t "Djazzex": nieuwe loot aan de Nederlandse balletboom 3 c Balletboek toegespitst op de klassieke techniek 1 Scheepvaart m- hidcll leums DONDERDAG 30 DECEMBER 1982 Kunst DES HAAG - "Jazzdans is tot du toe ia Nederland niet serieus ge nomen. Jazzballet? O, dat is swingen, met de heupen wiegen en met de vingers knippen, den ken de mensen. Dat doet m'n dochtertje ook, zeggen ze dan. We willen laten zien dat bet een volwaardige dansvorm is, waarmee je even veel kan uit drukken als met klassiek ballet. Er is ook hetzelfde vakman schap voor nodig. Onze dansers moeten alle dansvormen be heersen: modern, jazz en klas siek. We beginnen onze repeti ties altijd met een klassieke training". Marlinda van der Hoff en Wolly Merriën maken beiden deel uit van de Modern Dance Company "Djazzex", de jongste loot aan de Nederlandse balletboom. Marlin da danst en heeft daarnaast de zakelijke leiding, Wolly danst ook en bepaalt samen met Glenn van der Hoff de artistieke lijn. Na een aantal geslaagde proefvoor- stellingen in de provincie, waagt de veertien leden tellende groep op 9 januari de sprong in het diepe. "Djazzex" heeft op eigen kosten het Circustheater in Scheveningen afgehuurd om zich te kunnen presenteren. De theaterdirecteuren van Neder land zijn uitgenodigd voor de voorstelling en worden vriende lijk verzocht na het optreden te zeggen of ze de groep een kans willen geven of niet. Het gebeurt maar zelden dat een beginnende groep het aandurft voor eigen risico een grote zaal als het Circustheater af te huren. "Je kunt jaren in kleine theater tjes spelen zonder dat iemand ooit wat van je hoort. Het optre den in het Circustheater is voor ons een hele gok, maar het is de beste manier om ons bestaan meteen bekend te maken. We ge loven dat we een goede kans ma ken", verklaart Marlinda. "Djazzex" is zeker niet kansloos in de strijd om succes. De groep legt zich helemaal toe op jazzbal let en is daarmee enig in zijn soort in ons land. Er zijn groe pen, die "jazzachtig" showballet brengen, er zijn amateurgroepen, die op zijn tijd eens een jazz-uit- voering geven. Maar een profes sionele jazzdansgroep, op Ameri kaanse leest geschoeid, is voor Nederland nieuw. Hitje Dat professioneel moet voorlopig nog wel tussen aanhalingstekens worden gezet. De meeste leden van de groep besteden een volle dige werkweek aan Djazzex, maar doen dat voorlopig nog on betaald. Djazzex is helemaal af hankelijk van de goedwillend heid van anderen. Veel van de dansers onderhouden zich door les te geven of in commerciële shows te dansen, anderen heb ben een uitkering. De groep mag gratis oefenen in enkele ballet scholen. Gérard Lemaitre, tot het vorig seizoen danser by het Ne derlands Danstheater, geeft re gie-aanwijzingen, Connie Lode- wijks, ook een ex-danseres van het NDT, danst in één stuk mee. De oprichting van Djazzex is voor veel van de dansers de vervulling van een langgekoesterde wens. De wegen die daartoe hebben ge leid, zijn soms wonderlijk ge weest. Marlinda van der Hoff, één van degenen die het voor touw tot de oprichting van de groep heeft genomen, heeft een aantal jaren deel uitgemaakt van de discogroep Dance Reaction en zelfs nog een blauwe maan dag bij Brasil Tropical gedanst. "Het oprichten van een jazz-com- pany was al jaren ons plan", ver telt ze. "Met Dance Reaction zyn we begonnen vanuit het idee om geld te verdienen om een echte jazzdansgroep op te kunnen zet ten. We