Middenstanders 80.000 banen weg Verontruste tuinders tesamen NS stopt met weekendretour Franse auto-industrie plat door stakingen Beurs Amsterdam kort zakelijk marktberichten VNO: prijscompensatie naar werkloze jongeren ■C Vihamy nieuwe stijl optimistisch gestemd Als plannen Van Zeil doorgaan Manifestatie voor verlaging aardgasprijs Beursoverzicht DONDERDAG 13 JANUARI 1983 RPS Voor het eerst sinds vijf jaar heeft de Rijkspostspaarbank (RPS) vorig jaar december weer een po sitief spaarresultaat bereikt: 36 min. Normaliter is december een slechte spaarmaand door sin- terklaas- en kerstinkomen. In de laatste maand van 1981 kwam een ontsparing voor van 70 min. Met inbegrip van de lopende rente over december 1982 ad 115 min. is het spaartegoed met 151 min. toegenomen tot 19.728 min. Eind december 1981 be droeg het spaartegoed 17.450 min. Rente Per 13 januari zal de Postgiro- Rijkspostspaarbank de rente voor hypotheken met 0,4 pet. verlagen. De rente voor gewone hypotheken met maandelijks be taling wordt daarmee 8,2 pet. en voor tophypotheken 8,4 pet. De rente voor gewone hypotheken met halfjaarlijks betalingen wordt 8,3 pet en voor tophypo theken 8,5 pet, zo heeft de RPS bekendgemaakt. Ohra Ohra Verzekeringen heeft vorig jaar haar premie-inkomen met 37 pet zien stijgen van 229,4 min naar 314,2 min. Het netto be drijfsresultaat daalde daarente gen van 11,2 min naar 4,2 min, zo heeft de maatschappij be kendgemaakt. De flinke stijging van het premie inkomen was vooral het gevolg van een sterke groei van het aan tal verzekerden. Het lagere be drijfsresultaat viel voornamelijk toe te schrijven aan het streven van vele verzekerden de premie last te verlichten en de noodzaak van het treffen van regelingen in de premiesfeer die de aanwas van verzekerden bevorderden. Douane Het Europees Parlement heeft woensdag in Straatsburg de mi nisterraad van de Europese ge meenschap gevraagd ervoor te zorgen dat bij paspoort- en doua necontrole een onderscheid wordt gemaakt tussen onderda nen van landen die deel uitma ken van de Europese Gemeen schap, en burgers van niet-EG- landen. Aan de zogenaamde bin nengrenzen van de gemeen schap, dat wil zeggen aan gren zen tussen EG-landen onderling, zou de systematische controle op burgers van de gemeenschap ge heel moeten worden opgeheven en vervangen door steekproe ven. Order De Franse PTT heeft bij Philips Telecommunicatie Industrie b.v een order geplaatst voor de leve ring van 100.000 terminals voor de Franse videotexdiensten. Met deze order is een bedrag ge moeid van 50 min, zo heeft PTI bekendgemaakt. De terminals bestaan uit een beeld scherm en een toetsenbord en worden door de Franse PTT gra tis aan de telefoonabonnees ver strekt. Zij vervangen de traditio nele telefoonboeken en gele gid sen en verschaffen alle informa tie die deze naslagwerken en de informatiediensten van de tele foonmaatschappijen verstrek ken. UTRECHT Werkgevers en vakbonden in de grafische in dustrie (60.000 werknemers) hebben gisteren besloten de uit betaling van de prijscompensa tie van 1 februari drie maanden op te schorten. Dit hebben de bonden meegedeeld. In die drie maanden gaan bonden en werk gevers proberen tot een ak koord te komen over het schep pen van meer banen en de finan ciering daarvan. Groenteveiling Katwijk aan den Rijn. Van 12 januari. Boerekool per kg 45-70, waspeen AI per kist 7,50-9,20, All 5,00-8,50, BI 8,10-12,60, Bil 2,20-3,20, Cl 3,80-5,60, CII 2,40-3,50, prei A per kg 62-77, spruitkool A 0,35, uien per kg 42-80, selderij 0,16. DEN HAAG (ANP) - De werkgevers willen de prijscompensatie, die in grote delen van het bedrijfsleven is opgeschort, gebruiken om vooral werkloze schoolverlaters in het bedrijfsleven aan de slag te helpen Dat viel gisteren op te maken uit woorden van VNO-voorzitter mr. C. van Veen, tijdens zijn maandelijkse persconferentie naar aanleiding van de