Eenvoudig hor maken ROOSEN OPGERUIMDE KIJKOP BRILLEN ui 3 0 Video wint terrein HEEFT DE BRIL DIE U ZOEKT Over fotograferen en filmen valt heel wat te lezen Bladergordijn voor binnen en buiten 0E/HEENTE SS /ILKE/II/IDE W SANITAIR-MARKT Fasto Geijser f 325.- Daalderop, 10 Itr. Boiler f 282.501 Afvoermaterialen, koperen fittingen. Zo doe je dat Op zijn minst drie redenen zijn er aan te geven waardoor de ver koop van videorecorders op dit moment krachtig wordt gesti muleerd. Ten eerste door de prijsslag. Gecompliceerde ma chines, die een jaar geleden nog voor rond de f3000 aan de man werden gebracht, doen nu de helft of iets meer. Een heel eenvoudig beeldop nameapparaat, zonder extra's, wordt bij wijze van stunt door een enkel groothandelsbedrijf zelfs voor f1000 aangeboden. Begin 1982 waren er ongeveer Luchtvaart centraal op techniek in Vrije Tijd Omdat het dit jaar tweehonderd jaar geleden is dat de mens zich voor het eerst wist los te maken van de aarde (meneer Montgölfier in zijn ballon) staat voor de manifestatie van modelbouw en andere techni sche hobby's Techniek in Vrije Tijd' de lucht- en ruimte vaart centraal. Die manifesta tie wordt van 5 tot 8 mei in de Bernhardhal en de Marijkehal van de Jaarbeurs in Utrecht I gehouden. 300.000 machines verkocht. In 1983 zal de grens van een half miljoen recorders met gemak worden gepasseerd. Het beschikbaar komen van steeds meer programma's op band - het alternatief voor slechte tv-programma's of voor de bioscoop - werkt ook sterk mee aan de opkomst van de vi deorecorder. Er is nu een be hoorlijk aanbod, legaal en ille gaal. Ook filmsoorten, die op tv of bioscoop niet kunnen, zoals harde porno of geweld, zijn op deze manier te verkrijgen. Beeldmerk Geen wonder ook dat steeds meer omroepverenigingen bij het vertonen van de hoofdfilm van tijd tot tijd hun 'beeld merk' op het scherm brengen. Dat doet men zeker niet in de laatste plaats om te voorkomen dat kopieën van de film in het illegale circuit opduiken. De derde en laatste reden waar om de videorecorder aan popu lariteit wint ligt opgesloten in de toenemende kwaliteit van de apparaten. Bij elke nieuwe generatie toestellen wordt de beelddefinitie verbeterd. Ook vindt men allerhande foefjes uit, die het bedieningsgemak verhogen. Er zijn al huiska merrecorders, van JVC en Sa ba bijvoorbeeld, waarop men met hulp van een camera, hele programma's kan samenstel len. 1. Behalve uit een „bouwpakket" kan een raamhor ook helemaal vanuit basismateriaal worden gemaakt. Zet het raam open en neem de hoogte- en breedte- maat binnen de sponning nauwkeurig op. Een hor moet precies passen, want insecten hebben aan een heel klein spleetje genoeg om toch naar binnen te komen! 2. Maak het raamwerk voor het hor van geschaafde vuren lat ten; voor een vrij groot hor is hout van ca. 5 x 2 cm een ge schikte maat. De verbindingen kunnen met een eenvoudige halfhoutverbinding worden gemaakt. Lijm en schroef de delen aan elkaar. Let erop dat het raamwerk goed haaks wordt gemonteerd. 3. Om „schranken" (wat bij een raamwerk van wat forse afme ting gauw kan gebeuren) te vermijden, kan een tussenre- gel worden gemaakt, hetzij verticaal, hetzij horizontaal. Een hor van bescheidener af meting heeft zo'n versteviging meestal niet nodig. Probeer eventueel eerst even uit of het raamwerk voldoende „ver band" heeft. 4. Pas het raamwerk in de spon ning. Het moet min of meer klemvast passen. Zo nodig even afschaven waar het te veel klemt. Schuur het tenslot te en lak of verf het voordat u het gaas gaat aanbrengen. Maak een sleufje op de plaats waar het uitzetijzer van het raam moet passeren; niet gro ter dan nodig is. 5. Span kunststof horregaas op het raamwerk van het hor. Dat kan met kopspijkertjes, maar „nieten" is makkelijker en net ter. Eerst aan een zijde vastzet ten, aan de tegenovergestelde kant strak spannen, vanuit het midden vastzetten. Daarna de twee zijkanten „spannend" vastnieten. Snijd overtollig gaas langs de randen weg. 6. Een nette afwerking bereikt u door over de spijkerkopjes of de nietjes dunne raminlatjes aan te brengen. Verf of lak ook die voordat u ze (op de hoeken in verstek gezaagd), met kleine koploze spijkertjes aanbrengt. Het hor kan met kleine wind- haakjes worden vastgezet. Of boor kleine gaatjes in de raam- sponning, waarin u pennetjes kunt zetten om het hor stevig op zijn plaats te houden. Kort Galgewater 1 (hoek Morsstr.) Leiden-tel. 071-120375 CrMtiave ftrtograüe I Üor.