Blik in de weekbladen Geen consulaat Sowjet-Unie Prijscompensatie ruilen voor werk Drs. Helderman bedankt voor IKON -C Wel commerciële vertegenwoordigers in Rotterdam D Waar gaat de bal nooit over de zijlijn? Casino Scheveningen Hulp bij betalings problemen Podgorny al 4 jaar op de achtergrond Bouwwerkgevers Waar krijg je je geld met een hark toegeschoven? Casino Scheveningen Waar moetje 18 zyn om wat te spelen? Casino Scheveningen KISEVIERS DONDERDAG 13 JANUARI 1983 Varia DEN HAAG (GPD) - De Russische ambassadeur Beletski heeft tij dens een onderhoud met minis ter van buitenlandse zaken Van den Broek gisteren te horen ge kregen dat er geen toestemming komt voor een Russisch consu laat in Rotterdam. Beletski had om een consulaat gevraagd en zelfs gedreigd de doorvoer van Russisch graan naar andere ha vensteden in West-Europa te ver plaatsen als het verzoek niet zou worden ingewilligd. Wel is de mi nister in principe bereid com merciële vertegenwoordiger is in gemengde Russisch-Nederland- se bedrijven in Rotterdam toe te laten. Beletski wilde gisteren niet reageren op het besluit. Behalve over het consulaat en de gemengde bedrijven heeft de Russische ambassadeur met mi nister Van den Broek gesproken over de voorstellen van de Russi sche partijleider Andropov om tot vermindering van middellan ge afstandswapens in Europa te komen en over de recente verkla ring van het Warschaupact. Hier in wordt onder meer een niet- aanvalsverdrag tussen NAVO en Warschaupact voorgesteld. De woordvoerder van de minister wilde niet inhoudelijk reageren op de bevindingen aan Neder landse zijde. Het toelaten van enkele Sowjet-di- recteuren voor gemengde bedrij ven wordt overigens nog aan een aantal strikte voorwaarden ge bonden. Volgens de officiële ver klaring is „de regering in begin sel bereid, ter bevordering van economische belangen in en rond de Rotterdamse haven, on der nog nader tegenover de Sow- jet-autoriteiten kenbaar te ma ken strikte voorwaarden, een verzoek tot toelating van enkele overtuigd dat de Russen hiermee genoegen zullen nemen en het Russsische doorvoer- en han delsverkeer voor de Rotterdam se haven behouden zal blijven. Volgens de woordvoerder van het Rotterdamse gemeentebe stuur toonde burgemeester Pe per zich „zeer verheugd", toen Van den Broek hem van het be sluit op de hoogte bracht. „Dit is een fantastisch bericht", aldus Peper, „precies wat wij wilden". Sowjet-Russische directeuren Het gaat er immers om dat de ruim voor gemengde bedrijven te Rot- Russische schepen die per jaar terdam in overweging te ne- de Rotterdamse haven aandoen men." sneller en doeltreffender gehol- Hoewel Beletski niet wilde reage- pen kunnen worden, aldus de ren,is men er in Rotterdam van Rotterdammers. ADVERTENTIE Terwijl er tóch ingegooid wordt? Bij Roulette. Een ronde cylinder met een lijst aan de bovenkant - daar kan een balletje in principe niet uitwippen. En dat bij zo'n aanvangsnelheid van tachtig kilometer per uur! Met na een rondje of acht het grote moment. In welk vakje valt ie? Mensen wat een spanning langs de lijn Roulette en Black Jack van 2 tot 2. Legitimatie en korrekte kleding graag. Kurhaus, Tel. 070-512621 ROTTERDAM (ANP) - Het ge meente Energiebedrijf in Rotter dam (GEB) en de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) gaan geza menlijk de groeiende betalings problemen van GEB-verbruikers aanpakken. Volgende weck maandag wordt daartoe een me dewerker van de sociale dienst gestationeerd m het gebouw van het energiebedrijf in de Maas stad. Reden voor deze samenwerking is dat zowel de GSD als het GEB worden geconfronteerd met groeiende aantallen mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. DEN HAAG - De dinsdagnacht overleden Nikolég Podgorny, die in 1977 als staatshoofd werd ver