c "Ik ben uiterst sober persoon.." Van der V 'al: 1 niet te v< ligen Uw Gasbedrijf adviseert, rr "Hrubesch straks niet meer nodig KNWU en VOB praten over gang van zaken rond servicebureau D Krankl naar Barcelona Wereldkampioen dam men opn nerkeli jke vogel Derwall niet populair Kan het niet wat minder? DINSDAG 21 DECEMBER 1982 Sport ROOSENDAAL (GPD) - Morgen avond komen de KNWU en VOB (Vereniging van Organisatoren van Beroepswielerwedstrijden) in Woerden bijeen om te praten over de problemen die anderhal ve week geleden vóór en tijdens de kalendervergadering in Utrecht zijn ontstaan. Zoals bekend is de VOB het niet eens met de gang van zaken rond het servicebureau van de KNWU en hebben ongeveer 30 bij de VOB aangesloten comités ge dreigd volgend seizoen geen wedstrijd te organiseren. De VOB, die zich inmiddels ge steund weet door de WBW (Ver eniging Van Beroeps Wielen- ners), wil een plaats in het be stuur van het servicebureau en zal daar ook woensdag, in het ge sprek met de KNWU op aandrin gen. „Die eis hebben we natuurlijk niet zomaar gesteld", zegt VOB-voor- zitter Harry Kamphuis. „Dat standpunt blijven we verdedi gen. We hebben de KNWU met een na onze vergadering een brief gestuurd. Ik vind het posi tief dat de bond daarop al zo snel heeft gereageerd. Het feit dat de KNWU op zo'n korte termijn al met ons wil praten, geeft voeding aan de gedachte dat er vóór 1 fe bruari voor iedereen meer duide- Ruud Paauw is met vakantie lijkheid is, zodat we dan een defi nitief standpunt kunnen inne- BARCELONA (ANP) - Hans Krankl, de Oostenrijkse spits, speelt vanaf januari weer voor FC Barcelona. Zijn huidige club Rapid Wien heeft te kennen ge geven de laatste termijnen voor het transferbedrag voor Krankl onmogelijk te kunnen voldoen. Hij werd topscorer, maar keerde na allerlei problemen in de privé- sfeer terug naar Oostenrijk. Bar celona kan de schutterskwalitei- ten van Krankl best gebruiken nu Maradona ziek is. De Dordtse eerste divisieclub DS'79 moet zijn vroegere trainer Mircea Petescu nog 41.000 gul den betalen. Tot die uitspraak kwam de arbitragecommissie van de KNVB. De commissie stelde zich op het standpunt dat de club onjuist had gehandeld door de Roemeense trainer het vorig seizoen tussentijds te ont slaan. Petescu eiste een schade loosstelling na zijn ontslag. 99 HAMBURG (ANP) - De Ham burger SV, Westduits kam pioen en opnieuw aanvoer der van het klassement in de Bundesliga, heeft volgend seizoen zijn topscorer en aan voerder, oud-international Horst Hrubesch (foto boven), niet meer nodig. In een interview met het Ham burger Abendblatt verklaar de manager Günter Netzer: "Wij hebben er geen behoefte aan het contract met Hru besch, dat aan het einde van het seizoen afloopt, te verlen gen. Wij hebben immers voor het nieuwe jaar al Dieter Schatzschneider als spits". Omstreden schaakpresident Campomanes: GRONINGEN (GPD) - De Europese schaakwereld schrok zich een hoedje, toen de Filippijn Florencio Campomanes een maand geleden tijdens de olympiade in het Zwit serse Luzern tot president van de wereldschaakbond FIDE werd gekozen. Na de be rucht geworden match Karpov-Kortsjnoi, die in 1978 door hem in het Filippijnse Ba- guio City werd georganiseerd, was het in Europa wat stilletjes rondom zijn omstreden persoontje geworden, maar zijn verkiezing maakte weer heel wat verhalen los. De alom geprezen secretaris-gene raal van de FIDE, de Nederland se Ineke Bakker, trok ogenblik kelijk haar conclusies en diende haar ontslag in, omdat ze „niet in verband met mafia-praktijken genoemde wilde worden". De kritiek van Bakker aan het adres van de immer beminnelijk heid uitstralende Campomanes was verre van mals. En zij stond niet alleen, want de andere werk nemers van het in Amsterdam gestationeerde FIDE-bureau volgden haar voorbeeld en gaven eveneens de pijp aan Maarten. Enkele minder vleiende uitspra ken van Bakker over i schaakopperhoofd waren: „Als zo'n man macht krijgt, is dat heel eng. Hij gebruikt en misbruikt mensen". ..Van een gedelegeerde in Luzern heb ik gehoord, dat hij 2000 Zwitserse francs zou krij gen als hij op Campomanes zou stemmen. Zou Campomanes president worden, dan kreeg hij er nog eens 4000 