Actie voor zender met 'sfeermuziek' 'De geest van gras': tv-drama met diepgang RADIO TELEVISIE -C Leiden krijgt "primeur" Kan meer kijkers; Freek scoort hoger DONDERDAG 13 JANUARI 1983 Radio tv DEN HAAG/LEIDEN - Welluidende, oorstrelende mu ziek op een speciale radiozender.Geen pop of klassieke klanken, daarvoor zijn de zenders Hilversum 1 tot en met 4, maar gewone, gezellige, welluidende etc. En als jeblieft geen geklets. Gee/ ons de vijf voor Hilversum 5" Dat beoogt een handjevol mu ziekliefhebbers met de 'Actie Hilversum 5'. Een actie waarvan Leiden zaterdag 'de primeur' krijgt. Tijdens het Key Town Festival, zaterdag avond in de Stadsgehoorzaal, wordt de eerste stapel van 30.000 in te vullen adhesiebetuigingen uitgedeeld. De aanwezigen die het idee van zo'n sfeerzender Hil versum 5 wel aanstaan kunnen ieder zo'n kaart in te invullen en te retourneren aan één van de in- tiatiefnemers, W. Verhoeven uit Rijswijk. Langzaam, maar heel zeker ziet de Rijswijker zijn droom tot leven komen. Aanvankelijk voelde hij zich als een roepende in de woes tijn. Hij bestookte de omroepen met protestbrieven, zonder ooit enig resultaat te zien. In de loop der jaren wist hij een clubje ge- lijkdenkenden om zich heen te verzamelen, onder wie de Leidse VW-man Cees Hugens. En nu gaat Verhoeven de daad bij het woord voegen, "want anders komt het er nooit van en blijft het alleen maar bij schelden". Er zijn 30.000 actiekaarten gedrukt; de eerste stapel ligt al in Leiden te wachten. Binnenkort druppe len de eerste adhesiebetuigingen binnen, zo hoopt Verhoeven. En daarna kan hij richting ministe rie van welzijn, volksgezondheid en cultuur, om zijn wens met een indrukwekkend aantal handte keningen kracht bij te zetten. JA. IK VIND UW GEDACHTE SYMPATHIEK JA. IK DOE MEE IK WIL NU EINDELIJK OOK WEL EENS MIJN MUZIEK OP DE RADIO HOREN. OP HILVERSUM 5 Amateur Verhoeven is 'n amateur op actie gebied, maar hij heeft de kunst een beetje afgekeken van violist Theo Olof. "Op een dergelijke manier heeft Olof toch mooi Hil- 4 op poten weten te zet ten", aldus de Rijswijker. Een roepende in de woestijn voelt hij zich intussen al lang niet meer "Want ik heb zo onderhand het sterke vermoeden dat er in ons land honderdduizenden mensen rondlopen, die niet tevreden zijn met wat zij door de radio aan mu ziek krijgen voorgeschoteld. Als je geen liefhebber bent van klas siek of van pop, dan kun je het wel vergeten. Wij willen graag een radiozender waar de hele dag sfeervolle muziek wordt ge draaid. En dat kan een heel breed scala van muzieksoorten zijn. Ik noem maar iets: Cole Por ter, Gershwin, de Zuidameri- kaanse klanken, de goede Euro pese muziek zoals de Franse chansons, en jazz natuurlijk, maar dan de echte. Niet die expe rimentele. Daar wordt een nor maal mens toch gek van. En ook geen top 40 werk, want dat wordt op andere zenders grijsgedraaid. Dat is juist ons grote verwijt: de muziek op de huidige zenders is veel te veel afgestemd op het jon ge publiek. Waar zijn de Andrew Sisters gebleven, de romantische strijkorkesten, en Bing Cros by....". Aanzet Nu in Leiden de eerste aanzet voor de actie wordt gegeven kunnen ook m andere steden 'steunpun ten' worden opgencht. De kaar ten worden binnenkort in ver schillende steden verspreid. Op zo'n kaart kan een extra