'Aantal buitenlanders in Leiden zal verdubbelen Steeds Bouw kantoor hangt af van datum van aanvrage Gemeenteraad: plannen voor Troef-gebouw eerst afwachten -c jCommissie zet noodzakelijke voorzieningen op een rij Universiteit wil voorlopig geen contact met Suriname Op plaats van oude panden Stationsweg SUN RADIATOREN Sen mei /ce/cnib a(Ij(-€<>/<{ r lgpINSDAG 21 DECEMBER 1982 Leiden 1 LEIDEN - Een sterk verschillen de cultuur, een gebrekkige be heersing van de Nederlandse taal, een laag opleidingsniveau en een lage sociaal-economische positie maken een goed beleid ten aanzien van buitenlanders noodzakelijk. Deze noodzaak wordt nog versterkt door de grootte van de groep buitenlan ders. Begin 1982 woonden er 1000 Turken en 1400 Marokka nen in Leiden. Door gezinsher eniging en natuurlijke toename zullen deze aantallen zich tot 1990 ongeveer verdubbelen. LEIDEN De Leidse universiteit gaat alle officiële contacten met Surinaamse instellingen, die met de huidige Surinaamse overheid zijn verbonden, opschorten. De Leidse universiteitsraad nam die beslissing gisteravond. Het voorstel werd ingediend door de buitenuniversitaire leden van de universiteitsraad. In hun voorstel maakten zij er melding van dat er intensieve, weten schappelijke contacten bestaan tussen de Leidse universiteit en de universiteit van Suriname. In verband met de huidige politieke situatie in Suriname moeten die contacten worden opgeschort, aldus de bullen. Volgens hen moet net dagelijks be stuur van de Leidse universiteit er bij alle individuele medewer kers op aan dringen om uitslui tend die contacten te blijven on derhouden, "die een bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de democratie en de onaf hankelijke rechtspleging". Dan is nog geen rekening gehou den met de naar schatting hon derden illegaal in Leiden ver blijvende buitenlanders. Dat schrijft de ambtelijke coördi natiecommissie buitenlandse werknemers in een deze week verschenen nota migranten. De coördinatiecommissie werd in 1980 ingesteld om de problemen te bespreken die zich voordoen in het contact tussen gemeente en buitenlanders. De commissie kreeg de taak oplossingen aan de dragen en deze in een nota op te schrijven. De commissie tekent in de nota aan dat Leiden blij vende middelen ter beschikking moet krijgen van rijk en provin cie om een goed migrantenbeleid te kunnen voeren. De Leidse wijk met de meeste bui tenlandse bewoners (332) is de Kooi. In de wijk Groenoord ech ter wonen procentueel de meeste buitenlanders, namelijk 12 pro cent van de hele wijkbevolking. Omdat buitenlanders vaak lage inkomens hebben, een groot ge zin en niet teveel huur willen be talen, komen ze vaak in wijken terecht met veel slechte wonin gen en een minder goed woonkli maat. Zowel de Nederlanders als de buitenlanders in deze wijken vinden deze situatie niet wense lijk. In de nota migranten wordt dan ook voorgesteld buitenlan ders meer te spreiden over de he le stad. Dit zou echter nooit ge dwongen mogen gebeuren, al leen gestimuleerd. Kinderen Vanwege cultuur- en taalproble men hebben buitenlandse kinde ren extra begeleiding nodig op school. In de nota wordt ervoor gepleit in elk geval het kinder dagverblijf Sindbad voort te la ten bestaan. Op kleuterscholen zouden misschien buitenlandse leerkrachten kunnen worden aangetrokken, zo stelt de nota voor. Op lagere scholen bestaan die leerkrachten al, maar de Schooladviesdienst zal de team begeleiding daarbij moeten in tensiveren. Leerkrachten moe ten meer gelegenheid krijgen zich te verdiepen in cultuurver schillen en communicatie met buitenlandse leerlingen. Ten slotte moet er worden gestreefd naar dagonderwijs voor jongeren van 16 jaar en ouder. Wat betreft de werkgelegenheid pleit de migrantennota voor het opzetten van projecten, met na me voor de tweede generatie. In mei van dit jaar waren er in Lei den 197 Marokkanen en 150 Tur ken werkloos, waarbij