Laatste ziel in het klooster Ontslag dreigt voor honderd parttimers bij 'Duinstreek' r Zachte weer beïnvloedt natuur van Keukenhof slechts gering Als regeerakkoord wordt uitgevoerd 'rotest tegen foutparkeerders Markant figuur in het Leimuidense: pastoor Thomas Spoedig beslissing over komst Nissan DONDERDAG 13 JANUARI 1983 Streek LISSE - Ook al is de natuur haar tijd vergeleken met an derejaren weken vooruit kan er vrijwel niets mis gaan. Mis schien hier en daar wat extra turfmolm over de hyacinten bij een vorstperiode, maar verder komtvalles op zijn pootjes terecht. De mening van tuinarchitect Henk Koster van Keukenhof over het "voor" zijn van de natuur ten opzichte van an derejaren. "We zijn nu al ver der met het park dan in som mige jaren rond de opening". De voor de tijd van het jaar ho ge temperaturen zorgen er voor dat sommige struiken al in bloei staan. Terwijl pas in gezaaide grasperkjes zeer snel groen worden steken ook al sommige bolbloemen hun kopjes boven de grond uit. Volgens Koster geen reden om in paniek te raken. "Ook al krijgen we nog een strenge winterperiode de natuur zelf zorgt dat er niets mis kan gaan. Vaak zorgt een voor de vorstperiode gevallen laag sneeuw voor een lekkere deken". "De kans is niet uitgesloten dat we bij de opening op 25 maart al veel kleur kunnen tonen. Dat zou een prettige bijkomstigheid zijn, vooral met het oog op de vroege Pa sen die in het eerste weekein de van april valt". Al eerder heeft Koster iets der gelijks meegemaakt. "Een jaar of tien geleden stonden er eind januari al de eerste narcissen te pronken. De twee volgende maanden zorgden nog voor een flinke koudeperiode, maar ook toen bleek dat de natuur op de wisselende weersomstandig heden een goed antwoord wist". Een constatering die echter niet voor alles in Keukenhof op gaat. Wijzend op een aar zelend in bloei komende ker senbloesem vertelt Koster dat deze struik wel iets van een eventuele vorstperiode te lijden kan krijgen. "Maar al zal het wat minder zijn, hij bloeit toch straks weer in vol le glorie", is de stellige over tuiging van de tuinarchitect. Energie Overigens blijkt de niet zo kou de periode een meevaller bij het energiegebruik in de kas sen. "Wij stoken alleen in de kassen als het vriest en daar is tot nu toe nog niets van ge komen. De cijfers weet ik nog niet, maar alles bij elkaar denk ik toch aan een flinke besparing in de energiekos ten. Dat is buiten het gegeven dat de natuur haar tijd flink vooruit is een welkome zaak in deze dure tijd", zegt Kos ter. Koster en zijn mensen hebben de afgelopen tijd niet stilge zeten en ook tot de opening in maart wacht nog een span nende tijd. In het najaar zijn er zo tussen de vijf en zes mil joen bollen de grond in ge gaan. Deze bollen moeten in de twee maanden dat de Keu kenhof voor het publiek ge opend is voor voldoende kleur zorgen. Bollen die in de eerste weken in bloei staan, maar ook moeten de bezoe kers die eind april komen nog iets te zien krijgen. Een gegeven waarmee de 90 in zenders die de Keukenhof dit jaar heeft rekening hebben te houden. Koster: "Samen met de inzender wordt het ont werp gekozen en de kweker door Kees van Kuilenburg zorgt voor het assortiment bollen". De kwekers hebben dit jaar een keuze uit sterk gewijzigde ontwerpen van ar chitect Koster. "Er zijn wat nieuwe terrassen ontworpen en ook bij de andere ontwer pen is veel veranderd. Uitein delijk moet je proberen de bezoeker elk jaar weer wat anders voor te schotelen en wat dat betreft denk ik dat we daarin weer zijn ge slaagd", aldus Koster. Tuinarchitect Koster verwacht dat de Keukenhof er bij de opening mooier uitziet dan in voorgaande jaren Bomen aandacht van het tuinperso- neel van Keukenhof naar uit gaat. Ook de bomen en strui ken moeten worden nagelo pen en hier en daar worden vervangen. Nog onlangs is de Beukenlaan aan de beurt geweest. De 148 jaar oude beukebomen in de bloementuin waren dringend aan verzorging toe. Vooral de invloed van de gure zeewind is de grote boosdoener. "Al