voor 15 miljoen in nieuw gebouw Steeds Breestraat krijgt geen betonlaag, Video-bedrijf raakt twintig banden kwijt Muziek met het glas in de hand Muntendamprijs voor hoogleraar v. Rijssel Inbraak in Borneostraat Haagse piraat Telstar op kabel-tv in Leiden Sen mei fccfmnk jtadbtee/d maar asfalt Brandstichters zeer actief in Merenwijk LEIDEN - Een video-verhuur- bednjf aan de Onyxhof heeft gisteren aangifte gedaan van verduistering van twintig vi deobanden die te samen een waarde van 3.000 gulden ver tegenwoordigen. De banden, die werden gehuurd door twee personen uit Alphen aan den Rijn en Ter Aar, wer den niet by het verhuurbe drijf terug ontvangen. Toen de eigenaar opheldering vroeg by de huurders vertel den zy de banden voor de deur van het verhuurbedrijf te hebben gedeponeerd. Daar zyn de banden niet aange troffen. DONDERDAG 13 JANUARI 1983 Jazzmuziek: het Bob Rigter kwintet in de Hooykist. Lelden LEIDEN - "We gaan naar Rome toe", klonk het herhaaldelijk in de stad. Een propvolle NZH-bus werd aangetroffen met mensen óp het dak. Kortom: de Leidse jazzweek is begonnen. De kroegentocht gisteravond (-en nacht) zorgde weer voor bar stensvolle cafés. Het Waagge bouw en 29 etablissementen wa ren gisteravond de pleisterplaats voor diegenen die muziek het liefst beluisteren met een glas bier in de hand. Of graag een glas bier in de hand hebben en de muziek dan maar op de koop toe nemen. Stond in het Waagge bouw, met het optreden van de big band van Hans Dubbelaar, de muziek duidelijk centraal; in de cafés gaf de tapkraan die hem zo vetrouwde positie nimmer uit handen. En ach, jazzmuziek is er deze week nog genoeg te beluis teren. De NZH-bus met mensen óp het dak LEIDEN De raadscom missie voor financiën neemt vanavond een be slissing over de nieuw bouw voor de gemeente lijke directie reiniging, ha vens en warenmarkten. De nieuwbouw op het in dustrieterrein De Waard gaat ruim dertien miljoen gulden kosten. Daar bovenop komt nog een ver goeding van de grondkosten van twee en een kwart miljoen gul den. De grond is indertijd aange kocht van de matrassenfabriek Olga. In totaal kost het project dus meer dan vijftien miljoen gulden. Volgens wethouder Bordewijk van financiën is de financiële dek king van het plan aanwezig, zij het dat de reinigingsrechten nog éen maal verhoogd zullen moe ten worden. Deze tariefsverho ging moet twee ton opleveren. De raadscommissie buigt zich van avond over het voorstel om een bedrag van één en een kwart mil joen gulden beschikbaar te stel len voor het bouwrijp maken van de grond (kosten zes ton) en het laten maken van een definitief ontwerp (kosten zes en halve ton). Bij de reinigingsdienst verwacht men echter dat wanneer de raadsleden nu ja zeggen, ook de definitieve beslissing in feite ge nomen is. De politieke wil is ze ker aanwezig, want de nieuw bouw van de reinigingsdienst is zonder enig voorbehoud op genomen in het collegeprogram- LEIDEN - De Leidse hoogleraar prof.dr. Th.G. van Rijssel zal vrij dagmiddag in het Gorlaeuslabo- ratorium uit handen van prof.dr. P. Muntendam de naar de laatste genoemde prijs ontvangen. De prof. Muntendamprijs wordt jaarlijks door het bestuur van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft ge maakt op het gebied van de kan kerbestrijding in Nederland. Prof. Van Rijssel zal op de dag dat hij voornoemde prijs ontvangt ook afscheid rremen als hoogle raar in de Pathologische Anato mie. Hij krijgt de prof. Munten damprijs in het bijzonder voor zijn werk dat hy verricht binnen de Commissie voor Beentumo ren. Deze commissie is ingesteld LEIDEN - Bij een inbraak in een woning aan de Borneostraat is gisteravond een bedrag van 8.000 gulden ontvreemd. De dader kwam de woning binnen door een ruit aan de achterzijde te ver breken. De woning werd door zocht en uit een portefeuille werd het geld gestolen. door het Koningin Wilhelmina Fonds. Prof. Van Rijssel is onder meer vier jaar werkzaam geweest bij het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam; hij hield zich vooral bezig met kaak- en borst gezwellen. In deze periode werd hij lid van de Commissie voor Beentumoren, waarvan hij in 1957 voorzitter werd. Deze commissie 'bundelt' de medische