Bediijfsverzamel gebouw: een uitkomst Mijnders: "Liever naar buiten de stadscentra" "Dertig werklozen aan het werk" Verkeers- commissie maakt plaats voor raad van advies Zomerzegels Staatssecretaris Van Zeil slaat eerste paal in Merenwijk Meubelzaak vestigt zich in Leiderdorp Up de achtergrond het gebouw van Mijnders aan de Langegracht dat eind april leegkomt; op de voorgrond de ruimte die is gereserveerd voor een parkeergarage. De bouw daarvan maakt het voor Wastora aantrekkelijk om zich eventueel in het pand van Mijnders te vestigen. LEIDEN/LEIDERDORP - De consument doet zijn aankopen buiten de stadscentra op die punten waar een optimale par keerruimte voorhanden is. Dat zijn voor directeur H.G. Mijnders de redenen om eind april zijn meubelzaak aan de Langegracht in Leiden te verhuizen naar het winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp. "In Winkelhof zijn we zeer goed bereikbaar met een parkeerruim te voor zeker duizend auto's", al dus Mijnders. De meubelzaak vestigt zich in bestaande, nog le ge ruimte van Winkelhof met een oppervlakte van 3500 vierkante meter. De vrijkomende ruimte aan de Langegracht zal worden verhuurd. Supermarkt Digros, naast Mijnders gevestigd, heeft een optie om het pand te huren of verhuren. Verhuren is de be doeling van Digros-directeur J van den Broek, die geen proble men verwacht om het gebouw te slijten. Wastora, de Noordhol- LEIDEN - Staatssecretaris van economische zaken, Van Zeil, heeft gisteren de eerste paal geslagen voor een bedrijfsverzamelge bouw aan de Stadspolder- weg in de Merenwijk. Het complex, met een vloeropper vlak van ruim 1600 vierkante me ter, zal huisvesting bieden aan kleine ambachtelijke bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden. Deze bedrijfjes zijn meestal niet in staat zelfstandige nieuwbouw te realiseren. Het bedrijfsverza melgebouw in de Merenwijk is voor velen een uitkomst. Dank zij subsidies van het ministe rie van economische zaken en van de gemeente wordt een com plex gerealiseerd dat goed en goedkoop is. In de binnenstad betalen bedrijfjes vaak niet meer dan 1000 gulden per jaar voor een ruimte van ongeveer vijftig vierkante meter. Een zelfde landse winkelonderneming in (onder meer) huishoudelijke en elektrische apparaten, is een be langrijk gegadigde. Directeur T. de Groot van dat bedrijf beves tigt dat hij gesprekken heeft ge had met Van den Broek. "Wij willen graag een vestiging in Zuid-Holland. We zoeken naar een plek in de driehoek Den Haag-Leiden-Rotterdam. Een pand met 3000 tot 5000 vierkante meter, goed bereikbaar en met een goede parkeervoorziening, liefst niet midden in de stad". Spijkers met koppen zijn er nog niet geslagen, al verwacht Van den Broek dat dat niet lang op zich zal laten wachten. Het leeg komende pand van Mijnders be vat 3000 vierkante meter. Naast het Digros/Mijnderscomplex ligt nu een parkeerterrein en wordt, waarschijnlijk nog dit jaar, een parkeergarage gebouwd. 'Als Wastora niet komt, dan weet ik nog een heleboel bedrijven die ruimte in het bedrijfsverzamel gebouw komt hen op zo'n 3000 gulden per jaar te staan. Nog al tijd een behoorlijke stijging maar veel goedkoper dan wanneer een bedrijf alleen voor zichzelf een nieuw gebouw zou neerzetten. Voor velen is dat zelfs niet haal baar. Met de bouw van het bedrijfsverza melgebouw is een bedrag van één en een kwart miljoen gulden gemoeid. De gemeente draagt sa men met de bouwer (aannemer De Boer uit Leiden) het risico. In het complex kunnen ten hoogste zestien bedrijfjes worden onder gebracht in eenheden variërend in grootte van vijftig tot hon derdzestig vierkante meter. Het gebouw is thans al voor ongeveer 2/3 gevuld. "Bedrijven uit de bin nenstad die interesse hebben moeten zich dus haasten", zei de wethouder van economische aangelegenheden, mevrouw Fa se, gisteren na het (symbolisch) slaan van de eerste paal. De wethouder zei een bedrijfsver- belangstelling hebben", zegt Van den Broek. "Wastora heeft als voordeel dat het ook de boven verdieping als winkelruimte wil gebruiken. Bij andere is dat niet zeker. Het is ook mogelijk kleine units te verhuren. Ik denk aan Hema-achtige, Blokker-achtige vestigingen". Het vertrek van Mijnders uit Lei den naar Leiderdorp komt op een moment dat beide gemeen ten in de slag zijn om de vesti ging van een 