vangen door partijleider Leonid Brezjnjev, vervulde de functie sinds 1965. Hij werd uit het be leid bepalende politburo van de communistische partij gezet en verdween daarmee van het poli tieke toneel. Hij werd op 18 februari 1903 in het Oekraïense Karlowka geboren. Van 1923 tot 1931 studeerde hij in Kiev, waarna hij werkte als in genieur bij verscheidene suiker fabrieken. Vervolgens was hij waarnemend commissaris van de levensmiddelenindustrie van de Sowjet-Unie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij di recteur van het technologische instituut van die industrie, in Moskou. Van 1946 tot 1950 vervulde Podgor ny de functie van permanent ver tegenwoordiger van de Oe kraïense ministerraad bij de Sowjetregering. De drie jaar daarop was hij eerste secretaris van het partijdistrict Charkov en van 1953 tot 1957 volledig lid van het presidium van het centraal comité van de Oekraïense com munistische partij. Gelijktijdig met Brezjnjev werd hij in 1963 secretaris van het cen traal comité van de Sowjetpartij. Hij steeg gestaag in de commu nistische hiërarchie. Hoewel Podgorny steeds onder de vleu gels van Nikita Chrosjtsjov had verkeerd, overleefde hij politiek toch diens val in 1964. In decem ber 1965 werd hij met algemene stemmen tot opvolger van Miko- jan als staatshoofd. Hij maakte toen deel uit van een machtig driemanschap met Brezjnjev en Kosygin. Als president reisde Podgorny veel naar het buiten land. Hij was ook in Afrika. MOSKOU (ANP) PLO-leider Yasser Arafat is op bezoek geweest in het Kremlin. Hij ontmoette daar onder meer partijleider Andropov (3e van rechtsen minister Gromyko van buitenlandse zaken (tweede van rechts). DEN HAAG (ANP) - De werkge vers in de bouw hebben de vak bonden voorgesteld zestig pro cent van de prijscompensatie in te leveren voor het aantrekken van 7500 werkloze jongeren. Van het overige deel van de prijscom pensatie willen de werkgevers in de wintertijd twee zogenoemde roostervrije dagen per werkne mer financieren. Dit heeft F. de Vilder (voorzitter van de Nivag, een werkgevers vereniging van grote tot zeer gro te aannemersbedrijven) gisteren bekendgemaakt. De Vilder zei Drs. J. Helderman te Badhoeve- dorp, wetenschappelijk hoofd medewerker aan de theologi sche faculteit van de Vrije Uni versiteit, heeft het synodebe- stuur (moderamen) van de Gere formeerde Kerken zijn ontslag aangeboden als voorzitter van de gereformeerde commissie voor de IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland). Tegelijk verzocht hij het bestuur van de IKON, hem te ontheffen van zijn functie van tweede voorzitter in dat bestuur. Helderman (46) heeft overwegende bezwaren tegen bepaalde onder delen van het IKON-beleid. Hij zou willen, dat dit beleid meer werd afgestemd op bijbelse nor men en waarden. Of het oude jaarsavond-optreden van Freek de Jonge aanleiding is geweest tot het nu aftreden van ds. Hel derman, vermeldt het bericht niet. In gereformeerde kring be staat wel ongenoegen over dit IKON-programma. De andere leden van de gerefor meerde commissie ('deputaten') waarvan Helderman voorzitter was zijn: prof. mr. I. A. Diepen horst, drs. M. Geerink Bakker, prof. mr. N. E. Algra, de heer H. Felderhof en prof. dr. G. N. Lam mens. In 'Centraal Weekblad' van de Gereformeerde Kerken van deze ADVERTENTIE Als je in 't Casino Roulette speelt. En dan moetje nog winnen ook. Maar dan komt er zo'n stapeltje jetons aan dat door een croupier met de hark (rateau) naar je toe wordt geschoven. Altijd een gedenkwaardig moment En dan net doen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Jaja, ons kent ons. Roulette en Black Jack van 2 tot 2. Legitimatie en korrekte kleding graag. Kurhaus, Tel. 070-512621 week zet secretaris-generaal dr. J. Mooi van de Hervormde Kerk uiteen, waarom