deskundigheid op dit specifieke terrein binnen het hele land. Het Koningin Wilhelmina Fonds over deze commissie: "Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden onder meer problemati sche of gecompliceerde ziektege vallen besproken. Naar aanlei ding van het besprokene kan de behandelend arts van de patiënt worden geadviseerd en tevens kan op deze wijze belangrijk on derzoeksmateriaal worden ver kregen". In de loop der jaren is door deze commissie overigens een indruk wekkend archief opgebouwd: meer dan 6000 ziektegeschiede nissen, microscopische prepara ten en kopieën van röntgenfoto's zijn verzameld. Een belangrijke uitgave van de commissie voor beentumoren is de radiologische atlas, waarin röntgenfoto's van beentumoren met bijbehorende beschrijving zijn opgenomen. LEIDEN - De Haagse tv-piraat Telstar heeft gisteren uitgezon den via BBC 2. Al snel greep ex ploitant Casema in, waarna de bekende kleurenbalken versche nen. De piraat probeerde nog een tijdje toch tot de kijkers door te dringen, maar moest uiteindelijk dat streven opgeven. Telstar is een piraat die tot de af sluiting van het kabelnet vrij ac tief was in Den Haag. Nu, na driekwart jaar, besloot men het via de Engelse zender te probe ren. "Alleen als die slecht door komt", aldus een woordvoerder van Telstar. "Als met goed weer BBC 2 goed te ontvangen is, zen den wij niet uit". Het was overigens niet echt de be doeling dat deze op de Haagse re gio gerichte piraat ook op de Leidse tv verscheen. "Maar wel leuk natuurlijk", aldus de Tel star-woordvoerder. Hij denkt dat dat komt doordat de Leidse ka bel-tv haar Engelse programma's via Rijswijk binnenkomt. Een lezing die wordt bevestigd door Stadskabel-zegsman Van Donzel. Piraat Telstar vindt het kinderachtig van de Casema om de illegale uitzendingen te dwarsbomen, maar volgens Van Donzel is de kabelexploitant daar wettelijk toe gehouden. "Daarover is een wijziging opge nomen in de Post, Telefoon- en Telegraafwet. Sinds één januari van dit jaar moeten exploitanten de kabel ook afsluiten als piraten uitzenden tijdens de gewone pro gramma's. Dus niet alleen meer als de uitzending is afgelopen". Voorzover Van Donzel kan na gaan, was het de eerste maal dat via een Engelse zender een piraat van buiten Leiden via de kabel was te zien. ma, dat PvdA en WD overeen zijn gekomen. "Als er niet? tegen zit, kan de eer ste paal in de herfst van dit jaar de grond in", zegt directeur Van Overmeire. De bouw zelf zal naar verwachting ruim een jaar du ren, zodat het nieuwe complex mogelijk eind 1984 in gebruik kan worden genomen. De reinigingsdienst is momenteel gehuisvest in de Leidse binnen stad. De vooroorlogse gebouwen aan de Noorderstraat zijn niet al leen verouderd; het onderkomen is ook veel te krap geworden voor de meer dan honderd mede werkers en het wagenpark van zo'n vijftig voertuigen. Sparen Vooral de garage en de sanitaire voorzieningen voldoen niet aan de eisen van deze tijd. Volgens directeur Van Overmeire zou de arbeidsinspectie de zaak onmid dellijk kunnen sluiten, zo bar zijn de werkomstandigheden. De plannen voor de nieuwbouw dateren dan ook van ongeveer vier jaar geleden. Geldgebrek was en is het voornaamste obsta kel. In 1981 en '82 werden de rei nigingsrechten met enkele gul dens per jaar verhoogd om te sparen voor de nieuwe huisves ting. Uit deze reserve worden nu de voorbereidingskosten betaald. In januari vorig jaar werd beslo ten om een voorlopig ontwerp te maken. Architect Den Haring van de gemeentelijke afdeling bouwkunde en het technisch ad viesbureau Twijnstra Gudde NV. uit Deventer ontwierpen de schets. Hierbij is er onder meer rekening gehouden met het aanstellen van vrouwelijk personeel (geschei den was- en kleedruimtes), me dewerkers in deeltijd en met toe gankelijkheid voor minder-vali- den. Ook kreeg het energieverbruik de nodige aandacht. Het gebouw is compact, waardoor de opper vlakte en dus de afkoeling zo klein mogelijk is. De kantoor ruimten worden van dubbel glas voorzien. Over verdere energie besparende maatregelen is in de ze fase nog niets beslist. Het gebouw is ongeveer vijftig bij zeventig meter groot. Het kan toorgedeelte telt twee verdiepin gen. Buiten het gebouw komt nog opslagruimte voor zand en zout en parkeergelegenheid. Het terrein krijgt een hoofduitgang naar de Admiraal Banckertweg Het groot materieel rijdt zodoen de niet door de Zeeheldenbuurt Het buurtcomité was daar aan vankelijk voor bevreesd in ver band met de verkeersoverlast De kleinere, elektrische wagen tjes verlaten het terrein wel via de Evertsenstraat. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel kan nog deze maand begonnen worden met het bouwrijp maken van het ter rein. Enkele wisselwoningen en oude loodsen zullen moeten ver dwijnen en er zal in de Rijn een nieuwe inham (haventje) aange legd worden. De Evertsenstraat wordt doorgetrokken en door middel van een fietspad verbon den met de Admiraal Banckert weg. Redactie: Bart Jungmann Jaap Visser Verdeeldheid (4) Staatssecretaris Gerrit Brokx van volkshuisvesting beslist volgende week of de renovatie plannen voor de Zeehelden buurt teruggedraaid moeten worden. Door ambtenaren van zijn departement is een onder zoek ingesteld naar de 'voorge schiedenis' van de plannen, zo als vorige week in Steeds ge meld. Vandaag of morgen krijgt de bewindsman de resul taten van dit onderzoek op z'n bureau, samen met de brief van advocaat Leon Sprenger van het Leidse advocatencol- lectief. Sprenger vraagt in zijn brief de ministeriële goedkeu ring voor de renovatie in te trekken omdat de woning bouwvereniging De Eensge zindheid de plannen achter de ruggen van de bewoners om zou hebben ingediend. Volgens topambtenaar Wester- dijk van het ministerie is het onderzoek op een oor na gevild en heeft Leon Sprenger uiter lijk volgende week vrijdag het schriftelijke antwoord van Brokx in de bus. Maar dat de staatssecretaris z'n veto zal uitspreken over de grootscheepse opknapbeurt van 92 woningen in de wijk tussen de Zijlsingel en het Waardeiland lijkt heel twijfel achtig. Immers, de volksver huizing van bewoners naar wisselwoningen is al volop be gonnen, evenals het dichttim meren van de te renoveren wo ningen. Gerrit Brokx zal zich dus wel tienmaal bedenken eer hij de door zijn baas, minister Winse- mius, gegeven goedkeuring in trekt. Verdeeldheid (5) Leden van de bewonerscommis sie en het bestuur van de wo ningbouwvereniging De Eens gezindheid vinden het een grof schandaal dat een voormalig lid van de bewonerscommis sie, B. Dardenne Ankringa, in z'n eentje heeft geprobeerd die renovatie van 92 woningen in de Evertsenstraat, de Munik- kenstraat, de Oosterstraat, de Van Speykstraat en de Tromp straat te dwarsbomen. Want van één ding zijn zij heilig overtuigd: "dwarsligger" An kringa staat helemaal alleen in Dichtgetimmerde woningen in de Evertsenstraat. Staatssecretaris Gerrit Brokx zal zich wel tien maal bedenken voor hij de naar wisselwoningen verhuisde bewoners hierin terugstuurt. <fou» Hoivasti zijn stryd tegen de renovatie. Maar volgens Peter de Vreede van de stichting Welzijn zijn er nog enkele wijkbewoners die, zoals hij het noemt, "minder gelukkig met de renovatie zijn". Bovendien wordt Dar denne Ankringa natuurlijk in de rug gesteund door zijn ad vocaat Leon Sprenger, die de bewuste brief naar het ministe rie heeft gestuurd. Eensgezindheid-voorzitter W.C. Nagtegaal veegt de kritiek van Dardenne Ankringa op de 'voorgeschiedenis' van de re novatie met een wijds armge baar van tafel. De inspraakpro cedure is volgens hem "volko men geweest en iedereen in de wijk is altijd van het verloop van de renovatieplannen op de hoogte geweest". Verdeeldheid (6) De renovatieplannen zijn voor de eerste keer besproken op een bewonersvergadering van 22 juni. Volgens A. Beljaars, chef technische dienst van de wo ningbouwvereniging, zyn er op die vergadering al wijzi gingsvoorstellen door bewo ners gedaan en opgenomen. Bij vergissing, volgens Bel jaars, zyn de gewijzigde plan nen op 22 juli naar het ministe rie van Volkshuisvesting ge stuurd zonder dat de bewo nerscommissie of bewoners daar van op de hoogte waren. Een maand later werden Bel jaars en het bestuur van de Eensgezindheid op de vingers getikt door de bewonerscom missie waarna de inspraakpro cedure werd heropend. De de finitieve bouwplannen zyn in september naar de aannemer, de firma Arbouw, gestuurd. Tegen de