LEIDSCH DAGBLAD Amsterdam koopt 2 dokken Ontvoerde zoon miljonair vrij Nog strengere eisen aan bedrijfssteun Enthousiasme over ontbijt-tv 1.38 Laatste reddingspoging ADM-werf PREI EN RUNDERTARTAAR Aart onze lezers, MAANDAG 17 JANUARI 1983 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 36987 Directeur G. Koopman Wnd.-hoofdredacteur: R. D. Paauw HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Postbus S4 2300 ABlwJen •Voor lel nrs z* cotofon AVRO-telefoon roodgloeiend VARA-experiment Bordje met boterhammen op schoot e naar ontbijttelevisie. i beker melk aan de mond: kijken HILVERSUM/LONDEN (GPD/ ANP) De telefoons bij de AVRO stonden vanochtend roodgloeiend tijdens en na de eerste uitzending van de "ont bijttelevisie", die van de BBC werd overgenomen. De reacties waren over het algemeen posi tief. Bezwaren waren er slechts tegen het feit dat de Nederlandse commentator Cees van Dronge- len dwars door de Engelse uit zending heen praatte waardoor een deel van de uitzending on verstaanbaar werd. De AVRO-persdient rechtvaardig de dat vanochtend met de mede deling dat dit gebeurde voor Ne derlanders die de Engelse taal niet machtig zijn. Tijdens de uit zending die vanochtend om half acht begon werd tegelijkertijd een telefonische enquête gehou den om te beoordelen hoe de kij ker over "ontbijttelevisie" denkt. De VARA wil aan het begin van het nieuwe seizoen een proef met ontbijttelevisie nemen op vier za terdagochtenden. Mocht de toe stemming er komen dat zal het VARA-experiment zich voorna melijk richten op kinderen. "Maar niet uitsluitend, want ie dereen moet iets van zijn gading in het programma aantreffen", aldus de VARA. In Engeland brak de Britse natio nale omroep BBC vanochtend het spits af met de 2'A uur duren de uitzending "Breakfast Time". De commerciële televisie ITV volgt op 1 februari het voorbeeld. BBC heeft de kosten voor het eerste jaar begroot op bijna 26 miljoen gulden. ITV pakt de zaken nog ambitieuzer aan. Het programma TV-AM dat om zes uur 's ochtends begint zal het eerste jaar rond 86 miljoen gulden kosten. Daarvoor is on der meer in Londen een nieuwe studio gebouwd. Presentatoren worden David Frost en Angela Rippon. In Amerika waar ontbijttelevisie al langer bestaat weten de drie be- langrjkste omroepen 's ochtends dertien procent van de "ontbij- ters" aan het scherm te kluiste- ANKARA (Reuter/UPI) - Een Boeing 727 van de Turkse luchtvaartmaatschappij Thy met 67 mensen aan boord is gisteravond op het vliegveld van Ankara bij de landing verongelukt. Hier bij zijn 46 inzittenden omge komen en 21, onder wie de zeven bemanningsleden, ge wond. Het toestel voerde een binnen landse vlucht uit van Istan- boel naar Ankara. Aan boord bevonden zich ook 21 transitpassagiers uit Kopen hagen, München en Parijs, die met verschillende inter nationale vluchten in Istan- boel waren omgekomen. On der de slachtoffers bevindt zich volgens de eerste gege vens ook een aantal buiten landers, onder wie een Joe goslaaf en een Engelsman. Volgens ooggetuigen raakte de Boeing ongeveer 50 meter voor de landingsbaan de grond en brak in drie stuk ken terwijl hij voortgleed op de met sneeuw bedekte lan dingsbaan. Het middelste stuk explodeerde en een groot aantal van de slachtof fers werd zwaar verbrand. Veel gewonden zijn er ern stig aan toe. De ramp gebeurde tijdens een hevige sneeuwstorm boven het vliegveld, Esenboga. Ook de reddingsploegen werden gehinderd door het slechte weer. De weg naar Ankara was glad en volgens ooggetuigen zijn vier taxis die te hulp waren gesneld, met elkaar in botsing geko men waarbij vier mensen zijn gedood. (Zie ook pagina 9). MADRID (GPD) - De ontvoering van de 21-jarige Miguel Ignacio