postze gel worden geplakt ter bestrij ding van de kosten. Verhoeven hoopt met de opbrengst van deze postzegels een advertentie-cam pagne te gaan starten. Het plak ken is niet verplicht - de initia tiefnemers zijn ook blij met een handtekening zonder extra post zegel. Overigens kunnen degenen, die het gloeiend met Verhoeven eens zijn, maar zaterdag niet naar het Key Town Festival gaan, hem een briefkaartje sturen. Het adres: Prinses Margrietsingel 108, 2285 HT Rgswgk (ZH). HILVERSUM (GPD) - Het lijkt erop dat kritiek op de kwaliteit van Nederlandse televisiedrama- produkties in toenemende mate door de makers wordt weerlegd met het argument van de gebrek kige financiële middelen. Nog voordat er een meter van de nieuwe KRO-serie „De Weg" was uitgezonden, kondigde waarne mend televisie-directeur Warry van Kampen vorige week al aan dat dit vermoedelijk als het laat ste grote dramaproject van zijn omroep beschouwd kan worden. En wie zijn oor bij andere zend gemachtigden te luisteren legt, zal snel tot de conclusie komen dat ook daar het enthousiasme voor het grote zelfgemaakte se riewerk zich in de richting van het nulpunt beweegt. Er is ook een andere benaderings wijze dan het alleen maar mop peren over geldgebrek. Een be wijs daarvan wordt zondagavond bij de VARA geleverd. Het tele visiespel „De geest van gras" ademt een sfeer van soberheid daar waar het gaat om het aantal acteurs en de keuze van de plaat sen waar werd opgenomen. Het verhaal werd bovendien niet aangeleverd door een gerenom meerd dus dure schrijver in deze sector, maar door de winnares van een scenariowedstrijd die de VARA in uitschreef. Rients Slippens, hoofd drama bij de VARA-televisie: „Door de steeds schaarser wordende mid delen dreigt het gevaar dat het niveau van drama straks alleen nog maar rekening houdt met de massa. Het is natuurlijk duide lijk dat eigen drama, zeker als je het vergelijkt met aangekocht materiaal, erg veel geld kost. Maar toch ben ik het niet eens met hen die roepen dat het dra ma in ons land alleen maar beter kan worden door meer midde len. Ik zie veel mogelijkheden in het enkelvoudige tv-spel. Als je daarbij een aantal zaken in de ga ten houdt, zoals een beperkt aan tal acteurs en niet al te ingewik kelde lokaties, kun je met veel minder kosten toch een grote diepgang bereiken". „Het enkelvoudige tv-spel is bo vendien bij uitstek geschikt om talentvolle jongeren meer kan sen te geven. Nieuwe scenario- schrij vers en regisseurs worden erdoor in de gelegenheid gesteld ervaring in het televisiewerk op te doen", aldus Slippens, die ook graag kwijt wil dat hij een groot voorstander is van het laten te rugkeren van de wekelijkse vas te drama-avond op de televisie. Volgens onderzoekingen zou 60 procent van de Nederlandse tele visiekijkers naar die vaste avond terug verlangen. „De geest van gras" is geschreven door Mieke van Kasbergen. Met het stuk won zij de scenariowedstrijd van de VARA die 180 inzendingen opleverde. Het stuk is gedeelte lijk gebaseerd op persoonlijke ervaringen van de 35-jarige schrijfster, die overigens al enige ervaring bij de omroep opdeed door de medewerking aan radio programma's voor de VARA en de VPRO. De hoofdpersoon is de radio-jour naliste Marjan. Door haar werk komt ze in contact met een oude vrouw. Een contact