LEIDSCH DAGBLAD Ambtenaar wil aow betalen "Beide kerncentrales moeten open blijven Ontslag Rostow leidt tot vertraging wapenoverleg Gemeenten somber over toewijzing nieuwe woningen Paus bezoekt volgend jaar Nederland Oude Flora Rijnsburg verkocht Voorstel bonden houdt ook salarisverhoging in Willy Brandt verlaat het Euro-parlement Burgemeester: huis journalist bespieden DONDERDAG 13 JANUARI 1983 OPGERICHT 1 MAART 1860 Directeur: G. Koopman Wnd.-hoofdredacteur: R, D. Paauw No. 36984 HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Postbus 54 2300 AB Leiden •Voor tel nrs z»e cotofon HAARLEM (GPD) - Paus Johannes Paulus II be zoekt volgend jaar Neder land, België en Luxem burg. Dit is gisteren vernomen uit zeer betrouwbare bronnen in het bis dom Haarlem. De paus zal zijn bezoek volgende week aankon digen tijdens een ontmoeting in het Vaticaan met de Nederlandse bisschoppen. WASHINGTON (GPD/AP) - Het ontslag van Eugene V. Rostow (70) als directeur van het Ameri kaanse bureau voor wapenbe heersing en ontwapening zal lei den tot nog meer vertraging in het wapenoverleg met de Sow- jet-Unie. Dat heeft voorzitter Pressler van de senaatscommissie voor ont wapening gezegd in reactie op de maatregel die president Reagan gisteren bekend heeft gemaakt. Formeel heet het dat Rostow ont slag heeft genomen op aandrin gen van de president, maar in fei te is hij het laatste politieke slachtoffer van Hp uitorct» rpph. tervleugel van de Republikeinse Partij, die geen wapenovereen komst wenst en al maandenlang poogt het bureau, dat de onder handelingen over vermindering van kernwapens beheert, in zijn greep te krijgen. Rostow wordt opgevolgd door Kenneth L. Adelman (36), plaats vervangend vertegenwoordiger van de VS bij de Verenigde Na ties, die een bij de jongste verkie zingen verslagen Republikeins lid van het Huis van Afgevaar digden, David F. Emery (34), mee krijgt als tweede man. Rostows ontslag komt niet onver wacht: tweemaal heeft Reagan toegegeven aan conservatieve Republikeinen toen de benoe ming van Rostows onmiddellijke assistenten in de Senaat aan de orde was. Het Witte Huis heeft geen stem verheven tegenover aantijgingen uit die hoek dat Rostow tegenover de Sowjet- Unie niet voldoende de harde lijn volgde. Rostow, voormalig dekaan van de juridische faculteit van Harvard en een zeer conservatieve Demo craat, behoorde destijds tot de meest uitgesproken tegenstan ders van het SALT-2-verdrag, dat voormalig president Carter met de inmiddels overleden Rus sische leider Bre?jnjev overeen kwam. Volgens zorgvuldig geregisseerde 'lekken' uit het Witte Huis zou Reagans adviseur voor de natio nale veiligheid, William Clark, hebben gezegd dat Rostow zeer 'twistziek' was. Bovendien zou hij zich hebben be moeid met buitenlands beleid op andere terreinen dan die van de ontwapening. Rostow maakte uit hoofde van zijn functie deel uit van de nationale veiligheidsraad, waar de buitenlandse politiek van de VS in zijn totaal aan de orde wordt gebracht. Vorig jaar liet de paus in een ge sprek met studenten van het se minarie Rolduc (van bisschop Gijssen van Roermond) al weten dat hij Nederland wilde bezoe ken. Hij noemde toen nog geen tijdstip. De Nederlandse bis schoppen brengen volgende week het zogenoemde Ad Limi- na-bezoek aan Rome. Daarbij be zoeken zij de graven van Petrus en Paulus en rapporteren zij ie der afzonderlijk aan de paus en de curie over de bisdommen. De bisschoppen worden ook geza menlijk ontvangen door de paus. Aan Noordwijkse bouwer RIJNSBURG - De oude veiling Flora in Rijnsburg is verkocht aan de Noord wijkse bouwondernemer De Raad. De Raad heeft acht miljoen gulden voor het oude veilingcomplex geboden. De leden van de vei ling, de kwekers, moeten de