Echeverria is met een sisser afge lopen. Precies vijf uur voordat het ultimatum van zijn ontvoer ders afliep, die gedreigd hadden deze zoon van een van de rijkste Baskische industriëlen te liqui deren als de familie niet een los geld van ruim 3 miljoen gulden betaalde, werd Miguel Ignacio ongedeerd op vrije voeten ge steld. Volgens zijn eerste verklaring was hij in de week van zijn gevangen schap goed behandeld en opge sloten geweest op twee verschil lende plaatsen. Vanmorgen rond vier uur werd Miguel Ignacio Echeverria vrijgelaten in de buurt van Segura op een afstand van 65 kilometer van San Sebas tian, waar hij vorige week maan dag werd ontvoerd. Veel wind Elke dinsdag cn woensdag hebben we verse artikelen in de aanbieding. Eerst zwaar bewolkt en regen, later en kele opklaringen maar ook buien. Temperatuur geleidelijk dalend naar ongeveer 6 graden. Krachtige wind draaiend naar west tot noordwest, aan de kust en op het IJsselmeer stormach tig- Prei, per kilo Rundertartaar, 500 g a £25 6.98 albert heijn AMSTERDAM (GPD) - De gemeente Amsterdam zal twee drijvende dokken van de ADM kopen voor een bedrag van vijftien miljoen gulden. Dit is het resterende be drag dat het bedrijf nodig heeft om te kunnen overle ven. De dokken zullen door de gemeente Amsterdam worden gekocht met geleend geld, om vervolgens (kos tendekkend) te worden terugverhuurd aan de werf. Onduidelijk is nog of de famiüe in derdaad het geëiste losgeld heeft betaald. Vorige week donderdag werd een lid van de familie Eche verria aan de Frans-Spaanse grens gearresteerd, toen hij 350.000 Franse frank als deel van het losgeld naar Frankrijk wilde smokkelen. De Spaanse regering verbood ten strengste met de ontvoerders te onderhandelen of losgeld te betalen. Intussen bestaat nog steeds grote onzekerheid over de identiteit van de daders. Aanvankelijk werd de Baskische afscheidings beweging ETA verantwoordelijk gesteld voor de ontvoering. De twee vleugels van de terroristi sche organisatie wezen echter die verantwoordelijkheid van de hand en weigerden bovendien het losgeld in ontvangst te ne men. De directie heeft naar aanleiding van dit aanbod van Amsterdam gisteravond besloten om de aan vraag voor uitstel van betaling op te schorten. Bovendien heeft de directie toestemming gekre gen van de commissarissen om dit „onroerend goed" te verko pen. Amsterdam heeft het rijk gevraagd of het, als het bedrijf onverhoopt beëindigd zal wor den, garant wil staan voor het niet afgeschreven bedrag van de dokken. Hierop zal minister Van Aardenne vandaag nog antwoor den. De Amsterdamse wethouders Heerma en Schaefer zijn het hele weekeinde bezig geweest om een oplossing voor de financierings tekorten van de ADM te vinden. De gemeente handhaaft het aan bod aan ADM om vijf miljoen gulden beschikbaar te stellen via een erfpachtconstructie en één miljoen gulden door middel van aandelen in het bedrijf. De pro vincie heeft anderhalf miljoen gulden toegezegd en 22 crediteu ren hebben spontaan vier vijf miljoen op tafel gelegd. ADM-directeur Bosman heeft gis teravond gezegd, dat de directie zeer dankbaar is met het initia tief van Amsterdam. Het is een basis om naast de andere toezeg gingen te kunnen blijven door gaan. Het personeelsbestand, dat nu 1322 man groot is, plus een aantal leerlingen, zal in overleg met de bonden en de onderne mingsraad worden terugge bracht naar 1100 mensen. De leerschool zal worden voortgezet dank zij financiële steun van het ministerie van sociale zaken. De werf behoudt het recht om de dokken terug te kopen. De kos ten van verzekering en onder houd blijven bij de ADM. Amsterdam ziet de 15 miljoen gul den voor de twee drijvende dok ken als een rendabele investe