de jeugd werkloosheid sterk toeneemt door de voortgaande gezinsher eniging. Wat betreft de gezond heidszorg wordt in de nota voor gesteld bij de directie gezond heidszorg een verpleegkundige in dienst te nemen die zich spe ciaal bezig houdt met de begelei dingen van buitenlanders. Politie De politie dient duidelijke voor lichting te geven aan buitenlan ders, vooral over de vreemdelin genwet. Bij dreigende uitzetting moet een hulpverleningsinstel ling ingeschakeld worden. Bui tenlanders die zelf een (democra tisch gezinde) organisatie op wil len zetten moeten daarbij gehol pen worden en buitenlanders moeten betrokken worden bij het organiseren van activiteiten in buurthuizen. Zowel Nederlan ders als buitenlanders hebben voorlichting nodig over eikaars cultuur. Om de inspraakmoge lijkheden van buitenlanders te vergroten zouden politieke par tijen meer in contact moeten tre den met die buitenlanders. Ook sport moet onder buitenlanders worden gestimuleerd. Op de Stichting Rijn en Lek, die het welzijn van buitenlanders wil bevorderen, wordt in de migran tennota enige kritiek gespuid. Er wordt nauwelijks met de ge meente samengewerkt en veel informatie van de stichting be reikt de gemeente nooit. Rijn en Lek werd opgericht in een tijd dat de overheid zich nauwelijks met de problemen van buiten landers bemoeide. Nu dat wel het geval is, zou de stichting haar zelfstandigheid moeten laten val len en meer met de gemeente LEIDEN - De gemeente zal alsnog een vergunning moeten verlenen voor de bouw van een modern kantoorgebouw aan de Stations weg als de Raad van State de me ning is toegedaan dat de bouw vergunning niet pp drie juni maar op vijf maart van dit jaar is ingediend. Projectontwikkelaar Passage Noordwijk BV is bereid het bouwplan zodanig te veran deren dat de gronden waarop de gemeente de vergunning weiger de niet langer van toepassing zijn. De gemeente en de projectontwik kelaar liggen al enkele maanden met elkaar in de clinch over het plan van Passage Noordwijk BV om enkele oude panden aan de Stationsweg plaats te laten ma ken voor een uiterst modern kan toorgebouw met een glazen pui. Het college van B en W wil de sloop van de oude panden en de geplande nieuwbouw met alle mogelijke mtfdelen voorkomen. De kwestie kwam gisteren op nieuw aan de orde in de gemeen telijke commissie voor de be roep- en bezwaarschriften. In ok tober verklaarde de beroeps chriftencommissie het beroep van Passage Noordwijk niet ont vankelijk omdat de projectont wikkelaar er ten onrechte van uit zou gaan dat de bouwaanvraag op 5 maart van dit jaar is inge diend. Die datum is van belang omdat door het college van B en W op 8 maart een voorberei- dingsbesluit is genomen. Met zo'n voorbereidingsbesluit kan ADVERTENTIE Koos Sjardin levert alles uit voorraad. HANDELSMMTSOHAJTO BV j KOOS SJARDIN Rooseveltstraat 40. Leiden Tel. 071-3128 22 de gemeente ongewenste ont wikkelingen voorkomen. De sloop van de oude panden en de nieuwbouwplannen van Passage Noordwijk worden door het col lege van B en W als zo'n onge wenste ontwikkeling be schouwd. Volgens de projectontwikkelaar dateert de bouwaanvraag van 5 maart, dus van vier dagen voor dat het voorbereidingsbesluit is genomen. Het college zou de bouwvergunning dan hebben moeten verlenen. De beroeps chriftencommissie is echter ook van mening dat het bouwplan op 3 juni is ingediend en verklaarde het beroep van de BV niet ont vankelijk. Passage Noordwijk is daarop in hoger beroep gegaan bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Gisteren ging het er bij de commis sie beroepschriften om of de gronden waarop de gemeente de bouwvergunning heeft gewei gerd terecht zijn gehanteerd. De twee belangrijkste redenen om de vergunning te weigeren zijn volgens de gemeente dat het bouwplan in strijd is met het gel dende bestemmingsplan uit 1960 (overschrijding van de voorge velrooilijn) en dat niet is voldaan aan de