het hervormde synodebestuur het tempo van 'Samen op weg' - toekomstige hereniging van hervormden en gereformeerden in dit land wil de verminderen. Het hervormde synodebestuur had de indruk, dat 'Samen op weg' te hard van stapel liep. Daarom kwam het in de gecombineerde hervormd-gereformeerde syno devergadering een paar maan den geleden met wijzigingsvoor stellen. Dat gebeurde echter to taal onverwacht; vele synodele den waren dan ook onaange naam getroffen. De gecombi neerde synode veegde de wijzi gingsvoorstellen zonder pardon van de tafel. Dr. Mooi zegt nu in 'Centraal Weekblad', dat het synodebe stuur achter 'Samen op weg' staat. "Laat niemand zich daarin vergissen!" Kort voor de gecom bineerde synodevergadering kwam het hervormde synodebe stuur 'na diepgaande bezinning' tot de conclusie dat het een uit spraak moest doen en dat die niet langer mocht worden uitge steld. "Er moest enige druk van de procedure-ketel worden afge nomen om meer tijd te krijgen voor bezinning op de grote vra gen, die naar onze mening nog niet voldoende onder ogen wa ren gezien". Overigens heeft Mooi 'weinig weerwoord' tegen het verwijt dat de hervormden hun bezwaren niet hadden moeten opzouten tot deze vergadering, die er nu min of meer door werd overrompeld. Niet laten liggen In het streven naar één vernieuwde kerk mogen wezenlijke vragen over 'de manier van ons kerk- zijn' niet op de achtergrond ra ken, zegt dr. Mooi. Je moet die niet laten liggen om ze later wel op te lossen "als we eenmaal één nieuwe kerk zijn geworden". "Het samen-op-weg-gaan is al leen maar interessant als inder daad de hele Hervormde Kerk meedoet". "Daarom zegt het hervormde mo deramen: niet te snel. Je kunt niet met enthousiasme en goed bedoelde emoties kerkelijke vraagstukken tot een geforceer de oplossing brengen. Daarvoor moet je eerst nadenken en goed met elkaar praten. Er zijn wel werkgroepen aan de gang ge weest, maar het gesprek op het brede grondvlak is nog veel te weinig van de grond gekomen". Mooi schetst in dit artikel de Ne derlandse Hervormde Kerk als een kerk die is geworteld in de historie van ons volksleven. Dat is haar kenmerk. De meest ver schillende kerkelijke zienswij zen vinden er een plaats. De Ge reformeerde Kerken in Neder land - 'plaatselijke kerken op Nederlands grondgebied' vor men een kerk met een duidelijk kerkelijk standpunt. De vraag is nu, hoe je een principiële 'stand- puntkerk' en een zo gevarieerde kerk - met alle spanningen van dien - als de hervormde bij el kaar brengt. Is er in een nieuwe kerk plaats voor die bonte ver scheidenheid? Veel hangt hiermee samen. Dr. Mooi noemt slechts: het vraag stuk van de 'geboorteleden', de positie van de kerk in de samen leving, de verhouding van kerk en christelijke organisaties, de vraag van één kerk of plaatselij ke kerken. Als dit alles niet eerst grondig wordt doorgepraat, voorziet Mooi onmiddellijk na de eenwording onoverkomelijke moeilijkheden op deze terreinen. Beroepen. Hervormde Kerk: be roepen te Nieuw-Buinen H. van Vreeswijk Vriezenveen, te Stel lendam H. Harkema Brakel. Ge reformeerde Kerken: beroepen te Gorredijk G. Kuiper Roode- school, te Emmeloord H. de Bondt (leraar) aldaar. Vrede. De voorzitters van vier bisschoppenconferenties in Eu ropa (West-Duitsland, Engeland- Wales, Schotland en Frankrijk) zullen volgende week in Rome met een delegatie van de Ameri kaanse bisschoppenconferentie praten over vrede en ontwape ning. Of de paus een ontmoeting met de deelnemers zal hebben, is niet bekend. De beleidsadviseur van de Ameri kaanse bisschoppenconferentie voor buitenlandse aangelegenhe den, J. Bryan Hehir, zei gisteren op een persconferentie in Den Haag, dat er op dit gebied geen fundamentele tegenstelling be staat tussen de opvattingen van de paus en die van de