by". „Campo manes sluit deals af en maakt be loften, die hij niet nakomt". Overigens, niet alleen Bakker is al les behalve gecharmeerd van Campomanes. Tijdens de match Karpov-Kortsjnoi in 1978 werd hy al met gemengde gevoelens omschreven. De Deense schaak grootmeester Bent Lars en was als een van de weinigen lovend over hem, want hij noemde Cam pomanes een groot diplomaat. De eveneens ter plekke aanwezi ge schaakrubricist Max Pam komt in het matchboek, dat hy samen met Jan Timman uitgaf, tot een heel andere slotsom. Pam schildert Campomanes niet als een groot maar als een handig di plomaat af, terwijl volgens hem GRONINGEN (GPD) - Van een wereldkampioen zou je mogen verwachten, dat hij rede lijk vlot kan praten. Bij Harm Wiersma was dat nooit een probleem, die wist wel hoe hij zich moest verkopen, maar bij Jannes van der Wal ligt het allemaal een tikkeltje moeilij ker. Een gesprek met de nieuwe wereldkampioen dammen is een bijzonder tijdroven de, maar vooral ook erg moeizame tijdpassering. Op vrij eenvoudige vragen last de Groninger een langdurige pauze in. Als je niet beter wist zou het niet ondenkbaar lijken om hem door te sturen naar een begaafd psychiater. Jannes van der Wal geeft zich niet bloot en weigert consequent een antwoord te geven op vragen die hem niet helemaal zinnen of waarvan hj de waarde van die vraagstelling in twijfel trekt. Een blocnote met pen lijkt voor hem een even verlammende uitwer king te hebben, evenals wanneer er een microfoon voor zijn mond wordt geduwd: hij blijft zwijgen, stoicijns en kijkt de vragensteller door zijn onafscheidelijke bril- KEULEN (ANP) - Het West- duitse voetbalpubliek is niet op de hand van Jupp Der wall. Uit een enquête van het Keulse sportblad "Sport Illu- strierte" blijkt dat 60,1 pro cent van de ondervraagden voor het vertrek van Derwall als bondscoach van het West- duitse elftal is. Weliswaar er kent 55,4 procent dat Derwall succesvol is, 53,4 procent ver wijt hem gebrek aan autori teit en 57,9 procent meent dat hij te weinig doorzettingsver mogen heeft. Als opvolger meent 56,3 procent dat Erich Ribbeek, de vroegere assis tent van Derwall, het meest in aanmerking komt. Dertig procent ziet meer in Hennes Weisweiler en 8,1 procent geeft de voorkeur aan Ernst Happel. Niet alleen Jupp Derwall is de gebeten hond bij de voetbal supporters, ook voorzitter Hermann Neuberger ligt niet al te florissant in de markt. Liefst 66,5 procent ziet hem graag vertrekken. letje aan, langdurig en al even stoicijns. Pas wanneer het ge sprek meer een wending begint te nemen naar damtechnische zaken en het notitieboekje geslo ten is, dan komt hij nog even los en begint zowaar wat gemakke lijker te praten. Een verademing. Toch blijft Jannes van der Wal een opmerkelijke vogel en voer voor psychologen. Jannes van der Wal woont een kwartiertje lopen buiten het Gro ninger stadscentrum. Hij deelt daar een woning met nog enkele studenten. Hij heeft een kamer tje van hooguit drie bij drie me ter tot zijn beschikking. Je kunt je er amper wenden of keren. Er staat een oud bed, een oude tafel en twee stoelen, waarvoor ook al niet meer de hoogste prijs kan worden verkregen. Het enige at tribuut dat nog redelijk deugde lijk lijkt is een piano, waar Jan nes kennelijk nogal aan gehecht is: „Ik zou dat ding voor geen geld kwijt willen". O ja, en dan is er nog zijn dambibliotheek, ge deeltelijk op wat oude planken en de rest gemakshalve over de vloer. De wand wordt opgesierd met tekeningen van twee dam mers, waarvoor Van der Wal een opmerkelijke sympathie ver toont: Ton Sijbrands en Evert Bronstring. Nog onlangs viel de wereldkam pioen te bewonderen in het tv- programma „Mies", alwaar Mies Bouwman haar uiterste best deed Jannes een paar uitspraken te ontlokken. Het bleef bij een poging, want hij weigerde prompt ieder commentaar toen hem gevraagd werd naar zijn leeftijd. De dammer gaf geen kik en Mies Bouwman was duidelijk even van slag toen ze met zo'n vreemde snuiter werd gecon fronteerd. Zijn gedrag voor de te levisiecamera's riep de nodige vragen op. Was er misschien een plausibele verklaring voor dat opmerkelijke optreden? Van der Wal kijkt stoicijns en zwijgt ver der in alle