dat niet be perkt blijft tot het maken van een interview, maar zich in de privésfeer verder ontwikkelt. Maijan's leven wordt daar in veel opzichten ingrijpend door beïn vloed. De regie van het spel was in handen van Marleen Gorris, die in een klap bekendheid ver wierf door haar film „De stilte rond Cristine M.". „De geest van gras" is haar eerste werkstuk voor televisie. Omdat het stuk vooral gaat over contacten tus sen vrouwen, zal het vrouwen filmcollectief Cinemien het spel in Amsterdam vanaf volgende week uitbrengen in het zogehe ten niet-commerciële filmcircuit (zondag, Ned. 1, 20.15 uur). Nettie Blanken (links) en Hedie Meijling in 'De geest van gras hilversum )gpd) - Hoewel de oude- jaarsconférence van Wim Kan op televisie ongeveer driemaal zo veel kijkers trok als die van zijn collega Freek de Jonge op dezelf de avond, werden de grappen van de laatste door de kijkers ho ger gewaardeerd. Dat blijkt uit de gegevens die het bureau Into- mart heeft verzameld in op dracht van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS. Naar de conférence van Wim Kan keken 7,6 miljoen mensen (56 procent), terwijl Freek de Jonge, die het uur na Kan vulde, door 2,2 miljoen mensen gezien werd (16 procent). De Jonge kreeg daarbij een waardering van 7.8, wat als opvallend hoog be schouwd kan worden. Amuse mentsprogramma's krijgen ge middeld een waardering van rond de 7. De verdeling van die waardering was nogal ongelijk: De Jonge werd door een flink aantal kijkers zeer laag en door een andere groep extreem hoog beoordeeld. De waardering voor het program ma van Kan, dat ook in de kritie ken al als minder dan andere ja ren beoordeeld werd, bleef ach ter bij die van voorgaande confé rences. Kan scoorde nu een waardering van 6,8, terwijl hij vroeger vaak zelfs boven de 8 zat. Bij de IKON' wordt ernstig nage dacht over een mogelijkheid het programma van Freek de Jonge te herhalen. De geringe hoeveel heid zendtijd, die de IKON tot zijn beschikking heeft, maakt dat echter niet eenvoudig, aldus een woordvoerder van die om roep. DONDERDAG HILVERSUM I Op de vrije toer. 22.02 NCRV- donderdag sport. 22.55 Eerlijk ge zegd. NOS 23 02 Met het oog op mor gen KRO 0 02 Oogluik 1 02 Nie mandsland. 6.02 Ontbyshow. (6.50 Het levende woord. 7.02 Echo). HILVERSUM II 18 00 Nwi. 1810 Grenzeloos PP 18 20 Uitzending van D'66 IKON 18 30 Kleur KRO 19 00 Tussen de regels 19 10 Agenda 19.20 Weten schap 20 OONws 20 03 Radio Vitrine 20 30 Spektakel TELEAC 21.30 Kunstgeschiedenis. 22 00 Voorbch- ting Epilepsie, les 1. KRO 22.40 De liturgie van de goede week en pasen. 23 00 Het kastje van oma 23 45 Ter overweging. 23.55 Nws HILVERSUM III NOS 18.04 De Avondspits TROS 19 02 Poster. 20 02 Feny Maat s Soul Show 22 02 Seajun. 23 02 De LP- HILVERSUM IV NOS 20 00 Donderdagavond Mu- zjekmagazine. (20.00 Van het Neder lands Concertpodium Gitaarcon cert. 21 00 Onder de groene linde. 21 15 Nederlandse muziek 22 00 Mu ziek uit de Middeleeuwen en de Re naissance. 22.30 Honzon) VRIJDAG HILVERSUM I Ieder heel uur nieuws KRO 8 06 Echo 8 16Muz.omopteschieten.een kwestie van accent. 8.53 Pastoor A.C. Raadschelders. 9.03 Adres Onbe kend 10.03 Muz. op bestelling 11 03 Ratel 11.53 Pastoor A.C. Raadschel ders 12 03 Nu hoor ik het ook 13 06 Echo. 13 16 The Complet 15.03Om- streeks het vijftiende uur 15 30 Bloe men voor Algernon (1). 