Omwonenden vrezen verkeersoverlast van kantoorbouw wmrrm ILe/cfee agenda Reacties gemeenten variëren van teleurstelling tot tevredenheid Zelfbouwers kunnen nu in Zoeterwoude aan de slag Eindelijk compromis over insteekweg aan de Miening Montessoii- onderwijs Oegstgeest krijgt nog twee weken voor plan Veel kritiek op bouwplan Nieuw-Voordorp DONDERDAG 13 JANUARI 1983 DONDERDAG Leiden - Waaggebouw, big band special, Leidse jazz-week, 20-24 uur. Scarabee - Pieterskerkchoorsteeg 24, optreden dichter Bart Chabot, 22 uur. Museum voor Volkenkunde - Steen straat, voorstelling van een Japanse theeceremonie, 20 uur. Helianth - Herenstraat 5c, lezing over de voeding van de mens, spreker: Diet Pi- storius, 20.15 uur. Welfare-lokaal Rode Kruis - Leidseweg 33? Voorschoten, tel. 01717-3309, spreek uur voor invaliden, 19-20 uur. Architektenwinkel - Pieterskerkhof 18, vry advies, 20-21 uur. APOTHEKEN De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van: vr 7 jan tot 14 jan door: Zuider Apotheek, Lammen- schansweg 7, tel. 123553; Apotheek Lin naeus, Kempenaerstraat 31, Oegstgeest, tel. 173330. WIJKERVERPLEGING Leiden - Interkruis. Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604; tel. ten ^uden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - Kruis- gebouw, Berkenkade 7, tel. 41013i-, spreekuur ma t/m do van 13-14 uur. Gezondheidscentrum, Florijn 10, teL 896193, spreekuur ma, woe, vr van 13- 13.30 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. OEGSTGEEST - De raadscom missie van onderwijs van Oegst geest heeft gisteravond de Stich ting Montessori-onderwijs twee weken de tijd gegeven om uit sluitsel te geven of zij nu zelf standig verder wil gaan met de Montessorikleuterschool om de ze in 1985 te laten uitgroeien tot een basisschool óf dat zij wil sa mengaan met een openbare lage re school. De commissie acht de ze korte termijn noodzakelijk in verband met de komende infor matie-dagen voor ouders die daarna hun kind op een van de lagere scholen moeten aanmel den. Bovendien moet in de spoedig te verschijnen onderwijsnota ver meld staan hoe de koppeling kleuter- lageronderwijs in Oegst geest gerealiseerd wordt. Wet houder Blom benadrukte de ernst van de situatie aldus: "Ten eerste moet er duidelijkheid naar de ouders toe komen in verband met de te nemen schoolkeuze en verder kunnen we niet langer voort blijven sudderen. Er moet geen onrust ontstaan, zowel bij de ouders als bij de betrokken leerkrachten, dus dient er snel een beslissing te komen". PAGINA Stad en rand Over woningtoewijzing voor 1983 REGIO De reacties op de woningverdeling voor 1983 lopen in de randge meenten van Leiden uit een van "we mogen niet mopperen" tot "een hele grote teleurstelling". Vooral Oegstgeest en Lei derdorp hebben grote pro blemen met de woning toewijzing. Leiderdorp mag volgend jaar 96 woningen bouwen, 94 premie koop B en twee premiekoop A. Wethouder Meerburg: "Ik neem haast aan dat het een foutje is in de verdeling. Als het werkelijk zo is dan is het een zeer grote te leurstelling Dan kun je niet op een normale manier doorgaan". De Algemene Woningbouwver eniging Leiderdorp is op dit mo ment bezig met de bouw van 35 premiekoop A-woningen (het plan van de failliete aannemer De Water). Vorig jaar gaf het rijk toestemming voor een deel van de woningen om precies te zijn vijftien. Men rekende op de an dere twintig woningen voor dit jaar. "Ik denk dat ze een nul zijn vergeten", aldus Meerburg Leiderdorp krijgt bovendien geen enkele woningwetwoning terwijl er een plan was ingediend voor 101 dergelijke huizen. "Dat is een hele grote teleurstelling. We had den gerekend op een deel zodat we dit jaar konden beginnen en volgende jaar het restant hadden gekregen". De Oegstgeestse burgemeester Scheenstra reageert op soortge lijke wijze. Oegstgeest mag 92 woningen bouwen, zestig