Vakantie op Terschelling of Tahiti Reportage -c Het zal leerzame tijd Vier dagen beurs in Utrecht Nieuwe reis- folder voor gehandicapten DONDERDAG 13 JANUARI 1983 Varia We zijn wat al te gretig geweest bij het schuldig verklaren van de 25-jarige Hage naar A. C. H., die bij Ajax-FC Den Haag die fragmentatiebom in de tribune zou hebben gegooid. Goed, hij was als verdachte gear resteerd, de videobeelden zouden hem als de schuldige hebben aan gewezen, liefst vijf getuigen zou den verklaard hebben dat hij de bom had gegooid, maar hij had zelf ontkend, dus meer dan een verdachte was hij niet. En u weet, iemand is pas schuldig zodra de rechter hem schuldig heeft ver klaard. Het wordt dan ook als een zonde tegen de journalistieke regels beschouwd als een krant schrijft: „Zeven jaar geëist tegen moordenaar van columnist". Zo lang de rechter de man niet ver oordeeld heeft (tot zes maanden) had daar moeten staan: „Zeven jaar geëist tegen verdachte van moord op columnist". In het geval van Ton H. zou de kranten enige prudentie niet misstaan hebben omdat H. hard nekkig ontkende. Alleen zijn lid maatschap van de Centrumpar tij had hij bekend. Aha, dachten wij toen begerig: „circumstantial evidence", bijkomstig bewijs van schuld, het ergste heeft hij nu al bekend, dan komt die bom van zelf wel. Maandagavond werd de kwaliteitskrant NRC Handels blad zowaar trendsetter door op de voorpagina twee foto's te plaatsen: een van de arrestatie van A. C. H. en een waarop je hem als beschermer van kamer lid Janmaat van de Centrum partij ziet optreden. Een beter be wijs uit het gerijmde leek nauwe lijks te geven! Andere kranten plaatsten die foto de volgende dag ook, sommige met een zwart balkje over H.'s ogen dat echter zijn uitzonderlijke lengte onver let liet, alsof het een misdaad is in Janmaats gezelschap te wor den gezien (Ton H. was nu juist een van de weinigen die dat niet vond...). De kranten begonnen nu ook H.'s doopceel te lichten. Hij zou be kend staan als „het monster van Laakkwartier", had vergeefs ge poogd zich bij de militie van Is- raëls bondgenoot Haddad aan te sluiten, en in de Volkskrant viel te lezen dat de Anne Frankstich ting over foto's beschikte waarop hij samen met Janmaat was te zien. „Een van de bomgooiers blijkt aanhanger van Centrum partij" schreef Het Parool in een grote kop. De Volkskrant schreef: „Bomgooier verklaart lid Cen trumpartij te zijn", het Utrechts Nieuwsblad: „Haagse bommen- gooier wilde in leger Haddad", het Nieuwsblad van het Noorden: „Fragmentatiebomgooier was lijfwacht van Janmaat", en het Leidsch Dagblad: "De man die de fragmentatiebom wierp zou lid zijn van de Centrumpartij". In feite sprongen de meeste kranten voorzichtiger om met dat (ver meende?) lidmaatschap van de Centrumpartij dan met het (ont kende!) gooien van de bom. Ikzelf vroeg me in Trijfel af of de ver dachte zich wellicht had laten in spireren door de zaterdagavond film „Kassbach" over Oostenrijk se onruststokende neofascisten, en ik plaatste Hitiers „Gymnas tiek en Sport Afdeling" (een knokploeg), de Centrumpartij en de FC Fragmentatiebom in een groots verband... Dit zijn allemaal voorbeelden van onvoorzichtigé journalistiek waar een terughoudende en af wachtende houding geboden was geweest. Ik heb de redacties van de GPD-bladen waartoe ook deze krant behoort gevraagd of zij zich een soortgelijk geval konden herinneren waarin de Neder landse pers een onschuldige ver dachte wat al te gretig tot de van zelfsprekende dader verhief, maar afgezien van enkele be roemde justitiële dwalingen (af faire Giessen-Nieuwkerk, de Ho- gerhuis-zaak) konden zij zich zo gauw niets vergelijkbaars herin neren. Althans niet in Neder land, wel in West-Duitsland, waar in 1977 de bankier Ponto vermoord werd in een tijd dat de links-extremistische RAF bijzon der actief was. De 23-jarige stu dente Eleonore Poensgen werd gearresteerd, de vrouw van Pon to zei haar als de daderes te her kennen, Eleonore werd lang in voorarrest gehouden, de mensen op het ver jaarspartijtje waar zij volgens haar zeggen op het mo ment van de aanslag geweest was werden niet als objectieve getuigen beschouwd, en