bestuursvergadering van de werkgeversorganisatie. Hij pleitte voor een samenhangend herstelplan voor 1983 waann werkgelegenheid een van de drie kernpunten is naast lastenverlichting en lagere energie- en milieukosten. Betere verdeling van arbeid is een van de punten die in 1983 centraal moeten staan, aldus Van Veen. Hij wil de aanbevelingen van de Stich ting van de Arbeid hierover vormgeven via onder meer het jeugdwerk plan van de werkgevers. De ontwikkeling van een wettelijk kader daar voor. Het VNO mikt in het bijzonder op schoolverlaters die twintig uur zouden moeten werken en daarnaast een opleiding krijgen. Dat plan staat of valt volgens Van Veen met de vraag of het wettelijke minimumloon per uur mogelijk is, tegen thans per week (veertig uur). Sociale zaken is druk doende dit zorgvuldig te overwegen, aldus Van Veen. Hij rekent erop, dat het door minister De Koning van sociale zaken en werkgelegenheid voor eind januari toegezegde werkgelegen heidsplan oplossingen op dit terrein bevat. Van Veen noemde de werkloze jongeren de meest getroffen groep van dit moment, die geheel vervreemd dreigt te raken van het arbeidsproces. Economie UTRECHT (GPD) - De avond en weekendretours van de Ne derlandse Spoorwegen zullen in de toekomst verdwijnen. NS gaat wel door met andere kor tingssystemen. zoals de jaar kaart en de dalurenkaart. die korting geeft op reizen buiten de spitsuren. Vorig jaar had NS wat het aantal reizigers-kilometers betreft een goed jaar. Er was sprake van een groei van 3 procent. NS verwacht echter dat de groei er nu uit zal zijn, omdat de tarieven de komende jaren tot 1987 flink zullen worden verhoogd. De toename van het aantal reizi gers-kilometers van 9,2 miljard in 1981 tot 9,5 miljard vorig jaar is mede veroorzaakt door de invoering van de dalurenkaart. Begin vorige maand waren er ruim 20.000 van deze kaarten verkocht. Gerekend was op een verkoop van zo'n 12.000 exemplaren. Voor een ander deel kan de toename van het aantal reizigers-kilometers worden toegeschreven aan de opening van nieuwe spoorlij nen, zoals de Veenendaallyn en de Schiphollijn. ARNHEM (ANP) - De nieuwe technische groothandel Vihamy bv, (met een vestiging in Sassenheim) voortzetting in afgeslankte vorm van het in augustus vorig jaar gefailleerde bedryf Vihamy Buttinger nv. ver wacht al volgend jaar met winst te draaien De jaaromzet van de nieuwe onderneming, voor 1983 geschat op 50 miljoen gulden, zal in 1984 naar verwachting toenemen tot 70 miljoen. Het aantal werknemers, nu nog 95, kan dan stijgen tot byna 130. Dit heeft Vihamij-woordvoerder J. Marrink gisteren meegedeeld op een persconferentie in Arnhem, waar de nieuwe onderneming werd gepre senteerd. Vihamij bv heeft twee nieuwe directeuren: ex-register-ac- countant G. Spekenbrink van Vihamy Buttinger en A. Visch. eigenaar en directeur van handelsmaatschappij Vika (verwarmingsonderdelen en radiatoren) in Apeldoorn. Visch is bovendien een van de belangrijk ste aandeelhouders van de nieuwe Vihamy. Het aandelenkapitaal van de nieuwe onderneming bedraagt dne miljoen gulden. Vihamy heeft geen verplichtingen meer ten gevolge van het faillissement van de oude onderneming. Behalve directeur Visch zijn er volgens woordvoerder Marrink "nog vyf tot tien andere aandeelhou ders". Vihamy Buttinger werd byna een half jaar geleden failliet verklaard na een eerste, mislukte poging om het bedrijf in afgeslankte vorm voort te zetten. De bijna 500 werknemers kwamen op straat te staan. Vihamy Buttinger haalde in 1981 nog een omzet van 200 miljoen gulden. De problemen die uiteindelijk tot het faillissement leidden werden veroor zaakt door het instorten van de bouwmarkt. DEN HAAG (ANP) - Het midden- en kleinbedrijf vreest dat de plannen die staatssecre taris Van Zeil van economische zaken heeft (een sanering onder de middenstanders) zullen eindigen in het verlies van 80.000 