ring. De gemeente zal hiertoe geld lenen en dit afbetalen met behulp van de huur die overi gens nog niet is vastgesteld. De dokken zijn meer waard dan 15 miljoen gulden. Wethouder Heerma verwacht dat minister van Aardenne zal in stemmen met het plan. Bij een eventuele afwijzing komt er mor gen een kamerdebat over de kwestie bij de Amsterdamse werf. De werknemers van ADM zullen de voor vanavond aangekondig de demonstratie hoogstwaar schijnlijk toch laten doorgaan. Van Aardenne: De Koning achter het karretje Minister winkelt samen met jeugd PAGINA 7 Geen uitbreiding zendtijd mogelijk Reagan verwierp "raketakkoord" PAGINA Hughes: "Helaas reeds getekend..." Is Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Man (39) ramt politiebureau HAARLEM (ANP) - Een 39-ja- rige inwoner van Haarlem heeft gisteravond uit woede met zijn auto de voordeur van het Haarlemse politiebu reau geramd. Hij reed vervol gens zes meter het politiebu reau binnen, waarna hh tegen een betonnen pilaar tot stil stand kwam. De schade wordt geraamd op 15.000 gul den. Omstreeks negen uur s 'avonds liep de man het politiebureau binnen, en deelde mee dat hij door de politie werd gezocht. Een politieman zocht dit uit en deelde hem mee dat hij niet gezocht werd en naar huis kon gaan De man ver liet hierop het politiebureau maar kwam kort daarna per auto het bureau binnen. Toe gesnelde agenten rekenden de man vervolgens in. De man was onder invloed van alcohol. HILVERSUM (GPD) - Wil een noodlijdend bedrijf nog steun krijgen van de overheid dan moet de werkloosheid in de om geving van het bedrijf ten minste 15,5 procent zijn. De oude, drie jaar geleden vastgestelde, norm was 7 procent. Deze wijziging van de beschikking steun aan individuele bedrijven is vanmorgen aangekondigd door minister Van Aardenne van economische zaken. In een uit- HILVERSUM (GPD) - De regering tal de conclusie van de commissie-Beek delen dat de kerncentrales in Borssele en Dodewaard moeten openblijven. Dat zei vanmorgen minister van eco nomische zaken Van Aardenne voor de NCRV-radio. De beslissing zal volgens hem "nu heel snel" genomen moeten worden. Het is de eerste reactie van kabinetszijde op het vorige week uit gebrachte rapport van de commissie- Beek. Daarin is becijferd, dat sluiting van beide kerncentrales ongeveer vijf miljard gulden en 450 arbeidsplaatsen gaat kosten. Straks is het weer zover. Dan gaat of verandert uw dochter of zoon van schoof. Vandaag kunt u keurig verzameld en overzichtelijk die in formatie lezen op de speciale schoohnformatie pagina's "Schoof- wijzer". Leidsch Dagblad wel degelijk de grootste!!! zending van Hier en Nu-radio van de NCRV zei de minister dat de wijziging nog deze week bg de begrotingsbehandeling zal worden doorgevoerd. Op grond van de nieuwe norm kan bijvoorbeeld de Amsterdamse werf ADM nieuwe rijkssteun worden geweigerd. De werkloos heid in de regio Amsterdam be draagt ongeveer 14 procent van de afhankelijke beroepsbevol king Bij de wijziging is uitgegaan van de oude werkloosheidsberekening, waarbij alleen banen van 25 uur of meer per week tellen. Met in gang van deze maand geldt een nieuwe berekening, waarbij uit gangspunt een werkweek van 20 uur of meer is. De cijfers zullen daardoor veel hoger uitvallen. Minister Van Aardenne zei van morgen niets te zien in de sug gestie van FNV-voorzitter Wim Kok om één procent van de tota le produktie - voor ons land zo'n drie miljard gulden - te beste den ter stimulering van de eco nomie. „Ik denk dat dat nu het tekort nog te veel zal vergroten en dus risico's gaat geven en dat we van de regen in de drup zou den raken" Een "tamelijk ongerichte kreet" noemde hg het zaterdag door PvdArkameiÜd Van der