Trapt minister van onderwijs nu terug? C Ziektekostenregeling licht patiënt van bed Telsysteem leerlingen werkt "fraude" in de hand Lezers schrijven >- Eigen bijdrage treft psychiatrie DONDERDAG 13 JANUARI 1983 Meningen In een circulaire aan zijn ambtenaren liet minister Deetman van onderwijs op woensdag 5 januari j.l. weten, dat er op een onjuiste manier opgave van leerlingenaantallen plaats vond in het onder wijs. Hierdoor zouden op dit moment teveel leerkrachten in het on derwijs werkzaam zijn. Het leerlingenaantal is bepalend voor het aantal formatieplaatsen aan een school. Aan de hand van een voorbeeld wil ik trachten duidelijk te ma ken hoe de vork in de steel zit. We gaan dan uit van een gewo ne zesklassige lagere school. De minister hanteert nog steeds de zogenaamde 30- schaal. Dit betekent dat er tot en met dertig leerlingen, een hoofd plus een leerkracht aan gesteld mag worden. Voor een normale zesklassige lagere school heb je dan een hoofd plus vijf leerkrachten nodig. Dit houdt in dat er 151 leerlin gen in de school aanwezig moeten zijn. De minister wil natuurlijk graag weten hoeveel leerlingen er op een school staan ingeschreven. Aan de hand van die gegevens kan hij dan het aantal formatie plaatsen bepalen. Het school hoofd doet driemaal per jaar een opgave van het aantal leer lingen aan het bestuur van de school. Het bestuur zorgt voor een controle en zendt vervol gens de gegevens door aan de inspectie. Via de inspectie ko men de gegevens op het minis terie. Er zijn dus drie zoge naamde teldata gedurend het cususjaar en wel op 16 oktober, 16 januari en 16 april. De aan tallen van deze drie data wor den bij elkaar opgeteld en ver volgens door drie gedeeld. De uitkomst bepaalt het aantal formatieplaatsen aan een school voor gewoon lager on derwijs. Aan de hand van een aantal getallen wil ik een voor beeld geven. Op 16 oktober van een cursusjaar staan er op een school 148 leer lingen ingeschreven. Op 16 ja nuari zijn dit er 151 en op 16 april wordt de school door 152 leerlingen bezocht. Tellen we deze aantallen nu bij elkaar op dan komen we aan een totaal van 451 leerlingen, dit aantal moet nu door drie worden ge deeld. We hebben dan een ge middeld aantal leerlingen over een bepaald cursusjaar van 150 1/3. Eerder hebben we ge zien, dat we 151 leerlingen in school moeten hebben om een het hoofd plus de vijf leer krachten aan het werk te hou den. Er is dus een 2/3 leerling tekort. Dit betekent, dat er met ingang van augustus van het komend cususjaar een leer kracht zal moeten afvloeien. Soms moet een leerkracht afvloeien omdat de school tweederde leerling tekort komt. door E. Filemon cursusjaar in het vorige cur susjaar hebt verdiend. Juist die 2/3 leerling tekort, kan gerommel met leerlingenaan tallen in de hand werken. Wanneer echter een onjuiste op gave van het aantal leerlingen door een bepaalde school wordt gedaan aan de minister, dan moet de minister de direct betrokkene daar maar op aan spreken en beslist niet spre ken over fraude in het onder wijs. Daarnaast speelt het de minister parten, dat hij het tijd stip bijzonder ontactisch heeft uitgekozen. We hebben net een aantal stakingsacties achter de rug en er staat het onderwijs nog veel vervelende maatrege len te wachten. Of, misschien is het juist een beetje terug trappen van de minister? Tegen fraudeleuze handelingen moet beslist worden opgetre den. Echter het over één kam scheren van het onderwijs schiet mij in het verkeerde keelgat. Leg bewijzen op tafel en neem contact op met de be trokken besturen. Wil je de huidige situatie met betrek king tot de leerlingenschaal handhaven en toch voorkomen dat je in een situatie terecht komt, waarbij een tekort van bijvoorbeeld 1/3 leerling of misschien 2 leerlingen een leerkracht moet afvloeien, dan kun je misschien afstappen van de drie teldata. Je zou dan van één teldatum kunnen uit gaan, bijvoorbeeld 1 februari. Maar dan mag in grensgevallen die teldatum, alleen niet maat gevend zijn. Ik denk dat je dan ook zou moeten kijken hoeveel zesde klassers de school verla ten en tevens hoeveel eerste