arbeidsplaatsen. Drs. L. Vonk, secretaris van het KNOV (Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond) zei dat vandaag in Scheveningen op een protestbijeenkomst van midden standers tegen het beleid van de regering. Van Zijl vindt, aldus Vonk, dat er een behoorlijke overcapaciteit bestaat, die een inkomensbeleid voor zelfstandi gen in de weg staat. Volgens de staatssecretaris moeten er dus meer zelfstandigen verdwijnen. Het KNOV heeft berekend dat een inkomenensontwikkeling die ge lijk loopt met die van werkne mers (wat door het KNOV wordt voorgestaan) met het huidige re geringsbeleid alleen bereikt kan worden als er zo'n 12.000 zelf standigen verdwijnen, boven op de 8000 die het economisch Insti tuut voor het Midden- en Klein bedrijf (EIM) al heeft berekend. In totaal moeten er, aldus Vonk, dus 20.000 zelfstandigen weg in het door de staatssecretaris ver dedigde beleid. Aangezien er bij die zelfstandigen ook mensen in dienst zijn komt dat volgens het KNOV neer op een verlies van 80.000 arbeids plaatsen. Volgens de laatste cijfers zal het reële inkomen van de zelfstandi ge dit jaar 5 procent zakken. De ergste klappen vallen in de de tailhandel, waar de teruggang ge- OR Bijenkorf uit overleg AMSTERDAM (ANP) - De breuk tussen de personeelsvertegen- woordigers van de Bijenkorven en de KBB-top wordt steeds dieper. Gisteren zijn de mensen van de groepsondernemingsraad van de Bijenkorven (BOR) uit de vergadering van de centrale on dernemingsraad met de KBB- top gezet. Eerder weigerden de Bijenkorf-mensen in de COR al, het derde MacKinsey-rapport in ontvangst te nemen, gezien de geheimhoudingsplicht die daar aan was verbonden. Men blijft van mening, dat leven of dood van De Bijenkorf in een bredere kring besproken moet worden. De BOR gelooft niet meer in ver der overleg met het KBB-be- stuur. middeld elf procent zal bedra gen. Ambacht en nijverheid gaan er vier procent op achteruit en de horeca zeven. Alleen voor de ver voerssector ligt een toename van het reële inkomen in het ver schiet van drie procent. Voorzitter W. Perquin van het KNOV wees erop dat onderne mers steeds te horen krijgen dat rendementsherstel het allerbe langrijkste is, maar dat steeds weer het inkomensbeleid be langrijker blijkt te zijn. Perquin doelde daarmee met name op de verhoging van het minimumloon per 1 januari met een procent. De kleine ondernemers daarentegen worden al sinds 1973 geconfron teerd met een achteruitgang van hun inkomen, zo maakte de KNOV-voorzitter duidelijk. Kos tenverhogingen en verlaging van omzet en afzet is wat kleine be drijven op zich af zien komen. En die ondernemer hoort dan van de grote bedragen die de regering ter beschikking stelt om grote bedrijven overeind te houden, die het toch niet kunnen redden, aldus Perquin. Is misschien de bedoeling: grote uitverkoop, al les moet weg, zo vroeg hij zich af. PARIJS - De Franse autofabriek Renault heeft in de vestiging nabij Parijs (in Flins) ruim 10 000 werknemers naar huis gestuurd omdat door een staking van de autospuiters 170 mensen) de produktie is stil komen te liggen. De spuiters eisen een hoger loon en betere werkomstandigheden. PARIJS (ANP) Sinds enkele maanden worden er in Frankrijk meer auto's verkocht dan in me nig ander Westeuropees land. De Franse auto-industrie kan even wel nauwelijks profiteren van het zo lang verwachte herstel van de autoverkopen. Het nieuwe jaar is voor de autoproducenten begonnen met dezelfde proble men als waarmee 1982 is afgeslo ten, want stakingen en arbeids conflicten belemmeren de pro duktie. Buitenlandse autofabri kanten kunnen zonder al te veel moeite hun aandeël op de Franse automarkt vergroten, zo is verno men in kringen van de Franse auto-industrie. Nauwelijks waren de hooglopende conflicten tussen de bonden en de directie van Citroen in Aulnay bij Parijs eind vorig jaar bijge legd, of er brak een staking uit