„Slechts matige tariefsstijging kabeltelevisie" "Als zweer over hele oude dorp verspreiden" 0=>e/cfeec agenda Vanuit nieuw cultureel centrum in Leiderdorp Ligthart opvolger Heerkens Exploitant verwacht in toekomst VOORHOUT/STREEK - Het tarief dat de abonnee moet betalen voor de ontvangst van televisieprogramma's via het kabelnet zal in de toekomst slechts matig stijgen. Ook als de rechter binnenkort beslist dat kabelexploitanten voortaan auteursrechten moeten betalen voor de programma's die zij doorgeven, zal dat het geval zijn. Volgens H. de Goede, hoofd netbeheer van Casema, de firma die het kabelnet in deze regio exploi teert, zullen de tarieven slechts stapsgewijs omhoog gaan. Kabelexploitant Casema ziet de toekomst van kabeltelevisie met optimisme tegemoet. Volgens De Goede blijft de "kabel" be taalbaar. Ook wanneer Casema gebruik gaat maken van andere nieuwe ontwikkelingen is hij niet bang. Integendeel zelfs. Hij juicht die nieuwe mogelijkheden juist toe. Volgens De Goede zullen de tarie ven van de kabeltelevisie de ko mende jaren zoals het er nu naar uitziet met minder dan zes pro cent stijgen. "In vergelijking met bijvoorbeeld de stijging van de huren, is een tariefsverhoging van zes procent aan de lage kant", zegt hij. De Goede geeft toe dat er wordt geklaagd over het te duur worden van de kabel televisie. Volgens hem zijn die klachten te wijten aan een soort "gezichtsbedrog". De Goede: "Vroeger waren de abonnemen ten van de kabeltelevisie inbe grepen bij de huren. Deze twee zaken zijn nu echter losgekop peld. Mensen krijgen daardoor de indruk dat de tarieven van de door Wim Wegman kabeltelevisie snel stijgen. Vroe ger viel het niet op omdat dé ver hoging in de verhoogde huur prijs was verrekend". Hij voegt er aan toe dat maar een zeer klein deel van de abonnees afhaakt omdat zij de "kabel" te duur vindt. "Het is te verwachten dat in een economische mindere tijd de mensen meer thuisblijven en meer televisie zullen kijken. En vergeleken met de bioscoop en het theater is kabeltelevisie spot goedkoop", vindt De Goede. Roerige tijd Er staat de kabeltelevisie overi gens een roerige tijd te wachten Ten eerste dient binnenkort voor de rechtbank in Amstelveen een proces dat eigenaren van au teursrechten hebben aangespan nen tegen de kabelexploitanten. Inzet van het proces is of de ex ploitanten auteursrechten moe ten betalen voor het doorgeven van buitenlandse programma's. De uitspraak in dit proces ver wacht De Goede in het eerste kwartaal van volgend jaar. Als door de rechter wordt besloten dat de kabelexploitanten inder daad auteursrechten moeten be talen, wil dat niet zeggen dat de tarieven in één klap omhoog gaan, zegt De Goede. De extra onkosten zal Casema geleidelijk doorvoeren. Aan de kwestie van de auteurs rechten zitten ook positieve kan ten volgens de Casema-man. Als de kabelexploitanten toch moe ten gaan betalen voor televisie programma's van buitenlandse zenders, kunnen zij de kwaliteit van de televisiebeelden verbete ren. Dat kan door invoering van steunzenders. Nu mogen de exploitanten hiervan nog niet gebruikmaken van steunzenders. De afspraak is dat beelden alleen mogen worden doorgegeven naar plaatsen waar H. de Goede"Laat de satellieten j de ontvangstkwaliteit hetzelfde is als daar waar de televisiebeel den worden opgevangen door de kabelexploitant. Beelden mogen bijvoorbeeld wel vanaf Rijswijk naar Oegstgeest worden doorge zonden maar niet vanaf de Belgi sche grens naar de Hollandse kust. Als de kabelexploitanten auteurs rechten betalen over de buiten landse televisieprogramma's die zij doorgeven, dan zijn zij min of meer vrij om