Hek ge opperde idee om voor meer be drijfssteun te putten uit het voor deel dat de staat behaalt uit de rentedaling Gevangenen staken tegen bezuiniging ALKMAAR (ANP) - In de gevan gems Schutterswei in Alkmaar zijn vandaag 48 van de ruim 60 gedetineerden in staking gegaan De actie, die drie dagen zal du ren, is een protest tegen de aan gekondigde bezuinigingen in het gevangeniswezen. De staking wordt gehouden in overleg met de gevangenisdirectie. De bezuinigingen houden in dat er maar 350 bewaarders zullen wor den aangetrokken. Oorspronke lgk zouden dat er 700 zyn. Regio-orkesten De vaste kamercommis sie voor welzijn en cul tuur moet zich op 2 fe- bruan buigen over de voorstellen van minis ter Brinkman voor wat hij noemt "de hennnchting van het orkesten- bestel Een twijfelachtig genoe gen, want zijn voorgangers Garde niers. Van der Louw en De Boer hebben al duidelijk gemaakt dat aan ontslagen en zelfs aan ophef fing van orkesten niet langer valt te ontkomen. Werd in de nota Orkestenbestel van oud-minister Van Doom eind 1976 om organisatorische redenen nog de noodzaak van samenwerking tussen de verschillende regionale orkesten uitgesproken, nu is er een duidelijk economisch motief voor een reorganisatie Uit het voorlopige voorstel van Brink man blijkt dat de overheidssubidie aan het Frysk Orkest, het Noord hollands Philharmoisch Orkest, het Utrechts Symphonie Orkest en het Limburgs Symphonie Orkest wordt stopgezet. De stormen van protest als gevolg van de plannen om enkele grote orkesten, zoals het Concertge bouworkest, in te krimpen, hebben er toe geleid dat voor die orkesten een aanmerkelijk genuanceerder bezuinigingsvoorstel op tafel ligt. Voor de regionale orkesten geldt dat echter niet. Bestaande plannen, zoals die voor een samenwerking tussen orkes ten in Gelderland en Overijsel. zijn genegeerd Voorts ziet het er naar uit dat ook deze bewindsman geen oog heeft voor de per orkest varië rende taakopvatting. Eén van de grote nadelen van het Nederlandse orkestenbestel is dat er onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen orkesten met een (inter)nationale opdracht en orkes ten die een meer regionale taak hebben. In het laatste geval gaat het om orkesten die optreden op plaatsen waar de landelijke orkes ten nooit komen en om de begelei ding van het grote aantal amateur koren dat ons land telt. Het aspect van de amateuristische kunstbeoe fening heeft in het verteden onvol doende aandacht gekregen en het ziet er naar uit dat minister Brink man op die weg voortgaal In de Randstad zal na 1984 geen re gionaal orkest meer beschikbaar zijn, omdat de orkesten in de pro vincies Noord-Holland en Utrecht door de subsidiestop worden ge troffen en het doek voor het in Zuid- Holland opererende Gewesteli|k Orkest al eerder was gevallen. De amateurkoren worden daar onaan vaardbaar zwaar door getroffen. In de huidige j^enode van versobering op alle fronten, mag verwacht wor den dat zorgvuldiger met de cultu rele ontspanning van amateurs wordt omgesprongen. Te verwach ten is immers niet dat bestaande amateur- en studentenorkesten op korte termijn de amateurkoren de structuur kunnen bieden, die ze van de regionale orkesten gewend zijn. De regionale ensembles hebben in het verleden in tegenstelling tot de landelijke orkesten een duidelijke bereidheid tot bezuiniging en sa menwerking ten toongespreid. AF leen daarom al verdienen ze een serieuzer behandeling dan de mi nister nu voorstaat Het ontbreken van een randstedelijk regionaal or kest is bovendien een ernstig tekort van de huidige voorstellen Voor de vaste kamercommissie ligt hier een duidelijke corrigerende taak

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 1