ver koop nog goedkeuren. De leden worden op 28 januari bijeen ge roepen. De Raad wil op dit moment nog geen commentaar leveren. Flora gaat met het geld dat zij voor de oude veiling krijgt de kopersac commodatie en de neerzethal voor de kwekers uitbreiden. |HV DE RIJ VOOR SNEEUWl f-IIVlöA- ÖAMIM I "tmrt.lI I~Z 1; T~T S~sb"' J f^8fi2 35 •r--r~i Alleen Leiden kreeg meer (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN - De gemeenten in de Leidse regio mogen dit jaar aan merkelijk minder woningen bou wen dan was aangevraagd. Dat blijkt uit de vandaag door het mi nisterie van volkshuisvesting ge presenteerde cijfers. De provincie Zuid-Holland had om de bouw 28.000 woningen ge vraagd. Dat aantal is door het rijk gehalveerd. Ook voor de ver schillende gemeenten in de regio betekent een en ander dat in de regel slechts de helft van het aan gevraagde aantal huizen is toebe deeld. Leiden mag het komend jaar 287 woningwetwoningen, 284 kleine woningen, 89 premiehuur, 198 premie-A en 39 premie-B koop woningen bouwen. Een totaal van 879 huizen. Daarmee is de Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt en enkele buien mogelijk met sneeuw. Minimumtem peratuur ongeveer 3 graden. Middag- temperatuur rond 5 graden. Matige aan de kust nu en dan krachtige wind, noordwest 14 januari Zon op: 8.43, onder 16.56 uur. Maan op: 9.28, onder 17.02 uur. Hoogwater Katwijk om 3.19 uur, laagwater om 11.37 uur. zuid- bouwproduktie in de nieuw bouwwijk Stevenshofpolder voorlopig veilig gesteld. De buurgemeenten van Leiden zijn matig tot geheel niet tevre den. Met name het ontbreken van woningwetwoningen bij de toewijzing wordt in Leiderdorp en Oegstgeest negatief ontvan gen. Woordvoerders van gemeenten in de duin- en bollenstreek reage ren vrijwel unaniem somber op de cijfers. Burgemeester C.A. Bos van Katwijk zegt dat zijn ge meente "een paar keer flink zal moeten slikken". Ook in Katwijk is men vooral er over teleurgesteld dat geen goed kope huurwoningen kunnen worden gebouwd. De Hillegom- se wethouder Van der Laan noemt de verdeling van wonin gen "een ramp". In de Rijnstreek vallen Hazerswou- de en Koudekerk helemaal uit de boot, Ter Aar komt er zeer be kaaid af, Alphen is redelijk tevre den evenals Alkemade. In de ge hele Rijnstreek mogen in 1983 slechts 169 woningwetwoningen worden gebouwd, verdeeld over Alphen (120), Alkemade (30) en Bodegraven. Alphen mag dit jaar 120 woning wetwoningen, 44 een- en twee persoonseenheden bouwen, 75 premiehuur-, 54 premie-A en 61 premie-B-woningen bouwen. Uitkering voor oudere scholieren DEN HAAG (ANP) - Wie 31 maart twintig jaar of ouder is en ook het volgend jaar leer ling is van een school voor voortgezet onderwijs (AVO, VWO, LBO en MBO) kan in aanmerking komen voor een uitkering. Tot nog toe kon al leen aanspraak worden ge maakt op een tegemoetko ming in de studiekosten, die ten hoogste 2.000 gulden be draagt. De nieuwe regeling voorziet een uitkering van maximaal 9.300 gulden voor de uitwonende en 5.650 gul den voor de thuiswonende scholier. Toekenning van de nieuwe stu- diebijdrage is, evenals bij de regelingen "tegemoetkoming studiekosten" en "rijksstu dietoelagen", afhankelijk van onder meer de draagkracht van de ouders. Voor de thuis wonende scholier blijft ook de regeling van kracht voor vergoeding van reiskosten als de centra van woonplaats en van de plaats waar de school staat, verder dan acht kilometer uit elkaar liggen. DEN HAAG (GPD) - De ambtenarenbonden zijn bereid dezelfde sociale premies te gaan betalen die de werknemers in het bedrijfsleven moeten afdragen. Binnen enkele maan den zullen de bonden met een studie komen waarin dit wordt voorgesteld. Het betekent wel dat eerst de bruto-salarissen van de ambtenaren