bij de opening nu al meer dan 30 jaar geleden, werd gezegd dat de beukenlaan nog maar hooguit tien jaar mee zou gaan. Nu staan ze er nog en na al de werkzaamheden door de boomchirurgen kun nen ze nog wel even mee. Maar als je vraagt voor hoe lang dan waag ik mij daar niet aan", aldus Koster. STREEK - De kans bestaat dat ongeveer 100 gezins- en bejaardenverzorgsters tussen 1984 en 1986 worden ont slagen bij de stichting "Duinstreek". Dit zegt P. van Tee- seling, de directeur van de stichting. Hij baseert zijn uit spraak op de plannen van de regering in het regeerak koord. De stichting probeert overigens gedwongen ont slagen te voorkomen. VOORHOUT - Een grote hond lijkt drie illegale palen te bewa ken die bewoners van de Boek horstlaan in Voorhout van de ge meente moeten weghalen. De pa len zijn daar neergezet omdat de betrokken bewoners zijn de ge parkeerde auto's die daar met de regelmaat van de klok worden neergezet meer dan beu. Onlangs trókken ze bij de gemeente aan de bel om daar iets aan te laten doen. In e^n gecombineerde gemeente lijke commissievergadering wordt er dinsdag over een week over gesproken. De bedoeling is dat het begin van de straat de of ficiële status van woonerf krijgt. Het gevolg daarvan is det er voor dat stuk Boekhorstlaan andere verkeersregels gaan geldèn. De gemeente wil wel dat de drie ijze ren palen worden weggehaald. De gemeente waardeert dit "parti culier initiatief' niet en "ter voorkoming van deze ongewen ste situaties dient het te worden afgewezen". Zodra een en ander door de gemeenteraad is goedge keurd worden er houten paaltjes in de grond gezet om ongewenst parkeren tegen te gaan. Volgens Van Teeseling moet de ge zinsverzorging in Nederland tus sen 1984 en 1986 twintig procent van haar subsidie inleveren. Vol gens hem kan er bij de stichting Duinstreek niet meer worden be zuinigd op andere kosten. "De franje is eraf. Bij iedere bezuini ging waarmee we nu nog worden geconfronteerd zullen er arbeids plaatsen moeten verdwijnen", zegt Van Teeseling. In de gezins- en bejaardenverzor ging werken in hoofdzaak part timers, voor het merendeel vrou wen. De bezuinigingen hebben volgens Van Teeseling grote in vloed op het werk. "Gemiddeld verzorgt een bejaarden- of ge zinsverzorgster zo'n twee tot drie mensen. Door de bezuinigingen van het rijk raken in de komende jaren dus ongeveer 250 mensen zonder verzorging", zegt Van Teeseling. Zelfstandig Van Teeseling benadrukt dat be jaarden, die tot nu toe dankzij de hulp zelfstandig konden blijven wonen, door de bezuinigingen gedwongen kunnen zijn in een bejaardentehuis te worden opge nomen. "En een opname in een bejaardentehuis is naar verhou ding veel duurder dan verzor ging thuis. Het ryk bezuinigt echter ook op de bejaardentehui zen. Daardoor kunnen mensen tussen het wal en het schip ra ken", aldus Van Teeseling. De directeur van de stichting Duinstreek zegt dat mensen niet moeten denken dat zij zich niet meer voor hulp hoeven aan te kloppen. "Integendeel, doordat een extra bezuiniging van het rijk dit jaar voorlopig niet door gaat, kunnen er juist meer men sen worden geholpen". leimuiden - "Een bijzondere man die pastoor Thomas", zegt Toon Hendriks, een leerling van de tekenschool "Kris Kras" die deze week exposeert. Velen uit Rijnsa- terwoude en Leimuiden zullen deze uitspraak beamen. Zij kennen pastoor Thomas van de twaalfeneenhalf jaar dat hij pastoor was in Leimuiden, maar ook van de perio de na 1973, toen hij met pensioen ging. Bij een reünie van een klasseminarie in 1982 lag de volgende persoonsbe schrijving op zijn bord: "de man met twee rechterhanden die alleen een heel klooster bewoont". De twee rechterhanden zijn overal in te herkennen: hij reviseert mo toren, repareert radio's, schil- dërt, restaureert schilderijen, maakt wijn van vreemde ingre diënten tot en met brandnetels toe en alles wat hij aflevert is kwaliteit. Zijn hele leven is vervuld met bij zondere gebeurtenissen. Het be gon al bij zijn geboorte. Volgens zijn moeder