c Amateurfflmers dingen naar „Gouden Camera Protest bij première van film 'Kind voor altijd?' RADIO TELEVISIE Pogoreüch in TV-show ^fr)El£AVE ««xps.,,. Voor het eerst compact-disc bij stereotest DINSDAG 21 DECEMBER 1982 Radio tv UTRECHT (ANP) - "Het is wrang dat de overheid nu net veel ge handicapten zware besnoeiin gen oplegt, bezuinigingen, waardoor ook de zorg wordt ge handicapt". Jan Vrijman zei dat gisteren in Utrecht bij de pre mière van de film "Kind voor altijd?" naar aanleiding van protesten die vertegenwoordi gers van gezinsvervangende te huizen daar lieten horen tegen de forse verhoging van de eigen bijdrage voor mensen die in te huizen met AWBZ-voorzienin- gen wonen. De door Ton Vriens geregisseerde en door Vrijman geproduceerde film laat juist zien, hoe dankzij deze voorzieningen zwakzinni gen zelfstandiger kunnen leven. Volgens de demonstranten gaan bewoners van gezinsvervangen de tehuizen die in een sociale werkplaats werken er door de bezuinigingsmaatregelen in hun netto-maandinkomen 15 tot 45 procent op achteruit. De directeur-generaal van de volksgezondheid, J. van Londen, deelde mee. dat een speciale werkgroep gaat bekijken wat de consequenties voor de gehandi capten zijn van diverse bezuini gingsmaatregelen die de rege ring in petto heeft. De werkgroep zal daarbij speciaal aandacht be steden aan de vraag, of gehandi capten niet teveel worden getrof fen door een opeenhoping van maatregelen van verschillende ministeries. De film "Kind voor altijd?" is ge maakt in opdracht van de natio nale commissie voor het interna tionaal jaar van gehandicapten 1981. Ruim duizend mensen woonden de première bij: geeste lijk gehandicapten, ouders, hulp verleners, politici en ook prinses Juliana, die als oud-erevoorzit ster van de nationale commissie van voorzitter L.B.J. Stuyt het officiële verslag van de werk zaamheden van de nationale commissie aangeboden kreeg. Negen jaar geleden heeft Jan Vrij man de nog steeds roulerende film "Een andere kijk op zwak zinnigheid" gemaakt. "Kind voor altijd?" is daar min of meer een vervolg op. Deze film laat zien hoe ouders die hun geeste lijk gehandicapt kind thuis wil len houden dat nu ook vaker kunnen met hulp van buiten. Anderzijds toont de film, dat, ook als dat onmogelijk is, niet meer voor iedere zwakzinnige de in richting de enige oplossing hoeft te zijn, dankzij "begeleid wonen" in gewone huizen en gezinsver vangende tehuizen, projecten, die behalve een grotere zelfstan digheid ook een grotere kans op intergratie in de samenleving bieden. ADVERTENTIE HILVERSUM - Eén van de belangrijkste gasten van Ivo Niehe vanavond in de tv-show is het jonge Russische fenomeen Ivo Pogorelich. De pianovirtuoos verbaast het concertpubliek niet alleen door zijn hautaine gedrag maar vooral door zijn sublieme spel. HILVERSUM (GPD) - Toen dè TROS-televisie dit voorjaar in het program ma „In de Kijkerd" Ne derlandse amateurfilmers opriep filmpjes in te stu ren om mee te dingen naar de door de TROS uitge loofde „gouden camera", rekenden de organisato ren op enkele honderden inzendingen. Een lichte paniek brak dan ook uit toen in het najaar per dag onge veer een postzak vol films bij het kantoor van