'meubelboulevard', een concentratie van meubelza ken, die in Leiderdorp in het Eli- sabethhof zou moeten komen en waarvoor Leiden onder meer de Langegracht op het oog heeft. Mijnders zegt te willen blijven meewerken aan de realisering van een meubelboulevard in de Leidse contreien, eventueel als tweede vestiging naast die in Winkelhof. "Leiderdorp staat als nummer één op ons lijstje", al dus de Lissese zakenman. Mijn ders is elders in het land ook aan zamelgebouw niet te zien als een oplossing voor het werkloos heidprobleem maar toch bezig te blijven met een aantal ontwikke lingen in die richting. Binnen kort hoopt zij een bedrijfsverza- melgebied te openen voor begin nende ondernemingen. Het ont breekt de gemeente echter aan geld om meer bedrijfsverzamel gebouwen op te zetten. De wethouder deed een beroep op de staatssecretaris om via een bijstelling van het regionaal eco nomisch beleid meer aandacht te besteden aan de noden van de middelgrote steden. "Een te groot deel van de middelen vloeit thans naar de vier grote ge meenten", meent Fase. "Dit be leid moet worden aangepast. De nood in de grote steden is hoog. Maar in de kleinere ook. En, het moet maar eens gezegd worden, er zijn meer werklozen buiten de vier grote steden dan in deze vier steden", aldus de wethouder. Staatsecretaris Van Zeil sprak zijn waardering uit voor de visie en Lelden meubelboulevards gevestigd: in Beverwijk, Diemen en Slie- drecht. Mochten de plannen daar afketsen, dan beschouwt hij de Plesmanlaan in Leiden als twee de vestigingsplaats. De gedachte van de gemeente Leiden om aan het doorzettingsvermogen van de gemeente Leiden ten aanzien van bedrijfsverzamelcentra. In andere gemeente ondervindt men grote moeilijkheden bij het vinden van gegadigden voor col lectieve bedrijfsruimten. De staatsecretaris zei verheugd te zijn dat in Leiden voor circa tweederde van het totale vloer oppervlak gegadigden gevonden zijn. Hij zei het van belang te vin den dat de ervaringen die ge meenten en ondernemers op doen met bedrijvencentra wor den geëvalueerd zodat daaruit le ring kan worden getrokken. De bouw van het bedrijfsverzamel gebouw aan de Stadspolderweg (vlakbij de vuilverbranding) gaat ruim een half jaar duren. Iedere bedrijfseenheid is voorzien van een meterkast en aangesloten op gas, licht en elektra. Het com plex is verder sober uitgevoerd. De nieuwbouw wordt neergezet door het aannemersbedrijf De Boer, uit Leiden en is ontworpen door het Leidse architectenburo Groene wegen. de Langegracht een meubelbou levard te vestigen, wijst Mijnders af. De opzet, 10.000 vierkante me ter, is volgens hem te kleinscha lig. Digros-directeur Van den Broek daarentegen beschouwt de Langegracht als een "uitste kende plaats" voor de vestiging van een meubelboulevard. Bij voorbeeld de plek van Clos en Leembruggen, welke ruimte overigens is gereserveerd voor de bouw van een nieuw geweste lijk arbeidsbureau. DONDERDAG 13 JANUARI 1983 LEIDEN - De gemeentelijke ver- keerscommissie zal worden op geheven. Een nieuw in te stellen Raad van advies zal de leden van de raadscommissie voor ruimte lijke ordening en verkeer voor taan adviseren over verkeers- en vervoersaangelegenheden. De bestuurlijke verantwoordelijk heid met betrekking tot ver- keersaangelegenheden ligt voor taan bij de wethouder en raadsle den in genoemde commissie. Van de Raad van advies zullen ver schillende belanghebbenden deel uitmaken bestaande uit ver tegenwoordigers van voetgan gers, (brom)fietsers, particulier vervoer, openbaar vervoer, vrachtvervoer, woon- en leefmi lieu en het economisch belang. Genoemde belanghebbenden zijn thans ook in de verkeers- commissie vertegenwoordigd. Van de Raad van advies zullen geen raadsleden deel gaan uit maken. Het gemeentebestuur heeft de Ver eniging Reizigers Openbaar Ver voer (ROVER) gevraagd ook in de Raad van advies zitting te ne men. Op het verzoek is positief gereageerd. B en W achten het wenselijk dat in de Raad van Ad vies ook zitting wordt genomen door een vertegenwoordigster uit de Leidse vrouwenbeweging die vanuit een emancipatorische visie de verkeers- en vervoer saangelegenheden beoordeelt. De leden van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en ver keer zijn er voorstander van een groter aantal belanghebbenden in de Raad van Advies zitting