met de program ma's te doen wat zij willen. De kabelbeheerders kunnen dan zonder protest steunzenders in stalleren en televisieprogram ma's vanaf de grens doorgeven naar het binnenland. Satellieten Voor een andere nieuwe ontwikke ling. de satelliet-televisie, is De Goede zoals gezegd niet bang. Kijkers hebben in de toekomst de mogelijkheid om zelf buiten landse programma's te ontvan r komen" gen door een schotel-antenne op hun dak te plaatsen. Volgens De Goede is het voor de abonnees echter veel aantrekkelijker als Casema een grote schotelanten ne neerzet dan dat de kijkers zelf zo'n antenne plaatsen. Hij vindt die antennes duur en vrij onhan delbaar. „Als wij een grote schotel plaatsen geeft dat voor de abonnees een tariefsverhoging van misschien maar een paar kwartjes per maand. Als de abonnee zelf zo'n ding neerzet kost hem dat op dit moment meer dan 2500 gulden. En de kwaliteit van de televisie beelden is dan veel minder", zegt De Goede. Hij zegt dat wat hem betreft de televisie-satellieten er zo snel mogelijk mogen komen. "Des te meer programma's kun nen we de kijkers bieden". In Den Haag onderzoekt Casema op dit moment de mogelijkheid om verschillende programma pakketten tegen verschillende tarieven aan te bieden. Hoewel LEIDERDORP - De ver bouwing van het pand Hoofdstraat 24 in Lei derdorp tot cultureel centrum is onlangs ein delijk begonnen. Eigen lijk had de verbouwing al lang in een vergevor derd stadium moeten zijn maar een gebrek aan financiën bij de stichting "De Hollantsche Tuyn" zorgde voor vertraging. Nu is dat geld er wel en de verbouwing kon dan ook beginnen. Het plan is wel aangepast. Op de begane grond zal geen antiekwinkel komen maar een theater annex eet/barruimte. "We hadden echt gehoopt dat het Leiderdorpse bedrijfsleven enige noodzaak zou zien in een dergelijk centrum en daar eni ge financiën in zou stoppen. Daar is hard aan gewerkt voor al door Chris Keyser, die heeft al die bedrijven platgestampt, maar de bedragen die ze wil den geven waren toch heel ge ring. Dat is wel een trieste zaak". Rien van der Nat, kun stenaar en één van de initiatief nemers die de stichting "De Hollantsche Tuyn" heeft opge richt, verhaalt over het nabije verleden. Mede-bestuurslid Ed ten Hooven schetst een tweede tegenvaller. Het was de bedoe ling dat de verhuur van een deel van de benedenverdie ping de stichting geld zou ople veren. Er moest een antiekzaak in komen. "We moeten draaien op de cursussen en de verhuur van de voorruimte aan een an tiekhandel. De antiquar trok zich echter terug en toen lag al les op z'n gat". Want ondanks' de vele donaties was er niet ge noeg geld om het monument aan de Hoofdstraat te restaure- Buurtfunctie Een oplossing was echter snel gevonden. Een kennis was be reid om op de begane grond een restaiirant te beginnen. De voorruimte kwam vrij voor "De Hollantsche Tuyn", die daar een soort theater gaat ma ken. Allerlei vormen van (klein-)kunst kunnen daar te recht. Het restaurant zal vier dagen open zijn en vooral goedkope maaltijden serveren. "Het gaat erom dat je heel goedkoop kan eten en tegelij kertijd kan genieten van thea ter. Of dat nou een jongleur is, iemand die muziek maakt of iemand die wat voordraagt, dat geeft niet", aldus Van der Nat. Volgens Van der Nat moet het cultureel centrum ook een buurtfunctie gaan vervullen. "Het pand moet zoveel allure krijgen dat de mensen het lek ker, het plezierig vinden om er heen te gaan en een borreltje te drinken. Het is een gewoon ca fé, maar wat wij willen is dat het niet zomaar een café is maar dat er op dezelfde tijd al lerlei activiteiten aan de gang zijn". Het theater, dat