Ameri kaanse bisschoppen. Ook de Amerikaanse bisschoppen zijn voor meerzijdigge ontwapening, maar zij pleiten daarnaast voor eigen initiatieven van Amerika om een constructief antwoord van de Sovjet-Unie uit te lokken. Als de Sovjet-Unie daarop niet mocht reageren, dan hoeven de Verenigde Staten zich, volgens de bisschoppen, niet langer aan hun eenzijdige stappen gebonden te achten. desgevraagd dat de werkgevers in de bouw niet bereid zijn de prijscompensatie uit te betalen als de bouwbonden niet akkoord gaan met dit voorstel. Er moet dan een andere oplossing wor den gevonden. De bouwbonden en de werkge verscentrale het AVBB hebben afgesproken dat er in principe op 1 februari een plan voor de prijs compensatie moet zijn. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan moet zij worden uitbetaald. De Nivag heeft uitgerekend dat zestig procent van de prijscom pensatie 75 miljoen gulden ople vert Daarvan kunnen niet alleen 7500 jongeren aan de slag wor den geholpen, maar ook kunnen 2500 leerling-bouwvakkers ervan worden opgeleid, aldus De Vil der. Volgens de werkgeversvoorzitter zullen zich tot 1990 ongeveer 7000 jongeren aanmelden voor een baan in de bouw. Op het ogenblik zijn er 5000 werkloze schoolverlaters in de branche. Voor 4500 jongeren moet dus nog - op termijn - een oplossing worden gevonden. Nivag-voorzitter De Vilder heeft gisteren tevens gezegd dat nieuw aan te stellen jongeren niet meer dan het minimum (jeugd)loon zullen ontvangen. Op het ogen blik liggen de laagste lonen in de bouw iets boven de wettelijke minimumjeugdlonen. ADVERTENTIE In 't Casino. Want verder valt er niet zoveel te spelen als je kind- af bent. Tenzij het dagelijkse mens-erger-je-niet... In zo'n Casino draait het om niks anders. Daar kun je naar hartelust spelen en hoef je niet voor donker thuis te zijn. Roulette en Blaek Jack van 2 tot 2. Legitimatie en korrekte kleding graag. Kurhaus, Tel. 070-512621 Een interview met Anton Drees- mann, de hoogste baas van V&D, resulteert in een portret van een onstuimig mens. Hij heeft, blij kens VN, 24 nevenfuncties: vijf commissariaten, enkele be stuursfuncties in binnen- en bui tenland, voorzitterschap van de Detam en de Jaarbeurs, kroon- lidmaatschap van de SER en hoogleraarschap aan de Univer siteit van Amsterdam. Hij verza melt Griekse en Romeinse mun ten, kunst (Degas, Van Gogh, Lautrec), Frans meubilair (uit 1740-1770) en boeken (heeft er 45.000), heeft "zeker honderd tijdschriftabonnementen", "een ijzeren geheugen, een grote para te kennis". Werd 15 jaar geleden getroffen door een groot hartin farct, kreeg later een attacque en toen hij in Amerika was, dachten ze dat hij longkanker had, ten do de opgeschreven. "Hebt u dat wel eens geprobeerd, dying? Niet gemakkelijk hoor, als je zo'n exuberante persoonlijkheid bent. Je huilt een tijdje en je zit afscheid te nemen. Na een tijdje ben je uitgehuild en na een paar dagen gaat het weer aardig". Hij heeft een huis ("...een perfect huis, meneer, zoals er in heel Ne derland niet één staat") dat bij nader inzien geen 11 miljoen blijkt te kosten: "Op de eerste plaats is het niet waar, op de tweede plaats is het helemaal niet waar en op de derde plaats gaat het u geen flikker aan. Het is nog niet de helft, misschien vijf miljoen". Dreesmann houdt zich verre van de sombere verhalen in ondernemersland: "Ik ben nog een echte ondernemer, het my li fe and blood, ik heb er lol in en ik ben er op gebouwd. Als het echt moeilijk wordt ben je helemaal alleen, weet u. Daar moet je te gen kunnen". En: "Ondernemen, dat is héél koud en héél stil. Gro te beslissingen neem je alleen". VN analyseerde aan de hand van een groot aantal gesprekken de rol van de Surinaamse dictator Desi Bouterse: een wakaman, het Surinaamse woord voor zwerver. Iemand