talen. Een stilte, zeker vier minuten lang. En hij kiikt maar en hij zegt niets. Nog maar eens proberen, de vraagstelling iets anders formulerend. Stilte, kijken en dan komt er een moei zaam en verwarrend antwoord. Het lijkt wel alsof hij ieder woord net zo berekent als dat hij in in gewikkelde stelling op het dam bord verzeild geraakt is. Dan: „Ik ben 26 jaar en was best wel in staat om een antwoord daarop te geven. Ik heb echter bepaalde dingen voor me gehouden en daar heb ik een reden voor ge had". De werkelijke reden blijft duister. Is het misschien denkbeeldig dat Jannes van der Wal zich een hou ding tracht aan te meten, die voor veel mensen niet te door gronden valt? Iets in de trant van Bobby Fischer, het Amerikaanse schaakfenomeen, waar ook geen enkel peil op viel te trekken. Bij het horen van de naam Fischer veert hij even op als door een wesp gestoken. En dan fel reage rend: „Bobby Fischer was een uitermate eerlijk mens, ja schrijf dat maar op. Er zijn veel publica ties over hem verschenen. Ik ben me bewust van het feit dat op de ze aardkloot een menselijk we zen rondloopt die in 1972 de we reldtitel schaken heeft behaald en daarna niet weer in de publici teit is getreden". Een heilig respect kennelijk voor de Amerikaan. Jannes van der Wal lykt, zij het iets laat, op toe ren gekomen. Vergeet het maar. Op de vraag wat hij vindt van Harm Wiersma, de onttroonde kampioen, als speler zijnde, volgt weer een langdurige stilte. Jannes neemt een slokje bier, hij is dan wel vegetariër, geheelont houder is hij allerminst. En dan weer dat zwijgen en maar kijken. En weer zwijgen... Een domme vraag Jannes? „Nee, ik denk na, misschien is mij deze vraag wel eerder gesteld, maar ik weet het niet", klinkt het moei zaam. Pas veel later, als het ken nelijk wat meer ongedwongen is geworden wil hij nog wel iets kwijt over Wiersma: „Als het op Jannes van der Wal (tweede van rechts) met de beker die hij ontving na het hem staat Harm Wiersma over wie Van der Wal zegt: "Als het op hel diepe wereldkampioenschap. Rechts van inzicht aankomt is hij beter". het diepe inzicht aankomt is Wiersma beter. Misschien dat hij niet dieper rekent, maar in ieder geval wel zuiverder. Hij heeft ge niale vondsten achter het bord". En toch wist hij de wereldtitel niet te prolongeren. Jannes slaat duidelijk even op hol, want het antwoord komt zonder dralen: „Kijk, in zulke toernooien moet je niet alleen sterker zyn, maar ook slim. Je moet gewoon zien dat je van de zwakkere spelers gaat winnen en dan kom je heel ver". Handig bedacht- In materialistisch opzicht geldt Jannes van der Wal zeker niet als een slokop. Hij is met zeer wei nig tevreden, heeft jaren onder het minimuminkomen geleefd en ondanks het behalen van de wereldtitel, wat hem een bedrag van 2500 dollar opleverde („maar daar ging flink wat belasting af voor de Braziliaanse autoritei ten") zal hij niet veel verder bo ven dat minimum uitstijgen, al heeft hij nu wel iets meer dan ge woonlijk omhanden. Met het veroveren van het wereld kampioenschap is dus het hoog ste levensdoel bereikt. Althans, zo is het meerdere keren naar vo ren gekomen in de media. Van der Wal tracht enigszins te relati veren: „Die woorden zijn ver draaid. Toen ik een jaar of acht tien was, heb ik wel gezegd dat ik het lêuk zou vinden om wereld kampioen te worden, maar dat het mijn hoogste levensdoel was, heb ik nooit gesteld. Strikt geno men zou je kunnen zeggen dat ik dan nu zou kunnen ophouden met leven en daar ben ik toch nog niet aan toe". Wordt hy nog steeds gebiologeerd door de schoonheid van het spel? Van der Wal hult zich weer in het gebruikelijk stilzwijgen, kijkt... en zwijgt. Na dat verve lend lang durende zwijgen spreekt hij moeizaam door. „De schoonheid van het damspel, hmm... Als ik 'ja' op deze vraag gezegd zou hebben, dan zou ik hier niet met jou blijven zitten praten. Dan zou ik je in de steek gelaten hebben en op zoek zijn gegaan naar een dambord. Ik ben van mening dat ieder mens zelf moet bepalen wat mooi is en wat niet". Harm Wiersma heeft zich in het verleden ontpopt, althans hy deed daar zijn best voor, als een 'ambassadeur' van het damspel. Hij schroomde niet om het dam men populair