regisseur en produ cent René Stokvis werd afgele verd. De oorspronkelijke plan nen raakte in de war, zodat nu pas, in een eerste uitzending op 28 december en een tweede op 3 januari, de resultaten van de wedstrijd bekend gemaakt kun nen worden. Zo groot was het aantal inzendin gen, dat Stokvis in zijn kantoor een speciale brandvrije kluis moest laten metselen om ze zon der risico te kunnen opslaan. Ook moest hij extra mensen in huren om alle ingezonden ama teurfilms te bekijken. Na een eer ste selectie van de duizenden films op het naleven van de ge stelde regels - maximaal 5 minu ten. een volledig uitgemonteerd produkt, opgenomen tussen mei en september en gemaakt door een individu of hooguit een gezin - en een tweede op criteria als techniek en creativiteit (de exac te criteria zijn volgens Stokvis moeilijk te omschrijven) bleven er uiteindelijk 620 inzendingen Deze werden door een beperkt aantal mensen, onder wie pre sentator Wim Bosboom en een ervaren montagespecialist, ver der verwerkt tot een uiteindelij ke selectie van 32 stuks. Met die 32 films is de voltallige jury, waarin onder anderen Simon van Collem, Bert Haanstra en programmaleider televisie van de TROS, Cees den Daas, aan het werk gegaan. Daaruit zijn op nieuw twaalf films geselecteerd, die in de twee uitzendingen aan bod zullen komen. Alle genres zijn daarbij vertegen woordigd, van speelfilm tot do cumentaire, en van experimente le film tot animatiefilm. De film pjes werden tijdens een soort fes tival bekeken in het bijzijn van de inzenders. Beide program ma's die de TROS uitzendt, vor men de registratie van die bijeen komst, waarbij Wim Bosboom steeds een praatje maakt met de makers van het getoonde film pje. De jury was, aldus Stokvis, verrast door het hoge peil waarop de in zendingen gemiddeld stonden. En hoewel de beoordeling een af mattende bezigheid was, werd de eerste prijs ten slotte unaniem bepaald. De prijswinnaars zullen in de tweede uitzending bekend gemaakt worden. (Dinsdag 28 december, Nederland 2, 20.28 uur en maandag 3 januari, Ne derland 2, 19.30 uur). Réssa& Warm... geurig., evenwichtig karakter Meer dan vi/f laar oéniïfop eikehouten lusten ,n de kelders van één van de mooiste huizen: Godet (sinds 7e38) Cognac voor kenners! Mede door de meesterlijke uitmonstering een exclusieve attentie bij uitstek. Verkrijgbaar bij slijterij en wijnhandel. HILVERSUM (GPD) Voor het eerst zal de muziek, die op 23 december a.s. (Hilversum 4, 23.00 tot 23.55 uur) gebruikt wordt voor de stereotest, rechtstreeks afkomstig zijn van een digitale compact disc. De test, die door Hobbyscoop (NOS) wordt uitgezon den, is bedoeld voor luisteraars die willen weten of hun stereoapparatuur thuis goed is afgesteld en van goede kwaliteit is. Het unieke van de stereotest is dat op geen enkele andere manier de radio-ontvanger (tuner) kan wor den beoordeeld. Voor het testen van de grammo foon, versterker en luidsprekers kunnen thuis ook meetplaten worden gebruikt. De tuner laat zich ech ter alleen testen met behulp van controle-signalen die de omroep uitzendt. De muziek die voor de test van 23 december wordt gebruikt, zal van de hoogst bereikbare kwaliteit zijn. De fragmenten