die, eerder sluw dan slim, partijen tegen elkaar weet uit te spelen ten eigen voor dele. Zo laveerde Bouterse tus sen de rechtse en linkse bewe gingen in Suriname door om zich uiteindelijk een machtspositie te kunnen verschaffen. Verder in VN een verhaal over de verslavende trend in de Ameri kaanse "scene": het gebruik van cocaïne, een tweede aflevering van het interview met NAVO-op- perbevelhebber Rogers en een uitvoerig epistel over de nalatig heden van justitie bij de vervol ging van fraude. De bijlage gaat over "de nooit geschreven ge schiedenis van (de jacht op) ons aardgas", deel I. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, William (Bill) Dyess komt in een openhartig gesprek aan het woord. Naar verluidt zijn de scherpste kantjes er al af van die ambassadeur na zijn veront waardiging over de "speeltuin Nederland, over de te onzent ge demonstreerde aarzelingen in NAVO-beleid, over de reserves inzake het Amerikaanse Midden- Amerika-beleid en vooral over het kennelijke onvermogen van Van der Stoel om wat te doen aan de belegering van het VS- consulaat-generaal in Amster dam na de dood van de vier IKON-journalisten". Het ge sprek spitst zich toe op de nul optie en op de plaatsing van kernraketten voor de middellan ge afstand in Nederland: "Het is niet zo simpel, zij het weliswaar niet zo gecompliceerd als de op stelling van de MX in de VS. Maar als u de indruk heeft dat de voorbereidende fase een eenvou dige is, dan is dat een onjuiste in druk". Dyess bekent een specia list in 'Oost-West-zaken' te zijn: "Ik heb me langer met de Sow- jets beziggehouden dan goed is voor mijn geestelijke en lichame lijke gezondheid". De ambassadeur geeft toe dat de vrees voor een kernoorlog een reële zaak is: "Dat is begrijpelijk, vrees je die oorlog niet, dan ben je niet helemaal bij zinnen". Over oorlog gaat ook het gesprek tussen Harry Mulisch ("De aan slag") en W.L. Brugsma. Mulisch over het succes van zijn boek, vooral bij de jeugd: "Dat de oor log iets zal zijn dat ze de keel uit hangt". Brugsma denkt dat de jeugd denkt dat er -tegen alle verwachtingen in - best nog eens een oorlog kan (zal) komen. Con clusie van Mulisch: de derde we reldoorlog kan alleen maar een all out-vernietigingsoorlog zijn. Brugsma daarentegen gelooft al leen maar in een atoombom die alle communicatiesystemen uit schakelt en zo de samenleving ontwricht. Verder in HP een intertöew met de lastige arts Ivan Wolffers en een uitgebreide boekenbijlage. hervormd nederland esteedt aandacht aan een be trekkelijk nieuw fenomeen: de WED ofwel de Werkgroep Ener gie Discussie. Vierenvijftig orga nisaties, variërend van de Neder landse Bond van Plattelands vrouwen via de CPN tot het Lan delijk Energie Komitee, hebben zich hierin verenigd. Het doel van de WED is tegenwicht te bie den aan de Brede Maatschappe lijke (energie)Discussie, die on der de serieuze leiding van jhr.mr. De Brauw stukje bij beetje het gehele land moet gaan bestrijken. De WED. in HN aan geduid met het "Groene infor matieweb", was er, althans wat de vormgeving betreft, eerder dan de stuurgroep van De Brauw. Maar een verzoek om subsidie werd door de toenmali ge minister van economische za ken, Van Aardenne, niet gehono reerd. Toen de stuurgroep er een maal was, werd de WED noodge dwongen in het keurslijf van de Brede Maatschappelijke Discus sie geperst. De organisaties kre gen 2 J/2 miljoen gulden subsidie - de helft van het oorspronkelijk gevraagde bedrag - en moeten nu in de schaduw van De Brauws stuurgroep proberen de Neder landse bevolking op een alterna tieve manier over de energiepro- blematiek te informeren. HN voelt verder de hoogleraar eh- tiek en dogmatiek aan de Vrije Universiteit dr. H.M. Kuitert aan de hand. Kuitert werd tot voor kort verketterd door het rechtse