eis van het creëren van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Volgens de raadsman van Passage Noordwijk BV, mr. A van der Pluijm, had de gemeente de bouwvergunning om die rede nen niet mogen weigeren. Hij zei dat de projectontwikkelaar be reid is het bouwplan zodanig aan te passen dat de voorgevelrooi lijn niet door een luifel wordt overschreden. Ook is men bereid voldoende parkeergelegenheid te maken ofwel een parkeerover- eenkomst met de gemeente te sluiten. Van der Pluijm is er ech ter van overtuigd dat de gemeen te het bouwplan wil tegenwer ken. Hij waarschuwde er voor dat, als de projectontwikkelaar het beroep wint, mogelijk een claim wegens geleden schade bij de gemeente zal worden inge diend. Ook de voorzitter van de beroeps chriftencommissie, B. Olivier, Van de migrantennota worden ver taalde samenvattingen gemaakt die onder de buitenlandse Leide- naars zullen worden verspreid. Ook worden er twee filmpjes ge maakt over Turken en Marokka nen in Leiden. Op inspraakavon den in februari wil de gemeente vervolgens zoveel mogelijk reac ties losweken bij de buitenlan ders zelf. Deze reacties kunnen tot 1 april worden ingeleverd. Rond het zomerreces van vol gend jaar moet de gemeenteraad zich dan uitspreken over de nota. Buitenlanders in Leiden. Volgens de coördinatiecommissie buitenlandse werknemers zouden ze meer or stad gespreid moeten worden, zij het met gedwongen. Op de archieffoto een beeld van een Turkse avond 1 voormalige gebouw van Troef aan het Noordeinde. LEIDEN - De gemeenteraad wil de uitgewerkte plannen van de bezetters van het voormalige Troef-gebouw eerst afwachten, alvorens er een oordeel over uit te spreken. Het college moet - zoals het al had toegezegd - met de bezetters gaan praten, maar de uitkomst van het gesprek staat niet bij voorbaat vast. Dat was gisteravond de uitkomst van een kort raadsdebat over de bezetting van het voormalige Troef-gebouw, oorspronkelijk de ziekenboeg van het Marinecom plex, aan het Noordeinde door een groep jongeren. De jongeren willen het pand voorlopig voor sloop behoeden en er arbeids projecten beginnen. Het debat werd gehouden op ver zoek van de PSP-fractie. Raads lid De la Mar wilde dat het colle ge een positieve houding aan zou nemen in het gesprek met de be zetters. De PSP diende samen met de PPR een motie in, waarin het college werd gevraagd in januari een uit gewerkt voorstel te doen voor tij delijke ingebruikname van de 'ziekenboeg', waarbij een redelij ke termijn van gebruik in acht wordt genomen. De motie kwam door tijdgebrek (de raad wilde om elf uur de ver gadering beëindigen) niet in stemming. De meerderheid van de raad leek ook geen voorstan der van de motie. Met name PvdA-woordvoerder Plasterk vond het te vroeg voor een dergelijke uitspraak. Hij zei: "De bezetters zijn bezig gedetail leerde plannen uit te werken. Ik ben erg benieuwd naar die plan nen. Een discussie erover is nu nog niet zinvol". Plasterk wees erop dat de PvdA de werkgelegenheid voor jongeren belangrijk vindt, maar de stads vernieuwing eveneens. "De sloop moet doorgaan", aldus Plasterk, "De vraag is alleen: Wanneer?" De CDA-fractie verweet het colle ge "schutterig" te hebben gerea geerd op de bezetting. Dat zou het college wel vaker doen als er geen parlementaire methoden worden gebruikt, vond fractielei der Walenkamp. Het CDA vond het de goede kant op gaan, nu het college met de bezetters over hun plannen gaat praten en vervolgens de raad een voorstel zal doen. De christen democraten vonden dat een juis te werkwijze. "De wensen van de bezetters moe ten serieus worden genomen. Dat er haast zou zijn met de sloop van het gebouw is ons nog niet duidelijk geworden", aldus Walenkamp. Hoekema (D'66) zei niet te voelen voor een wijziging van het be stemmingsplan (volgens dat plan moet het gebouw verdwijnen voor groen). Maar hij voelde wel voor een tijdelijke ingebruikna- Alleen Klein