pre- miehuur en 32 premiekoop A. "Het is vreselijk jammer voor de woningbouwvereniging. Hier mee kun je deelplan 3 van Haas- wijk wel voltooien maar we had den gehoopt dat we de achter stand uit het verleden konden wegwerken. Met deelplan 4 kun nen we dit jaar nog niet begin- Voorschoten is "content, maar niet voldaan". De gemeente mag tien woningwetwoningen, zestig wooneenheden voor een- en tweepersoonshuishoudens, twintig premiekoop A en 25 pre miekoop B-woningen bouwen. "We wisten natuurlijk dat het wat mager uit zou vallen, maar om te zeggen: wij zijn voldaan, nee dat krijg ik niet over mijn lip pen. We zijn wel content, de bouwactiviteiten blijft gaande, maar het is niet voldoende om aan de behoefte te voldoen. Doch we mogen niet mopperen". Burgemeester Houdijk is gematigd tevreden. Er mogen in Zoeter woude dit jaar zeven woningwet woningen en twintig premie koop A-woningen worden ge bouwd. "Dat is mooi", is zijn eer ste reactie. "Wij hadden eigenlijk verwacht dat we nog een aantal premie B-woningen zouden krij gen. Feitelelijk zouden we vijftig woningen erbij moeten krijgen om aan de behoefte te voldoen". Burgemeester Houdijk is wel be vreesd dat het geringe aantal wo ningen voor de aannemer een be letsel zal zijn om te beginnen met de bouw De woningen moeten komen achter de kerk 'De Goede Herder' aan de Hoge Rijndijk. "Dit is wat we nodig hebben en wat we vorig jaar al moesten heb ben", is de reactie van War- monds burgemeester Hen- drickx-Vlaar. Warmond mag der tien woningwetwoningen en 21 een- en tweepersoonshuishou dens neerzetten. "De elementen liggen klaar, het kan zo in elkaar worden gezet", aldus de burge meester. Ze is wel tevreden, maar "moest dat nou zo lang du ren? Want je denkt waar praten wij over als je ziet wat de grote steden krijgen. Wat zijn dan 34 woningen?" Wassenaar had voor dit jaar 241 woningen gevraagd en krijgt er 155. De projecten bij de Luifel- baan, de nieuwbouw op de plaats van Huize Nieuw Rijksdorp en de nieuwbouw voor het bejaar dencentrum St. Willibrord kun nen beginnen. Wethouder Dijk stal toonde zich tevreden: "On danks de sombere voorspellin gen hebben we toch toestem ming voor 155 woningen gekre gen. Ik blijf echter een beetje on tevreden omdat we voor kleinere projecten geen toestemming hebben gehad". VOORSCHOTEN - Grote bezwaren hebben bewoners van Vlietwijk en Krimwijk tegen de plannen van Bagon bv. om op het terrein van het voormalige Nieuw Voordorp een kantoorcomplex te bouwen van drie verdiepingen hoog met drie grote torens, waarvan er één vier etages hoog is. Dit bleek gisteravond op een hoorzitting die de gemeente in het Bondsgebouw organiseerde voor de omwonenden. Bagon maakte bij die gelegenheid de bouwplannen bekend en ver telde dat het complex pas ge bouwd wordt wanneer een huur der ervoor wordt gevonden. Dit is op dit moment nog niet het ge val. De omwonenden konden gister avond bezwaren tegen het plan indienen nog vóórdat de ge meente de officiële bestem mingsplan- en bouwvergun ningsprocedures start. De bewo ners, die met een 60 man sterke delegatie aanwezig waren, waren blij met deze mogelijkheid om vooraf opmerkingen te maken. "Bij ons bestaat ongerustheid over de plannen, en de gemeente doet er goed aan deze avond te organi seren. Dan kunnen onduidelijk heden uit de weg worden ge ruimd. Wanneer er vragen open blijven zullen we een bezwaar schrift indienen en dan bent U een paar jaar kwijt", zei een be woner uit de Jan Pieterszoon Coenstraat. Schuil Van Empelen, landschapsarchitect en adviseur van Bagon, beloofde dat de bospartij aan de Leidse weg, dicht tegen de Laurentius- kerk gehandhaafd blijft evenals de daaraan grenzende weide. Ook een grote, eeuwenoude beuk hoeft niet te sneuvelen, zo meende hij. "Dat landschap moet juist zo blijven omdat daar een gebouw op een plezierige