klassertjes de school gaan bin nenkomen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Daarnaast moet ook de stabiliteit van het leerlingenaantal over een aantal voorafgaande jaren bekeken worden. Als je deze dingen op papier hebt, dan pas kun je een beslissing nemen over het aantal formatieplaat sen op een school. Je voorkomt hiermee dat men in de verleiding raakt om te gaan rommelen. Tevens zal dit mede kunnen bijdragen tot een be paalde rust in die schoolteams, waar men elk jaar maar weer de angst heeft om te moeten af vloeien. te van de drie teldata uit de kleuter en lageronderwijswet is overgenomen. Zy het dan, dat de datum van 16 april ver anderd gaat worden in 1 april. Dit is niet als grap bedoeld. De maatregel heeft alleen tot doel om leerkrachten met een termijn van drie maanden hun ontslag aan te kunnen zeggen. Tot slot misschien nog een sug gestie voor de minister: Wanneer er verdenkingen zijn ten aanzien van wetsovertre dingen in het onderwijs, dan zou het een goede gedachte kunnen zijn om daar eerst eens met de inspectie over te pra ten. Deze mensen staan dichter bij het onderwijsveld dan de ambtenaren op het ministerie. Per 1 januari 1983 is de nieu we eigen bijdrag-regeling Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten ingegaan (AWBZ). Deze nieuwe rege ling heeft vergaande gevol gen voor mensen die opge nomen zijn in psychiatri sche inrichtingen en daar een behandeling onder gaan. Deze mensen moeten na zes maanden verpleging een eigen bijdrage in het kader van de AWBZ gaan betalen. Tot voor kort was er een maxi mum van 800,- per maand wat men zelf moest betalen. Na aftrek van enkele resocialisa- tiekosten en een bedrag voor zak- en kleedgeld van 237,- exclusief vakantiegeld, werd dan bekeken hoeveel men dan afhankelijk van zijn inkomen moest gaan betalen. Een voorbeeld hoe dit alles in zijn werk ging ziet er als volgt uit: Inkomen 1346,— per maand. Huur huis 450,- p.m. Gas en licht 100.-p.m. Aansluiting tel. 23,-p.m. Reisk. inr. huis 120,-p.m. Weekend vergoeding 120,- p.m. (Dit is voor de maaltijden). Ziekenfonds 80,- p.m. (Dit is exclusief vakantiegeld) Totaal aftrekbaar 1130,- p.m. Trek de 1130,- van 1346,- af, dan moet men zelf aan zijn be handeling 216,- per maand bijbetalen. Hoe hoger iemand zijn inkomen is hoe meer men door Jacqueline Buquet Meningen op deze pagina zijn voor rekening van de auteurs moet bijbetalen, met een maxi mum van 800,— per maand. Zo was het, maar door de nieuwe regeling is enige vorm van deelname aan de maatschappij laat staan het aanhouden van je huis cq. kamer, onmogelijk gemaakt. Wat is er dan wel alle maal gebeurd zult u dan wel denken. Wel onze vorige minis ter Til Gardeniers heeft in de Tweede Kamer er door gekre gen dat de maximum eigen bij drage verhoogd werd tot 1350,- per maand en omdat zij dit alles nog niet genoeg vond heeft zij aardig gesneden in de aftrekposten. Een voor beeld uitgaande van hetzelfde inkomen als bovengenoemd zal u duidelijk maken wat er aan de hand is. Netto inkomen 1346,- per maand, dit is bruto ongeveer 1500,- per maand. (Het bruto inkomen vermeld ik erbij om dat de regeling 20% van het bruto inkomen als huurprijs van een huis cq. kamer hand haaft.) Huur huis 20% v.h. bruto ink. 300 - p.r Vastrecht gas en elektra 30.- p.n Ziekenfonds 80.- p.r Totaal aftrekbaar 713,-p.r Trek nu de 713,- weer van de 1346,- af en men moet per 1 januari 1983 633,- per maand aan zijn eigen behandeling bij betalen. Het tekort per maand is dan: Huur 150,-p.m. Gas-en elektra 70.-p.m. Aansluiting telefoon 23.-p.m. Reiskosten inr. huis 120,-p.m. Weekend vergoeding 120,- p.m. Totaal aan tekort 483,- p.r Je moet dus van je zak-, kleed- en vakantiegeld, dat 303,- per maand bediaagt, nog eens 483,- per maand aan vaste lasten betalen. Een ieder kan uitrekenen dat men dan nog een schulden last van 180,— per maand overhoudt. Je moet dan echter niet uitgaan, lid zijn van een vereniging, naar een verjaardag willen, tanden willen poetsen, je zelf wassen, kleren of schoeisel ko pen, om ook maar niet te spre ken van een buskaart die je misschien nodig hebt om een specialist in het ziekenhuis te bezoeken want dan loopt je schuldenlast nog hoger op. De gevolgen van deze nieuwe re geling A.W.B.Z. eigen bijdrage zien er nu als volgt uit: 1. De mensen kunnen geen deel meer nemen aan de maat schappij, moeten de huur op zeggen van hun huis en zullen in de inrichting gaan hospitali seren waardoor een behande ling langer zal gaan duren. 