Kamer verdiept zich in pijpleidingrapport Gereformeerde I KVers beraden zich PTT-kantoren deze dagen slechts beperkt geopend Afrikaanse kunst in 'Volkenkunde' "Er staan leugens in dat proces-verbaar Dr. Verhaart (83) overleden Weer vuurwerk aangetroffen VAN ROSSUM DU CHATTEL I LEIDEN - "In der minne schik ken" is de titel van een onlangs in het Rijksmuseum voor Vol kenkunde geopende tentoonstel ling. De expositie bevat houtsnij werk, houten en ivoren attribu ten voor ceremonieën en houten potdeksels, voorzien van won derlijke mens- en dierfiguurtjes. Behalve een indruk van de kunstzinnigheid van het volk van Cabinda (Centraal West-Afri- ka), geeft de tentoonstelling een kijkje op het Afrikaanse huwe lijksleven. De tentoonstelling is tot eind de cember dagelijks geopend van maandag tot en met zaterdag van tien tot vijf uur. Zondags van één tot vijf uur. Met ingang van vol gendjaar is het museum 's maan dags gesloten. Op zondag 1 ja nuari is het dat trouwens ook. Het Rijksmuseum voor Volken kunde ligt aan de Steenstraat. DINSDAG 21 DECEMBER 1982 Een potdeksel met een wonderlijk mensfiguurtje. LEIDEN - De PTT-kantoren in Leiden en omgeving zijn de ko mende dagen beperkt open; ook de bestelling zal minder regelma tig zijn dan anders. De kerstdagen zijn alle postkanto ren uiteraard gesloten. Vrijdag 24 december sluiten de postkan toren in Leiden om vier uur en oudejaarsdag, vrijdag 31 decem ber. om twee uur. De postkanto ren in de regio sluiten deze twee vrijdagen al om twaalf uur, met uitzondering van het kantoor in Roelofarendsveen, dat om half één dicht gaat. De zelfbedie ningsruimten van de volgende postkantoren worden 24 decem ber om vier uur afgesloten: Lei den (Gerestraat, Breestraat, Be vrijdingsplein, Kopermolen), Oegstgeest (Lange Voort), Lei derdorp (Heinsiuslaan), Hazers- woude-dorp. Koudekerk aan den Rijn en Roelofarendsveen. Op 31 december gebeurt hetzelfde, maar dan om twee uur. Maandag 27 december en maandag 3 ja nuari 1983 gaan de zelfbedie ningsruimten om kwart voor acht weer open. Op oudejaarsdag kan er na het middaguur geen post meer in de bus worden gestopt. Alle brie venbussen en automaten van de PTT worden dan afgesloten en buiten werking gesteld. Deze maatregel is getroffen om te voorkomen dab poststukken door vandalisme rond de jaar wisseling worden beschadigd. Deze situatie duurt tot de volgen de middag. Up beide kerstdagen en nieuw jaarsdag wordt er geen post be zorgd. Op 27 december en 3 ja nuari is de bestelling als op ande re maandagen. De huidige perio de is voor de PTT de drukste van het jaar. Op sommige dagen is de hoeveelheid post bijna het dub bele van anders. Ondanks extra Kinderfilm In de Kapelzaal van het K&O-ge- bouw wordt woensdagmiddag de kinderfilm "Drie vrolijke beertjes" vertoond. Een teken film in Disney stijl over de bele venissen van beertjes die op zoek zijn naar het geluk. De film wordt in het Nederlands gesproken en houdt verband met Kerstmis. Aanvang half drie. Muziek In plaats van de groep Brain- box treedt vrijdagavond de formatie Tilt Team op in het Leids Vrijetijdscentrum aan de Breestraat. Brainbox-gi- tarist Rudy de Queljoe ver blijft met Massada in Indone sië, vandaar. Tilt Team speelt ouderwetse muziek met num mers van o.a. Chuck Berry en Bo Didley. De zaal is open vanaf negen uur. Hengelsport (1) DW viste in de Ringvaart dit weekeinde. De uitslag: 1. W. Smit 4200-10; 2. A. Laterveer 3250-10; 3. L. Laterveer 3000- 9; 4. L. Waltman 2475-6; 5. W. Teske 2300-7; 6. N. v.d. Kaaij 2000-8; 7. H. Laterveer 1975-5; 8 P. Wondergem 1575-4; 9. P. Blok 1200-410. J. l'Amie 