iedere avond open is, moet een soort vrij plaats worden voor kunste naars in de ruimste zin van het woord. Van der Nat: "Er kan van alles worden georgani seerd. Het staat iedereen vrij om daar op een piano te gaan rammen of muziek te maken". Het bestuur van "De Hollant sche Tuyn" wil werkgroepen gaan formeren die activiteiten gaan organiseren. Die werk groepen onder verantwoor delijk van het bestuur - kun nen zich richten op alles wat onder de noemer cultuur valt. door Henny van Egmond "De Hollantsche Tuyn" denkt zelf aan film, muziek, toneel en dergelijke. Belangstellenden voor de werkgroepen kunnen zich opgeven bij secretaris Paul Meiman (tel. 413178). Er worden tevens nog mensen ge zocht die willen helpen bij het schilderen en verder afwerken van het cultureel centrum. Eind april, begin mei moet het cultureel centrum klaar zijn. Cursussen Op de bovenverdieping komen twee ateliers die worden ver huurd aan kunstenaars en een open atelier. "De bedoeling is dat er bepaalde uren of dagde len komen waarop iedereen kan binnenlopen en tegen een geringe betaling daar z'n gang kan gaan", vertelt Ed ten Hoo ven. "Desnoods onder leiding van een kunstenaar die aanwij zingen geeft". Het open atelier zal ook worderv gebruikt voor het geven van.- cursussen. Volgend jaar sep tember beginnen de eerste twee: portrettekenen en schil deren en tekenen en schilde ren naar verbaal gegeven. De cursussen worden gegeven door vyf kunstenaars: de schil ders Bert Marskamp en Ger Huisman, - de grafici Rob Schouten en Rien van der Nat en de beeldhouwer Fred van der Linden.'In totaal kan wor den gekozen uit vijf cursussen. Het open atelier kan ook worden gehuurd. De Stichting hoopt dat Leiderdorpse culture ver enigingen, zoals bijvoorbeeld de toneelvereniging Toverlei, daar een onderdak vinden. Naast het cultureel centrum staat het woonhuis, de galerie en het atelier van Rien van der Nat. Hij is bijna klaar met de verbouwing van het pand Bruggestraat 1. Het pand waar nu het cultureel centrum komt was vroeger een stal en be hoorde bij de nieuwe woning van Van der Nat. Het geheel, zo is de bedoeling, moet op elkaar aansluiten, maar het is wel van verschillende eigenaren. Zweer Het realiseren van het cultureel centrum is slechts het begin. "Hoe jammer het ook is voor Muzenhof', begint Van der Nat schertsend, "het bestuur is van mening dat het culturele leven zich hoofdzakelijk in het oude dorp moet afspelen. Van uit het cultureel centrum pro beren wij als een zweer het he le oude dorp te bereiken. Wij willen graag dat de panden in de Kerklaan die nu helemaal verrotten, een culturele be stemming krijgen". Ten Hoo ven vult aan: "Als die pandjes een culture bestemming krij gen kunnen daar allerlei ate- liertjes komen. Een beeldhou wer kan net zo goed in Leider dorp als in Leiden zitten". VOORSCHOTEN - G.M. Ligthart (30) wordt de opvolger van het Voorschotense CDA-raadslid mevrouw Heerkens, die haar ze tel ter beschikking heeft gesteld. Ligthart was negende op de kies lijst voor zijn partij. Nummer acht, L.T.H. Asselman, wilde echter niet. Ligthart is onderwijzer op een christelijke lagere school in Kat wijk. Hij is daarnaast secretaris van de Voorschotense afdeling van zyn partij. Samen met Frank ten Have, Ne derlands jongste kamerlid, heeft hij enige jaren geleden de plaat selijke afdeling van het CD JA opgericht. Ligthart zal zich in het bijzonder met welzijnszaken bezighouden. LEIDERDORP - Het kruispunt Ericalaan/Aca cialaan met de Hoogma- deseweg wordt gerecon- trueerd tot een eenvoudi ge viersprong, waarop fietsers - buiten de krui sing om, rechtsaf kunnen slaan. Door de Leiderdorpse