bij het staatsconcern Renault. Gesteund door de socialistische BLEISWIJK (ANP) - Een verla ging van de aardgasprijs, be scherming van de markt tegen invoer uit derde landen, het voe ren van een tuinbouwbeleid waar ook de banken vertrouwen in hebben en een menswaardige afvloeiingsregeling. Deze vier ei sen staan centraal tijdens een manifestatie van de Nederlandse glastuinbouw, zaterdag aan staande in de bloemenveiling in Bleiswijk. De manifestatie is georganiseerd door drie comités: verontruste tuinders Westland, de agrarische beleidsorganisatie en het comité tot redding der Ne derlandse glastuinbouw. Het motto van de manifestatie, "red uw bedrijf', laat aan duide lijkheid niets te wensen over. In een aantal sectoren van de glas tuinbouw gaat het slecht en is de rentabiliteit negatief. Volgens voorlopige berekeningen van het landbouw economisch instituut daalde het gemiddelde onderne mersinkomen in de glastuin bouw (groente, snijbloemen en potplanten) vorig jaar met ruim dertigduizend gulden tot 28.000 gulden. En het jaar daarvoor laat een nauwelijks rooskleuriger beeld zien. In een aantal gevallen heeft de slechte gang van zaken al geleid tot executie (gedwongen ver koop) van glastuinbouwbedrij ven, omdat de eigenaar niet meer aan zijn financiële verplichtin gen kon voldoen. Bij sommige van die verkopen was de op brengst niet eens voldoende om de schuld aan de bank te kunnen aflossen. Bij twee Rabobanken in het Westland was het gevolg hiervan weer dat het hoofdkan toor in Utrecht moest bijsprin gen. De betrokken banken wer den onder curatele gesteld. Stijging Vooral de sterke stijging van de aardgastarieven in de laatste ja ren (van ongeveer een dubbeltje tot bijna 37 cent) heeft bij glas tuinbouwbedrijven tot een ge weldige stijging van de kosten geleid. Dit ondanks een inmid dels in veel bedrijven ver doorge voerde isolatie, waardoor het verbruik van het aantal kubieke meters per meter glas sterk is verlaagd. Verlaging van de aard gasprijs is de belangrijkste eis die de organiserende comités voor zaterdag op papier hebben gezet. S. Schaap uit Vollenhoven van de agrarische beleidsorganisatie: "wy willen koppeling van de aardgasprijs aan de kolenprijs. In ons land is de prijs gekoppeld aan de olieprijs, terwijl in de glastuinbouw in het buitenland veel wordt overgeschakeld op kolen. Ik denk dat van het tarief, dat nu ongeveer 37 cent per ku bieke meter bedraagt, dan onge veer een dubbeltje af kan. "Van een bijzonder gastarief alleen voor de glastuinbouw wil Schaap niets weten. "Dan kry- gen we weer de zelfde proble men met de Europese Gemeen schap, zoals we onlangs nog heb ben gehad". Schaap zegt er wel iets voor te voe len samen met andere organisa ties te strijden voor lagere gasta- rieven. Hij denkt daarbij niet al leen aan ondernemingen in de industrie, maar ook aan bijvoor beeld consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond en Konsumenten Kontakt en de Vereniging van Gasexploitanten in Nederland. De laatste liet vori ge week nog weten van mening te zijn dat de gasprijzen in ons land best zouden kunnen dalen als de olieprijzen, waaraan het gas is gekoppeld, ook dalen. vakbond CFDT verlangen de spuiters van de Renault-fabrick in Flins een loonsverhoging. Overleg hierover heefl nog niets opgeleverd en de spuiters zyn een staking begonnen waardoor de produktie vrywel geheel stil is komen te liggen. De directie van Renault stuurde vervolgens 10.000 van de 18.000 werknemers zonder betaling naar huis. By Citroen heefl de communisti sche vakbond CGT de directie onder druk gezet en geprobeerd op eigen houtje "lopende-band- vertegenwoordigers" aan te stel len. De directie van Citroèn be schuldigde de bond er vervol gens van sabotage te hebben ge pleegd bij de produktie van de CX, iets waarvan zij later moest terug komen. Zeventig tot tach tig procent van de geproduceer de wagens