te laten nemen waaronder minder- validen. Het is nog de vraag of de Raad van advies onder deze naam door het leven zal gaan om dat de gemeenteraad enkele ja ren geleden heeft besloten alle adviescommissie af te schaffen. LEIDEN Manege Moedig Voor waarts heeft uit de opbrengst van de verkoop van zegels geen vijfduizend gulden gekregen, zo als eerder gemeld, maar tiendui zend. De manege aan de Wasse- naarseweg kreeg de cheque van het comité voor de zomerpostze- gels, dat ook peuterspeelzaal de Meerkoet in de Merenwijk een extraatje bezorgde. Funkapunk In het Leids Vrijetijdscentrum, Breestraat 66, treedt zaterdag avond de Berlijnse groep Sprung aus den Wolken op. De muziek van deze groep is geba seerd op improvisatie en wordt wel omschreven als "funka punk". Sprung aus den Wolken bestaat twee jaar en heeft twee elpees gemaakt. In het voorpro gramma verschijnt de groep Zanzibars Twist. De zaal gaat om negen uur open. Bingo Het buurtcomité Tuinstadstaal- wijk houdt vrijdag een bingo avond in de Linde, Heren straat 64. De zaal gaat om half acht open. Volksdansen Clubhuis Matilo (Zaanstraat 126) organiseert zaterdag een volksdansinstuif voor ouderen. De avond staat onder leiding van Ger Elsenaar en begint om acht uur (de zaal gaat een half uur eerder open). Ook wordt er een film vertoond van de eerste lustrumviering van Volksdans groep Meerburg. De instuif is bestemd voor liefhebbers van 55 jaar en ouder. Sport in Groenoord In buurthuis Groenoord wordt zondagmiddag een demonstra tie tafeltennissen gegeven. Spe lers van de Hazerswoudse ver eniging Avanli spelen een on derlinge competitie in het club huis aan de Pasteur straat. Het is de bedoeling in Groenoord maandelijk een sportactiviteit op touw te zetten. Zo volgen nog een damsimultaan met Ton Sybrands en de eerste Groenoord-wandeltocht. De ta feltenniswedstrijden beginnen om half drie; deelnemers zijn Robert de Groot, Alje Kamp huis en Rob Turk. Theosofie De Leidse loge der Theosofische Vereniging Nederland organi seert dit seizoen (tot en met april) een reeks openbare lezin gen over onderwerpen uit "de sleutel tot theosofie", een ge schrift van H.P. Blavatsky. Vanavond is de eerste lezing. Prof. dr. W.H. van Vledder, hoogleraar metaphysica in de geest van de theosofie aan de Leidse universiteit voert het woord over "Gnosis en de posi tieve kracht van het gebed". Aanvang dit maal half acht. De bijeenkomsten hebben tel kens op de tweede donderdag van de maand plaats (aan vang gewoonlijk kwart over acht) op het adres Steenschuur 6. Strahdloop Wielerclub Swifttoer en atletiek vereniging de Bataven organi seren zondag in Noordwijk strandlopen over tweeëneen half, vijf en tien kilometer. In schrijven is mogelijk van kwart over tien af op de boule vard; daar is om elf uur ook de start. Fries toneel Selfskip Fryslan organiseert za terdag in de aula van de Be- drijfdtechnische School aan de Vondellaan een toneelavond. De toneelgroep "Friso Noard" uit Amsterdam treedt op met "Dit is dyn dochter". Aanvang acht uur. Bio-energetica Shanti Niket aan de Breestraat 61 begint met een cursus Bio- energetica, die zes maandag avonden gaat duren. De eerste les wordt gehouden op maan dag 17 januari om acht uur. Bio-energetica (lichaamsener gie) is een moderne therapie, die ervan uitgaat dat al ons geestelijk leven ook lichamelijk wordt ervaren. Veel psychoma- tische klachten, zoals hoofdpij nen, rugklachten, slaapstoorni- sen, maagpijn e.d. kunnen worden teruggebracht tot ge blokkeerde lichaamsenergie. In de cursus wordt geoefend met het lichaam om deze geblok keerde energie op te sporen. Voor verdere informatie en op gave bel: 071-767735. Open dag bij Noorderwiek LEIDEN De modeshows vor men bijna traditiegetrouw een hoogtepunt in de open dag van De Noorderwiek (middelbaar be roepsonderwijs) aan de Ter Haar- kadc. Een open dag die vooral is bedoeld om schoolverlaters van LBO, Mavo en Havo te laten zien wat de school aan opleiding heeft te bieden, maar ook de fa milieleden en kennissen komen massaal, gewapend met fototoe stellen opzetten. Tijdens de show toont een deel van de leerlingen zelf uitgevoerde en ontworpen creaties, waarbij gis teren duidelijk bleek dat ieder een zo haar eigen opvatting heeft over wat mooi en leuk of mo dieus is. Daarnaast gaf de show ook een aardig beeld