is pastoor Thomas geboren op 23 juli. Pas na veertig jaar bleek zijn geboortedatum 21 juli te zijn. Dit jaar hoopt de pas toor 75 jaar te worden. Maar ook al is hij officieel sedert negen jaar met pensioen, hij maakt nog lan ge werkdagen. Invallen voor een zieke collega, de mis lezen in het Frans, lesgeven in de Franse taal aan een groep kinderen, lesge ven aan de 75 leerlingen van de tekenschool. Alles nog met volle overtuiging. Hij is een selfmade man. Hij besloot op 14-jarige leeftijd dat hij priester wilde worden in plaats van onderwijzer. Studeer de Grieks en Latijn, deed in één zomer zoveel kennis op van de gregoriaanse zang dat hij slaagde met een tien op het toelatingsex amen. Een terugloop van het aantal leden bij de plaatselijke harmonie pakte hij aan door zelf de hoorn ter hand te nemen en zo de jeugd te stimuleren; "een por geven" noemt hij dit. Als pastoor Thomas zich voor iets of iemand inzet dan weet hij van geen wij ken. Vele instanties hebben dit ondervonden. door Albertine van der Zee Zo heeft er toe bijgedragen dat een Franse student theologie na ja renlange tegenwerking toch tot priester is gewijd. Bij een bezoek aan zijn parochie hielp pastoor Thomas "even" bij de restauratie van de kerk. In veertien zeer lan ge dagen heeft hij een kruisafne ming uit 1727 deskundig geres taureerd, waarbij hij nu nog, als hij er over praat, zich kan opwin den over de onverschilligheid van de mensen ten opzichte van hun erfenis. Zo ook de staat van het klooster in Leimuiden, waar hij woont met zijn trouwe mede stander en hulp Riek. Het ge- Hij vindt zelfs dat mensen zich hoe dan ook moeten aanmelden voor gezins- of bejaardenhulp. "Als bejaarden of gezinnen dat met doen, omdat ze vrezen toch niet voor hulp in aanmerking te ko men, kan het rijk op die manier haar bezuinigingen rechtvaardi gen", zegt Van Teeseling. Om de komende jaren gedwongen ontslagen te vermijden, neemt de stichting Duinstreek alleen nog maar mensen op tijdelijke basis aan. Nieuwe plannen De stichting gaat dit jaar en moge lijk ook volgend jaar met een aantal nieuwe vormen van be jaarden- en gezinsverzorging ex perimenteren De bedoeling daarbij is bejaarden en gezinnen beter te helpen dan nu soms het geval is. Bovendien besparen de nieuwe werkvormen waarschijn lijk ook arbeidsplaatsen, hoewel dit in eerste instantie niet de op zet van het experiment is. Begin dit jaar start de stichting met zogenoemde wyk-bejaardenver- zorging. Een groep bij elkaar in de buurt wonende bejaarden krijgen dan, wanneer zij dit wil len, elke ochtend één of twee i hulp van een verzorgster in plaats van twee of drie ochten den hulp per week. Mevrouw H. Smit, hoofdleidster gezins- en bejaardenverzorging bij Duin streek: "Bejaarden hoeven zich op die manier minder eenzaam te voelen omdat er elke dag iemand langs komt". Op eenzelfde manier wil de stich ting experimenteren met de ge zinshulp. Mevrouw Smit kan echter nog niet zeggen wanneer dit experiment begint. De plan nen hiervoor zijn nog niet zover uitgewerkt als by de wijk-bejaar- denverzorging. Bollenstreek P. van Oers, de directeur van de stichting "Bollenstreek" durft op dit moment nog geen voorspel lingen te doen over eventuele ontslagen in de toekomst bij zyn dienst. Hij zegt te wachten op een circulaire van het ministerie waarin de plannen van het rijk voor de gezins- en bejaardenver zorging nader uiteen worden ge zet. Hy verwacht dat die circulai re op zeer korte termijn komt. Volgens Van Oers heeft de rege ring in het regeerakkoord inder daad een bezuiniging van 20 pro cent aangekondigd. In de rege- ringsverldaring werd daarover met geen woord gerept, zodat op dit moment onduidelijk is wat de regering precies wil, zo zegt hij. Omdat de stichting Bollenstreek in de toekomst gedwongen ontsla gen wil vermijden, heeft zy een vacaturestop ingesteld. "We wil len de risico's niet afwentelen op de werknemers door een tjdelijk arbeidscontract aan te bieden, al dus Van Oers. De stichting Bollenstreek is eind december vorig