c c Muzikale afwisseling in 'Als er liefde bestaat' Protest tegen verdwijnen Symfonie-orkest 3 J Inkrimping dreigt ook in noorden BBK venvacht weinig heil van knipkaart Concert agenda Kunst te kijk Nooy s Volkstheater brengt 'De Jordaan' DONDERDAG 13 JANUARI 1983 Gerrie van der Klei en Henk van Ulsen in 'als er liefde bestaat' AMSTELVEEN - Het door Henk van Ulsen gezongen 'De Vlo', ge componeerd op het menuet van Exaudet, was in elk geval uiterst pikant. Enige oudere theaterbe zoekers hadden er gisteravond tijdens de première in het Cultu reel Centrum in Amstelveen een andere kwalificatie voor gereser veerd. Maar behalve 18e eeuwse volksmuziek uit Frankrijk brachten Gerrie van der Klei, Henk van Ulden en Thijs van Leer in hun theaterprogramma 'Als er liefde bestaat' ook liede ren van Pierre Jean de Béranger, Jacques Brei en Georges Bras- sens. Liesbeth List zong 'Laat me niet al leen' ooit, vele jaren geleden, veel emotioneler dan Gerrie van der Klei gisteravond. Maar dat is dan ook onmiddellijk de enige kritiek die op haar van toepas sing is. Voor het overige was ze UTRECHT (GPD/ANP) - Onder het devies "Kom nu naar Muziekcentrum Vredenburg, anders moet u straks naar Arnhem" presenteert het Utrechts Symfonie-Orkest zaterdag om 13.00 uur een gratis protestconcert. Het pro test is gericht tegen het mogelijke verdwijnen van het orkest naar Arnhem, zoals, naar men thans in Utrecht aanneemt, het plan van minister Brink man (welzijn, volksge zondheid en cultuur) zal luiden. Het Utrechts Symfonie-Orkest speelt onder leiding van zijn uiterst tekstvast, mimisch zeer goed, reageerde ze alert op een enkele verspreking van Van Ul sen en zong ze zeer zuiver. Ernst van Altena heeft min of meer aan de wieg gestaan van dit program ma, omdat hij veel teksten uit het buitenland van een Nederlandse vertaling voorzag. Toch kon men zich gisteravond niet aan de in druk onttrekken, dat veel meer de 'overdracht' van de liederen en teksten door Gerrie van der Klei, Henk van Ulsen en Thys van Leer de sfeer van de avond bepaalde. Op de tweede plaats kwam de tekst die op sommige momenten heel duidelijk reeds bestond vóór de melodie eronder werd gezet. Zo konden prachtige verzen en dichtregels wat bizar re, zo u wilt, kromme luisterlied jes worden. Gelukkig werd die declassering van de tekst niet overal conse quent doorgevoerd. Op het re- nieuwe chef-dirigent Hubert Soudant een populair program ma met werken van onder meer Mozart, Beethoven en Tsjai- kowski. Ook wordt operamuziek uitgevoerd, medewerking zal worden verleend door de fluitis te Abbie de Quant, de pianiste Karin Lechner, de violisten Theo Olof en Jaap van Zweden, de te nor Jan Derksen en het Utrechts Toonkunstkoor. Voorafgaand aan dit concert zullen verschillende ensembles uit het USO optreden in het winkelcen trum van Utrecht, Hoog Catharij- Oplossing "Twee kleine orkesten voor de drie noordelijke provincies is niet de ideale oplossing. Mijn voorkeur gaat uit naar één groot orkest pertoire stonden ook teksten en liederen van o.a. Chnstiaan Mor genstern, Benjamin Franklin Wedekind en Kurt Tucholsky. Zo kon het programma uitmon den in een enigszins bizarre af- wisselling van sobere teksten op luisterrijke muziek en briljante teksten met een minstens armoe dige orkestratie. Maar ook het omgekeerde bleek mogelijk. Zelfs Klabund en Joachim Rin- gelnatz (voor mij een volstrekt onbekende) waren gerecruteerd ter meerdere glorie van het thea