c Meer korting op onderwij ssalaris Kosten ziekenfondsen lopen per verzekerde sterk uiteen Kabinet vindt halvering wao-toeslag bezwaarlijk Groente bij zinkfabriek bevat te veel cadmium Voorstel CDA en WD om niet- onderwijzend personeel te ontzien WD wil bron weten van chantageverhaal Filmscène eist bijna leven student ***65.- ™k.20r DINSDAG 21 DECEMBER 1982 Informatiecentrum voor gehandicapten UTRECHT (GPD) - Er koml een grootscheeps opgezet formatiecentrum voor gehan dicapten in Nederland. Ge handicapten hebben een gro te behoefte aan informatie over mogelijke medische be handelingen, financiële hulp en rechtshulp. Momenteel is het voor hen moeilijk en zeer tijdrovend en soms zelfs on mogelijk om dergelijke gege vens te verkrijgen. De nationale commissie Inter nationaal Jaar Gehandicap ten 1981 heeft daarom als groot landelijk project geko zen voor de vorming van zo'n informatiecentrum. Dat is gistermiddag bekendge maakt tijdens de presentatie in Utrecht van het eindver slag van de nationale com missie, haar laatste hande ling. Oud-voorzitter dr. L. B J. Stuijt van de commissie maakte bekend dat het cen trum in de loop van 1984 van de grond kan komen. Binnenland BUDEL-DORPLEIN (ANP) - Uit een onderzoek van de chemie winkel van de Eindhovense TH is gebleken dat er in bladgroen ten uit tuintjes in Budel-Dor- plein (gemeente Budel) cad- miumconcentraties voorkomen, variërend van 50 tot 1260 micro gram per kilo verse groente. Hoe wel er in Nederland geen norm bestaat voor de toelaatbare hoe veelheid cadmium in groenten, hanteren verschillende keurings diensten van waren een maxima le norm van 100 microgram per kilo. De monsters werden genomen op een afstand van enkele honder den meters van de zinkfabriek Budelco. De chemiewinkel ver richtte het onderzoek op verzoek van de PvdA-afdeling Budel. Een eerder onderzoek van de stich ting Natuur en Milieu bracht al aan het licht dat er in de bodem cadmiumconcentraties voorko men die 1000 tot 2000 maal hoger zijn dan normaal. Ook een onder zoek van Budelco zelf in samen werking met Provinciale Water staat maakt duidelijk dat de cad- miumconcentratie te hoog was. Dit onderzoek beperkte zich tot het nemen van grondmonsters op afstanden van minstens 2,5 ki lometer van de fabriek. Het produktieproces dat tot 1973 in de zinkfabriek werd gehanteerd had tot gevolg dat er veel cad mium via de schoorstenen werd geloosd. Ook is er veel cadmium in het milieu terecht gekomen door lozingen van fabrieken vlak over de grens in België. In Stadskanaal is onlangs ook een teveel aan cadmium aangetrof fen in groentetuintjes. De bezit ters daarvan is toen aangeraden niet langer van die groenten te eten, aldus de chemiewinkel. Een diepgaand onderzoek in Bu- del-Dorplein is dan ook uiterst noodzakelijk, zo concluderen de onderzoekers. DEN HAAG (GPD/ANP)- De Tweede-Kamerfracties van CDA en WD hebben voorge steld de extra korting van 1,65 procent op de onderwijssalarissen in 1983 nog eens te verhogen tot 1,85 procent. Zo kan het huishoudelijk, administratief en technisch onderwijspersoneel worden uitgesloten van de door minister Deetman voorgestelde salariskorting. De minister heeft de Kamer al laten weten geen problemen met het voorstel van CDA en WD te hebben. Dat is het belangrijkste resultaat van het gisteren in de Tweede Kamer gehouden debat over het wetje waarin de salariskorting voor het onderwijspersoneel wordt geregeld. Daarnaast is de verdeling naar draagkracht vrij wel zeker van de baan. Het CDA, dat aanvankelijk voorstander was van een gedifferentieerde korting Gage inkomens minder dan 1,65 procent en hoge inko mens meer dan 1,65 procent), is kennelijk gezwicht voor de be zwaren die de WD ertegen had. Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA) zei dat het niet de bedoe ling is dat de minister van onder wijs binnen een inkomensbeleid van de regering ook nog eens een eigen beleid gaat voeren. Daar naast zou een gedifferentieerde korting technisch aanzienlijk minder makkelijk en daardoor ook minder snel doorgevoerd kunnen worden. Reden voor het CDA er dan maar van af te zien. Oud-minister van onderwijs Van Kemenade PvdA), nu Tweede-Ka merlid, volgt ontspannen de ver richtingen van zijn vroegere staatssecretaris Deetman, momen teel minister van onderwijs. WEERRAPPORTEN Deel losgeld ontvoering is terecht DEN BOSCH (ANP/GPD) - De Zwitserse politie heeft in een Zwitserse bank 1,6 mil joen gulden gevonden van het losgeld, dat de familie Van der Valk heeft betaald voor het vrij krijgen van me vrouw Van der Valk. Het geld is, zo is uit het politie onderzoek gebleken, in een koffer bij de bank gebracht door de 35-jarige Italiaan G.T. Kort nadat mevrouw Van der Valk vrijdagavond laat was vrijgelaten werd T. door de politie gearresteerd in Kon- stanz. Hij heeft inmiddels be kend namens de ontvoerders de onderhandelingen met de familie Van der Valk te heb ben gevoerd. T. wordt nog steeds vastgehouden in Kon- stanz. Voor de vrijlating van me vrouw Van der Valk heeft haar familie in totaal 12,5 mil joen gulden, in verschillende valuta, betaald. ment in, waarin hij voorstelt de salariskorting toch naar draag kracht toe te passen. De PvdA denkt daarbij aan een korting van 1 procent voor onderwijsge venden met een minimumloon en een korting van 4 procent voor de hoogste salarisgroepen. De PvdA vindt de korting overi gens slechts aanvaardbaar als voorschot op de opbrengst, die wordt verwacht van de nieuwe salarisstructuur voor het onder wijs.SGP en D'66 pleiten ervoor om de uitkering van voorschot ten aan scholen uit te stellen, zo dat de onderwijsbegroting voor 1983 gedeeltelijk wordt ontzien. Oud-minister Pais van onderwijs (WD) hanteerde die begrotings techniek vaak om te ontkomen aan blijvende bezuinigingen. Mi nister Deetman liet echter weten niet veel voor deze methode te voelen. D'66-woordvoerder Mik voerde als tweede mogelijkheid een korting aan op het salaris van alle ambtenaren en als dat niet mogelijk is een korting naar draagkracht, zoals die ook door de PvdA wordt bepleit- De onderwijsvakorganisaties heb ben unaniem de door de rege ringspartijen voorgestelde kor ting van 1,85 procent afgewezen. Over het algemeen reageerde men verheugd op het uitsluiten van een deel van het niet-onder- wij zend personeel van de kor ting. De bonden blijven echter van mening dat een rechtvaardi ger verdeling van een on rechtvaardige maatregel onver kort afgewezen moet worden. Al leen de Vereniging van Mede werkers bij het Onderwijs staat positief tegenover het wijzigings voorstel van CDA en VVD. De vereniging, die ongeveer 2000 le den telt, wijst erop dat de niet- onderwijsgevenden (concierges, amanuenses en anderen) vaak behoren tot de laagst-betaalden. Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd.Limburg Aberdeen Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg Mallorca Malta München Nice Oslo Parijs Stockholm Wenen Zurich Casa Blanca Istanbul Las Palmas Tunis regenbui regenbui regenbui regenbui regenbui hagelbui regenbui regenbui hagelbui half bew. regenbui half bew. onbewolkt regenbui half bew. regenbui regenbui half bew. geheel bew. onbewolkt half bew. licht bew. licht bew. geheel bew. half bew. half bew. AMSTERDAM (ANP) - De Twee de-Kamerfractie van de WD wil weten wie de "prominente WD'er" is, die een journalist van het weekblad De Tijd heeft verteld dat Jaap Metz (WD) zich de liberale fractie heeft "inge- chanteerd". Dit heeft hoofdre dacteur Arie Kuiper van het blad gisteren meegedeeld. Metz zou zijn kamerlidmaatschap te danken hebben aan het chan teren van fractieleider Ed Nijpels met het dreigement bekend te maken dat Nijpels homoseksue le contacten onderhoudt of on derhield. Nadat een onderzoek binnen de WD-fractie geen licht heeft ge worpen op de vraag wie de infor matie aan De Tijd heeft ver strekt, wil de fractie dat recht streeks van de redactie van het weekblad zelf weten. Met dit doel heeft een delegatie van de WD-fractie zich gisteren tot De Tijd gewend. De redactie weiger de echter op de eis van de WD in te gaan met het argument dat Centrumpartij wil bewaking DEN HAAG (ANP) - De verte- genwoordiger van de Cen trumpartij in de Tweede Ka mer, Janmaat, wil dat minis ter Rietkerk (binnenlandse zaken) bevordert dat politie en^ mobiele eenheid goed geïnstrueerd worden, om af doende te kunnen optreden bij verstoringen van vergade ringen van de Centrumpartij. Janmaat stelt dit in schriftelij ke vragen aan Rietkerk naar aanleiding van verstoringen in Amsterdam en Utrecht. Janmaat vindt dat Rietkerk stappen moet ondernemen om voor te zorgen dat het recht op