Links, PSP, PPR, CPN en SP, sprak zich gister avond al positief uit over de plan nen van de bezetters. Brands (CPN) vond het gebouw voor dat doel zeer geschikt en verklaarde zelf onder omstandigheden ge werkt te hebben die veel slechter Volgens Van Oosten (PPR) ge beurt er niets rampzaligs als het gebouw niet onmiddellijk wordt gesloopt. Vergeer (SP) noemde de situatie uniek en zei dat de ge meente eigenlyk bly moest zijn met de bezetting. WD-leider Kuijers stelde dc uit voering van het bestemmings plan voorop. Hij vergeleek de be zetting met de kraakactie van het Vrouwekerk-terrein door winke liers ten behoeve van parkeer ruimte. Kuijers vond de Ziekenboeg niet de eerst aangewezen plek voor dergelijke initiatieven, waarvoor overigens in Leiden vond ook Kuijers - wel ruimte moest zijn. kon zich niet aan de indruk ont trekken dat de gemeente het plan gewoon niet wil en de pro jectontwikkelaar daarom niet in de gelegenheid heeft willen stel len om het bouwplan aan te pas sen. Als de commissie het colle ge van B en W in het ongelijk stelt en de afdeling rechtspraak van de Raad van State, in hoger beroep, uitspreekt dat de bouw aanvraag op 5 maart is inge diend, dan zou de vergunning alsnog moeten worden verleend. Als wordt uitgesproken dat het bouwplan op 3 juni is ingediend dan zou het college de bouwaan vraag moeten aanhouden totdat er een nieuw bestemmingsplan is waaraan het bouwplan kan worden getoetst. De beroepschriftencommissie heeft zich gisteren ook gebogen over de plaatsing van de twee ou de panden aan de Stationsweg op de gemeentelijke monumen tenlijst. Volgens de monumen tencommissie zijn de twee pan den, door het college van B en W, terecht op die lijst geplaatst. De panden zouden tot de betere voorbeelden van de 19de eeuwse architectuur in Leiden behoren. De commissie meent bovendien dat de panden in redelijke staat verkeren en dat een doelmatig gebruik heel goed mogelijk is. Volgens de eigenaren zijn de pan den, door plaatsing op de ge meentelijke monumentenlijst, onverkoopbaar geworden. Een rapport van een bouwkundig in genieur zou uitwijzen dat de pan den in slechte staat verkeren en niet geschikt zijn voor bewoning noch voor een kantoorbestem ming. Volgens de bezwaarden heeft er geen zorgvuldige belan genafweging plaats gevonden. De beroepschriftencommissie zal zich erover uitspreken of de pan den terecht op de gemeentelijke monumentenlijst zijn gekomen. De gemeente kan een sloopver gunning voor de panden om een aantal redenen weigeren. Het is echter de vraag of men de sloop op den lange duur kan tegenhou den. Redactie. Bart Jungmann Jaap Visser Kerst-André Wie de komende koopavonden z'n parkoers een beetje handig uitzet, kan met een aardige set kaarsen thuiskomen. Vijftien duizend rode brandstaven worden deze week door zo'n tien kerstmannen in de winkel straten uitgereikt. Een kleine beloning voor hen die inkopen doen in de stad en we mochten per slot van rekening eens den ken dat Leiden een dooie stad is. Inderdaad, het betreft hier een actie van het 'jubelgenoot schap' Leiden Leeft. Gistermiddag werd ter introduc tie het eerste vuur bij de eerste kaarsen gehouden. Dat ge beurde in het gebouw van de sociale werkplaats aan de Wil lem Barentszstraat in De Waard. Daar waren de kaarsen namelijk van speciale stickers voorzien, vandaar. De bijeen komst zou "een ludiek karak ter krijgen", zo maakte de uit nodiging ons lekker. Dat viel dus nogal tegen, weet-je- wel. Niks ludieks, tenzij een optreden van André de Jong als kerstman al zo'n predikaat mag hebben. Groenoordhal-di- recteur De Jong verborg zijn grieperig hoofd achter een vol le baard en onder een rode puntmuts om burgemeester Goekoop en wethouder Fase een kaarsje toe te steken. "Er is mij gevraagd door mijzelf om hier incognito te verschijnen", sprak 'kerst-André' (hij maakt zelf deel uit van de Leiden-L- club). Onder het motto 'Licht in Lei den' had