rol van Beljaars heeft bezwaarmaker Ankringa ook geprotesteerd "omdat de Ar bouw zonder openbare aanbe steding uit de lucht is komen vallen terwijl ik er van over tuigd ben dat een andere aan nemer dit project goedkoper zou kunnen doen". Het aan trekken van de firma Arbouw is volgens Eensgezindheid - voorzitter Nagtegaal een kwes tie van bestuursbeleid. "Deze aannemer had al eerder voor ons twee kleinere renovatie- plannen uitgevoerd en dat was tot volle tevredenheid verlo pen. Dus er was voor ons geen enkele aanleiding om een an dere aannemer te nemen". A. van Heyningen, J.M. Kluivers en C. van Latesteyn, dne leden van de bewonerscommissie, hebben Ankringa en een me destander in oktober uit hun commissie gezet Anknnga had voor de beslissende bewo nersvergadering, waarop de bewoners unaniem akkoord gingen met de renovatie, pam fletten in de wyk verspreid waarin hij de wijkbewoners opriep om tegen de renovatie te stemmen. "Daarmee hadden zij al ons vertrouwen verloren. Wat die lui hebben gedaan, kon het daglicht niet verdra gen. Ze hebben de boel lopen opstoken. Kijk, dat meneer Ankringa voor z'n paar tientjes huur in een slechte woning wil blijven zitten, moet hij weten. Maar w(j willen na al die jaren wel eens in een goed huis wo nen" Tot nog toe is Ankringa de enige die niet met de renovatie 'mee gaat'. Zyn bovenwoning in de Evertsenstraat blyft dus in de oude staat. "We renoveren ge woon onder hem door", aldus voorzitter Nagtegaal. "En ik mag lyen dat ic dan met z'n he le handel naar beneden komt zetten", voegt een boze 'straat genoot' van Dardenne Ankrin ga, J. Arnoldus, daar aan toe J V. LEIDEN - De Breestraat, tussen de Koornbrugsteeg en Maarsman- steeg wordt geasfalteerd. De meeste gemeenteraadsleden voe len niets voor het voorstel van het college van B en W om de klinkerbestrating te vervangen door een betonlaag met een ïnge- stempelde steenvorm. Een der- gelyke oplossing is als "kitsch" terzijde geschoven De huidige klinkerbestrating voor het stadhuis kan met gehand haafd blyven omdat de trillings- last voor bewoners en winkeliers van dit deel van de Breestraat onaanvaardbaar is. Om de over last van trillingen te ondervan gen is vorig jaar al een deel van de klinkerbestrating vervangen door asfalt De overgang tussen de verschillende bestratingen, en de historische blauwe steen in het midden van de asfaltlaag, blyven echter voor een onaan vaardbare tnllingslast zorgen. De fameenU' Wil van het probleem afkomen door het aanbrengen van weer een nieuw wegdek. Om de huidige klinkerbestrating voor het stadhuis zo dicht moge lijk te benaderen heeft het colle ge de voorkeur uitgesproken voor een betonconstructie met ingestem pelde steenvorm. De raadsleden in de commissie voor ruimtelyke ordening en verkeer bleken gisteravond niets te voe len voor namaak bestrating en spraken zich uit voor asfaltenng van het stuk Breestraat Dit is te vens de goedkoopste oplossing Het medaillon van sierbestrating, voor het stadhuis, zal gehand haafd blijven zodat de asfaltlaag toch nog onderbroken wordt Er zal tevens een tweede medaillon worden aangebracht. De werk zaamheden zullen vermoedelyk dit najaar worden uitgevoerd en worden gekoppeld aan werk zaamheden die in die periode op het Kort Rapenburg plaatsvin den De Breestraat zal dan toch al zijn afgesloten voor het ver keer. LEIDEN - In de Merenwyk heb ben zich gisternacht vier geval len van brandstichting voorge daan. Tweemaal moest de brand weer eraan te pas komen om het vuur te blussen. Het eerste br.tniiji-, .ui, iwir uur 's n.u ht vond plaats in een leegstaand pand aan dc Ravenhorst Ruim MB mm Mb vvd by MB flat aan de Kraaienhorst een brandbare vloeistof door de brievenbus ge gooid Pogingen om dc vloeistof daarna aan te steken, mislukten echter Aan de Kiekendiefhorst lukte het even later wel om via dc brieven bus brand te stichten. De deur en deurposten van de woning wer den beschadigd De laatste brandstichting betrof een auto die aan de Kraaienhorst gepar keerd stond Van deze auto wer den twee stoelen vernield. By de politie is iedere tip die kan leiden tot dc dader van de brandstich tingen welkom: 071-149961.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3