manier in kan worden gesi tueerd". Niet alleen voor de circa 300 werk nemers die maximaal in het kan torencomplex kunnen werken maar ook voor de bewoners van de Badhoevestaat die niet dich ter dan veertig meter van de dichtstbijzijnde toren van het complex afwonen. Zij kunnen genieten van de aanblik, zo meende hij, omdat het gebouw wordt opgetrokken in baksteen en niet zo massief wordt omdat onder de gebouwen door grote poorten worden aangelegd, zo- Wethouder Van Leeuwen overlegt met een adviseur van Bagon bv terwijl een omwonende enkele vragen stelt. dat de bewoners de bomen kun nen zien staan aan de andere kant van het complex. Vanaf de Leidseweg gaat het ge bouw deels schuil achter de bo men. Auto's zullen niet te zien De maquette van het nieuwe kantorencomplex. zijn omdat de 190 perkeerplaat sen achter het gebouw zijn gesi tueerd. Ruim voldoende voor de mensen die er gaan werken, meende Van Empelen. Wethou der J. van Leeuwen (PvdA/PPR) zei dat de gemeente had afge sproken met het bedrijf dat deze een parkeerplaats zou maken die groot genoeg is om alle auto's van de werknemers en bezoekers te kunnen bergen. De bewoners twijfelden aan de hardheid van deze afspraak. Woningbouw Ze vreesden dat werknemers hun auto in de woonwijk of de Boer- haveweg zullen zetten om te voorkomen dat ze 's avonds bij het verlaten van hun werk in de file komen te staan voor het ze ven meter brede dammetje dat als uitgang over het slootje aan de Badhuisstraat wordt aange legd. Deze auto's zouden tevens voor verkeersoverlast zorgen op deze straat, meende een bewoner. Hij stelde voor de ingang aan te leg gen aan de Leidseweg. Wethou der Van Leeuwen raadde dit af: 'Dat zou een gevaarlijke situatie creëren aan de Leidseweg", meende hij. "Daarnaast willen we zoveel mogelijk groen bewa ren". Iemand uit de zaal: "Ik vind mensen belangrijker dan grassprietjes. Maar U bekijkt na tuurlek alles vanachter uw bu- De meest brandende vraag van de avond bleek echter te zijn: waar om moet op die plek een kan toorgebouw komen? "Waar haalt de gemeente het idee vandaan om daar een kantoor neer te zet ten? Overal staan ze leeg. Waar om komen er geen woningen?" Wethouder Van Leeuwen bracht hier tegenin dat woningbouw op die plek te duur wordt. Daar naast zag hij perspectieven voor de Voorschotense werkgelegen heid. Tot slot vroeg een bewoner uit de Jan Pieterszoon Coenstraat het woord. "U heeft veel verduide lijkt. Een witte plek blijft echter de verkeersafwikkeling. Als U niet goed uw huiswerk doet kunt U wellicht bezwaarschriten ver wachten". Wethouder Van Leeuwen zegde toe in de loop van het jaar hier over nog eens overleg te voeren met de omwonenden. De tyd dringt echter omdat de gemeente vóór april het plan ter visie wil leggen. Een maand lang kunnen dan mensen bezwaar maken te gen de plannen. Burgerlijke stand Houdijk: "Eind goed, al goed" ZOETERWOUDE - Zelfbouwers uit Zoeterwoude kunnen bin nenkort aan de slag. De gemeen te beeft 18 stukken grond gere serveerd voor mensen die naar eigen inzicht een woning willen bouwen. De grond ligt in het Blankaartpark nabij Swetter- hage en grenst aan de Dr. Kort- mannstraat. De grootte van de kavels bedraagt gemiddeld tweehonderd vier kante meter. De prijs per vier kante meter bedraagt 205 gul den. Na de raadsvergadering van januari zal de advertentie wor den geplaatst waarna de inschrij ving begint. Met het beschikbaar stellen van grond voor zelfbouwers komt de gemeente tegemoet aan een ver langen dat enige jaren geleden onder een aantal inwoners leef de. Het staat vrij de grond naar eigen inzicht te bebouwen. Uiter aard moet de welstandscommis sie de bouwplannen toetsei) maar verder zal de kopers van de grond weinig in de weg worden gelegd. "We willen op dat perceel een zo gunstig mogelijke situatie creë ren vooor de bouwers", aldus burgemeester