<m¥«m If Natuurfotografie m Dckfcur re W0" —T- 600 fototips enUmenl p> ■«erkeyrer (D HAMMOCK VOOR HKT KOrUfcRArtJlOl VAN MENSEN r Haiuiüoek vaarde dankerekamer HET DOKABOFK De pas gebouwde pergola bin nen een kwartier helemaal la ten begroeien met een fris groene bladeren weelde: dat kan, als het u tenmiste niet te gen de borst stuit dat het niet echt is, maar van kunststof. Sinds kort zijn er „bladergordij nen" in de handel, een soort „lianen" van plastic, heel na tuurgetrouw gemaakt. Zoals de naam al aanduidt, is het ma teriaal in eerste aanleg ontwik keld als een alternatief voor gordijnen. Een aantal van die 2,5 meer lange „slingers" voor een (groot) raam gehangen, vormt inderdaad een heel bij zonder „gordijn". Maar er valt nog meer mee te doen. Zoals die pergola, die met echte klimplanten min stens een seizoen nodig heeft om aantrekkelijk begroeid te raken. Ook niet zo'n gek idee is: de bladerstrengen aanbren gen, echte klimplanten en die er doorheen laten groeien. Dan is de pergola ook 's winters ge zellig groen. Het kunstgroen is niet goedkoop maar heeft heel praktische kanten. Importeur is N. van Rijsoort in Dongen (NB), tel. 01623-15750. Fotograferen en filmen zijn hob by's die menigeen veel plezier verschaffen. Of u nu kielfjes maakt als herinnering aan de vakantie of dat u zich hebt ge specialiseerd in het maken van dichtbij-opnamen van bloe men en insecten, er is altijd wel weer wat nieuws te leren. Over vrijwel elk onderwerp dat met fotografie te maken heeft bestaan boeken en boekjes met handige informatie, waar u uw voordeel mee kunt doen. Zo is er een hele serie boekjes waarin per onderwerp 200 tips over bijvoorbeeld flitsen, zwart-witvergroten, fotografe ren bij kaarslicht, filters, het maken van portretten en van dichtbij-opnamen wordt gege ven. Andere, wat uitgebreidere boe ken gaan over de geschiedenis van de fotografie, over gla mourfoto's maken, over het fo tograferen van mensen. Meer technische informatie vindt u in boeken over de diverse ca- meramerken of over objectie ven. Verder zijn er nog uitge breide boeken over zwart-wit- Parker heeft met de introduk- tie van de Arrow-lijn een ge heel nieuwe weg ingeslagen. De serie - met een vulpenhou der, een ballpoint, een vulpot lood met een stift van 0,5 mil limeter en een Roller Ball - is het eerste model, waarbij de nadruk is gelegd op het ont werpen van een "mooie" pen. Karakteriserend voor deze nieuwe concern-filosofie is de clip: voor het eerst in lange tijd heeft Parker de clip met het beroemde 'veertje' losgela ten en de Arrow voorzien van een gedistingeerde pijl De Arrow-lijn wordt gebracht in vier modellen, te weten: dou blé, mat zwart, edelstaal het zogenaamde Flighter-model) en de Flighter met een 22-ka- raats doublé clip. en kleurenfotografie en voor de liefhebbers van speciale technieken over infrarood- en ultraviolet-fotografie. Boeken die uw interessegebied behan delen kunnen van groot nut zijn. Over filmen Ook voor de filmliefhebber zijn er boeken met waardevolle in formatie. Bijvoorbeeld over het zelf maken van titels en film trucs. Samen met een boek over het maken van een film is dit een goede bron van kennis. Natuurlijk zijn er ook boeken over het filmen met de geluids camera. Daarin wordt ruime aandacht besteed aan het op nemen van geluid, het gebruik van microfoons en het mixen van achtergrond-muz lek. Voor het „filmen onderweg" is er dan nog een handig zakboek. Hierin staan de belangrijkste zaken netjes op een rij zodat u mets over het hoofd hoeft te Vele onderwerpen De techniek van het fotograferen