2. De mensen die hun huis aan houden krijgen gigantische schulden, kunnen nergens meer naar toe, waardoor er ex tra problemen ontstaan. 3. De mensen gaan zodra ze ei gen bijdrage-phchtig worden met ontslag. Zij breken hun behandeling voortijdig af waardoor het vaker voor zal gaan komen dat zij heropgeno men dienen te worden. (De zo genaamde draaideur psychia trie.) Deze eigen bijdrage-regeling zo als boven vermeld staat geldt alleen voor de ongehuwden boven de 18 jaar. De gehuwden dit tot op heden niets voor hun verblijf dienden te betalen moeten dit vanaf 1 januari 1983 ook gaan doen. Zij moeten een zogenaamde voedingsvergoe ding gaan betalen van 180,- per maand. Dat zo'n bedrag besparend zou werken op een huishouden is alle behalve waar. Want moet de familie de reiskosten niet betalen om iemand op te zoe ken? En kost een gezinshulp geen geld meer per 1 januari 1983? Als je nu eens gaat kijken waar om de eigen bijdrag-regeling A.W.B.Z. is ingesteld, dan is dat om te verkomen dat vanuit overheidsgelden eigen vermo gens worden gekweekt. Dit is redelijk vinden wij, maar dat er nu, omdat er een wet eigen bij drage-regeling A.W.B.Z. be staat, grote schulden dienen te worden gekweekt vinden wij niet redelijk. Wij hopen daar om ook dat de nieuwe staatsse cretaris van Volksgezondheid, Cultuur en Milieuhygie deze regeling ongedaan gaat maken. Want is het niet immers zo dat alle partijen in de Tweede Ka mer eens waren dat de patiént deel uit zou moeten gaan ma ken van de maatschappij en dat alle middelen die daar voor nodig zijn gegeven dienden te worden? Voorlopig is het zo dat de men sen die nu opgenomen zijn het letterlijk en figuurlijk niet meer zien zitten. Zij zullen u dit vertellen via het Vara's Ombudsman program ma morgenavond op de televi sie Hopelijk kykt u dan ook. (Jacqueline Buquet is bestuurslid van de Cliëntenbond cn verricht om- budswrrk bij het psychiatrisch zie kenhuis St. Bavo in Noordwijker- Eigen bijdrage (2) HM vrywel altijd (zgn) fout, nota- bene J. van Groningen Boisotkade 9 Leiden In mijn brief van ongeveer 17 da gen geleden had ik geschreven dat ik aan premie Ziekenfonds per maand 197 moest beta len. Dat is nu alweer ƒ213,50 tt*"\TT7^TD geworden, plus 275 per jaar P n aanvullend fonds. Te betalen per jaar 2837 aan fondsgeld. Wij ouderen hebben meer een dokter nodig dan jongeren. Zeg vijf zes keer per maand Is per recept 2,50. Zes maal is per maand 15. Per jaar te be talen 180. Totaal 3000, tel uit je verlies. We krijgen wel nog een aantal verhogingen: kranten, verze keringen, huurverhogingen, openbaar vervoer, en nog meer. Je hoeft niet aan te klop pen bij sociale zaken. Je hebt immers een goed pensioen Wel betalen we 1500 tot 1600 gulden belasting. De aow is in plaats van verhoogd, met twee gulden verlaagd. Waar moet dat heen? Er blijft niets anders over dan ook maar asociaal te worden en te gaan scheiden. Je blijft dan gewoon bij elkaar wonen, maar je hebt wel een dubbel inkomen. Naar aanleiding van mijn vorig schrijven werd ik gebeld door ik geloof mevrouw v.d. Marei en zei mij u bent zeker een on tevreden mens. Ik heb gezegd nee, maar je mag toch wel een mening hebben over die socia le verslechteringen. Moet je dan maar tevreden blijven7 Mevrouw ik zou graag met u in contact willen komen om eens te praten over dit onderwerp. Belt u mij eens. Nog even dit: als ik ergens om kom, mijn vrouw is ernstig ziek geweest dan vraag je om hulp. Moet je wel je inkomen opgeven. Dan kom je weer op dat pensioen dan moet je wel goed betalen. Mag ik na 50 jaar hard werken een pensioen en waar ikzelf aan meebetaald heb. Je kan het misschien be ter niet hebben. W. Bodnj Langegracht 176 Leiden Claus Schandelijk, dat "aapjes kijken" gedoe