Houdijk gister avond tijdens de commissie ruimtelijke ordening. Het is ech ter niet mogelyk om meer dan één kavel per gezin te kopen. Er moeten volgens Houdijk zoveel mogelijk mensen van de kans kunnen profiteren om zelf iets neer te zetten. "Deze mogelijk heid zal zich in de toekomst niet snel meer voordoen. In de bouw plannen voor de komende jaren is in ieder geval geen ruimte voor een dergelijke vrije vestiging", aldus Houdijk die als een vol leerd verkoper de relatief lage grondprijs noemde. Toch is er bij de commisieleden enige scepsis voelbaar over de verkoopbaarheid van de kavels. De totale grondprijs van veertig mille wordt toch als een hinder nis gezien. Mochten er niet vol doende kavels worden verkocht, dan kunnen de geïnteresseerde bouwers gewoon beginnen. De onverkochte grond blijft dan braak liggen tot er nieuwe ko pers op de kust zijn. Volgens Houdijk hebben zich tot dusver re twaalf geïnteresseerden ge meld. Cursus Vanavond houdt de Zoeterwoud- se afdeling van de Land- en Tuinbouw Bond (LTB) een cur sus in Ons Huis. Het onderwerp van vanavond is hert werk van de algemene inspectie dienst. Aanvang 20.00 uur. Kaarten De KPJ houdt vrijdag 14 januari een kaartavond in het nieuwe onderkomen De Westender. Vanaf 20.00 uur worden de troe ven gedraaid en de kaarten ge schud. Bingo In het clubhuis van voetbalver eniging Meerburg wordt -vrij dag een bingo-avond gehouden. Aanvang 20.15 uur. Instuif In De Westender (KPJ) wordt zon dagmiddag vanaf 14.30 uur een Jeugdinstuif gehouden. Een belangstellende, J. van der Berg, die gisteravond op de pu blieke tribune aanwezig was heeft inmiddels besloten af te ha ken. Hij wil twee kavels hebben van 220 vierkante meter per stuk. Dit is volgens de huidige koop- vo<Kkvaarden niet mogelijk. "De grondprijs is die van vrije sector bouw, de oppervlakte is dat niet. Wat de grootte van de grond be treft kan je er slechts een vere delde premie-B-woning op neer zetten. Ik ga het nog één keer proberen bij de burgemeester want ik wil liever niet uit Zoeter woude weg. Maar als het moet, dan moet het. Ik ga niet bede len", aldus de teleurgestelde ko- per-in-spè. Volgens Houdijk is het nooit de be doeling geweest dergelijk grote stukken grond te verkopen: "De opzet was van meet af aan om zo veel mogelijk mensen te laten profiteren van de mogelijkheid om naar eigen zin en smaak en voor een billijke prijs te kunnen bouwen. We dachten daarbij vooral aan het type twee onder één kap." De toewijzing van de kavels ge beurt volgens dezelfde regels als voor het toewijzen van een huis. Dat wil zeggen dat in principe al leen inwoners van Zoeterwoude voor de koop in aanmerking ko- LEIDEN' - Ondertrouwd: P.T.A. van Berkel en M.M. van Stgn, W. Rietkerken en E M. Simons, Osama Sayed Hassan cn M.E.J.A. van den Berg. R. Fisser en I.C. Diteweg. P. van Veldhuizen en M. Teekens, H A Quirijns en A.L. Wen- sink. LEIDEN - Gehuwd P. Evenblij en A Sievers, S.R. Zwaan en J.R. Sierksma. LEIDEN - Geboren. Kim dv. J.A.F. Reibel en A. Vervoorn, Mirjam Anje Cornelia dv. J.K. Hartman en J. van Driel, Leendert Cornelis zv. S. van Rijn en G.A.M. Verdouw, Myrthe dv. W. van Vliet en A.T.G. Lammereé, Joyce dv C.D. van Delft en A.G.M. Zonneveld, Leuntje Theodora dv. W. de Vreugd en L. Durieux, Maria Martina dv. J.D. Brussee en R. van Egmond, David Jan zv. R.J. Zoek en C.M.M. van Loon, Mo- hamed zv. Z. Farhane en K. Madhi, Cor nelia Adriana dv. J. Verburg en W.A.J Zaat, Jannetje Anette dv. G. Hoek en E. Haasnoot, Marijn Cécile dv. R. van de Geer en C.A.M. Hooijboer, Bart Johan zv. H.J Blom en L.J W. WeUeman, Mi chel Christiaan zv. A.G. Fasseur en P.J.L. van Noort, Morwenna Myfanwy dv H. ManseU en I V. Tjin-Kam-Jet, Ke vin zv. C.A. van Duijn en M.C. de Heer, Bastiaan zv. G. Vooijs en S.J.C. Tjem- kes, Johannes Salomon Bastiaan zv H van den Tol en