die worden uitgezonden, komen na melijk van een digitaal 12 centimeter computer plaatje (compact-disc) die komend jaar op beschei den schaal in de handel verkrijgbaar zal zijn. Het plaatje zal rechtstreeks op de zender worden ge bracht, waardoor een minimale vervorming en een zeer laag ruisniveau gewaarborgd zijn. Reacties op het testprogramma (Postbus 1200, 1200 BE Hilversum) zullen half januari worden behan deld in de gewone Hobbyscoop-uitzending op Hil versum 2 en 4. De test is samengesteld door Willem Bos. De eindredacteur van Hobbyscoop is Hans G Janssen. DINSDAG HILVERSUM I tcnscala 20 03 Operettc-Musical. 21 02 Reisdoel "Menselijk brein", hoorspelserie 21 49 Lichte gramm- muz 22.02 A VRO's Sport panorama NOS: 23 02-24 00 Met het oog op morgen VARA 0.02 Elpeetuin. 2.02 Groot licht 5.02 Truck. HILVERSUM II TROS 18.00 Nws 18.10 TROS Aller lei P P 18 20 Uitz. van de CPN HUM VERBOND 18 30 Het voor deel van de twijfel TROS 19 00 21 00 Om het boek TELEAC 21 30 Planten verzorgen in huis en tuin (11). 21.35 Algemeen voorlichtings- progr. TROS 22.30 Nws. 22 40 Fina le 22 45 En voerde hen naar Egypte, hoorspel. 23 55-24.00 Nws HILVERSUM III NOS: 18 04 De Vakantiespits VA RA 19.02 Popdonder plus 21 02- 24.00 Moondogs HILVERSUM IV door Feike Asma. TROS 22 45 WOENSDAG HILVERSUM I Ieder heel uur nieuws. VOO 7.02 Ook Goeimorgen. 9 03 Muziek ter- w\jl u werkt 10.30 Kletskop 12.03 Will wil wel. 14 03 De jukebox 15 03 HILVERSUM II VARA 7 00 Nws 7.10 Ochtend gymnastiek. 7.20 VARA Woensdag op 2: De Radiowekker (7.30. 8 00 e De reaktie-telefoon). 8.40 De voor uitgang. NOS 9.05 Gymnastiek voor de vrouw. 9 15 Werkbank 9 24 Wa terstanden 9.30 Nws. TELEAC 9 33 Planten verzorgen in huis en tuin 9.38 Algemeen voorbchtingsprogr VARA 10.03 Liedjes uit het pro gramma de Schuurpapier. 10 23 Vrouwen-agenda. 10 30 Nws. 10 33 Hoor Haar 11.30 Nws. 11.33 Leef-tij- genoeg. OVERHEIDSVOORLICH TING 12.16 Franco huis 12.26 Me dedelingen voor land- en tuinbouw 12.30 Nws VARA 12 36 Dingen van de dag 13 00 Nws 13.10 Kinderen een kwartje. (13.30 Nws.) 13.50 Reak- tietelefoon 14.00 De Schuurpapier. RVU NOS 14.33 Zo kan het ook NOS: 15.30 Nws. 15 32 NOS- ereldwijzer 16 00 Woorden schieten tekort NCRV 16.32 Studio 55 17.30 Nws. 17.36 Hier en Nu. HILVERSUM III leder heel uur nieuws. KRO Het programma wordt om 7.30, 8 30, 10.30. 12.30. 14.30. 16.30 en 17 30 uur onderbroeken voor actualiteiten van Echo. 7.02 Manneke Pop 8.34 Para plu. 10.34 Muziek, zang en dans. voor Nu. Heden en Thans. 12 34 Vraag en 1 de hits HILVERSUM IV NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord 7 10 Preludium. 8.00 Nws. 8.05 Platennieuws. 8.45 Musica Sa- era. 9.15 Onder de hoogtezon. 10 00 Orkestpalet. 12 00 Promenade 13 00 Nws 1305 Werken van C Ph.E- .Bach. AVRO 13 30 Mozart - Hoorn- concert nr 4 13 48 The Bells. Rach- mamnof. 14 30 Balletmuz. 16.00 Twintigste eeuwse fluitmuz. l.'U.IJ.IIl'l.ll NOS 18.23 Nieuws voor slechthorenden 18.28 Teleac. Kantoorinnovatie: ontwer pen met computers. 18.58 Journaal EO 19.00 D'r kan nog meer bij. Kleuterpro gramma. 