raadscom missie voor ruimtelijke ordening en verkeer en omwonenden van dit kruispunt is aangedrongen op een verdere beveiliging ervan door middel van stoplichten. Ondermeer met als reden dat het kruispunt in de toekomst druk ker zal worden als gevolg van de toekomstige doortrekking van de Mauritssingel en de nieuwe woonwijk aan de Hoogrhadese- weg. Volgens wethouder Meerburg (CDA) is de wens om verkeers lichten te plaatsen op korte ter mijn niet te realiseren omdat de Stoplichten te duur voor Ericalaan/ Acacialaan Leiderdorp daarvoor benodigde 200.000 gul den niet voorhanden zijn. Overi gens wordt het instellen van één richtingsverkeer op de Hoogma- deseweg tussen Encalaan en Si mon Smitweg niet overwogen. De voetgangerslichten op de krui sing IrenestraabAcacialaan zul len na de integeratie van kleuter school De Engelenbak in het ge bouw van de Engelendaelschool in de richting van het kruispunt worden opgeschoven tot voor de deur van de Engelendaelschool. VOORSCHOTEN - De 50-jarige Voorschotense beroepschauf feur Kees Zwaan is door de In ternational Road Transport Union (IRU) onderscheiden met het ere-diploma en het daarbij behorende insigne. Zwaan kreeg de onderscheiding uit handen van mr. Pieter van Vollenhoven in Drunen uitgereikt. De IRU eert met het diploma be roepschauffeurs die minimaal 20 Voorschotense chauffeur onderscheiden jaar als zodanig werkzaam zijn, minimaal 500.000 kilometer in dit vervoer hebben gereden zon der ooit een ernstig ongeluk te hebben veroorzaakt en de laatste vijfjaar geen verkeersvoorschrif- ten en douanebepalingen op ern stige wijze hebben geschonden. De Voorschotense bakkerszoon Kees Zwaan zit al dertig jaar "op de weg", laat per jaar 150.000 ki lometer internationale rijbaan onder de wielen doorgaan en is nog nimmer de veroorzaker ge weest van een ernstig verkeers ongeval. DINSDAG 21 DECEMBER 19PIN APOTHEKEN Leiden - de avond-, nacht- en zondag dienst van de apotheken in de regio L< den, wordt waargenomen van vryd dec tot 24 dec door: Apotheek Centraal, Breestraat 74, t« 120552; Apotheek van Breest Smalle berg, Loevestein 6. tel. 890000. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, t« ten noorden van de Rijn: 134604; tel. te zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - Krui gebouw, Berkenkade 7, tel. 410131 spreekuur ma t/m do van 13-14 uur. 1 Gezondheidscentrum, Florijn 10, te 1 896193, spreekuur ma, woe, vr van 1] 13.30 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, té gezondheidscentrun de proef tot dusver nog niet zo goed loopt, geeft De Goede deze vorm van kabeltelevisie een gro te toekomst. "Het is technisch vrij eenvoudig te regelen dat mensen op verzoek alleen Nederland 1 en 2 kunnen ontvangen. Je bereikt er mee dat je kijkers die het totale aanbod van de kabeltelevisie veel te groot vinden, ook kunt interesse ren voor de kabel. Die mensen hebben eenvoudig geen zin om het volledige tarief te betalen omdat ze toch alleen maar naar Nederland kijken. In Den Haag wordt via een enquête ook onderzocht of kijkers be langstelling hebben voor zoge noemde "betaal-televisie". Case ma denkt er over om op een ka naal dat op dit moment niet wordt gebruikt voortdurend speelfilms te vertonen. Abon nees die dat wensen zullen in de toekomst tegen een bepaald ta rief kunnen worden aangesloten op dit kanaal. 