M.S. Addink. Annika Bianca dv. A.G. Olthof en A.M. Goede, Annemiek dv. J.L.W. Nieuwenburg en M.C.C. van den Berg, Pauline Margre- tha dv. G.T.W. Randsdorp en C.M.T Groen, Froukje Helena dv. H. Henstra en N. Sagel, Richard Hendrikus Johan nes zv H.J. Donkerbroek en M.H.M. Moogekind, Dilber dv. M. Nacak en N. Tank, Marianne Madeleine dv. A. Jans- ze en H M. Schalk, Marc zv. J Marijnus en E. Visser, Antje Geertje dv. C Rem- melzwaal en G Kuijt, Marc Cornelis zv. L.C. van Leeuwen en T.M.G. de Groot. Eveline dv. R. de Schot en Z.A. Muller, Amanda Helena Cornelia dv. A.W.J Kaptein en G C.M. Duivenvoorde. ZOETERWOUDE - "Eind goed, al goed." Met dit bekende Chinese spreekwoord beschouwde bur gemeester Houdijk van Zoeter woude de al jaren slepende kwestie over de insteekweg aan de Miening als afgedaan. Na me ningsverschillen over de plaats van de weg tussen de gemeente Zoeterwoude en de ruilverkave- lingscommisie Rijnstreek-Zuid is er nu een compromis gevon den. De weg komt over het laan tje van dokter Wybo Kortmann en zal zodanig worden aangelegd dat het natuurschoon ter plekke minimaal wordt aangetast. Het oude plan waar de gemeente zich fel tegen heeft verzet liet weinig over van het water dat naast het laantje van Kortmann loopt. De emoties liepen vorig jaar hoog op in de diverse vergaderingen die aan de weg werden gewijd. Alle betrokken partijen kunnen zich in het nieuwe plan vinden. De insteekweg kruist de sloot vlak achter het huis van de fami lie Rijnsburger. Het monumenta le aanzicht van de sloot wordt zo doende minder verstoord dan in het oude plan het geval was. Toen werd de weg vlak bij de Noord buurtseweg gedacht, waardoor een groot deel van de sloot zou moeten worden ge dempt. De ruilverkavelingscommisie krijgt van het Zoeterwoudse ge meentebestuur nu groen licht om met de aanleg van de weg te beginnen. De insteekweg moet De Grote Polder ontsluiten. In deze polder zullen enkele boer derijen worden gebouwd die door de weg met de bewoonde wereld zullen worden verbon den. In de commisie van ruimtelijke or dening liet het CDA-raadslid G. Belt weten het gekrakeel over de plaats van de weg "een weinig opwekkende geschiedenis" te vinden. "Er zijn zaken verzuimd die had den moeten gebeuren. De rol van de gemeente is weinig gelukkig geweest. Ik kan me de wrevel van de ruilverkavelingscommis sie wel voorstellen omdat hun geduld danig op de proef is ge steld. Ik vind het jammer dat de ze oplossing niet een jaar eerder is gevonden, dan had de heisa over deze weg niet hoeven ont staan", aldus de agrarisch des kundige Belt van het CDA. Evenals de andere commisseleden prees hij het plan dat nu boven tafel is gekomen. "Het is een heel goed plan. Technisch is het waar schijnlijk nog beter dan het plan van de ruilverkavelingscommis- sie. Het is stellig ook nog goed koper", aldus Belt. Hij gooide verder nog een recreatief balletje op om "een fietspad aan de in steekweg vast te breien". OPGERICHT 1 MAART 1060 LEIDSCH £l DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B V Geen krant ontvangen tel 071-123143 tussen 10 00-19 30 uur (nabezorging na 19 30 uur), zaterdag van 16.30-18 00 uur. i incassokosten Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 t n v Damiate Holding BV te Haarlem Kwartaalabonnement f 61.25 Per post 83,60 Jaarabonnement 1 233,50 Per post 322,90 Losse nummers 0.85 Maandabonnement f 20,59 (machtiging per incassogiro) Directie: G Koopman Adj dir N Quakernaat Alg. redactiechef Plv Alg redactiechef J M J Post Rubnekchefs J. Kroon (stad) B.W.T. Jungman (plv) WFJ Wirtz (bm /buit ec J. Ruygrok-Hoogeveen P J de Tombe Aangesloten bi| de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o a. in Bonn, Brussel. Londen, Panjs. Washington. Rome, Madrid, Mexico en Wenen tel. 071-144941. tst. 219

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 2