en het filmen is niet het enige wat u uit deze publicaties kunt leren Er staan ook talloze praktijktips in. Zoals het foto graferen en filmen van dieren en kinderen, snel bewegende onderwerpen of fotograferen tijdens de vakantie. Andere on derwerpen zijn het vastleggen van de seizoenen, de bouw van uw eigen huis of boot, uw woonomgeving en mooie na tuurlandschappen. Ook voor de donkere-kameriief- hebbers is er een ruime keus interessant leesmateriaal. Van het zelf vergroten en ont wikkelen tot fotomontages ma ken en retoucheren. En dat al les in kleur en zwart wit. Alles over solderen Alles over solderen is te vinden in de nieuwe „Soldeerwijzer" die is uitgebracht door de BV Chemische Fabriek Schiedam. In deze wij zer, die gratis verkrijgbaar is bij de ijzerhandel, alles over de verbin ding van verschillende metalen met de daarbij te gebruiken sol- deerlegeringen en vloeimiddelen. In deze wijzer is ook rekening gehouden met eisen als temperatuurbestendigheid, sterkte, veilig heid, corrosie en vele andere zaken. De Soldeerwijzer is geïntrodu ceerd tijdens de DZH-beurs Karwei in Utrecht en zal eind januari in de winkels te vinden zijn. De burgemeester van de gemeente Alkemade maakt ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 14 januari 1983 gedurende één maand op de afdeling algemene zaken ter gemeentesecre tarie tijdens de kantooruren van 09.00 - 12.30 uur, alsmede op de dinsdagavonden 18 januari en 1 februari van 19.00 - 20.00 uur voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmings- plan Oude Wetering. Dit plan heeft betrekking op het gebied tussen het water, genaamd Oude Wetering, de Galge kade, de Meerkreuk, de Alkemadelaan en de Ringvaart, alsmede het gebiedje tussen de Kanaal- weg en de Googstraat. Gedurende voormelde termijn van een maand kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad, bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan indienen. Roelofarendsveen, 13 januari 1983. De burgemeester voornoemd, J.S. Wagenaar. De burgemeester van Noordwijkerhout maakt bekend, dat onherroepelijk is geworden het door de gemeenteraad op 20 december 1979 vastgestelde en door het kollege van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 28 oktober 1981 gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan "Mossenest". Deze bekendmaking vindt plaats ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het bestemmingsplan en de bijbehoren de stukken liggen vanaf 17 januari 1983 ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken (bovenverdieping), kamer 24, voor een ieder ter inzage. Noordwijkerhout, 13 januari 1983. De burgemeester voornoemd, Mr. F. Winkel. Gemeente Noorchvijkertiout Kort Rapenburg 5-7-9 Leiden-Tel.: 071 - 130098. KOM, KIJK EN KIES UW REUZEVOORDEEL MEER DAN 100 JAAR HART VOOR UW HUIS Automeer voor de betere occasions. Cftroên 2CV6 30.000 km5500,- Cltroên GS m. open dak5750, - Renault 4 GTL 30.000 km8750,- Suzukl Alto '82 demo9350,- Suzukl coupé "80 en '81 8750, - Mini 1980 25.000 km6750, - Opel Kedetl 56.000 km8500, - Opel Ascona 1600 LPG8500, - Opel Rekord '80 2.0S LPG11500,- Ford 1600Lz. mooi'786500,- Ford 1.3 Escort'79 nov7750,- Ford 2.3 Granada LPG 786750.- Talbot 1.5 LPG als nw. '809750.- Mlts. Colt 19809500,- Mlts. Lancer 19774950,- Mlts. Galant z. mooi7500,- VW Golf diesel 11.000 km 82 16950,- VW Golf diesel LD'777950.- VW Golf'81 20.000 km12950.- VW Passat diesel '798950.- Toyota Corolla automatic 4500,- Toyota Cor. combi 19808750,- Datsun Sunny-combl LPG... 7950.- Datsun Cherry F2 nw. gesp. 4950,- In diverse prijzen voorraad voordelige Automeer ook voor nieuwe Suzuki-auto's De meest succesvolle auto's!!! Suzuki Alto v.a. Suzuki busjes 9999,- 10500,- 11750,- Suzukl Jeeps v a.16500,- Suzukl Alto-automatlc11400,- De zuinigste auto SuzukiI De compleetste auto Suzuki! De goedkoopste auto Suzuki! De leukste auto Suzuki' De goedkoopste automaat Suzuki! AUTO - rriEER MOGE RUNDUK 4 - LEDEN - 071-125259

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 19