16 02 Op de Valreep 17.53 Marktber 17 55Mcde- HILVERSUM II VPRO 7 00Nws.7.10Ochtendgymn 7.20 Radionieuwsdienst VPRO (7.30, 8 00 en 8 30 Nws.) NOS 9 05 Gymn v d. vrouw 9.15 De Werkbank 9 24 Waterstanden 9 30 Nws VPRO 9 33 Typisch Vrouwenwerk OVER HEIDSVOORLICHTING 10 45 On der anderen. VARA. 1100 Neder landse Schoolradio Ready Steady Go2.11 lONederlandsc Schoolradio Spelen met muziek. NOS 11 30 Ho- monos 12 00 Regio-lokaal 12.26 Me- ded. voor land- en tuinbouw 12 30 Nws 13 00 Tussen het nieuws 13 00 Nws 13 10 Meer over minder 13.30 Nws 14 30 Nws TELEAC 14 33 Communicatie, les 10 VARA 15 03 Radioweekblad (15 10 De media deze week 15 30 Nws 15 32 De Rode Draad 16 30 Nws. 16 32 De Stem des Volks 17 00 Onder Vuur. 17 30 Nws. 17 36 Dingen van de dag 18 00 Nws. 18 10 VARA's Reaktietelefoon HILVERSUM III (16.30 Popioumaal.) HILVERSUM IV HansMondt. 13.OONws 13 05Veroni ca Klassiek. VPRO 14 30 Het Claxon Festival 16 00-17 00 Willem de Rid ders Radiola Improvisatie Salon NEDERLAND 1 NCRV 18.55 Balthasar. Tekenfilmserie. 19.00 Zo moeder, zo dochter. Spelpro- gramma o.l.v. Gerard van den Berg. M.m.v. Herman Kuiphof, Nen van Ramshorst, Dick Passchier en Regine Clauw'aert. 19.25 De familie Knots. Nederlandse jeugdserie, geschreven door Hetty Heyting. Met Jan Simon Minkema, Hetty Heyting en Marnix Kappers. Laatste aflevering: „Liefde is blind". In huize Knots houdt iedereen z'n adem in: Neef Herbert komt zijn nieu we verloofde Aaf Klaver voorstellen... NOS 20.00 Journaal NCRV 20.28 Armoede. Nederlandse tv-serie naar de gelijknamige roman van Ina Boudier-Bakker, met Jan Retel, Kitty Courbois, Eric Schneider. Deel 3: „Lot". Berry wordt door Bernard naar een strenge kostschool gebracht. Door toedoen van zijn vader krijgt Bernard een nieuwe huishoudster. Op een avond wordt Bernard aan het bed van zijn zus Lot geroepen... 21.40 Kwistig met muziek. Muzikale spelshow, gepresenteerd door Eddy Becker, vanuit „De Lievekamp" te Oss. De kwiskandidaten worden ge test op hun kennis van de lichte mu ziek en krijgen bovendien de kans in een eigen optreden hun muzikale kwa liteiten te tonen. Zang, dans en show: Betty Schrier, Leida Sabee, Carry Smit, Leny Floor, John Kuipers, Ly- kele Haarsma en de Blue Diamonds. 22.50 Hier en Nu. In de actualitéitêriru- briek wordt naar aanleiding van de dan in de Tweede Kamer gehouden hoorzitting over het Nederlandse vei ligheidsbeleid een reportage uitgezon den over de jongste initiatieven van het oostblok op het gebied van de ont wapening en de westerse reacties daarop. Over deze voorstellen wordt gesproken met onder anderen Paul Warnke, voormalig Amerikaans on derhandelaar bij de SALT-besprekin- gen. 23.30 Tot besluit Feike Asma speelt een orgelimprovisatie op het lied „komt kinderen tot het licht". NOS 23.40 Journaal 23.45 Nieuws voor slechthorenden VRIJDAG NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 10.30 Schooltelevisie: Het nationaal so cialisme in Duitsland 1918-1945: van democratie naar dictatuur. „De Wei- mar Republiek" (1). 11.00 School-TV-Weekjournaal 11.30 Schaak (5) 13.00 Nieuws voor slechthorenden NCRV 16.00 Ja, natuurlijk. Spelprogramma voor natuurliefhebbers gepresenteerd door Jan Just Bos (herh). TELEAC 18.25 Open Schooltijd. Nederlands; on derwijs. NEDERLAND 2 18.20 Paspoort. Informatie voor Turken. 