19.15 De Waltons. ,,De Wieg". Ameri kaanse serie. Olivia besluit een ex traatje te gaan verdienen door het ver kopen van een schoonheidsmiddel. Het Waltongezin is nogal onder de in druk als ma na een paar uur met een paar dollars aan komt zetten. De twee verrassing is als Olivia ontdekt dat ze in verwachting is. 20.05 Doelen kerstconcert '82. Kerstcon cert vanuit de Rotterdamse Doelen m.m.v. het Chr. Gem. koor „Deo Can- temus"; de „Credo Singers"; een groot strijkorkest; Reinate Heemskerk (alt); Femmy van der Weg (sopraan); Marcel Beekman (jongenssopraan); Wayne Negrini (bariton); Jan van Weelden (orgel) en Loek' van der Leeden (pia no). 21.24 Tenslotte. Kort slotwoord. NOS 21.37 Journaal 21.55 Den Haag Vandaag. Politieke ac tualiteiten. 22.10 Op Zicht. Kunstmagazine. 22.25 Klein beginnen. „Een kijkje op de Kleinkunstacademie". Ieder jaar pro beren zo'n 120 jonge mensen op de Kleinkunstacademie te komen. Na au dities komen er uiteindelijk 10 a 12 in aanmerking. Wat er gedaan wordt met het vermeende talent van de „gelukki gen" die de opleiding mogen volgen, is in deze documentaire van George Hulshof en Guus van Waveren te zien. 23.30 Journaal 23.35 Nieuws voor slechthorenden WOENSDAG NOS 09.30 en 13.00 Nieuws voor slechthoren den VARA 15.40 De Boefjes. Tekenfilm. 15.55 De Roze Panter en Kreczie de Kraanvogel. Tekenfilm. 16.15 Casper, het lieve spookje. „De tijdmachine". Tekenfilm. 16.25 Bumme, de beer van de rommel markt. Tekenverhaal. 16.30 Bob en Bobek. Kinderserie. 16.37 Kinderen uit... Indonesië. Hoe le- kinderen in verre landen? 16.50 Dodo... Het verhaal van een jong hondje. Tsjechische tekenfilmserie. 16.58 Het stoplichtmannetje. Teken filmserie. 17.05 De film van Ome Willem. „Ome Willem gaat goochelen". NEDERLAND 2 18.25 Paspoort. Programma voor Joego- slaven en Italianen. 18.35 Sesamstraat 18.50 Jeugdjournaal TROS 18.57 Dierenverhaaltjesland. „De kraai en de adelaar". Tekenfilmserie. 19.04 Matthew Star. „Het Genie". Ame rikaanse science-fictionserie met Pe ter Barton, Louis Gossett jr., Amy Steel e.a.: Monica Kraft kan de beste leerling van Crestridge Highschool worden genoemd. Zij is de trots van Walt Shepherd, en blinkt uit met haar proeven. Haar laatste uitvinding is een nieuw soort verf, dat echter twee bij werkingen heeft: de verf explodeert bij hoge temperaturen en neem Mat thew Star's bijzondere krachten weg. TROS 20.28 De TV-Show. Gevarieerd program ma gepresenteerd door Ivo Niehe. 21.25 Diamanten. Laatste aflevering uit de dertiendelige Britse serie met John Stride, Hildegard Neil, Shirley Cain 22.10 Aktua TV. Actualiteitenprogram - 22.45 Falcon Crest. „De kandidaat". Amerikaanse serie met Jane Wyman, Robert Foxworth, Susan Sullivan, Bil ly Moses e.a.: Phil Eberhardt, een col lega van Angie, wordt doodgeschoten. Angie weet onmiddellijk wie de dader moet zijn en zij weet ook waarom. Zij beseft dat na de dood van Phil haar positie in de wijnbusiness zal wanke len... NOS 23.40 Journaal 23.45 Nieuws voor slechthorenden 18.00 Tik Tak. Kleutersene. 18.05 De Smurfen. Tekenfilmserie. 18.30 Guatemala. Documentaire van Henri Théron over Guatemala als ba kermat van de Maya-cultuur. 