van de pers tijdens de vakantie van ons vorstenhuis. Beseft men wel, dat dit funest kan worden voor de geestelijke gezondheid van prins Claus? Laat hem met meer rust. Dit komt ons allen ten goede. De koninigin kan dan haar taak, die toch al zo zwaar is, volbren gen en fris 1983 tegemoet. Moe der van haar zoons en verzorg ster van de prins en ons aller steun in de diepste nood. Dit ondervind ik steeds meer als ik ten einde raad ben en een beroep op haar doe. En nooit tevergeefs! Regeren is geen pretje, volk van Nederland God, sta ons allen bij. Mevrouw Meijer Potgieterlaan 56 Hazerswoude Gaarne zou ik hierbij willen rea geren op het artikel van dhr. Wouter Bakker van de ENFB Allereerst probeert dhr Bak ker te insinueren alsof dhr. M. v.d. Berg een aantal onwaarhe den zou hebben verkondigd. Dit komt mij zeer onwaarschijn lijk voor, omdat ik dhr. v.d. Berg persoonlijk heb leren kennen als een zeer integer ambtenaar die openstaat voor andermans mening. Alle goede bedoelingen van uw organisatie de ENFB ten spijt, blijft het in mijn ogen nog steeds een "padvindersclub". Zeker als in dan lees. dat uw bond in casu dhr. Bakker zelf van mening is, dat het aantal ongediciphneerde wielrijders zeer klein is, dan getuigt dit niet van een realistische kyk op het huidige verkeer. Gaat u a.u b eens bij het station Leiden kijken en overtuig uzelf van het percentage men sen. dat geen hand uitsteekt bij afslaan, door rood licht rijdt, eet, eet! Misschien dat dan uw ogen open gaan. Als ik dan ook nog lees dat u het min of meer normaal vindt dat een fietser door rood licht rijdt als er niets aankomt, terwijl u vindt dat het wachten voor jo ker van de automobilist van zelfsprekend is en niets langer duurt dan bij normaal overste ken van d fietser, word ik ei genlijk iewat misselijk. Het lijkt me verstandig van de ENFB om haar mening met door ene heer Bakker te laten verkondigen, omdat dat m de doelstelling van deze bond zal schaden Tot slot een goede raad heer Bak ker: Een rood stoplicht is voor auto's, maar ook voor fietsers, ook al wacht u misschien voor joker! E.G. Pot Dragontuin 1 Leiderdorp beroepsautomobilist Sollicitatie Als Nederlandse vrouw van 66 jaar. klaag ik aan tegenover een groot deel van het Nederlands volk 1. Degenen, die belast zijn met de aanstelling van het Hofperso neel. 2 De B V D 3. De regering en de kamerleden, die het aangaat. 4. Degenen, die beslissingsbe voegdheid hebben voor aanstel lingen in welke functie en baan dan ook, inzake het afwijzen van een geschikte kandidaat voor een bepaalde functie, vanwege homofiiiteit. Ik vraag me af, waar zijn we mee bezig? Ik denk dat velen van bovenge noemde personen in de kersttijd in de kerk zaten om te bidden vrede en verdraagzaamheid, of was het: hoe leer ik discnmine- Fietsen Fietsende jeugd hard aangepakt (d.d. 7/1, pagina 7). U zegt te weinig met "Over voetpaden en wat dies meer zij". Elders (vk) noemt men gelukkig ex pliciet "met losse handen, geen fietsbel en het rijden over de stoep; 't laatste zegt meer, en geldt helaas ook voor volwas senen. Tegenover de voetpa den (bijv. v.d Werffpark), die in de minderheid zyn vergele ken bij de stoepen, is het veel vuldig bij donker ook verplicht zondigen tegen de bescher ming die voetgangers (kinde ren/bejaarden) op de laatstge noemde zoeken/wensen de laatse jaren een ware gruwel geworden. En jij, die er wat van zegt, bent Ik klaag aan. omdat in deze tijd van bezuiniging, duizenden formu Leren zullen moeten worden ver anderd. Nu zal je niet alleen moeten invul len, 'wat deed je vader" enz maar ook: 'met wie gaat u naai bed' en 'wat doet u in bed' enz. Als die formulieren moeten wor den veranderd, dan maar liever als volgt: 'hoe fungeert w til mens', 'wat doet u voor uw demons' en 'hoe ziet u uw komstige baan'? Laten we de mensen niet beoorde len naar hun 'bed', maar naar hun mens zijn en capaciteiten. Van regering en overheid verwach ten wij, dat zij het voorbeeld ge ven. Zij, die recht cn verdraag zaamheid liefhebben, wachten af. F Potgieser, Roodborststraat 22 Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 15