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal KRO 19.11 Daar vraag je me wat. Maande lijks populair wetenschappelijk pro gramma waarin vragen van kijkers worden beantwoord door Jacqueline van Riet (arts), Dik Dekker (bioloog), en Henk Mulder (natuurkundige). Pre sentatie: Antoinette van Brink. 19.50 Ice Follies. IJsshow opgenomen in het Civic Centre in Baltimore met Peg gy Fleming, Colin Beatty, Karen King. 20.40 Lou Grant. „Radioactieve besmet ting". Amerikaanse serie over de bele venissen op de stadsredactie van de Los Angeles Tribune. Met Ed Asner, Mason Adams, Robert Walden. NOS 21.30 De kroon in de diepte. Zweedse documentaire: In 1676 kapseisde het toen grootste oorlogsschip ter wereld „De Kroon", van de Zweedse marine, en verdween met 800 man in de diepte. In 1980 kon dankzij de moderne on- derwaterapparatuur het wrak worden gelokaliseerd. Duikers troffen een mi niatuur sameleving aan, verstild op het moment van de dood en bewaard tot op heden. 22.08 Het theater van de Triangel. Film van Emmanuel Clot over poppenspe ler Henk Boerwinkel. Henk Boerwin kel werkt al meer dan al meer dan 20 jaar aan zijn voorstelling die een op eenvolging is van sketches vol emotie, poezie en grimmige humor. Ze doen je denken aan Jeroen Bosch, en Kafka... 22.30 Journaal 22.45 Nieuws voor slechthorenden VRIJDAG NOS 13.00 en 18.15 Nieuws voor slechthoren den BELGIË 1 DUITSLAND 1 18.00 Tik Tak. Kleuterprogramma. 18.05 Chips. Zelfmoordcommando" Amerikaanse serie over de belevenis sen van twee motoragenten van de „California Highway Patrol", met Lar ry Wilcox en Erik Estrada. 18.50 Juke box. Steve Miller Band. 19.00 Uitzending door derden. Program- ma van de Socialistische Omroepver eniging. 19.40 Mededelingen en programma- overzicht, Quarté: uitslagen 19.45 Journaal 20.10 Kunst-zaken 20.15 Cinemanie. Filmkwis over de po pulaire speelfilm op het grote en klei ne scherm. Presentatie: Michel Follet. 21.00 Panorama. Actualiteitenmagazine. 21.50 Dallas. Amerikaanse serie over het wel en wee van de familie Ewing, met Larry Hagman, Linda Gray, Patrick Duffy: „Vluchtmisdrijf". Cliff Barnes dreigt gevaarlijk te worden voor de Ewings. Hij wordt in het oliekartel op genomen. J.R. zet een val op om de Driscolls in zijn macht te krijgen en ensceneert een vluchtmisdrijf 22.35 Quarté, Journaal en Coda. BELGIË 2 'Liefde is blind' is de titel van de aflevering i die de NCRV vanavond op de buis brengt. i de jeugdserie 'De Familie Knots' 19.00 Een vinger in de pap. Magazine voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Vandaag: „Straffen". Presentatie: Leja Van Hoeymissen. 19.40 Mededelingen en programma- overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-zaken 20.15 Der Stumme. (De Stomme). TV- spel van Gaudenz Meili naar de roman van Otto F. Walter met Wolf Kaiser, Uli Krohm, Hana Schygulla: De Zwit serse Jura. Een groep mensen is bezig met de aanleg van een nieuwe weg. Een paar dagen voordat er een groot stuk rots zal worden opgeblazen (een uiterst gevaarlijke operatie) duikt Loth op. Hg is de stomme zoon van Ferro, die de leiding heeft over de ope raties met explosieven. Loth wordt door haat-liefdegevoelens onweer staanbaar naar zijn vader gedreven... 