te maken. Bemoei de zich met de organisatie van dameyenementen. In dat opzicht zal de dambond het komende jaar in ieder geval een flinke aderlating ondergaan, want Jan nes van der Wal koestert die am bities bepaald niet. „Ik vind dat mijn taak helemaal niet, ik wil me daar ook niet mee bezighou den". Hij zal nu als wereldkampioen on getwijfeld invitaties krijgen voor het spelen van simultaanwed- strijden. Reageert hy daar dan ook niet op, terwijl er toch een aardige gnjpstuiver valt te ver dienen? Zoals het hele gesprek, houdt hij zich weer op de vlakte: „Ik weet niet of ik daar positief op zal reageren, ik weet het niet". Jannes van der Wal, wereldkam pioen, nukkig, een dosis Friese stijfkoppigheid, moeilijk pra tend, eigengereid en soms irri tant overkomend, is met weinig tevreden. Streeft op damgebied echter naar het perfecte en vindt van zichzelf dat hij dan nog een vnj lange weg te gaan heeft. de Filippijnse schakers hun God- father kennen als een scharre laar. die zelfs prijzengelden ver duisterde. Campomanes heft theatraal de handen en beeldt de onschuld zelve uit, als zyn spraakmakend gedrag ter sprake komt. „Ik ben een arme man en kom uit een arm land", zegt hij, mismoedig het hoofd schuddend, „hoe zou ik dan al die op my uitgebrachte stemmen moeten betalen1 Je hoort toch zulke geluiden alleen maar in duistere hoekjes van de perswereld. Ik heb geen cent en hecht er ook niet aan. Ik ben ui terst sober. Kyk maar eens naar mij, ik draag zelfs geen ringen of een horloge Laat staan, dat ik een portemonnee met geld op zak heb". De Filippijnse schaakpresident moet even later lachen, als wordt verondersteld dat hij vast niet zo gek is om zonder cheques op stap te gaan. Die heeft Campo manes inderdaad wel by zich ge stoken. maar dat is ogenschijn lijk geen vaste gewoonte, zo blijkt uit een historisch voorval. Campomanes was, net als giste ren, in 1976 aanwezig by de ope ning van het Europees jeugd kampioenschap in Groningen. Hij vertrok destijds met de noor derzon. waarna de organisatie een heel pakket onbetaalde reke ningen onder de neus kreeg ge drukt Campomanes is bepaald niet onder de indruk van de verhalen, die in Europa over hem de ronde doen. „Ze hadden hier liever een Euro pese president gehad" zegt hy met een zondagse glimlach. „Moet je eens kijken wat er in Azië en Midden-Amerika is ge schreven over mijn verkiezing. Daar zijn ze lovend. Dat zegt toch voldoende? Ik ben voor Europa een vreemde eend in de byt en ze zyn misschien wel bang, dat ik hun belangen met goed zal ver dedigen. Als ik al die verhalen over my hoor, dan denk ik, dat men eerder bang dan wantrou wend is". Geen moment waagt Campomanes een poging de beschuldigingen te weerleggen; het enige wat hy doet is verklaren waarom zyn te genstanders er belang by hebben om lasterlijk over hem te spre ken. „Als ik al die beschuldigin gen moet gaan tegenspreken, dan kom ik niet meer aan werken toe", meent Campoma nes. „Ik heb bij de verkiezingen een mooie overwinning behaald, zoals ik er al vele heb geboekt. Die krijg je alleen maar door hard te werken en niet door in de stoel onderuit te zakken. Ik weet wel, dat men in Europa liever had gezien, dat Olafsson als pre sident herkozen was. Maar Olafs son is door een harder werkende man verslagen. Hij had zich niet voorbereid op de verkiezing, geen propaganda gemaakt en geen beleidsvoornemens voor de komende jaren aan de landen kenbaar gemaakt. Dan is het toch zijn eigen schuld, dat hij verslagen is?". In schaakkringen wordt er ernstig rekening mee gehouden, dat Campomanes na een jaar of twee al van het toneel zal verdwijnen, omdat hij het presidentschap ziet als een opstapje naar de fünctie van ambassadeur voor de Filippijnen. De dictator Marcos, een goede vriend van Campoma nes („ze zeggen zoveel over hem. het hecfl geen zin om daarover te praten"), zou hem daar dan een handje bij moeten helpen. ADVERTENTIE Vervelend, die hogegasrekening. Maar er beslaat een apparaatwaarmee u het gasverbruik van uw C V- ketel beperkt. Belangstelling? Informeert u eens bij uw Gasbedrijf .Ook voor de subsidie. DfefcampaWicMfcMMda kVeCWwiMMwMiQHM^a I V I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 9