moeten worden verhoogd met het percentage van de te betalen sociale premies, namelijk 7,1 procent. Op die manier willen de ambtena ren afrekenen met de kritiek die al enkele jaren op hun inkomens positie wordt geleverd. Die kri tiek houdt onder meer in dat ambtenaren geen aow-premie betalen en toch aow uitbetaald krijgen. De ambtenarenbonden zijn tot hun plannen gekomen na bestude ring van een rapport van de com missie Bosman. Daarin werd o.m. voorgesteld de 20 procent aow die een ambtenaar nu nog bij zijn pensionering krijgt, niet meer uit te betalen. Ook hebben de bonden gekeken naar een alternatief voor de sinds 1980 ingevoerde regeling waarbij de salarissen van de ambtenaren extra worden gekort als voor werknemers in het bedrijfsleven de sociale premies worden ver hoogd. Volgens de ambtenarenbonden maakt hun voorstel het ook mo gelijk om daadwerkelijk te be ginnen met een vergelijkend on derzoek naar de inkomens van de ambtenaren en die van de werknemers in het bedrijfsleven. Ze zeggen overigens wel te be seffen dat er nog heel wat proble men moeten worden opgelost voordat hun plan kan worden uitgevoerd. Als het voorstel van de bonden wordt uitgevoerd, zal een ambte naar met een minimum-inkomen er netto ongeveer 200 gulden per maand op achteruit gaan. Volgens de bonden komt dat door dat bij de invoering van het wet telijk minimumloon de bedragen voor ambtenaren en werknemers in het bedrijfsleven gelijk zijn vastgesteld. Doordat ambtena ren een aantal sociale premies niet betalen ontvangt de ambte naar met een minimumloon net to een hoger inkomen. Als de ambtenarensalarissen met 7,1 procent worden opgetrokken, krijgen de ambtenaren een hoge re pensioengrondslag, waardoor een hoger pensioen wordt opge bouwd. Dit moet dan weer wor den rechtgetrokken door ver mindering van het inkomen met de aow. Dan ontstaat een juiste pensioengrondslag. geruch- Kans op uitstel VS-bezoek Begin PAGINA 9 Actie voor zender met sfeermuziek PAGINA 5 Geen geld voor een Westerscheldebrug PAGINA 7 In de middenstand 80.000 banen weg ISCHL (ANP) - Een lange rij skiërs voor de kabelbaan in het Oostenrijkse Ischl. Het wachten is op vervoer naar het allerhoogste puntje van de berg, want er is dit jaar zo weinig sneeuw gevallen dat alleen de hoog gelegen pistes voor afdaling geschikt zijn. En dat betekent bij de kabelbaan wachttijden van tenminste een STRAATSBURG (DPA) - Willy Brandt, voorzitter van de West- duitse sociaaldemocraten, legt per 1 maart zijn functie als lid van het Europese Parlement neer. Dit heeft zijn fractie in het EP vandaag bekendgemaakt. Brandt zou voor een grotere taak staan in zijn partij nu deze in de oppositie is tegen de regerings coalitie van christendemocraten en liberalen. Opvolger van Brandt wordt Her mann Heinemann, voorzitter van het qua SPD-ledental sterkste kiesdistrict in Noordrijnland- Westfalen die tevens lid van het partijbestuur van de SPD is, zo werd in Straatsburg Commissie-Beek: sluiting kost vijf miljard DEN HAAG (GPD) - De kerncentrales in Dodewaard en Borssele moeten niet worden gesloten. Ook het tijdelijk stilleggen van de beide bestaande kerncentrales moet worden ontraden. Een sluiting van de beide kerncen trales zou ongeveer vijf miljard gulden kosten. Dit blijkt een rap port dat de zogeheten commis sie-Beek vandaag aan minister Van Aardenne (economische za ken) heeft aangeboden. Volgens de commissie-Beek zullen bij sluiting van de centrales Do dewaard en Borssele de kosten voor rekening van de staat zullen komen. Ook uit oogpunt van werkgelegenheid en energiebe leid adviseert de commissie- Beek, die in mei vorig jaar na veel problemen rond de persone le samenstelling door oud-minis ter Terlouw werd geïnstalleerd, niet tot