De Jong voor ieder een een kaarsje over. Voor raadsleden om bij kaarslicht naar bezuinigingen te speuren, voor wethouder Jos Fase om met een kaarsje in de hand op zolder naar tweede-handsspul len te zoeken en nog ééntje voor burgemeester Cees Goe koop, ook al heeft 'zijn' Pie terskerk dan ook geen kande laren meer. Ter verduidelij king: met Fase lag De Jong in de clinch over de geblokkeer de zwarte markt en Goekoop is voorzitter van het stichtingsbe stuur van de Pieterskeik en daar doet men ook aan snuffel- markten. Na het poseren-met-kaarsen voor de fotograven (Goekoop: "Ik hou wel een kaarsje vast, dan kan Jos de doos vasthou den"), sprak de burgemeester nog een slotwoord. Hij beloof- 'Kerst-André' de Jong biedt een kaarsje aan. Wethouder Fase en burgemeester Goekoop ontvan gen. de kerst-André dat de Pieters kerk op bijzondere dagen toch onderdak zal bieden aan een snuffelmarkt. "Op koninginne dag bijvoorbeeld of met Drie October". Alsof De Jong daar iets meer op schiet. Niettemin, wie dus een beetje zuinig doet met z'n kaarsen, kan er in de nabije toekomst nog wel een slaatje uit slaan. B.J. Doorgelicht (1) Directeur A. Hilgeman van de gemeente-afdeling burgerza ken verwacht dat het begin volgend jaar op zijn afdeling bezwaarschriften gaat rege nen. De privacy-bescherming is namelijk door middel van een wetswijziging ook tot het bevolkingsregister doorge drongen en dat betekent dat ie dereen bepaalde gegevens uit zijn persoonskaarten kan laten schrappen. Wie bezwaar heeft tegen de ver melding v^n kerkelijke gezind te of levensbeschouwelijke overtuiging op zijn persoons kaart. kan een formulier halen op het stadhuis of het stads- bouwhuis die, ingevuld uiter aard, de werking van een be zwaarschrift heeft. Op de afde ling burgerzaken worden de bezwaarmakers uit het micro film-systeem gelicht en krijgen een nieuwe persoonskaart. Nou zal het ons worst wezen of er in de gemeentelijke archieven N.H., R.K. of helemaal niets achter onze naam staat maar volgens Hilgeman denken een heleboel stadgenoten daar heel anders over. "Die vinden het erg vervelend om met dergelij ke gegevens geregistreerd te staan. Mijn persoonlijke ver wachting is dan ook dat er heel wat verzoeken om nieuwe per soonskaarten zullen komen. Overigens hebben we nu al een aantal formulieren binnen". Druppels die waarschijnlijk de regenbui aankondigen. Doorgelicht (2) Door de wijziging van de wetsbe palingen die op het bijhouden van het bevolkingsregister slaan, is het vanaf 1 januari ook mogelijk om inzage te krijgen in de eigen persoonsgegevens, die behalve door ambtenaren van de afdeling burgerzaken door niemand anders opge vraagd mogen worden. Welke gegevens staan er nu ei genlyk op onze persoonskaar ten? Wat weten A. Hilgeman en zijn 29 medewerkers alle maal van ons behalve dat we Nederlands Hervormd, Staat kundig Gereformeerd of hei den zijn? Zij kennen niet alleen onze naam, adres, ge bootedatum en geboorteplaats maar ook onze vorige adressen, onze huwe lijkse staat, gegevens over onze ouders en eventuele (gewezen) echtgenotes en... of we een pensioen hebben, een uitke ring genieten en of we al of niet van het kiesrecht zijn uitgeslo ten. Dat zyn dus nogal gevoeli ge gegevens en wanneer die geschrapt mogen worden dan is er wat ons betreft pas echt van pnvacy-beschernung spra ke. Zo ver is het nog niet en burger zaken-chef Hilgeman. die sinds 1968 het van 1930 date rende Leidse bevolkingsregis ter runt, weet ook met of dc wetgever plannen in die rich ting heeft. Wel kan Hilgeman melden dat de man en vrouw in de wettelyke bepalingen gelijk zyn gescha keld. Dat betekent dat by gege vens over de vrouw niet langer naar haar eventuele man, het gezinshoofd, wordt verwezen. Het gezinshoofd is juridisch onthoofd en de emancipatie van het bevolkingsregister een feit. Nu de echte privacy-be scherming nog. J.V.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 3