hebben er zelfs nog een hitje mee gehad: Disco Train. Dat heeft ons een eindje in de goede richting geholpen". Invloeden In september van dit jaar hakte Marlinda, samen met Glenn en Bridy, haar broer en zus, de knoop door en richtte Djazzex op. Van een aantal dansers wis ten ze al dat die graag bij hun groep wilden werken, anderen, meest beginnende dansers, zijn via audities uitgekozen. Voor een deel komen die rechtstreeks van de Rotterdamse Dansacademie, de enige academie in ons land, waar veel aandacht wordt be steed aan jazzdans. Anderen ko men van de Nel Roos academie in Amsterdam. Sinds september is dagelijks gere peteerd om het repertoire onder de knie te krijgen, dat in dezelfde periode is ontstaan. Drie van de choreografieën zijn door Glenn van der Hoff gemaakt, die in Duitsland ervaring heeft opge daan bij de balletgezelschappen van Bonn en Saarbrucken. Een vierde stuk is van de hand van Wolly Morriën, die eerst bij de "Black Vibrations" van Felix White heeft gedanst en daarna bij het Parijse "Calck Hook Dan ce Theatre". Een vijfde stuk is voor de groep gemaakt door de Amerikaanse choreograaf Alvin McDuffy. Voor de première wil de groep nog twee stukken aan het repertoire toevoegen. De stukken, die tijdens de proef- voorstellingen werden gebracht, geven een goede indruk van de veelheid aan stijlen, die de jazz dans kan omvatten. De choreo grafie van McDuffy is sterk op de moderne dans geënt, terwijl bij voorbeeld de pas-de-deux "Snack-Attack" veel Spaanse in vloeden bevat. Wolly Morriën is een Antilliaan van geboorte, die in zijn choreografie "Spiders" jazzdans vermengt met Zuida- merikaanse invloeden. 'Shake' Als je de verscheidenheid aan stij len bij "Djazzex" ziet, komt de vraag op: Wat is nu eigenlijk jazz ballet? Merlinda en Wolly vinden het moeilyk dat in woorden te omschrijven. "De muziek is na tuurlijk sowieso anders. Het rit me hrijgt meer nadruk. De dans is minder gestileerd dan by klas siek. Bij jazz gebruik je ook meer je bovenlichaam, bijvoorbeeld met 'head-rolls' of'contractions'. De vorm is veel vrijer, misschien geëmotioneerder dan die van klassiek ballet, omdat de dans re gelrecht voortkomt uit de bewe gingen van de negerslaven in Amerika". Zeieggen er de nadruk op dat voor jazzdans eenzelfde graad van be heersing is vereist als voor klas siek ballet. "Kinderen krijgen vaak discoles onder het mom van jazzballet. Bewegingen wor den dan tot in het eindeloze her haald en alleen de meest simpele technieken worden geleerd. Dat plaatst de jazzdans in een ver keerd daglicht. Echt, professio nele dansers halen geen bevredi ging uit een 'shake' hier en een 'shake' daar". Djazzex geeft in haar optredens een prima indruk van wat jazz dans meer te bieden heeft dan een soepele 'shake'. ARIEJAN KORTEWEG 'Djazzex' poseert voor de fotograaf. Tweede van benenden links Marlinda v.d. Hoff en tweede van beneden rechts Wolly Merriën. Boek: "Klassieke Ballettech niek", geschreven door René Vincent, tekeningen van Toer van Schayk, vormgeving van Dick Hendriks, Walburgpers, 320 pagina's voor 59,50 Ballet maakt in ons land een onge kende bloei door. De grote gezel schappen trekken in binnen- en buitenland volle zalen, het werk van onze choreografen staat in hoog aanzien, vele tienduizen den kindertjes gaan elke week trouw naar balletles. Opvallend weinig van die jonge balletfana ten dringen tot de grote gezel schappen door, die nog steeds een sterke