sluiting van de kerncen trales over te gaan. Volgens de commissie-Beek zullen UTRECHT (GPD) - Burgemeester Vos van Utrecht heeft vorige week de politie opdracht gegeven het huis van een verslaggever van het Utrechts Nieuwsblad te bespieden. Zij wilde er op die manier achter komen wie bij de journalist een brief thuis zou bezorgen waarin acht hoge politie functionarissen protesteren tegen de voorgenomen benoeming van mr. J. Wiarda tot hoofdcommissaris van de Utrechtse gemeentepolitie. Het achttal meent dat Wiarda, wiens benoeming waarschijnlijk deze week nog afkomt, de psychische eigenschappen mist om een politiekorps in een grote stad. te leiden. Hun bezwaren hebben zij al in een vroeg stadium van de sollicitatie-procedure kenbaar gemaakt aan de burge meester maar die heeft het protest naast zich neergelegd. Zij bleef vast houden aan de kandidatuur van Wiarda ook nadat duidelijk was ge worden dat de huidige hoofdcommissaris C.S. van Doesburg de bezwa ren van de acht protesterenden deelde. De protestbrief lekte vorige week uit en het was de burgemeester ter ore gekomen dat de brief bij de journalist van het Utrechts Nieuwsblad thuis zou worden bezorgd. Zij eiste daarop van de korpschef van de politie dat het huis van de journalist door rechercheurs in de gaten zou worden gehouden om de identiteit uan de 'bezorger' te kunnen achterha len. Hoofdcommissaris Van Doesburg weigerde dat omdat er naar zijn mening geen sprake was van een strajbaar feit. Daarop ontstak de burgemeester in woede en riep: „Dan doe ik het zelf wel". Mr. Wiarda (42) werkte vijftien jaar bij de Utrechtse politie, laatstelijk als hoofdinspecteur. Hij is nu hoofd beveiliging bij de Nederlandse Midden- standsbank. bij sluiting van de kerncentrales ongeveer 450 arbeidsplaatsen verloren gaan. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de vraag naar elektriciteit door de sluiting van Dodewaard en Borssele niet ver andert. Sluiting van de kerncentrales bete kent volgens de commissie-Beek verder dat kernenergie voor de rest van deze eeuw niet meer aan de orde kan zijn vanwege de ont manteling van de bestaande in frastructuur. Een eventueel be sluit tot sluiting staat naar de me ning van de commissie-Beek ook haaks op internationaal door ons land afgesloten verdragen. De commissie-Beek wijst erop dat Nederland in die verdragen „bij herhaling de intentie heeft on derschreven het vreedzaam ge bruik van kernenergie te zullen bevorderen". De nucleaire des kundigheid zal bij sluiting van de beide kerncentrales binnen korte tijd geheel uit ons land ver dwijnen, is de verwachting van de commissie. Ten aanzien van de risico's voor de werknemers in een normaal werkende kerncentrale werd vastgesteld dat deze bij de be staande kernenergiecentrales binnen de internationaal daar voor gestelde norm htbbcB c 1- gen en nog steeds liggen. Voor wat de blootstelling aan kolen stof en vliegas in een kolencen trale bestrefl, zijn de daarvoor gestelde normen volgens de commissie-Beek technisch te be reiken, maar die normen verei sen wel nog nader onderzoek. De effecten van ongevallen met een kerncentrale behoeven naar het oordeel van de commissie- Beek al evenmin een reden te zijn om tot sluiting te mMmVD Er wordt door bestaande advies commissies voldoende aandacht besteed aan veiligheidsaspecten Alleen aan het gedrag van de mens in risicovolle situaties moet meer aandacht worden ge schonken, luidt een aanbeveling van de commissie-Beek. één Twee* _w^oen voof Nieuw* *on""~ ii| uw krant vier weken op proef voor f 9.50 Daarna beslis ik mii voor een kwartaalabonnement (f 61.25) rt abonnement ingaat, ontvang tk de krant twoe weken gratis LEIDSCH DAGBLAD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 1