kwam volgens de di rectie de eindcontrole niet door. Renault wordt zwaar getroffen door de staking en haar eigen maatregelen. Het concern zit toch al in de rode cyfers Zo wordt het verlies over de eerste hel A van vorig jaar geschat op een miljard frank, ongeveer 380 miljoen gulden. Daar doet niets aan af dat de Renault Alliance, de Amerikaanse versie van de Renault 9. in de VS is uitgeroe pen tot auto van het jaar 1982. Er zijn er in de VS vong jaar meer dan 30.000 van verkocht. De arbeidsconflicten bij Citroén, Talbot, Peugeot en Renault wis selen elkaar af. De autofabrikan ten moeten noodgedwongen de stygende verkopen voor een groot deel aan de buitenlandse concurrentie overlaten. DONDERDAG 13 JANUARI 1983 ACTIEVE AANDELEN Ahotd135,10 Akzo39,00 ABN309,00 Am cv 106.20 Amro Bank48.00 Bos Kalis 34,20 Dorische Petr93.20 Dorische Petr. Pref. 92 30 i Elsevier NDU202.50 Ennla138,00 FGH41.60 Gist Brocades 132.50 Heioeken 105.60 Heineken Hold96.60 HBG 96.50 Hoogovens 15,50 KLM.. l Olie 128.80 Robecco253.30 254, Rodamco123,90 123." Rolinco237,00 238.1 Rorento182,80 182.: Unilever198.80 196.: VNU65.30 62,8< Volker Slevin31,00 30,91 WUH 90.50 87,51 BINNENLANDSE AANDELEN ACF110,00 110,50 Ass. Sl.R'Dam Ballast Ned am 180,00b 185.00b 238,00a 238.00a 70,00 70.00 97.00 96.70 770.00 770.00 Dell MIJ 61.00 60.80 Dessau i 62.00 61.90 Dorp en co. 70.00 70.00 Douwe Egberts 78.50 78.00 Econoslo 49.00 48.50 Emba 110.50 108.00 Erik* 78.00t> 77.00 Fokker24.00 24.00 Purness 37.50 37.50 Gamma H 61.00c 61.30 ld. 5% PW - 18.00 Gel. Delft. Cert. 207,00 188.00 Gerofabr69.00 G lessen 86.00 84,50 Goudsmit 50,00 47.50 Grasso74.80 74.80 Ha«emfUer 25.30 26.50 56.00e HVA-Myen eert. 54.70 143.00 29.80 29.80 Land re 114.00 114.50 Leldscbe Wol 113,00 111.60 Macintosch97.80 97.00c Maxw.Petr230,00 231.00 Meneba 65.00 64.20 MHVA'dam 11,501 - Moe ar a En417,00 430,00c ld. 1-10 5480,00 5500.00 ld. 1-4 1055,00c 1125,00 Mulder 490,00a 480.00a Mljnb. W. 285,00 285,00 Naarden26.50 26,00 Naeff- NagTon 23.00 23,40 NBM-Bouw 5,10c 5.30 Nedap156,00 155.00c Ned. Credlet 26.10 26.10 Ned. Scheepshyp. 235.00 235,00 Ned. Springs! 4580.00 4570.00 Nlerstrass - 650,00 Norit 78.00 76.20 Nutrlcla GB 65,00 65.00 NIJv. Ten Cate 63.50e 63.00c Oee v.d. Gr- O re ostein148 00b 155.00e Olra - 56.50 Schlum berger Sal renb. Bank Telegraaf Textiel Tw. TUb. Hyp Bk VRG Gem. Bex. Wollen Sai wyen W Uk en Hei 75.00 75.00 53.50 54,00 1.70 1.60e 170.00 175.00b 28.00 28,00 90,10 85.00 BELEGGINGS INSTITUTEN Pakhoed eert. 1415.00 1440.00 342 00 »45(» 89,80 8».«0 165.00 1^00 230.00 230.00 ID.00 lMjM 111.00 110.00 115.00 115.30 109.00 199 00 337.00 537.00 Col. Growth GOUD EN ZILVER Goud onbew 39 540 ZÜVOf r.nbcw 075 BUITENLANDS GELD 1M7S 111.71 Engelse pond Belg franc (100) Duitse mark 100) Ilal lire(lOOOO) Portugese esc (100) Can dollar Franae franc (100) Zwiu rranc(lOO) Zweedse kroon 100) Noorse kroon (100) Deense kroon (100) Oost shilling (100) Spaanse peseta (100) G nrkse d rac h me 100 Finse mark (100) 119.00 118.60 AMSTERDAM (ANP) - De Am sterdamse effectenbeurs lag er vandaag verdeeld by. Dit in na volging van Wall Street, waar het slot fractioneel lager was nadat eerder op de dag voor het eerst de Dow Jones-index de 1100 punton-grens had bereikt Voi gens beurshandelaren is de han del tot rust gekomen na de rom melige toestanden eerder deze week. De ondertoon is echter nog altyd goed. Nedlloyd herstelde zich met een winst van 2,50 op 98. terwyl Unilever fors achteruit ging met een verlies van 2,10 op 196.10 rond het middaguur De jongste staatslening, uitgegeven tegen een koers van 110,50, trok verder aan en werd verhandeld op 100,40 In verband met een verwachte dts- contovcrlaging en de daarmee samenhangende mogelykc ver betering van de obligatie-markt worden er volgens beurskringen nog veel stukken vastgehouden.-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 23