voorkeur aan de dag leggen voor buitenlandse dan sers. In ons land geschoolde dan sers komen vaak tercht bij de kleine groepen, die wat minder strikt zijn als het om techniek gaat. Die geringe doorstroming naar de top van het balletwereldje wordt vaak geweten aan de scholing in ons land, die te wensen over zou laten. René Vincent, adjunct-di recteur van de dansvakopleiding van het Koninklijk Conservato rium in Den Haag nam drie jaar geleden de monnikentaak op zich een leerboek in het Neder lands te schrijven. "Klassieke Ballettechniek", op de valreep van 1982 verschenen, kan een be langrijke schakel worden in de groei naar volwassenheid van onze balletopleidingen. Vincent heeft zijn boek helemaal toegespitst op de techniek. En te recht: historische achtergronden van het ballet zyn in andere boe ken al vaak genoeg breed uitge meten. De indeling is overzichte lijk. Het boek begint met een hoofdstuk over de posities, rich tingen en houdingen van de de len van het lichaam. Vervolgens worden de balletoefeningen, die daarop zijn gebaseerd, uitge breid behandeld. Doordat steeds eerst de standaardbeweging wordt besproken en daarna de varianten daarop, kan het boek ook door minder gevorderde dansers worden gebruikt. Het boek eindigt met een verkla ring van de balletterminologie. Al die prachtige ballettermcn zijn in het Nederlands vertaald: "duivevleugels", "schaarpas", "koninklijke kuitenflikker", "ge ketende vlinder". Daarbij wordt steeds verwezen naar het techni sche deel. Labonotatie, het no tenschrift van ballet, wordt in dit boek niet behandeld. Toer van Schayk heeft stijlvolle te keningen by de instructies ge maakt. Ze doorbreken de enigs zins droge tekst en geven het boek sfeer. Ze schieten vaak ech ter tekort waar het gaat om preci sie. Het perspectief is niet altijd duidelijk, terwyl juist voor een leerboek ondubbelzmnigheid belangrijker is dan artisticiteit "Klassieke ballettechniek" voor ziet in een behoefte van iedereen die zich op mm of meer profes sionele wijze met ballet bezig houdt. Voor dansers uit liefheb berij is het bock waarschijnlijk te duur en te veelomvattend. ARIEJAN KORTEWEG Bioscopen Leidse bioscopen (Op Oudejaarsdag geen avondvoorstel lingen) LUXOR (121239): "Annie", da, 14.30, 19.00 en 21.30 uur, za. en zo. 14.00,16.30, 19.00 en 21.30 uur, al LIDO 1 (124130): "ET', 14.30, 19.00 en 21.30 uur,za. en zo. ook 16.45 uur, al. LIDO 2: "De boezemvriend", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, za. en zo. ook 16.45 jr. LIDO 4: "Het geheim van Nimh", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, za. en zo. ook 16.45 uur, 16 jr. STUDIO (133210): "De boezemvriend", da. 14.30. 19.00 en 21.15 uur, za. en zo. ook 16.45 uur, al. TRIANON (123875): "Vrolijke hoog standjes in Tirol", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo: 14.15,16.30,19.00 en 21.15 uur, 16 jr. REX (125414) "Candy, een meisje dat alles kan", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. Bioscopen Alphen (Voor reserveringen 01720-209800) EURO 1 en 2: "De boezemvriend", do., za. en zo. 13.45,16.15,18.45 en 21.00 uur, vr. 13.45 uur. ma. tm. woe. 13.30,18.45 en 21.00 uur, al. Nachtvoorstelling Euro 1: "De boezem vriend", 16 jr. Nachtvoorstelling Euro 2: "Sex in de bajes", 18 jr. EURO 3: "ET", do, za. en zo. 13.30, 16.00, 18.30 en 21.15 uur, vr. 13.30 uur, ma. tm. woe. 13.30,18.30 en 21.15 uur, al. Nachtvoorstelling: "Met de vlam in de