22.05 -23.00 Basketbal. Reportage van de 2e helft van de wedstrgd Maccabi Tel Aviv - Moskou (Europabeker voor Landskampioenen) gespeeld te An- derlecht. 18.00 Hier und Heute. Regionale actuali teiten. 18.25 Gastspieldirektion Gold. Sene 19.00 Teuflischer Plan (2). Serie 20.00 Journaal Aansluitend: verkeerstips. 20.18 Die verdrangte Gefahr. ..Neona- zisme vandaag". Documentaire over rechts-extremistische groeperingen in Duitsland. 21.00 Es 1st angerichtet (1). Eerste afle vering uit een een serie komische sket ches en verhalen met Eddi Arent. 21.30 Ratselflug. Spelprogramma met een helicopter. 22.30 Tagesthemen 23.00 Lorin Maazel dirigiert. De Munchner Philharmoniker speelt de Fantasie-ouverture „Romeo und Ju lia" en de symfonie nr. 5., opus 64, van Peter Tschaikowsky. 00.15 Journaal VRIJDAG 10.00 Journaal en Thema's van de dag 10.23 Dalli-Dalli. Spelprogramma van en met Hans Rosenthal 11.55 Die verdrangte Gefahr. Documen taire over het hedendaags nazisme. 12.35 Terugblik 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Videotext fur alle 16.15 Journaal 16.20 Uber die Massen herrlich! Docu mentaire over de gebroeders Silber- mann, de grootste orgelbouwers die Duitsland ooit kende 17.05 Alles klar? „Zonder discipline en orde gaat het niet" Rechtstreeks jeugdprogramma vanuit Keulen 17.50 Journaal DUITSLAND 2 18.25 Sherlock Holmes und Dr. Watson. Britse detectivesene met Geoffrey Whitehead en Donald Pickering De reizende moordenaar" De Londense pandjesbaas Henry Posner wordt 's nachts in zgn zaak doodgeschoten Sherlock Holmes stelt een onderzoek 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Dalli Dalll. Spel-showprogramma van en met Hans Rosenthal 21.00 Journaal 21.20 Die Bonner Runde. Politiek debat o.l.v. Johannes Gross. 22.20 Das kleine Fernsehspicl Junge". Documentaire film van Ira Wohl: Philly is 52 jaar oud en M lijk gehandicapt. Toen hij twaalf jaar was konden zgn ouders hem niet meer de baas en stuurden hem naar een in stelling 00.10 Journaal VRIJDAG 10.00 - 13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.40 Videotext fur alle 15.57 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16.04 Die kleinen Strolche. „Het spook huis". Jeugdfilmpje. 16.20 Schuier-Express. Jeugdjournaal vandaag volledig gewijd aan „kunst op jonge leeftijd" 17.00 Journaal 17.08 Tele-Illustrierte. Gevarieerd pro gramma. Aansluitend: Journaal. DUITSLAND 3 18.00 Telekolleg. Natuurkunde 18.30 Die Sendung mit der Mauv K.n derprogramma 19.00 Aktuelle Stunde t 20.00 Journaal 20.15 Du wirst noch an mich denken. (Remember my name) Amerikaanse film (1978) van Alan Rudolph met Ge- raldine Chaplin, Anthony Perkins en Berry Berenson Neil Curry leeft met zgn vrouw Barbara in een beste ver standhouding Barbara heeft geen weet van het verleden van haar man Neil «ree reeds gehuwd met F.milv, maar haalt haar verlaten toen zij we gens doodslag op de minnares van Neil tot een langdurige gevangenis straf werd veroordeeld. Emily heeft haar straf uitgezeten en keert terug naar Neil 21.45 Schauplatz: Zeche Gneisenau. Documenlairesenc over arbeid 22.15 Auf dem Marsch zur Wolga. Histo rische documentaire over de 384ste in fantenedmsie tgdens het voorjaarsof- WDR 08.00 Tele-Gymnastiek 08.10 Schooltelevisie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 5