18.40 Het geheim van de Leeuw van Ve netië. Tweede aflevering uit het jeugd- feuilleton met Guido Zuliani, Roberti- no Nana, Oswald Versyp e.a.: Gianni en zijn vriend, de gondelier Battista, hebben een vreemde ontdekking ge daan: elke dag, om 12 uur 's middags en om middernacht richt de Leeuw van de Torre dell' Orologio zijn klauw op en draait een bladzijde van het boek om. 19.07 Uitzending door derden. Program ma van de Katholieke Televisie- en Radio-Omroep. 19.37 Lotto-winnaars, Mededelingen en Morgen 19.45 Kijk uit!. Verkeerstips. 20.15 I.Q. Kwis met denk- en weetvragen onder leiding van Herman van Molle. 20.40 Videofoon. Muziekprogramma met videoclips uit binnen- en buiten land. 21.10 Het menselijk brein. „Waanzin" Laatste aflevering uit de documentai reserie over de werking van onze her- 21.55 Roald Dahl's verrassende vertel lingen. „Hoe schoon was mijn school". Aflevering uit de Britse serie „Tales of the unexpected" met Sii John Mills, Anthony Steel, Paul Spur- 22.20 Totowinnaars en Journaal WOENSDAG 16.00 -16.30 Open school. Veilig en zui nig autorijden. 17.00 Op het Schildpadplein. Geva rieerd kinderprogramma. Vandaag: Kerstfeest. 17.30 Triangelclub. Jeugdserie: „De kleurendief'. Nicole, Hugo en Jo ko men een bedrieger op het spoor. Dansers; Concertagenda januari en Madness. Presentatie: Bart Peeters. 19.37 Mededelingen en Morgen 19.45 Journaal 20.10 Kijk uit!. Verkeerstips 20.15- 22.35 De Nieuwe Orde. „Onver- franst? Onverduitst?". Herhaling van de historische enquête door Maurice de Wilde. Een schets van betrekkin gen tussen het Verdinaso en het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) enerzijds en nazi-Duitsland ander zijds. De figuur Joris van Severen en de „nieuwe marsrichting" van het Ver dinaso; Duitse financiële steun voor het VNV-dagblad „Volk en Staat"; An ti-VN V-gezinde Vlaams-nationalisten en hun betrekkingen met Duitsland en ten slotte: een voorproefje van de vooroorlogse samenwerking tussen VNV-leider Staf de Clercq en de Duit se militaire inlichtingendienst, de Ab- wehr. BELGIË 2 19.00 Pop-Elektron. Pop-magazine met TV-Matic. Demonstratie Anonieme WDR 18.00 In Sachen Adam und Amanda. Amerikaanse komische serie. 18.30 Mr. Carlis. „De blauwe kamer". Duits feuilleton. 19.00 Ab ins Bett... „De Moezel". Docu mentaire over de bronnen van Europe se rivieren. 19.15 Hier und Heute. Regionale actuali teiten. 19.45 Das sweite Testament 20.00 Journaal 20.15 Was bin ich? Spelprogramma waarin beroepen geraden moeten wor den. 21.00 Panorama. Actualiteiten 21.45 Dallas. „De blokkade" Ameri kaanse serie met Patrick Duffy, Bar bara Bell Geddes, Linda Gray e.a.: JR voelt zich gelukkig. Zijn intriges tegen de Farlows beginnen te werken; de le veringen voor hun olieraffinaderijen blijven uit. Wanneer Sue Ellen ervan hoort, weet ze onmiddellijk wie er ach ter zit. Ze waarschuwt de Farlows en biedt aan met John Ross naar JR terug te keren, maar Dusty en Clayton wil len de handschoen tegen JR opnemen 22.30 Thema's van de dag 23.00 Eine kleine Schlachtmusik. Du ter Hildebrandt en de Philharmoni- schen Cellisten Koln. 00.15 Journaal WOENSDAG 10.00 Journaal 10.03 Was bin Ich? SDelprogramma. 10.50 Wie Polnisch sind die Dentschen. Documentaire over de etnische ge schiedenis van Duitsland. 