725- 4. DW-kampioenschap op punten: 1. H Laterveer 37 pnt; 2. L. Waltman 38; 3. W. Smit 38; 4. A. laterveer 38; 5. W. iAmie 44; 6. K. Laterveer 51; 7. P. Blok 54; 8. P. Wonder gem 57; 9. N. v.d. Kaaij 74; 10. P. Leuning 79. Hengelsport (2) Uitslag viswedstrijd VOS: 1. B. Heemskerk 26-6675; 2. J. Moe- nen 37-5250; 3. B. Develing 24- 4700; 4. Hopppenbrouwer 12-3725; 5. A. de Groot 13- 3350; 6. C. Sinteur 12-3350; 7. H. Slachwein 14-3220; 8. W. van B er kei 10-2925; 9. C. Hop penbrouwer 15-2575; 10. M. Bronmeijer 9-2525. Uitslag kerstwedstrijd VOS: 1. W. van Loon 42-6275 2. W. van Berkel 53-4300; 3. M. Bron meijer 28-4050; 4. J. van Rijn 31-3450; 5. B. Heemskerk 33- 30006 J. Helverstein 30- 2925, 7. W. Teske 23-2725; 8. B. Develing 27-2625; 9. T. Hop penbrouwer 22-2475; 10. C. Hoppenbrouwer 20-2475. door Wim Brands LEIDEN - Vrijspraak, vrij spraak, vrijspraak: een ware regenbui. Iemand die het Leid- se kantongerecht gisteren be zocht moet ervan hebben staan kijken. Waarom de verdachten in een paar gevallen werden vrijgesproken? Simpelweg, omdat er fouten in de dagvaar ding stonden. Dat komt na tuurlijk wel vaker voor, maar gisteren werden er toevallig een paar zaken vlak na elkaar behandeld die moesten wor den beëindigd met het woord vrijspraak. Er werden ook een paar zaken aangehouden. Die van de jeug dige Nieuw-Venneper bijvoor beeld. Op 15 januari van dit jaar was hij in Alkemade door rood licht gereden. Volgens de politie, dan wel te verstaan, 't Was .gebeurd op een kruising. Klopt dat? vroeg de rechter. De verdachte direct in de aanval. "Nou kijk: ik reed daar dus, niet door rood overigens, en ik zag die agent wel staan. Stop! gebaarde hij. Ik zeg even later tegen 'm: ja, ik zag u wel op die fiets en ik weet ook wel waar om u me hebt laten stoppen, maar ik kan u wel zeggen: ik ben niet door rood gereden". Tsja, zag je de officier van justitie denken, dat zeggen ze nou alle maal. De verdachte was echter nog niet klaar met zijn verdedi ging: "Edelachtbare, die agent kon de lichten niet eens zien. Hij stond zo opgesteld dat-ie niet wist of het licht nou op groen of rood stond. En achter op de paal zat ook geen ver klikker, zodat ik niet weet waarop hij zijn oordeel heeft gebaseerd". Nou begrijp ik er niks meer van, verklaarde de rechter. De ver dachte wel. Volgens hem had de agent zijn oordeel geba seerd op een reactie. Een reac tie? "Jawel, op een reactie. Kijk, m'n vriend zat naast me in de auto en nadat we waren aangehouden, zegt die agent: "Ik had al een vermoeden dat u door rood was gereden, maar nu weet ik het zeker. Gezien de reactie van uw vriend". Een agent die gedachten kon le zen? De rechter vroeg om uit leg. Wat was dat dan voor een reactie? De Nieuw-Venneper antwoordde: "Mijn vriend keek hem alleen maar aan!" De zaak werd aangehouden. De agent moest ook maar eens langskomen vond de rechter. in februari. En nu maar hopen dat-ie zich deze zaak nog weet te herinneren. Plagen Hij had de indruk dat ze hem hadden willen plagen. Hij stond zelfverzekerd voor de balie waarop hij even daarvoor zijn dossier had neergelegd. Ook hij was door rood gereden volgens de politie. Het moest zijn gebeurd op 29 ja nuari van dit jaar in Noord- wijk. Het tijdstip en de plaats klopten, zo leerde een kort kruisverhoor door de rechter. Hij wist ook dat daar een ver keerslicht stond? vroeg de rechter vervolgens. Jazeker. Mooi zo. "Maar van dat proces-verbaal, daar klopte echt niets van", zo begon de jongeman hierna. "Er staan zeker een paar leugens in. Kijk, ik kwam aanrijden, zag dat het licht op groen stond.." Op