vereniging en verga dering van de Centrumpartij "eindelijk na drie jaar in praktische zin mogelijk wordt". AMSTELVEEN (GPD) - De kos ten die de ziekenfondsen per ver zekerde moeten maken, lopen zeer sterk uiteen. Dat blijkt uit cijfers over 1981, die de Zieken fondsraad heeft gepubliceerd. In Amsterdam is men met 1900,- per verzekerde per jaar het duurst uit, een groot verschil met de 1014,— waarop het fonds Westelijke Zuidhollandse Eilan den in Brielle uitkomt. In Leiden betaalt het ziekenfonds 1282. per verzekerde, in Alphen 1115,— gulden. Het gaat hier om de kosten van de zogenaamde wettelijke verzeke ring. verplichte verzekering en bejaardenverzekering samen. Maar ook bij de vrijwillige verze kering komen grote verschillen voor: Amsterdam staat ook hier aan kop met 1700,-, laagste is het Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds met nog geen 1000,-. In Leiden bedragen de kosten voor de vrijwillig verze kerden 1180,- per persoon, in Alphen 1024,-. Gemiddeld over het hele land waren de kos ten 1344,- voor de wettelijke verzekeringen en 1268,- voor de vrijwillige. De Amsterdamse ziekenfondsen zijn ook in vergelijking met de andere grote steden duur uit. In Utrecht en Den Haag lagen de kosten per verzekerde gemid deld op ongeveer 1550,—, in Rotterdam op 1450,- Per pro vincie gezien waren de kosten het hoogst in Noord-Holland 1450,-), het laagst in Drenthe (ƒ1119.-). In de overzichten zijn de kosten per verzekerde voor de verschil lende ziekenfondsen tevens uit gesplitst per verstrekking. De kosten van de duurste verstrek- Minister Deetman buigt het hoofd tijdens het onderwijsdebat aanvallen van de oppositie op zijn bezuinigingsbeleid kan weren. DEN HAAG (GPD) - Het kabinet heeft grote moeite met het voor stel van CDA en WD om de wao-toeslagen op 1 januari slechts te halveren, en niet volle dig af te schaffen. Volgens het plan van beide regeringspartijen zouden de toeslagen pas op 1 juli moeten verdwijnen. Het wijzi gingsvoorstel kost zo'n 60 mil joen gulden. Zowel minister Ruding (financiën) als staatssecretaris De Graaf (so ciale zaken) wezen gisteravond tijdens het kamerdebat het amendement van de hand. Ru- ding noemde de voorgestelde fi nanciering van het plan, door het geld uit de sociale fondsen te ha len, 'problematisch'. De Graaf ontraadde het wijzigingsvoor stel. Toch wordt er rekening mee ge houden dat het kabinet zich aar zelend bij het voorstel van CDA en WD zal neerleggen. Dat bete kent dat de toeslagen op de uit keringen van langdurig arbeids ongeschikten en oorlogsslachtof fers in twee stappen zullen wor den afgebouwd. De toeslagen werden voor het eerst in 1980 uitgekeerd, nadat de Wet Aanpassingsmechanismen (wam) in werking trad. De toesla gen moesten dienen om de achteruitgang te beperken voor uitkeringstrekkers, die op dat moment al een uitkering krach tens wao, wwv of als oorlogs slachtoffer ontvingen. De Kamer besloot hiertoe omdat met de wam ontvangers van uitkeringen sociale premies over hun uitke- rihg moesten gaan betalen. In het debat over de inkomensont wikkeling voor 1983 kwam mi nister De Koning (sociale zaken) -zoals wij vrijdag al meldden- de Kamer op het punt van de trend volgers tegemoet. Hij zal er voor alsnog van afzien om de werkne mers by de ziekenfondsen, de omroepen en de bedrijfsvereni gingen in deze categorie onder te brengen. Voorwaarde daarbij is dat de loon ontwikkeling in deze sectoren niet uit de pas gaat lopen bij de ontwikkeling in de rest van de collectieve sector. Gebeurt dat toch, doordat deze groepen het bedrijfsleven volgen waar de lo nen mogelijk sneller stijgen, dan behoudt de bewindsman zich het recht voor alsnog in te grijpen. Kamerlid voor de VVD Jaap Metz. Volgens het weekblad De Tijd heeft Metz VVD-fractieleider Nij pels gechanteerd. het een eerste journalistieke re gel is nimmer bronnen prijs te geven, aldus Kuiper. DEN HAAG (ANP) - De Haagse politie heeft gisteren twee maatschappelijk werkers van de Gemeentelijke Sociale Dienst in Den Haag aangehou den. Het tweetal wordt ver dacht van verduistering in dienstbetrekking, aldus de poli tie. Onlangs kwam bij de GSD aan het licht dat er mogelijk was ge knoeid bij de uitbetaling van bijstandsuitkeringen voor de reparatie van woonwagens. TILBURG (ANP) - De uitvoe ring van een project door