11.35 Der Weihnachtsmann in Noten. Amusementsprogramma 12.10 Panorama 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Videotext 16.10 Journaal 16.15 Udo Jurgens. Showprogramma met Udo Jurgens. 17.00 Robinson Crusoe. Poppenfilm. 17.25 Traume, die kleine blieben. Docu mentaire over de sprookjesschrijver Antoine de Saint-Exupéry. 17.50 Journaal DUITSLAND 2 17.08 Tele-Illustrierte. Gevarieerd pro gramma met een actueel thema, goede raad, nieuws uit de deelstaten, sport en ontspanning. 17.50 Rate mal mit Rosenthal. Geva rieerd spelprogramma. 18.20 Soko 5113. „Cocaïne" Duitse serie met Werner Kreindl, Wilfned Klaus e.a.: Petra, de zuster van de vermoorde Birgit Krause, is eindelijk bereid met de politie samen te werken. Ze geeft de tip, dat Birgit zich tijdens de vakan tie met de dealer Karsten Scharer in Nederland bevond. 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Three Godfathers. „Spuren im Sand". Amerikaanse western uit 1948 van John Ford met John Wayne, Pe dro Armendariz, Harry Carey jr. e a Bob, Pete en Kid hebben de bank van Welcome in Arizona beroofd en achten zich in de woestijn veilig voor de wet. Kid is echter gewond en niet lang op gewassen tegen de warmte en de droogte. Bovendien komen de sheriff en zijn mannen hen steeds dichter op de hielen... 21.00 Journaal 21.20 Wie polnisch sind die Deutschen? Zowat een vierde van alle Duitsers is van Poolse of Tsjechische afkomst. In deze documentaire wordt een blik ge worpen op de etnische geschiedenis van Duitsland 22.05 Schritte oder Ruckschritte Dis cussieprogramma. Aansluitend Jour naal. WOENSDAG 15.57 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16.04 Rappelkiste. Kleuterprogramma Aansluitend: Journaal 16.35 Die verlorenen Insein. „Expeditie naar Malo". Avonturensene voor de jeugd. 17.00 Journaal 17.08 Tele-Illustrierte. Gevarieerd pro gramma met aktueel thema, sport en amusement DUITSLAND 3 WDR 19.45 Journal 3. Regionaal nieuws WDR-NDR 20.00 Journaal 20.15 Duke Ellington: Mein Vermacht- nis. Programma over de Amerikaanse jazzmuzikant Duke Ellington. Het was een overtuigde christen en in zijn laat ste levensjaar componeerde hu dne „Heilige concerten" 21.00 Gottseidank Verboten. Geostely ke onvrijheid was traditie in Duitsland tijdens de Pruisische heerschappij in de tijd van 1850 tot I9M DM Im stand wekte kritische en Nttl I hfl reacties op in geschriften, liederen en dansen die niet zelden verboden wa ren. In deze uitzending een greep uit het aanbod van de satirische humor uit die tijd. 21.45 Panorama-Nachfrage. Reacties van kekers op het Panorama-pro gramma van Duitsland 1. 21 00 uur. 22.30 Ellingtonia (1). Jazzoptredens met Duke Ellington 23.30 Journaal WOENSDAG WDR EN NDR 16.00 Eln Lowe kommt gefiogen (3). Poppenfilm. 16.20 You're never too young. (Der Gangsterschreck). Amerikaanse komi sche film (1955) van Norman Taurog met Dean Martin, Jerry Lewis en Dia na Lynn: De kappersleerling, Wilbur Hoolick, is een reislustige jongeman. Daar hy niet over voldoende geldmid delen beschikt, kleedt hij zich als een tiener, om zo voor de halve pnjs met de trein te kunnen reizen Hierdoor trekt hy met alleen de aandacht van de kaartjesknipper maar ook van een ge- v aar lijk individu

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 5