154500. Voorschoten v.d. Waalslaan, tef4641, DINSDAG film Yol van de Turkse filmer Yilma; Güney, 20 en 22.15 uur. LVC - Breestraat 66, knalfeest met op treden van Black Rose, de Sirenes, de It I mensband, de Broddleband en het Ver zetskabaret, 20-22 uur. In den Bierdeghel II - Nieuwe Rijn 52 (ingang Nieuwstraat 45), openbare voor 1 dracht Theosofisch Genootschap, 20 NVSH bibliotheek - Rapenburg 48 C NVSH informatiecentrum, geopend op c werkdagen van 14-16 uur en dins van 20- 21 uur. Stats jongerencentrum - Haarlemmer J straat 73, Nederlandse les voor buiten landse jongeren, 19-20.30 uur; aanslui tend soos, muziek of film; woe. soos en I sport, 15-17 uur. Jongeren Advies Centrum - Caecilia- straat 67, ma t/m vr van 16-22 uur, tel. 126052. Algemene Reclasserings Vereniging - Rijnsburgerweg 167, tel. 156440, bereik baar op werkdagen van 9-17 uur; voor hulp en informatie aan meerderjarigen (vanaf 18 jaar), de door problemen in 1 conflict zijn of dreigen te komen met politie en/of justitie. Vrouwenhuis - Hooigracht 79, café avond, 21-1 uur. Buurtwinkel - Haarlemmerstraat 73b, tel. 125736; Werklozen Belangen Vereni ging Leiden, adviesbureau, woe van 10- 12 uur. Beweging van werkende en werkloze jongeren KWJ - Koppenhinksteeg 2, klachten- informatiespreekuur, 19-20 uur, tel. 121139. 't Spoortje - Bernhardkade 40, spreek uur voor Vrouwen in de bijstand, woe- ochtend. WOENSDAG Kijkhuis - Vrouwenkerkkoorstraat 17, film Yol van de Turkse filmer Güney, 20 en 22.15 uur. Filmhuis LVC - Breestraat 66, "La fem me de l'Aviateur'-Eric Rohmers, woe, do, 20 en 22.15 uur. Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73, cursus stijldansen; do soos met films en informatie-programma's, 15-17 uur. Jongeren Advies Centrum - Caecilia- straat 67, meisjes-telefoon, 16-22 uur, teL 126052. Buizerdhorst 17 - inl. over Baha'i-geloof, tel. 213490. Architektenwinkel - Oude Vest 163, kosteloos advies, 17-18 uur. Leiderdorp - gemeentehuis, hoorzitting over het sociaal cultureel plan, 20 uur. DONDERDAG Leiden - Filmhuis LVC, Breestraat 66, 'La femme de l'Aviateur'-Eric Rohmers, 20 en 22.15 uur. Fiscus grijpt naast auto LEIDEN - Een bewoner van de Morsweg weigerde gistermorgen bij gedwongen verkoop van zijn automobiel aan de belastings dienst zijn autosleuteltjes en bij behorende papieren aan deze in stantie af te staan. Toen gister middag een sleepbedrijf was in geschakeld om de auto mee te nemen, bleek de wagen in geen velden of wegen meer te beken nen. De politie stelt een onder zoek in. Inzameling voor jaar wisseling. LEIDEN - De jeugd van Leiden is zich al aan het voorbereiden op de vreugdevuren rond nieuw jaarsdag. Gistermiddag werden in de Oosterkerkstraat door de politie tien reeds verzamelde kerstbomen in beslag genomen. Hetzelfde gebeurde met veertig autobanden die in een pand aan de Roomburgerlaan lagen opge slagen. Ook heeft de politie twee jeugdi gen van 14 en 15 jaar, die in het bezit van waren van een mes en ketting, aangehouden. Zij ver klaarden deze attributen nodig te hebben om kerstbomen te ste len. OPGERICHT 1 MAART 1860 LEIDSCH £L DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B V 2311^&G LEIDEN Telefoon: 071-144941 Geen krant ontvangen: tel 071-123143 tussen 18.00-19 30 uur (nabezorging na 19.30 uur); zaterdag van 16.30-18.00 uur. Bij automatische overschrijving geen administratie- en incassokosten Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 tn.v. Damiate Holding BV te Haarlem Kwartaalabonnement f 61.25 Per post 83,60 Maandabonnement 20,59 (machtiging per Incassogiro) Directie: G. Koopman Rubriekchefs: J. Kroon (stad) B.W.T. Jungman (plv) H v.d. Post (otv) WF J Wirtz (bin./buit./ec.) J Ruygrok-Hoogeveen (Plv) Plv Alg redactiechef. Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. in: Bonn, Brussel. Londen. Parijs, Washington, Rome, Madnd, Mexico en Wenen tel. 071-144941. tst. 219

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 2