terprogramma. Resumerend kan daarom alleen maar gesteld worden dat 'Als er liefde bestaat', een theaterpro gramma dat 18 februari a s. de Leidse Schouwburg aan zal doen, het waard is om door de toeschouwer te worden beoor deeld. BERT KOEKEBAKKER voor Gromgen, Friesland en Drenthe. Of de standplaats van dat orkest Groningen wordt is nog te bezien" Dat zei minister Brinkman van welzijn, volksgezondheid en cul tuur gisteravond in Groningen. Brinkman woonde daar een con cert bij van het Noordelijk Phil- harmonisch Orkest, orkest van Groningen en Drenthe. De mi nister verklaarde dat er een brief onderweg is naar de subsidiege vers van de orkesten in Neder land - gemeenten en provincies waarin de mogelijkheden om op de orkesten te bezuinigen op een rijtje worden gezet. Mogelijkheden zijn volgens Brink man om alle orkesten een gelijk percentage te laten inleveren, door kleinere orkesten te laten samenwerken of door uit oog punt van artistieke overwegin gen slechts een paar orkesten op peil te houden en door enkele an dere orkesten niet langer door het rijk te subsidiëren. Brinkman stelde dat hij nog geen besluit heeft genomen over de bezuinigingen op de orkesten. DEN HAAG (GPD) - De beroeps vereniging van beeldende kun stenaars BBK vreest dat er in de strijd om het behpud van de Beeldende Kunstenaars Rege ling (BKR) van minister Brink man van cultuur weinig steun is te verwachten. Na uitlatingen van de bewindsman in het tv- kunstprogramma van de NOS, „Omnibus" (afgelopen dinsdag avond), is het voor BBK-voorzit- ter Henk Rijzinga duidelijk dat voorkomen moet worden dat de BKR in de portefeuille van deze minister komt. In het programma liet Brinkman blijken dat hij voorstander is van het zogenaamde „krupkaartsys- teem". Deze term is voor het eerst gebruikt in een ambtelijk heroverwegingsrapport uit In dit rapport werden alternatieven aangedragen om op verschillen de overheidsuitgaven te bezuini gen. Het toenmalige ministerie van CRM stelde daarin voor op de uit de hand gegroeide uitga ven voor de Beeldende Kunste naars RegeÜng te korten door beeldende kunstenaars gebruik te laten maken van een „knip kaart". Zo'n kaart, die alleen verstrekt zou worden aan professionele kun stenaars die al minstens 5 jaar in het vak werkzaam zijn, geeft toe gang tot de BKR. gedurende ma ximaal 6 jaar. Dc kunstenaar zelf zou mogen bepalen wanneer hij in de loop van zijn carrière (tot 65 jaar) van de regeling gebruik wil maken. Daarbij zou de introduc tie van een knipkaart wenselijk zijn. De BBK-vakbond heeft het idee altijd afgewezen. Naar het oordeel van Rijzinga is er voor de beeldende kunstenaars in Nederland geen heil te ver wachten van deze minister van cultuur, ook al heeft hij meerma len laten weten op te willen ko men voor kunst en cultuur. „De hooghartige wijze waarop hij de ze week voor de tv over ons en onze regeling heeft gesproken heeft duidelijk gemaakt waar hij staat", aldus Rijzinga, die er ze ker van is dat de minister uit is op sanering van de regeling. „Vooral viel op dat hij zonder enige schroom sprak over een re geling die niet eens onder zijn beleid valt. De BKR is nog altijd een regeling van het ministerie van sociale zaken en werkgele genheid". PAGINA 25 •In hotel Holiday Inn (Haagse Schouwweg 10. Leiden) wordt zondag een koffieconcert gege ven. Het programma wordt ver zorgd door een gitaarduo met fluit. Medewerkenden zijn Els Kluin (gitaar). Hans Bredenbeek (gitaar) en Pollyann