jaar begonnen met wyk-bejaardenverzorgmg. net als de stichting Duinstreek van plan is. Van Oers betwijfelt of deze nieuwe aanpak arbeids plaatsen bespaart. "De kans be staat dat het wel iets bezuinigt, maar het effect is, geloof ik, te verwaarlozen", zegt Van Oers. LJMUIDEN - Aanvoer in kg van verse zeevis (notering in gld. per kg.) van 12 januari 1983 Tong 887. tarbot 94. kabeljauw 24080, schelvis 10. wyUng 10560, schol 5070. schar 1980, tongschar 4. haring 242000. makreel 200, diversen 1760. Per 1 kg: tong groot 2111. tong groot middel 1896. tong klein middel 1598 1536. tong klein I 1413, tong klein II 1136. tarbot I 2557 Per 40 kg tarbot 864 520. griet 524-378, kabeljauw 1 360-282. kabeljauw II 370 282. kabeljauw III 284 212. kabeljauw IV 226 170. kabeljauw V 212 138. schol I 124-122, schol II 150-136. schol 111 130 126. schol IV 104 100. wyting III 152 52. makreel I 102-88. haring I 3120-2520. sch.ir 120 11iH i Besommingen GO 9-37200. KW 12- 6500. KW 137UK 138-34400. KW 167/WR 32-27400, KW 173714-19002. ZUK 36/37- 4000. 128 142 12000 UK 129VD 20- 12000. UK 141/271-22400, 208-11600. 233/ 234-7400. VU 18 IJM 3-11200. VD 1973- 32:IMM WK 1,7 IJ "I YK J', Cu IJM 18/20 10600 Pastoor Thomas met het oog op "De keuvelende paters" bouw dateert van ïyuo en wordt nog intensief gebruikt voor het jeugdwerk. De Scouting draait met zes groepen in dit gebouw, de toneelvereniging repeteert in het klooster. Bed Het bed van de pastoor staat onder een dak dat op instorten staat. Enkele hardboardplaten moeten ongelukken voorkomen. "Dit is een eerbiedwaardig gebouw", betoogt de pastoor, "Niet alleen door zijn ouderdom, maar ook door degenen die hier hebben gewoond: de kloosterzusters die hier huisden in volslagen armoe de, maar ze waren gelukkig, er was enthousiasme, elan". Jarenlang is er aan het gebouw geen onderhoud gepleegd. Ook het schoolbestuur heeft het stel selmatig verwaarloosd om zo in aanmerking te komen voor nieuwbouw. Thans zijn by het gemeentebestuur vage plannen om het klooster aan te kopen om het dan plaats te laten maken voor woningbouw. In de ogen van de pastoor is dit "zonde". Het is volgens de pastoor een ruimte die uitermate geschikt is voor de jeugd. "Geef de jeugd een keurig nieuw gebouw en je lokt vandalisme uit. Hier zijn de padvinders al jaren bezig "hun" gebouw op te knappen". Pastoor Thomas is een gelukkig man, met eerbied voor de schep ping en zijn Schepper. HAARLEMMERMEER - Het gemeentebestuur van Haarlemmer meer verwacht begin maart de beslissing over de komst van het Japanse autobedryf Nissan dat een distributiecentrum in Nieuw-Vennep wU openen. Vorig jaar september kwam de voormalige staatssecretaris Dik van buitenlandse handel terug in ons land met de mededeling dat Nissan plannen had om een dergelijk centrum in ons land te openen. Nissan is in Europa bekend onder de naam Datsun Dik meende toen dat Nieuw-Vennep, naast Amsterdam, kansen had om voor het centrum in aanmerking te komen. De staatsse cretaris dacht dat de plannen van Nissan voor ongeveer 400 nieuwe banen konden zorgen. Volgens Haarlemmermeers wethouder mr. S T Cnosscn is in de cember het laatste contact met een delegatie van Nissan ge weest. De afvaardiging is met het resultaat van het overleg met de Haarlemmermeerse bestuurders weer naar Japan afgereisd De bevindingen worden, volgens mr. Cnosscn, nu aan de raad van bestuur van de autogigant voorgelegd. Niet eerder dan begin maart verwacht de wethouder de Japanse delegatie weer terug in ons land. Niet alleen Nieuw-Vennep is door de afvaardiging van Nissan bekeken. Ook de gemeente Amsterdam heeft kans om de vestiging van de autogigant bin nen haar grenzen te krygen. Over de kansen om het Japanse bedryf naar Nieuw-Vennep te krygen is wethouder Cnossen voorzichtig "Ik weet wel wat punten die in het voordeel van Amsterdam spreken, maar ook Nieuw-Vennep heeft wat te bieden. Wat dat betreft denk ik dat beide plaatsen evenveel kans hebben".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 21