twee vierdejaarsstudenten van de Academie voor Beel dende Vorming in Tilburg is één van hen bijna fataal ge worden. Afgelopen zaterdagavond gin gen de twee 22-jarige Tilbur- gers op een zolderkamer aan de slag met de opdracht, die ze geheel naar eigen inzicht mochten invullen. Ze waren op het idee gekomen geeste lijke en lichamelijke wreed heden uit te beelden en die op film vast te leggen. In hun produktie wilden zij ook een ophangingsscène opnemen Een mechanisme moest verhin deren, dat een van hen zich bij het uitbeelden van deze scène ook daadwerkelijk op zou hangen. Toen de student de stoel echter onder zich uit uittrapte wei gerde het mechanisme dienst Zijn filmende collega had dat aanvankelijk niet in de gaten, maar ontdekte even later dat er iets met goed was Met een mes sneed hy het touw van de strop door. In het ziekenhuis bleek de stu dent ernstig hersenletsel te hebben opgelopen. king, de ziekenhuisverplegmg. vertonen ook grote verschillen De Amsterdamse ziekenfondsen garen per verzekerde in 1981 meer dan 1000,- uit Landelijk gemiddelde was 627,terwijl een aantal ziekenfondsen zelfs minder dan 500,- per verzeker de moest betalen. De kostenverschillen in de vrijwil lige verzekering zijn van groot belang, omdat de premies voor deze verzekering door ieder zie kenfonds afzonderlijk worden vastgesteld. Momenteel werkt een groot aantal ziekenfondsen samen bu de vaststelling van de ze premies, waardoor grote ver schillen kunnen worden voorko men. Als echter aan die samen werking door middel van het zo genaamde Vereveningsfonds een eind komt - waarschijnlijk met ingang van 1984 - dan zal het kostenverschil direct zun weerslag hebben op de premies. Waarnemend burgemeester Olst voor OLST (ANP) - J. Bergh (68) heeft de benoeming aanvaard tot waarnemend burgemeester van Olst Hij volgt J Bosch op die op medisch advies zijn functie heeft neergelegd. Dit gebeurde nadat Bosch door uitlatingen van ge meentesecretaris Litjens in op spraak was geraakt De secreta ris vond Bosch met capabel. Bergh is oud-burgemeester van Epe Hij was na zijn pensione ring enige tijd waarnemend bur gemeester van het Gelderse Do- dewaard Bergh is evenals Bosch lid van de PvdA. Voor dr bflHO0 ming van een nieuwe burge meester voor Olst start op korte termijn een procedure Dit heeft de provincie Overijssel gisteren meegedeeld. i de Kamer, peinzend hoe hij het beste de Arbeidstij dverkorting Volgens De Koning gaat het kabi net er vooralsnog vanuit dat van de ingeleverde prijscompensatie ongeveer de helft gebruikt zal worden voor arbeidstijdverkor ting. De andere helft zal ten goe de komen aan de bedrijfsrende- menten. „Dit is nog met meer dan een veronderstelling. Het moet nog blijken welk waar heidsgehalte deze veronderstel ling heeft", aldus de minister. De Tweede Kamer is van plan van daag over de verschillende wets voorstellen te stemmen. Eerst zal PvdA-voorman Den Uyl nog het woord voeren. Verwacht wordt dat hij de plannen van het kabi net zal afwijzen, vooral vanwege de effecten op de inkomens van de laagstbetaalden. De PvdA is voorts van plan met een eigen motie te komen met betrekking tot de belastingver hoging voor dubbele inkomens. De al ingediende motie van D'66 wijzen de socialisten van de hand omdat daann te weinig re kening wordt gehouden met het draagkrachtbeginsel, waarbij de belastingverhoging voor de laag ste inkomens beperkt zou moe ten blijven. Inmiddels hebben ook de Rooie Vrouwen in de PvdA stelling ge nomen tegen het kabinetsvoor nemen om dubbele inkomens meer belasting te laten betalen. Bijzonder onderwijs kost half miljard EMMEN (ANP) - De verzuiling van het onderwys kost de ryks overheid jaarluks een half mil jard gulden extra. Dit zei lande lijk voorzitter van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, Lex van der Jagt, gisteren tijdens een spreekbeurt in de Rijks pedago gische Academie te Emmen. Van der Jagt zei verder dat in het kader van de komende bespre kingen over de nieuwe basis scholen en de bekostiging ervan dit gegeven een grote rol moet spelen. Hu meent dat in een plaats waar slechts ruimte is voor een basisschool dit een openbare school moet worden op basis van het kostenaspect Je gaat irrn naturel tailleur met extra lange rok!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 7