van het ni veau van de verschillende klas- Dat eerste klassers na een paar maanden al met iets voor de dag kunnen komen, is leuk, maar als je daarnaast dan de coutureklas ziet dan weet je 'waarvoor' ze na die eerste klas zo hard hebben gewerkt. Hun tentamen-stuk de broekrok- zag er perfect uit. Plan voor voormalig gebouw van Troef: LEIDEN "In de voormalige zie kenboeg van de kweekschool voor zeevaartonderwijs (Noord einde 2a) kunnen zo'n dertig werklozen aan het werk in elf be ginnende ondernemingen". Dat staat in het Werkplan van de ini tiatiefgroep Ziekenboeg, dat vandaag is aangeboden aan B en W In het Werkplan zet de groep uit een wat zij voor ogen heeft met het gebouw, dat enige tijd gele den leeg kwam door de verhui zing van jongerencentrum Troef naar de Stationsweg. De zieken boeg werd toen door de groep bezet om een spoedige sloop te voorkomen. De werkloze jongeren willen drie soorten projecten beginnen: Am bachtelijke bedrijven, die op den duur loonvormend zijn, werk plaatsen, die op den duur kosten dekkend zijn, maar waarbij de 'werklozen' hun uitkering be houden en dienstverlenende eenheden binnen het gebouw, zoals een gezamenlijke admini stratie en een kantine annex win kel. Het plan omvat een kledingatelier, een kapsalon, een sieradenate- lier, een zeefdrukker^, een fotos tudio, een zaak in tweedehands spullen, tevens een soort tweede hands aannemer, een elektrische werkplaats, een werkplaats voor muziek en beeld, een theater werkplaats en een zang- en dans werkplaats. De groep beschouwt deze projec ten niet als de oplossing voor de economische crisis en de grote werkloosheid in Nederland. Wel zijn de leden van mening dat de projecten een recle mogelijkheid bieden een vernieuwend, maat schappelijk waardevol en zelf standig bestaan te verwezenlij ken. De groep legt sterk de nadruk op het gemeenschappelijke. Zowel uit ideële - men wil vooral menwerken met in plaats van concurreren tegen - als uit prak tische overwegingen. Samenwerking betekent immers dat de investeringen per bedrijf lager kunnen zijn, dienstverle nende faciliteiten gezamenlijk kunnen worden opgezet of aan geschaft, men kan leren van el- kaars ervaringen en profiteren van eikaars contacten. Olga Gezien deze achtergrond en van wege de financieel zwakke posi tie van de groep noemt de groep het 'praktisch onmogelijk' om in het gemeentelijk bedrijfsverza melgebouw Olga te worden ge huisvest. Het plan is geheel toe geschreven op het gebruik van de ziekenboeg. De groep stelt voor dat zij voor het gebouw geen of een symbolische huur betaalt, maar de gemeente ontslaat van de onderhouds plicht. Voor de nutsvoorzienin gen, gas, licht en water wordt reeds betaald. In het werkplan wordt een fasering aangegeven voor de uitvoering van het plan. Het ligt in de be doeling om het eerste halfjaar de ruimtes in het gebouw bedrijfs klaar te maken, de interne orga nisatie op te zetten en de finan ciële zaken te regelen. In deze opbouwfase is het gebouw gesloten en vindt er nog geen verkoop en dienstverlening plaats. De produktie wordt wel gestart, zodat bij de opening ver koopbare produkten gereed zijn. Na de opening in juli van dit jaar start het eerste produktieve jaar. In dit jaar wordt getracht de inves teringen terug te verdienen. In het tweede produktiejaar willen de bedrijven niet alleen kosten dekkend werken, maar ook loon vormend of met ruimte voor investeringen. Het plan gaat ook in op de interne organisatie. Er wordt een coöpe ratieve vereniging De Klos opge richt. Deze vereniging krijgt een bestuur en een algemene leden vergadering, die besluiten kun nen nemen. Het één en ander wordt in de statuten geregeld en bij een notaris vastgelegd. De vereniging zou de hoofdgebrui ker van het gebouw worden. Het Werkplan van de initiatief groep is deze week al besproken met diverse fracties in de ge meenteraad. De gemeenteraad vergadert maandag over deze kwestie. De groep zegt de indruk te hebben dat men over het algemeen wel willend tegenover het initiatief staat, maar dat met name de PvdA toch aanhikt tegen het ge bruik van dit gebouw. De groep meent echter dat er op dit mo ment geen ander gebouw ge schikt is voor dit project. Staatssecretaris Van Zeil slaat met hulp paal. deskundige de eerste

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 4