pas toen haar advocaat erin slaagde ie mand op te sporen die haar in de tram op weg naar dat verjaars- partijtje had gezien, werd zij vrijgelaten. Intussen hadden de Springer-bla den (Bild, Die Welt, etcetera) wel in geuren en kleuren, en stanken en klanken, haar hele doopceel gelicht, met alle ware en onware roddels van buren erbij, zodat ze, hoe onschuldig ook, toch niet meer onbespoten in de maat schappij kon terugkeren. Overi gens, toen later, na de moord op Schleiger, een noodwetje werd aangenomen dat gevangenen in bepaalde gevallen geen contact meer mochten hebben met hun advocaat, wees de oppositie erop dat Eleonore Poensgen in dat ge val haar onschuld nooit had kun nen bewijzen. Het wetje werd en kele jaren later opgeheven. door Rob van den Dobbelsteen UTRECHT - Twijfels alom. Waar naar toe in de zomervakantie? Naar Texel of naar Mallorca, naar de Veluwe of naar de Dordogne, naar Zuid- Limburg of naar de Al pen? Ooit werden we de Nomaden van Europa genoemd. Ooit ge schiedde het dat je in februari al geen kamer kon krijgen aan welke zomerse Spaanse Costa dan ook. Eigenlijk werd die Utrechtse Vakantiebeurs veel te laat gehouden, hoorde je vaak. Januari, dan hebben de meesten al beslist. Dan ga je niet nog eens een dag over een vakantiebeurs kuieren om te zien of je 't wel goed hebt ge daan. Of je wel de goede beslis sing hebt genomen. Maar boeken gebeurt al lang niet meer in het begin van het jaar. Een enkele uitzondering daar gelaten. Boeken wordt nu pas op het laatste moment gedaan. Dus kan iedereen zich in alle rust oriënteren. Dus heeft de Vakantiebeurs van Utrecht, die dit jaar van vandaag tot en met zondag 16 januari wordt gehouden, een belangrijker functie gekregen. Er hebben zich dit jaar niet min der dan 546 exposanten ge meld. De Provinciale VVV Van Gelderland, maar ook de Baha ma's. Veilig Verkeer Neder land, maar ook Tahiti. Shet land Ponypark Slagharen, maar ook Jamaica. Een bont gezelschap. Waaruit het niet eens zo makkelijk kiezen zal zijn. Vooral een flinke tas mee nemen graag, want het aantal in schitterende kleuren ge drukte folders dat in je handen wordt gestopt (gevraagd en on gevraagd) zal niet te tellen zijn. Gegrijnsd zal er ongetwijfeld ook worden. Want wat moet je met een reis van een maand door Zuid-Amerika die dan wel „in de aanbieding ligt", maar waarvoor je dan toch nog een bedrag dient neer te tellen waarvoor een ander een aardi ge auto in de middenklasse kan kopen? Ludieke reisjes De vakantiebeurs is er misschien eerder voor ideeen dan om echt „zaken" te doen. Want lu dieke reisjes zat tegenwoordig. Bij een en dezelfde firma kan je een toneelkamp boeken op Terschelling en een expeditie naar India. En wie „op" kano kamp wil in de Biesbos of per of een gondelvaart in Venetië; de betovering van mandolineklanken en de weldadige smaak van Ita liaanse witte wijn. trein wil zwerven door Europa kan ook al bij dezelfde stand terecht. Want zomaar liggen op het strand, zomaar lekker bruin bakken, dat is „out" eigenlijk. Op vakantie dien je tegenwoor dig niet alleen maar te zweten als je bij ginds strandtentje een grote pils met condens op het glas hebt gehaald. Je zweet nu op vakantie omdat je je in spant. Ontspanning door in spanning, dat is de kreet. Neem „Discover Sun Treks". Zonnebaders zullen van schrik wit uitslaan als ze het program ma van dit bureautje beschou wen. „Wakker worden in steeds andere plekken", laat de folder bescheiden weten, „in kopen doen op de plaatselijke markten". En dat 42 dagen lang. Want zo uitgebreid is de kampeertrektocht onder lei ding van de ondernemende he ren Matthijs Poldermans en Piet Ligthart van „Discover Sun Treks". Tweeënveertig da gen, die de reiziger niet alleen langs Innsbrück voert, maar ook langs plaatsen met uit heemse namen als Sfax, Lag- houat, El Aricha en Marrakesj. Plaatsen in Noord-Afrika dus. Jongeren Het zal duidelijk zijn, Polder mans en Ligthart richten zich vooral tot jongeren die het in Benidorm of Torremolinos al lemaal wel gezien hebben. Ge roosterd schapevlees in plaats van Spaanse patat. Maar ook ouderen krijgen duidelijk an dere interesse. Toen „Campus" (onderdeel van „Hotelplan") vorig jaar reizen begon te ver kopen naar plaatsen in Grie kenland en Spanje waar een tent klaar stond in plaats van een comforthotel of een appar tement met douche en balkon, dacht men werkelijk dat het in het bijzonder studenten zou den zijn die belangstelling zou den hebben voor zo'n trip. De eerste klanten echter waren een man en een vrouw, die de zestig al gepasseerd waren. De reden was duidelijk. Einde lijk eens naar Griekenland voor niet al te veel geld. Neder landers - het is bekend - zijn dol op vakantie, maar als het even mogelijk is, mag het niet te veel kosten. Vandaar ook die trend in eigen land te blijven. Het is een van tweeën, laat de vaderlandse reiswereld weten: heel duur of zo goedkoop mo gelijk. Wat zich op de vakantie beurs zal vertalen in aanbie dingen voor reizen naar het eind van de wereld en in aan biedingen voor leuke tochtjes in eigen land. Eigen kaart Wat dat laatste betreft: bleef in 1981 55 procent van de vakan tievierende vaderlanders in ei gen land - dit jaar was dit per centage gestegen tot 57,5 pro cent. Nu heeft het mooie weer daar natuurlijk ook een ge wichtige rol in gespeeld. „Last minute" boekingen, boekin gen dus van lieden die vrijdag besloten om zaterdag naar Gran Can ana te gaan, waren er dit afgelopen seizoen maar weinig. Maar ook al zal het ko mende jaar een oude traditie worden hersteld (regen van ju ni tot en met augustus) dan toch gelooft men niet dat er weer minder Nederlanders binnen de grenzen zullen blij ven. De WD-directeur van Scheve- ningen/Den Haag, de heer B. Keyser meldde dat het aantal overnachtingen in zijn regio in het afgelopen seizoen met niet minder dan 6,2 is toegenomen. Een mededeling waaraan dan wel werd toegevoegd dat het vooral toeristen betrof die ho tels links laten liggen en die het dagelijkse kopje koffie lie- Caravan De (geringe) groei in de vakantie- markt (4) beperkt zich vooral tot vakanties met de tent of ca ravan. En ook dat zal op de vakantiebeurs te merken zijn. Uiteraard zullen ze er zijn: de geheel verzorgde reizen. Maar om met die van „Discover Sun Treks" te spreken: er gaan weer kampvuurtjes branden op exotische plaatsen midden in de natuur. Avontuur, lekker bezig zijn en uit in eigen land zullen de thema's vormen waarvan de Vakantiebeurs '83 doortrokken zal zijn. En van „Zo-Goedkoop-Mogelijk" na tuurlijk. Maar wie had anders verwacht? Vakantie '83 wordt gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht van donderdag 13 tot en met zon dag 16 januari 1983. De ope ningstijden zijn van 10.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag is de beurs tot 21.00 uur open. De Nederlandse Spoorwegen ver kopen op ruim 200 stations ge combineerde trein- toegangs biljetten die een aanmerkelijke korting geven op de entree prijs, die normaal f7,50 be draagt. Kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toe gang. UTRECHT (GPD) -Al ben je dan gehandicapt, je wilt er in de zo mer toch ook wel eens op uit Naar het buitenland per vlieg tuig. bus of trein. In groepsver band of individueel Of in ei gen land. om ook eens te genie ten van een weekje in een bun galow, een zeilkamp of een v aarvakantie. ,JEr zijn allerlei mogelijkheden", zegt Wim Jolink, medewerker van het Nationaal Rheuma- fonds. Het fonds zelf organi seert al reizen wan patiënten met of zonder begeleiding in het tehuis „Groot Stokkert" in Wapenveld. Verder staan bij dit fonds ook touringcar-reizen op het programma, vliegreizen naar Engeland, Jersey en Zwit serland en bootreizen op de Rijn. Het Rheumafonds is dan nog maar één van de twintig orga nisaties in ons land die vakan tie voor gehandicapten in hun programma hebben. Jolink: „In 1980 zijn we begon nen met het uitgeven van een vakantie-folder voor gehandi capten. We zijn toen begonnen met zeven organisaties. In dat jaar hebben 200 langdurig zie ken of gehandicapten een vakantiereis kunnen maken. Vorig jaar waren het er al tien keer zoveel. En werkten we al met veel meer organisaties. Nu zijn het er al twinttg en is het aanbod aan mogelijkheden weer vergroot". Het doel is volgens Jolink om de zieken en