist", da. 19.00 en 21.15 uur, do., vr., ma. en di. ook 14.30 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Het geheim Nimh", za., zo. en woe. 14.30 uur, z 16.45 uur. LIDO 4: "The sword and the da. 14.30, 19.00 en 21.15 uu 16.45 uur, 12 jr. STUDIO (133210): "Raiders of the lost ark", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45 uur, 12 jr. 19.00 en 21.15 t REX (125414): "Huis-aan-huis-sex", da. 14.30. 19.00 en 21.15 uur, 16 jr Bioscopen Bioscopen Alphen (Voor reserveringen 01720-20800) EURO 1: "De boezemvriend", da. 13.30, 18.45 en 21.00 uur, zo. ook 16.15 uur, ai. Nachtvoorstelling: "Ashanti", za. 24.00 uur. 16 jr. EURO 2: "E.T.", da. 13.30,18.30 en 21.15 uur, zo. ook 16.00 uur, al.. Nachtvoorstelling: "Zes Zweedse meis jes op Ibiza", za. 24.00 uur, 18 jr. EURO 3: "Hot bubblegum maagd", da. 18.45 en 21.00 uur, do., vr., ma. en di. ook 13.30 uur. zo.16.00,18.45 en 21.00 uur. 12 jr. za. ook 24.00 uur. 16 jr. Kindermatinee: "De Pietje Bel", za., zo. en woe. 13.30 uur. EURO 4: "Summer lovers", da. 13.30, 18.45 en 21.15 uur. zo. ook 16.15 uur. al., za. ook 24.00 uur, 16 jr. Bioscoop Voorschoten (Voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY: "Conan, koning der bar- Bioscopen Katwijk (Voor reserveringen 01718-74075) CITY 1: "De boezemvriend", do. 14.45, 20.00 uur, vr., za. en zo. 14.45, 19.00 en 21.15 uur. ma. en di. 20.00 14.45 en 20.00 uur. al. CITY 2: "From here to eternity", zelfde tijden als City 1, al. CITY 3: "The Road Warrior", zelfde tij den als City 1, 16 jr. CITY 4: "The dragon dies hard", do. 14.45 en 20.00 uur, vr. 14.45, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. CITY 4 "Missing", za. 19.00 en 21.15 uur. zo.14.45, 19.00 en 21.15 uur. ma., di. en woe. 20.00, 16 jr. Kindermatinee: "Billy Turf, haantje de LEIDEN Ars Studio, Pieterskerkgracht 9, aqua rellen en tekeningen Victor Bouter, 15/1 tot 30/1, dag. 14-17; ma. t/m do. 9-12 en 19-21.30. Galerie Denise Stephan, Bakkersteeg 18. landschapstekeningen Rein Dool, 16/1 tot 21/2, vrijd., zat. en zond. 13.30- 17.30. Rijksmuseum van Geologie en Minera logie, Hoogl. Kerkgracht 17, 'Energie uit eigen bodem', t/m 4 augustus, ma. t/m vrij. 10-17; zo. 14-17. Museum Boerhaave, Steenstraat la, ten toonstelling over Antoni van Leeuwen hoek, tot 1/5, ma. t/m za. 10-16; zo. 13-16. Foyer LAK, Levendaal 150, zeefdruk ken Marian Plug/Academiegebouw, Ra penburg 73, etsen Philip Wiesman, 14/1 tot 28/2, ma. t/m vrij. 9-17. Fenix, Botermarkt 26, kleuretsen Sonja Haas, tot 17/1, di., woe., vr. 10-19; do. 10- 21.30; zat. 7.30-18; zo. 11-17. De Lakenhal, Oude Singel, winterland schappen/schaatsen, t/m 13 maart, di. V m zat. 10-17; zond. 13-17; ma. gesloten. Rijksmuseum van Oudheden, Rapen burg 28, 'Papyrus, van bies tot boekrol', t/m 4/4; 'Beelden van Behnasa' t/m 28/3, di. t/m za. 13-17; zo. 14-17 Exposities De Oude Rijn, Stille Mare 4, beeldhouw werk Joop van Kralingen; litho's en olieverf van Jan Rotteveel, t/m 24/2, dag. 10-18; zo. 11-18. Stelling. Lange Mare 65, schilderijen Jan Kolling, t/m 20/1, di. t/m za. 12-17. LEIDERDORP Gemeentehuis, Statendaalder 1, teke ningen, beelden, hout en keramiek van Cees Peltenburg, Hans Bos, Arie Ande- weg, tot 17/2, ma. t/m vrij. 8-17; do. ook Marja v.d. Zee, t/m 18/1, ma. t/m vrij. 14- 22 en za. 9-14 uur. Leythenrode, Hoogmadeseweg 55, ex positie ver. van amateurs beeldende kunsten 'Lucas van Leyden', tot 21/1, dag. 10-20. KATWIJK Baalbergen, Ambachtsweg 19, kleuret sen Ab Steenvoorden, sculpturen Jan Treffers, t/m 15/1, ma. t/m vrij. 9-12.3Qen 13.30-18; do. tot 21; za. 9-17. LISSE Artopa. Grevelingenstraat 50. Hillegom- se Automodel-bouwclub, za., zo., do. 13.30-16.30; do. ook 19.30-21.30. schilderijen Fred Hansen, t/m 31/1, dag. 10-18 OEGSTGEEST Kunstcentrum Lange Voort, werken van Ted Licht, Ingeborg Oderwald, Eve van Gennip, Bella Hendriksen. Wim Jonker, tot 8/2, di. t/m vrij. 13.30-17.30; vrij. ook 19-21; za. 12-17 VOORSCHOTEN Ambachtshuis, Voorstraat 12, zilver uit Voorschoten, t/m 31/1, ma. t/m vrij. 12- 21; za en zo. 14-17 WARMOND Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 36, aquarellen Willy Stoet, t/m 3/2, di. 19-21 wo do. en zo. 14-16, za. 11-16 Galerie De Pomp, Dorpsstraat 38, foto grafische landschapsimpressies Tim Boyenk en René Reehuis, t/m 30/1, di. 19-21; di. en vrij. 19-21; wo., do. za. en zo. 14-17. Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Ziekenhuizen i ernstige patxénte hoofdverpleegkundige Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis - doorlopende be zoektijd van 16.00 uur tot 20.00 uur; met uitzondering van: - de kinder- en jongerenafdeling: dage lijks van 14.00 uur tot 19.00 uur. - de afdeling intensieve zorg: uitslui Sportmediseh Advies Centrum: 20.30 u Bezoekuren St. Eiisabeth-Ziekenhuis: Volwassenen: dagelijks van 14.00-14.45 en van 18.30-19.30 uur. Klasse afd: dage lijks van 11.15-12.00 uur. van 14.00-14.45 uur en van 18.30-19.30 uur Kinderatdeling: dagelijks van 18.30 uur Afdeling C.C.U. (hartbewaking) dage lijks van 14 00-14 30 uur en van 19.00- 19 30 uur Intensieve verpleging dagelijks van 14 00-14.30 uur en van 19 00-19.30 uur. Academisch i Tel 269111 /oor alle patiënten (behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag 14.15-15.00 uur en 18.30-19 30 Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.00-19 00 uur Praematurenafdeling dagelijks van 14 30 14 45 uur en van 18.30-18 45 uur EEN -//EERMACHINE) ALS JE HET K'J VRAAGT \fc,fo VRE?Só IS PROFESSOR KALKEft ^NS—VREEm., AAN EEN HEEL &EVAAR- LJKE UITVINDING BEZIG ik STA ER NIET ACHTER. UOLLiPOP le kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks 15.00-15.45 uur en 18.30-19.0C Bezoektijden kinderafdelingen Elke dag 14.15-15.00 uur en 18 30-19 00 uur. (Alleen voor ouders van kinderen karf er een afwijkende tijd afgesproken worden met de hoofdverpleegkundige). Alphen aan den Rijn Rijnoord: Bezoektijden 's middags 14.30-15.15 uur. 's avonds 18.30-19.30 uur. Extra be zoek voor de hartbewaking 's ochtends 11.00-11.30 uur Extra bezoek voor va ders op de kraamafdeling 's avonds 19.30-20.30 uur. Kinderafdeling 's mid dags 14.30-15.30 uur. 's middags alleen voor ouders 14.30-18.30 uur 17 januari 1983 Honderd jaar geleden stond in de krant: De verwarmingstoestellen in het paleis van justitie te Parijs, die tijdens den hoogen water stand der Seine niet waren ge stookt, verspreidden, toen zij voor het eerst weder dierut de den, een alleronaangenaam- slen reuk. Bij onderzoek bleek, dat een groot aantal ratten die 's winters een warm verblijf schijnen te zoeken in de kana len van die toestellen, daar in het steeds hooger stijgende wa ter waren verdronken De tot verbranding overgaande licha men van die knaagdieren ont wikkelden den ondraaglyken stank. - Eene Schotsche dame. mej Baxter, heeft eene som van 1.800,000 geschonken voor de oprichting eener school voor hooger onderwijs in hare ge boorteplaats Dundee. Later heeft zij er nog f 120.00 bij ge voegd voor de oprichting van een laboratorium (Adv.) Men verlangt, liefst dadelijk, eene Burgerjuffrouw, genegen een tg huiswerk te ver richten en met de wasch om te gaan. Zij die naaien en mazen kunnen, zullen de voorkeur heb ben. Zonder goede getuigen on- nood tg zich aan te melden Ou de Vest No. 107 te Leiden. (AdvMachinale Breierij, Hooigracht no. 96. Bestellingen worden direct uitgevoerd. Hee- ren-Sokken, V rouw kousen, Kin derkousen enz. op maat C. Wa- gemaker te Leiden Vijftig jaar geleden Eet: handelaar in Herken drank te Based in het Zuidu-e.v ten van Hongarije, die zijn voorraden niet kon verkoopen legen een prijs, die de trans portkosten dekte, heeft een oud Turksch bad gekocht en dit ge tuid met wijn en sterken drank inplaats van met water. Vele toeristen en menschen uit de omgeving maken thans gebruik nan deze alcoholische baden, die volgens sommige medici uit stekend geschikt zijn voor rheu- matische kwalen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 19