dit punt gekomen pauzeerde hij even, en ieder een wist: nu kwam de ontkno ping. Hij vervolgde: "En ik reed dus door". Er had ook een politiebusje langs de kant van de weg gestaan. Met de zwaailichten aan waren ze achter hem aangeko men. Dit machtsvertoon was volgens de jongeman voortge komen uit het verlangen om hem eens te plagen. Tenmin ste, die indruk had hij gekre gen. "Ze legden me verschil lende dingen ten laste, maar ik heb alles ontkend", zei hij. "Weet u zeker dat het licht niet op oranje stond", vroeg de rechter zich af. "Want kijk: veel mensen denken dan dat ze nog wel even kunnen doorrij den, terwijl je juist moet stop pen als het licht op oranje staat". Nee, de verdachte bleef erbij: het licht stond op groen. Evenals in de hierboven beschre ven zaak werd er beslist om de agenten maar eens te laten ver schijnen voor de balie. De jon geman werd dus verzocht nog eens terug te komen. Dat vond hij allang best, kreeg je de indruk. Bedankt, zei hij te gen de rechter, alvorens zijn dossier weer in te pakken en de rechtszaal te verlaten. maatregelen houdt de PTT er re kening mee dat in de verzending van wenskaarten vertraging kan ontstaan. 'Normale' brieven wor den met voorrang behandeld, zo dat de verzending daarvan niet zal worden vertraagd. De PTT raadt cliènten aan om spoedeisende drukwerken (rouwkaarten, geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen) in de periode tot en met 31 december met een toelichting aan het loket van het postkantoor af te geven. Een andere mogelijkheid is om het familiedrukwerk in een spe ciale rose envelop (bij drukkerij en verkrijgbaar) op de post te doen. LEIDEN - Op 83-jarige leeftijd is vorige week dokter J.A. Ver- haart-Bodderij overleden. Me vrouw Verhaart diende de ge meente bijna twintig jaar als arts op het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters. Vroeger het Groene Kruis, nu het Inter- kruiswerk. Voor haar werk in Leiden had mevrouw Verhaart een praktijk in het voormalige Nederlands-Indië en ook bij in ternering in het 'Jappenkamp' bewees zij menigeen de nodige medische diensten. Wat betreft haar werk op het consultatiebu reau prijzen de oudere zusters haar grote plichtsbesef en punc tualiteit. LEIDEN - Een grote partij vuur werk (65 kg) is gisteravond in een schuur aan de Lusthoflaan aan getroffen en in beslag genomen. Het ging om vijftig zakken, voor namelijk siervuurwerk. De eige naar, een 41-jarige Leidenaar,. heeft een proces-vefbaal gekre gen. ADVERTENTIE DEN HAAG (ANP) - De leden van de bijzondere commissie Wad denzee van de Tweede Kamer zullen zich in de kerstvakantie buigen over een zogenaamd mi lieu-effect rapport over pijplei- dingtracc's uit de Noordzee door de Waddenzee en Groningen naar de Eemshaven. Minister Winsemius (VROM) legde het rapport gisteren op tafel in een mondeling overleg met deze commissie. De bevindingen van de onderzoe kers komen er volgens Winse mius in het kort op neer dat de risico's - bijvoorbeeld door breuk van de twee trace's, waarover de discussie nog gaat, voor het milieu nauwelijks ver schillen. De regering heeft, in na volging van de provincies Gro ningen en Friesland en ook de Nederlandse Aardolie Maat schappij (NAM), gekozen voor een pijpleiding uit de Noordzee ten oosten van Schiermonnikoog via Warffum naar de Eemshaven. De milieuorganisaties pleiten voor de route ten westen van Schiermonnikoog, via het Lau wersmeer, Zoutkamp en Warf fum. Dat laatste tracé zou vooral slecht zijn voor de bodemfauna, omdat die bij het ingraven van de lei ding in de slenken en geulen schade oploopt. Het