pijp", za. 24.00 uur, 16 jr. EURO 4: "Stripes", do. 13.30,16.00,18.30 en 21.15 uur. vr. 13.30 uur, za. en zo. 16.00,18.30 en 21.15 uur, ma. en di. 13.30, 18.30 en 21.15 uur, woe. 18.30 en 21.15 uur, al. Bioscoop Voorschoten (Voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY: "Star trek 2". do. 15.45 en 18.30, vr. 15.45 uur, za. 15.45 en 18.30 uur, zo. 15.45 uur en woe. 15.45 uur, al. "Les uns et les autres", do. 20.30, za. 20.30, zo. tm. woe. 20.00 uur, di. ook 13.30 uur. al. Kindermatinee: "Frank en Frey", do. tm. zo. 14.00 uur, woe. 14.00 uur. Bioscopen Katwijk (Voor reserveringen 01718-74075, Oude jaarsavond gesloten) CITY 2: "Rocky 3". zelfde tijden als City 1, al. CITY 3: "Time is on our side", zelfde tijden als City 1, al. CITY 4: "Weekendje Amsterdam", do. 19.00 en 21.15 uur, 18 jr. CITY 4: "Raiders of the lost ark", za., zo., ma., di. en woe. 19.00 en 21.15 uur. 12 jr. Kindermatinee: "Frank Frey", do. en vr. 14.30 uur. Kindermatinee: 'Tom en Jerry", za. tm. woe. 14.30 uur. Scheepvaartinformatie over de grote en kleine vaart kunt u van maandag tot en met vrijdag telefonisch ver krijgen via nummer 071-144941, toestel 218. Bel len tussen 9 en 12 uur. Exposities Oegstgeest - Kunstcentrum Lange- vaart, expositie An Biesot, Ton de Bruin Marianne Koster, Fanny Mazure, tot 4/1, di t/m vr van 13.30-17.30 uur, vr 19-21 uur en za van 12-17 uur. Museum Boerhave - Tentoonstelling over An toni van Leeuwenhoek, tot 1/5, ma t/m za van 10-16 uur en zo van 13-16 Ars Studio (Pieterskerkgracht 9): expo sitie Erika de Wit (aquarellen) en Gerard de Wit (olieverven), dag. 13-17 uur m.u.v. eerste kerstdag, t/m 8 jan. Lakenhal - Leidse Atliers III: Krijn Giezen, Fer Hakkaart en Frans de Wit, tot 2/1, Rijksmuseum toonstelling va tot 9/1, ma t/m za van 10-17" i feestdagen van 13-17 i Galerie Van der Vlist - Botern'.j'kt 3, "Kunst als geschenk". Willy Belinfante pastels en grafiek; Machteld Hooyen gouaches, Denkor tekeningen, nov en dec. di. t/m za. van 10-17 uur. door de Rudolf Steinerschool, woe., do. 10-20.30 uur, di., vr. 10-17.30 uur. za. 10-13 uur, tot 1/1. Wassenaar - Auberge de Kieviet, kant- borduursels van Ena Stok-van Es (EVE), tot 7/1, 9-12 en 15-19 uur (beh. Galerie Denise Stephan - Tentoonstel ling Frans de Wit en Fer Hakkaart, t/m 2/1, vr. za. zo van 13.30 - 17.30 uur. Leiderdorp - Gemeentehuis, expositie Hadewijch Ouwendijk, t/m 4/1, 8-17 uur, do 19-21 uur. "De Oude Rijn" (Stille Mare 4): oliever ven en gouaches Dixy Boonstra (tot 12 jan.). Ziekenhuizen Bezoekuren St. Elisabeth-Ziekenbuis: hoofdverpleegkundige specia- Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis - doorlopende be zoektijd van 16.00 uur tot 20.00 uur; met uitzondering van: - de kinder- en jongerenafdeling: dage lijks van 14.00 uur tot 19.00 uur. de afdeling intensieve zorg: uitslui Sportmedisch Advies Centrum: Volwassenen: dagelijks van 14.00-14.45 en van 18.30-19.30 uur. Klasse afd: dage lijks van 11.15-12.00 uur, van 14.00-14.45 uur en van 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: dagelijks van 11.15- 12.00 uur (alleen voor echtgenoot) en van 15.00-16 00 uur en van 18.30-19.30 Kinderatdeling: dagelijks van 15.00- 18 30 uur. Afdeling C.C.U. (hartbewaking) dage lijks van 14 00-14.30 uur en van 19.00- 19.30 uur Intensieve verpleging dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur Academisch ziekenhuis Tel. 269111 /oor alle patiënten (behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14.15-15 00 uur en 18.30-19.30 Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18 00 19 00 uur. Praematurenafdeling dagelijks van 14 30-14 45 uur en van 18.30-18.45 uur Bezoek aan ernstige patiënten le kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks 15.00-15.45 uur en 18.30-19.00 Bezoektijden kinderafdelingen: Elke dag: 14 15-15 00 uur en 18 30-19 00 uur. (Alleen voor ouders van kinderen kart er een afwijkende tyd afgesproken worden met de hoofdverpleegkundige). Alphen aan den Rijn Rtjnoord: Bezoektijden 's middags 14.30-15.15 uur, 's avonds 18.30-19.30 uur. Extra be zoek voor de hartbewaking 's ochtends 11.00-11.30 uur. Extra bezoek voor va ders op de kraamafdeling 's avonds 19.30-20.30 uur. Kinderafdeling 's mid dags 14.30-15.30 uur, 's middags alleen voor ouders 14.30-18.30 uur. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bij het in formatiecentrum Geluidshinder Schip hol (tel: 020-175000) 4347 'WoC een teom.' Vortei voorop in de aan val, Jock op Het middenveld en ilc in de vsrtledigi na... ^..en de grote Lofty, rots- .vost in het doel! LAMSTONG l-imilong. een der fljnste zaken uit de Franse boermkeukm, worden hier tn Neder land als hondevocr ver kocht Vraag uw slager apart te houden. Kook Halveer te in de lengte Breng een flinke pan witrr aan de kook en laat hicnn acht rrornr koolbladen n goed tonghclft boter cn leg de koolrol- cr dicht naait cl bu Even aan alle kaar b\ bakken en dan 3 dl vai de lams bouillon tocvo- Laat het geheel 20 mi iudderen Geef r tueel met de lamaboutl "wiN A BORN 30 December 1982 Honderd jaar geleden stond in de krant: Hoe iemand gezondheid en le ven op het spel zet door een speld te gebruiken die geduren de eenigen tijd in een groen zij den kleedingstuk heefl gezeten, bleek dezer dagen te Hamburg Een jonge dame bezigde een speld dien zij uit een groen zij den lint had genomen bij wijze van tandenstoker. Vermoede lijk kwetste zij daardoor het tandvleesch en binnen weinig tijds waren mond en hals sterk gezwollen. Het bleek dat er bloedvergiftiging had plaats gehad en met moeite werd de patiënt gered. Te Pradersdorf bij Kismar- ton in Hongarije heeft des nachts een zonderlinge diefstal plaats gehad: de kerkklok ter zwaarte van 300 pond ts ont vreemd. Zoodra dit feit ter oo- ren van de plaatselijke autori teit kwam, zijn onvermoeid po gingen aangewend om de da ders te achterhalen, maar men heeft zelfs geen spoor uan hen kunnen ontdekken. De klok hing sedert 1691, schijnbaar wel bewaard, in den toren! - De groote massa's water, wel ke dc wolken in de laatste da gen uitstortten, hebben de rivie ren geweldig doen stijgen en het gevaar poor overslroomingen en dijkbreuken belangrijk ver meerderd. Uit Maastricht, Ven- loo. Den Bosch, Nijmegen enz komen opnieuw onrustbarende tijdingen. Zoo ook uit België en Duitschland Vele kelders en zelfs straten staan reeds blank. Vijftig jaar geleden - Groote zwermen harige rup sen hebben naby het station Ut- langalasangalam tn zuidelijk Bntsch-lndti het treinverkeer lijdelijk onmogelijk gemaakt. De trein, die bij het station moest stoppen, verpletterde een groot aantal van de rupsen, die de spoorlijnen bedekten, doch hierdoor werd de oppervlakte van de rails zoo glad, dat de wielen doordraaiden. Eerst na dat men zand op de rails had gestrooid kon de trein de reis voortzetten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 17