volksdeel, maar zegt nu liberaler te zijn geworden: "Voor mijn ge voel ben ik niet conservatiever geworden, maar ik zie dat veel vernieuwingsbewegingen eigen lijk niks opleveren". De Leidse Boerhaave-cursus over medische ethiek, die dc komen de dagen wordt gehouden, wordt in HN als leidraad genomen voor een gesprek met de Leidse onco loog (kankerspecialist) F.J. Cle- ton en de radioloog P. Thomas. Zij zijn het eens met hun collega Noach die vindt dat er een wet op proefnemingen met mensen moet komen. Landdrost Han Lammers laat zijn gemoed de vrije loop als hem, in de serie "De bewondering", wordt gevraagd zijn licht te laten schijnen over J.S. Bach, en ten- nisscheidsrechter Eric Savalle mag in HN vertellen wat er op de baan in hem omgaat. Smit. Vanwege gapende gaten in de begroting moeten de tarieven van het openbaar vervoer om hoog. Het maakt volgens me vrouw Smit niet zoveel uit of je nou voor een strippenkaart meer moet betalen of voor wat anders: "Want iedere Nederlander dient via de belastingen bij te plempen wat we anders tekort komen". De vreemde situatie doet zich voor, dat we eerst met z'n allen bus en trein worden ingepraat en dat nu ineens iedere reiziger er bij meer geld kost. "We zijn ver geten er prijskaartjes bij te han gen. Als de verhogingen geleide lijk waren doorgevoerd, was het nu minder punUjk geweest", al dus Smit, die deze maatregel vol gens eigen zeggen niet neemt om populair te worden. 3ij wijze van voorproefje van wat ons te wachten staat met dc stuurloos gewerden spionagesa- teliet, brengt EM het verhaal van de Kosmos 954. Vijf jaar geleden stortte deze Russische sateliet met hoge radio-actieve straling neer in het noorden van Canada. Het (eveneens) Russische ge vaarte dat ons nu nadert is gela den met 49 kilo verrijkt uranium. Waar het neerkomt is nog ondui delijk Het griezelverhaal her haalt zich Verder: De gevaren van het Suri naamse isolement; hoe lang duurt het voordat een Zuid-Ame- rkaanse buur ingrijpt? En het verhaal van het Bijenkorf-con cern, dat waarschijnlijk slechts in zwaar geamputeerde vorm kan blijven voortbestaan 'Meer betalen, of lopen". Zo onge veer luidt de boodschap van mi nister van verkeer en waterstaat Dndanxs hoopvolle ontdekkingen in medische laboratoria sterft een kwart van alle Nederlanders aan kanker. In tegenstelling van wat vooral wijzelf graag zouden geloven, neemt het aantal nog steeds toe. Van de honderd kan kerpatiënten overleeft slechts veertig procent de ziekte. Prof Cleton, als hoogleraar verboden aan de medisce faculteit in Lei den, vertelt de Tijd dat de voor uitgang in het onderzoek maar mondjesmaat is. De "grote kil lers" longkanker, darm- en maagkanker woekeren nog wel ig. In 1950 stierven er byna 15.000 Nederlanders aan de ge vreesde ziekte. In 1980 waren dit er reeds ruim 30 000. De grote fi nancierder van het kankeronder zoek. het Koningin Wilhelmina fonds, steekt slechts geld in de "traditionele" onderzoeken. Dc op dieet gebaseerde therapie van Moerman bijvoorbeeld, moet het nog altijd zonder deze steun stel len. Frenk van der Linden stelt de ta nefsverhogingen van de over heid aan dc kaak. Consumenten die het zo langzamerhand zat zijn klagen de "hypocriete" staat als pnjsopdrijver aan Tarieven van rioolrecht, onroerend-goed belas ting, reinigingsrechten, honden belasting, eet zgn aan de wille keur van gemeenten overgele verd. zo lijkt het Maar die zgn ook weer afhankelijk van de sub sidie die ze krijgen. Binnenska men wordt er al gesproken van Gemeenten zich achter de consu ment heeft geschaard Verder Ook in dc Tijd speculaties over hoelang Bouterse in Sunna me de touwtjes nog vast kan houden en "Het echte reizen" van Cees Nooteboom per Oriënt Express naar Venetië

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 11