door de re gering gekozen tracé zou slecht zijn voor de vogels en zeehonden op de Wadden. Minister Braks, die natuurbescherming beheert, verzekerde de commissie dat hij bij het geven van een vergunning voor de aanleg door de Wadden zee er zorgvuldig op zal letten dat de NAM zich aan den houdt. De landelijke gereformeerde steungroep voor het IKV (Inter kerkelijk Vredesberaad) heeft al le gereformeerde geïnteresseer den in het vredeswerk van het IKV opgeroepen voor een bijeen komst op 15 januari in het wijk centrum 'De Bolder' in Zwolle om gezamenlijk een weg naar de toe komst uit te stippelen. De steun groep is ongerust en teleurgesteld over de houding van de laatste gereformeerde synode tegenover het IKV en zijn tegenhanger IC- TO Interkerkelijk Comité Twee zijdige Ontwapening). De gereformeerde synode noemde de campagne van het IKV (kern wapens de wereld uit, om te be ginnen uit Nederland) weliswaar een concretisering van haar ei gen oproep om de wapenwed loop te beëindigen, maar weiger de zich over die concretisering nader uit te spreken en gaf bo vendien een gift van f. 10.000 aan het ICTO. De steungroep heeft de indruk, dat de gereformeerde voorstanders van het IKV zich door hun kerk in de steek gela ten voelen. Daarom is er behoef te aan gemeenschappelijk be raad. Er zullen in Zwolle twee sprekers zijn: dr. L. Oranje van de theolo gische hogeschool in Kampen en ds. D. C. Firet uit Alkmaar, lid van de synode. Beroepen Hervormde Kerk: beroepen te IJmuiden-West I. J. Wisse Zeist; aangenomen naar Schiedam J. D. Wuister Scheveningen. Nederlands Gereformeerde Ker ken: aangenomen naar Alkmaar Zaanstreek-centrum kandidaat P. J. H. Prol Nieuwerkerk aan de IJssel. Christelijke Gereformeerde Ker ken: beroepen te Zwijndrecht C. W Bugs (zending) Oud-Beijer Minister Van Aardenne (economi sche zaken) verklaarde dat^de keus op het tracé Warffum is ge vallen, omdat de NAM huiverig is voor de uitslag van beroeps procedures tegen het Zoutkamp- tracé. De gemeente Schiermon nikoog is fel tegen het laatste tra cé en het is zeer de vraag of het rijk die tegenstand met juridi sche procedures zou kunnen overwinnen. De uitslag van de procedures tegen het Warffum- tracé lijken iets meer in het voor deel van de pijpleiding. Als de NAM voor het Zoutkamp tracé had gekozen, hadden de ad viesorganen van de overheid dat waarschijnlijk ook gedaan, zo zei de minister. Dat de NAM bij de keuze een "dikke" vinger in de pap heeft gehad vond hij echter te sterk gez.egd. Overigens staat nog helemaal niet vast dat de pijpleiding uit de Noordzee, uit het F-3 blok, inder daad omstreeks 1986 zal worden aangelegd naar een te bouwen installatie in de Eemshaven, waar gas en olie van elkaar ge scheiden zouden kunnen wor den. De NAM heeft de concessie in F-3 samen met enkele buiten landse oliemaatschappijen. Die hebben volgens Van Aardenne "zeker geen boodschap aan de werkgelegenheid in het noorden des lands" en zouden overwegen de scheidingsinstallatie op het boorplatform zelf te bouwen. AMSTERDAM - De PTT heeft weer enkele honderden hulpkrachten ingezet om de enorme kerstdrukte weer het hoofd te kunnen bieden. Veel werk op het hoofdkantoor aan de Oosterdoksdijk wordt nu weliswaar automatisch door computergestuurde systemen verwerkt, maar het echte handwerk zal in deze bedrijfstak wel nooit verdwijnen. juvvelierdiamantarrbeëdigd taxateur <JL Breestraat95^LEIDEN^^teU20092^J^ land; bedankt voor Almelo J. Verhage Goes. Gereformeerde Gemeenten: be dankt voor Tricht-Geldermalsen L. Blok Nunspeet, voor Zwijn drecht A F. Honkoop Rotter dam, voor Kalamazoo (Ver. Sta ten) A. B. van der Heiden Enk huizen, voor Aalst B. Reinders Hardinxveld. Overleden. Gisteren is in Soest de christelijke gereformeerde predikant R. Kok begraven; don derdag was hij op 92-jarige leef tijd overleden. Ds. Kok was de laatste nog in leven zijnde mede oprichter van de Staatkundig Gereformeerde Partij Aanvankelgk was hg bakker. Als predikant diende hg eerst de ge reformeerde geneenten van Aag- tekerke, Gouda en Veenendaal. In 1956 ging hij over naar de Christelijke Gereformeerde Ker ken, waarvan hg predikant was in Veenendaal, Ede. Alphen aan den Rijn, Ameide en Nijkerk. Pas in 1979 - hij was toen 89 jaar ging hij met emeritaat. Ds. Kok schreef een groot aantal bro chures en preekbundels. Dekenaat Leiden Op voordracht van de pastores- vergadering en de dekenale raad heeft bisschop Simonis van Rot terdam deken J. M Schlatmann en de paters Van Vliet en Pot van het dekenaat Leiden herbe noemd toot een periode van drie jaar. Sinds de dekens in het bisdom Rotterdam 'vanuit de basis' wor den voorgedragen geldt een eer ste ambtstermijn van zes jaar met de mogelijkheid van twee verlengingen van drie jaar. Het dekenaat Leiden - dat ook de parochies van Voorschoten. Was senaar, Oegstgeest. Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk omvat, koos indertijd als eerste voor een gedeelde verantwoordelijkheid. omdat de combinatie met een volledige pastorale werkkring voor één deken te zwaar zou zijn. Katwijk. De Vereniging ter voor bereiding van een Hervormde Deelgemeente in Katwijk ('De Rank') gaat met ingang van ja nuari elke week een zondagmor genbijeenkomst houden. Tot nu toe had men om de veertien da gen een 'dienst'. Plaats van sa menkomst is de aula van het Pie- ter Groen-College. ('De Rank' trekt mensen aan die de bestaande hervormde gemeen ten in Katwijk te traditional vrin den. Men zingt er uit het Lied boek, kiest voor een dynamische liturgie, erkent de vrouwelijke ambtsdrager en legt verbanden tussen geloof en maatschappelij ke werkelijkheid. Voor wie be langstelling heeft zijn hier twee adressen: mevrouw M. Lind- hout, Pallas 52, tel. 24493, en de heer C. van Delft, Asterstraat 11, tel 12420). Een van de eerste doelstellingen van de vereniging is het aantrek ken van een predikant op partti me-basis. Dan wordt de kans om officieel erkende 'deelgemeente' - naast de bestaande hervormde gemeenten - te worden groter. Volgende maand doet de vereni ging mee aan landelijke actie 'Kerkbalans'. Alphen aan den Rijn. De volledi ge restauratie van de Oudshoorn- se Kerk is zo ver gevorderd, dat er op vrijdag 24 december om kwart voor 11 's avonds de kerst- nachtdienst in kan worden ge houden. De officiële heropening van de kerk is op 25 maart vol gend jaar. Prinses Juliana hoopt daar bij te zijn. Vrede januari) alle staats- en regerings hoofden een dringende oproep gestuurd tot een vredesdialoog op nationaal en internationaal ni veau zónder voorwaarden voor af. Volgens de paus zal deze dia loog zich in het bijzonder moeten richten op de rechten van de mens, de internationale gerech tigheid, het economische beleid en de ontwapening. De verschrikkelijke gevolgen van een kernoorlog zijn bekend. Maar ook een conventionele oor log is moordend. Daarom is een dialoog, zowel nationaal als in ternationaal, een principiële noodzaak. Aldus de paus. In een andere boodschap spoort de paus de rooms-katholieken in de DDR (Oost-Duitsland) aan om meer samen te werken met de andere kerken wat betreft maat schappelijke vraagstukken en vredesvraagstukken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 4