Schonfelder (fluit) Het concert begint om half twaalf 's ochtends. LEIDEN - In de Louise de Cobg- ny-scholengemeenschap zingt Paola Tuin morgenavond In-de ren van Brecht. Het programma duurt anderhalf uur en ifl voor al le belangstellenden te beluiste ren. De school staat aan de Ka- gerstraat 7 in Leiden; de avond begint om acht uur. In de LAK-galerie zijn de komen de tijd twee exposities te zien, die nauw met elkaar samenhan gen. Marian Plug en Philip Wies man interpreteren ieder het land schap op hun eigen wyze. De be zoekers van beide exposities zul len wel paralellen kunnen trek ken. Beide kunstenaars hebben een voorkeur voor de technische perfectie. Maar ook ademen bei de exposities de binding met de natuur van de kunstenaars uit Manan Plug maakt zeefdrukken; Phihp Wiesman aquareben. Ma rian Plug exposeert in het Aca demiegebouw aan het Rapen burg 73; Phibp Wiesman's werk is te zien in de foyer van het LAK, Levendaal 150 in Leiden. Beide tentoonstellingen duren tot 29 februari. Werk van Victor Bouter is te zien bij Ars Studio aan de Pieters kerkgracht 9 in Leiden. Bouter maakt aquarellen en tekeningen. Zijn werken hebben voorname lijk stadsgezichten en fantasie- architectuur als onderwerp. Zijn oude gebouwen worden niet zo zeer nostalgisch, als wel lyrisch weergegeven Bouter werkt veel met mengtechniek van pen (met waterverf), aquarel en met ge wassen kryt of pastel. De expositie duurt tot 30 januari. AMSTERDAM - Nooy's volkstheater gaat het ko mend theaterseizoen "De Jordaan" uitbrengen, een musical op basis van de boeken van Israël Querido, in een bewerking van Dick Nooy. Ank van der Moer, Henk Molenberg, Carry Tefsen, Hanny Vree, Dick Rienstra en IJf Blokker spelen in de produktie mee. Tot eind maart speelt het gezelschap nog een serie voorstelbngen van "De Jantjes", o.a. in Rotterdam en Amsterdam. Volgens een persbericht van de groep kampt Nooy's Volkstheater niet met gebrek aan pubhek of artistieke problemen. "De enige moeilijkheid is dat de minister voor cultuur nog steeds geen toezegging heeft gedaan voor een be scheiden subsidie". Met "een extra duwtje in de rug" van het bestuur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties is nu be sloten een grote volksmusical voor het seizoen 1983- 1984 op de planken te brengen. Leidse bioscopen LUXOR (121239): "Annie", da. 14.30, 19.00 en 21.30 uur, zo. 14.00, 16.30, 19.00 en 21.30 uur, al. LIDO 1 (124130): "ET", 14.30, 19.00 en 21.30 uur, zo. ook 16.45 uur, al. LIDO 2: "De boezemvriend", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45 uur, al. LIDO 3: "Poltergeist", da. 19.00 en 21.15 uur, do., vr., ma. en di. ook 14.30 uur, 16 Kindermatinee". "Het geheim Nimh", za., zo. en woe. 14.30 uur z 16.45 uur. LIDO 4: "The sword and the da. 14.30. 19.00 en 21.15 uu 16.45 uur. 12 jr. STUDIO (133210): "Raiders of the lost ark", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45 uur, 12 jr. TRIANON (123875): "Class of 1984", da. 14.30,19.00 en 21.15 uur. Zo: 14.15,16.30, 19.00 en 21.15 uur, al. REX (125414): "Huis-aan-huis-sex", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: "This lady is a tramp", vr. en za. 23.30 uur, 16 jr. Bioscopen Bioscopen Alphen (Voor reserveringen 01720-20800) EURO 1: "De boezemvriend", da. 13.30, 18.45 en 21.00 uur, zo. ook 16.15 uur, al. Nachtvoorstelling: "Ashanti", za. 24.00 uur. 16 jr. EURO 2: "E.T.", da. 13.30,18.30 en 21.15 uur, zo. ook 16.00 uur, al.. Nachtvoorstelling: "Zes Zweedse meis jes op Ibiza", za. 24.00 uur, 18 jr. EURO 3: "Hot bubblegum maagd", da 18.45 en 21.00 uur, do., vr., ma en di. ook 13.30 uur, zo. 16.00,18.45 en 21.00 uur. 12 jr, za. ook 24.00 uur, 16 jr. Kindermatinee: "De avonturen van Pietje Bel", za., zo. en woe. 13.30 uur. EURO 4: "Summer lovers", da. 13.30, 18.45 en 21.15 uur, zo. ook 16.15 uur. al., za. ook 24.00 uur. 16 jr. Bioscoop Voorschoten (Voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY. "Conan, koning der bar- Bioscopen Katwijk (Voor reserveringen 01718-74075) CITY 1: "De boezemvriend", do. 14.45, 20.00 uur, vr., za. en zo. 14.45, 19 00 en 21.15 uur, ma. en di. 20.00 uur. woe. 14.45 en 20.00 uur, al CITY 2: "From here to eternity", zelfde tijden als City 1, al. CITY 3: "The Road Warrior", zelfde tij den als City 1, 16 jr. CITY 4: "The dragon dies hard", do. 14.45 en 20.00 uur, vr. 14.45, 19.00 21.15 uur, 16 jr. CITY 4: "Missing", za. 19.00 en 21.15 uur. zo.14 45, 19.00 en 21.15 uur. ma. di. en woe. 20.00, 16 jr. Kindermatinee: "Billy Turf, haantje de voorste", za. en woe. 14.30 uur. Oegstgeest - Kunstcentrum Lange Voort, expositie van werken van Ted Licht, Ingeborg Oderwald, Eve van Gennip, Bella Hendriksen, Wim Jonker, 7/1 tot 8/2, di, woe, do, vr. van 13.30-17.30 uur, vr. van 19-21 uur en za. van 12-17 Ars Studio, Pieterskerkgracht 9, Lei den, expositie Victor Bouter, aquarellen en tekeningen, 15/1 tot 30/1, dag. 14-17 ma. t/m do. 9-12 en 19-21.30 uur. Galerie De Pomp, Dorpsstraat 38, War mond, fotografische landschapsimpres sies Tim Boyenk en René Reehuis, t/m 30 januari, di. 19-21; wo. 10-12; wo., do., Galerie Denise Stephan: landschapste keningen Rein Dool, 16/1 tot 21/2, Bak- kersteeg 18, Leiden, vryd., zat. en zon dag van 13.30-17.30. Leiderdorp - Gemeentehuis, 7/1 tot 17/ 2, expositie Arie Andeweg, Hans Bos, Kees Peltenburg, ma. t/m vr. van 8-17 uur, do. van 19-21 uur. Exposities 'Stelling', Lange Mare 65, Leiden, expo sitie Jan Kolling (schilderijen). Dinsdag t/m zaterdag van 12 tot 17 uur. Rijksmuseum van Geologie en Minera logie, Hoogl. Kerkgracht 17, Leiden, 'energie uit eigen bodem', t/m 4 augus tus. Ma. t/m vrij. 10-17; zo. 14-17 uur. Museum Boerhave - Tentoonstelling over Antoni van Leeuwenhoek, tot 1/5, ma t/m za van 10-16 uur en zo van 13-16 Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 36, Warmond, aquarellen van Willy Stoet tot 4 februari, di. 19-21; wo., do. en zo. 14-16; za. 11-16 uur. Foyer LAK-theater Levendaal 150, Lei den, groepstentoonstelling van grafici, ma. t/m vrij. 9-17 uur, t/m februari. LEIDERDORP - Muzenhof, wandkle den van Marja van der Zee-de Leau, 24/ 12 tot 19/1, ma t/m vr. van 14-22 uur en za. van 9-14 uur. Museum De Lakenhal, Oude Singel, Leiden: tentoonstelling winterland schappen, schaatsen en sleetjes, t/m 13 Galerie De Oude Rijn, Stille Mare 4, Leiden, beeldhouwwerk Joop van Kra lingen; olieverf en litho's Jan Rotteveel, dag. 10-18; zo. 11-18. LAK-galerie, Levendaal 150, zeefdruk ken Marian Plug, etsen Philip Wiesman, 14/1 tot 28/2, ma. t/m vrij- 9-17 uur LAK-foyer, Levendaal 150, Leiden, et sen van Philip Wiesman/Academiege bouw, Rapenburg 73, Leiden, zeefdruk ken Marian Plug, beide tentoonstellin gen van 14 januari tot 29 februari, ma. t/m vrij. van 9-17 uur. Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur (Elisabetb-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis - doorlopende be zoektijd van 16.00 uur tot 20.00 uur; met uitzondering van: - de kinder- en jongerenafdeling: dage- Ziekenhuizen specia hoofdverpleegkundige le kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks 15.00-15.45 uur en 18.30-19.0C 18.30-19.30 Bezoektijden kinderafdelingen Kinderafdeling: dagelijks van 15.00- 18.30 uur. Afdeling C.C.U. (hartbewaking) dage lijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00- Sportmediscb Advies Centrum: Blessurespreekuur: Elisabethziekcn- huis Leiderdorp, 's maandags van 19.30- 20.30 uur. Bezoekuren St. Elisabeth-Ziekenhuis: Volwassenen: dagelijks van 14.00-14.45 en van 18.30-19.30 uur. Klasse afd: dage lijks van 11.15-12.00 uur, van 14.00-14.45 Academisch ziekenhuis Tel 269111 /oor alle patiënten behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14.15-15 00 uur en 18 30-19.30 Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.00-19.00 uur Praematurenafdeling dagelijks van 14.30-14.45 uur en van 18.30-18.45 uur. Bezoek aan ernstige patiënten Geluidshinder Schiphol hj r-e&t ja'. &e.FEucrrEtao, PUOPISSO*! EEN ASSlSTtNOE SNEL ltjjn kansen <isjpr! Elke dag M.15-15.00 uur en 18 30 19.00 uur. (Alleen voor ouders van kinderen kar! er een afwijkende tijd afgesproken worden met de hoofdverpleegkundige). Alphen aan den Rijn s avonds 18.30-19.30 uur. Extra be zoek voor de hartbewaking: ochtends 11 00-11.30 uur. Extra bezoek voor va ders op de kraamafdeling: 's avonds 19.30-20.30 uur. Kinderafdeling 's mid dags 14.30-15.30 uur, 's middags alleen voor ouders 14.30-18.30 uur. Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bu het in formatiecentrum Geluidshinder Schip hol (tel: 020-175000). (0adclieums 13 Januari 1983. Honderd jaar geleden stond in de krant: De Fransche kolonel Brisa- der had zijn dochter uitgehu welijkt aan een handelaar te Hdvre. Korten tijd na het eindi gen der wittebroodsweken be gon de jeugdige echtgenoot zij ne wederhelft zichtbaar te ver- waarloozen; men zag hem in den schouwburg in verdacht ge zelschap. Naar aanleiding van dat wangedrag diende de kolo nel hem in een koffiehuis een oorveeg toe, en het kwam tus- schen schoonvader en schoon zoon tol een duel. dat den laat ste het leven kostte. "En nu is uto dochter weduwe", voerde een vriend den oud-gediende te gemoet "Welnu, wat hindert dat?", luidde het antwoord. "Ik hoop dat haar tweede man zich beter zal gedragen" - Twee meisjes, van 20 en 12 jaar, in dienst bij den predi kant Sadler in de Engelsche plaats Glossop, werden dezer dagen 's morgens dood in naar bed gevonden Beiden waren volkomen wel geweest en er was niets van vergiftigen aard in het huis. Men denkt dat ze ge stikt zijn. Het huis van ds. Sad ler grenst namelijk aan het kerkje en een zekere hoeveelheid zwaveldamp van de cokes, die gebruikt werd om het kerkje te verwarmen, was door den muur in het slaapkamertje ge komen. Vijftig jaar geleden: - In de Bingerstrasse tn Wil- mersdorf bij Berlijn heeft zich in de nacht nan Zaterdag op Zondag tegen drie uur een duel per-auto voorgedaan, toen de inzittenden van twee »n razen de snelheid elkaar voorbijrij dende auto's elkaar onder vuur namen Voor de weinige oogge tuigen uan den schrik bekomen u-aren, waren de beide auto's in het nachtelijk duister verdun nen. Men vermoedt, dat op deze ongewone wijze meentngsver- schillen tusschen leden van de Berlijnsche onderwereld wer den uitgevochten. Of er slacht offers zijn gevallen u niet be kend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 25