gehandicapten naar individuele vakantiebeleving te brengen. „Ook bij gehandi capten groeit de behoefte van groepsreis naar individuele Een kostbare uitgave, zo'n folder, die veel instellingen en organi saties - die het ixxtral ran sub sidies of vrijwillige bijdragen moeten hebben - een hap geld kost. De uitgave van de folder en de verspreiding is mogelijk gemaakt door de firma Boots Company in Hagestein. De uitgebreide folder is te ver krijgen op het volgende adres: Vakantiefolder 1983, postbus 135, 7570 ACOldenzaal Overigens is ook de ANWB voor zichtig begonnen met enige ser viceverlening aan gehandicap ten met een afdeling Toeristi sche Reisvoorbereiding Gehan dicapten, maar deze afdeling is nog niet helemaal toegerust om het hele veld van mogelijk heden te controleren. Gisteren vertrok vanuit Nederland opnieuw een groep vrijwilliger!, die deel uit gaat maken van de internationale vredestroepenmacht in de Sinai. Onder hen de marechaussee 2de klas Jacques Hoogeveen uit Voorhout, die in de Sinai als chauffeur zal gaan werken. Jacques zal gedurende zijn verblijf in deze krant geregeld verslag doen van zijn bevindingen daar. Vandaag zijn eerste bijdrage die hij voor vertrek uit Nederland schreef Voorhoutse marechaussee naar Sinai Jacques Hoogeveen. De Sinai, woestijn in het Mid den-Oosten, gelokaliseerd tus sen twee landen die toch nog enigszins in een conflictsitua tie verkeren, namelijk Israël en Egypte. Een zeer uitgestrekt gebied waar nauwelijks iets groeit, bloeit of leeft, op enkele Bedoeïen na, de autochtone bewoners van de Sinai. Zij le ven hoofdzakelijk van hun veestapel, die ze overal mee naar toe nemen. door Jacques Hoogeveen Dit is het strijdtoneel waar de M.F.O. (Multinational Force and Observers) opereert. Deze krijgsmacht van multinationa le samenstelling is, als gevolg van de Akkoorden van Camp David hier gestationeerd, om een goede en rustige overgang van de Sinai te bespoedigen. Deze krijgsmacht, waaronder ook Nederlandse militairen re- sorteren, heeft dus een belang rijke functie in het gebied. Wij als Nederlanders hebben in dit leger twee essentiele taken Ten eerste de zorg voor de ra dio- en telefoonverbindingen. De tweede taak is het leveren van politie „ensten ten behoe ve van het M.F.O. Hiervoor is. wat toch best wel bijzonder is, het Wapen der Koninklijke Marechausse uitgekozen. Bij dit onderdeel ben ik als dienstplichtig militair inge deeld. Dit vind ik een hele eer, zeker gezien het aantal mensen dat jaarlijks opkomt om haar dienstplicht te vervullen, 47 000 man, waarvan er maar 450 naar de marechausse gaan. Toen ik te horen kreeg dat er chauffeurs werden gevraagd voor de Sinaï heb ik mij, nadat ik bij mijzelf goed te rade ben gegaan, opgegeven. "Waar om"?, zult u denken. Ja, dat is moeilijk uit te leggen, maar ik zal het toch proberen. Je hoort de laatste tijd veel van gebeur tenissen in het Midden-Oosten. Vaak genoeg zet ik daar mijn vraagtekens bij. Daarbij komt ook nog dat ik die voorvallen eens wil zien. Dat ik ze wil meemaken, zelf ervaren, want het is niet de eerste keer dat er vertekende beelden van die ge beurtenissen worden gegeven. En wat daarbij is dat het toch een hele aparte ervaring is om met zoveel landen, zoveel verschil lende mensen met al hun eigen ideeën aan een goede zaak te werken, namelijk het bevorde ren van ontspanning in het Midden-Oosten, met name tus sen Egypte en Israël. Daarbij doe je natuurlijk nog de nodige mensenkennis en zelfkennis op. en dat vind ik zeer waarde vol. Kennissen van mij zeggen: "Doe het niet, wantje zoekt de narig heid op, laten die mensen hun eigen problemen oplossen". Dat kun je nu wel zeggen, maar met dat oplossen van hun ei gen problemen zijn ze nu al dertig jaar bezig en het is nog niet gelukt. Welnu, als ik mijn bgdrage kan leveren aan het bevorderen van de wereldvrede, dan doe ik dat graag. De mensen zeggen ook "je bent gek, je kunt wel voor je kop geschoten wor den". Het wordt geen leuk betaalde vakantie, daar ben ik van over tuigd. maar ik zal het nodige doen om een leerzame tijd te hebben. U hoort nog van mg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 17