(MjHet Motorhuis VERKOPER 998,- 1995,- ƒ345,- Mededeling aan onze verbruikers I •fr HITACHI 1695,- KLEINSTE EN DE BESTE VAN LEIDEN MBO/HBO-ers/sters rayonchef exploitatie \M Energiebedrijf Rijnland het is voor de bouwvakker en de baron, en het komt elke dag in de bus maakt ruim baan voor dynamische mensen. (•ailVXr, HIFI Rack-systeem Versterker 2 x 25 Watt sinus 2 x 38 Watt muziek tuner Cassette-deck Draaitafel Audio-rack KOMPLEET Bllpatsanilt walkers «.a. IS,- par ttiik. Video-recorder VT-11E V.H.S. videorecorder met tiptoetsbedie- ning en multi functionele schakelaar twaalf voorkeuze kanalen timer tien dagen één programma automatisch terugspoel mechanisme Gratis thuisbezorgd en aangesloten JAMO POPULAR 5083 50/80 watt 6083 60/90 watt 7083 70/100 watt 9083 90/130 wan t strakke aluminium 380x220x200 n 300x185x210 n 440x250x200 x 500x300x205 r ISAIMYO HI-FI TOREN Draaitafel met strobo scoop. Tuner digitaal met voorkeuze. Cassette-deck is soft touch en heeft een zoeksysteem. Versterker van 2x40 watt sln/2x60 watt Mv. met vijfvoudige equali zer. Audlo-rack houtkleurlg met rookglazen deuren en bovenkant. Twee jaar garantie. 1498,- Gratis thuisbezorgd en aangesloten. VIDEOCASSETTES BASF VHS E 160 per stuk32,- drie voor07,50 •BASF Betamax L 750 per stuk32,- 89 •SONY Betamax L 750 Mitsubishi V.H.S. Video Top-klasse video-recorder V.H.S.-sys- teem voorzien van vijf motoren en relais bediening met speedsearch Fine-edeting voor perfect monteren en slechts 43 cm. breed Gratis thuisbezorgd en aangesloten Twee jaar garantie HIFI-cassette-decu Soft Touch bediening L.E.D. indicatie Dolby en metal Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij NV De Noord-Zuid-Hotlandse Vervoer Maat schappij N.V.. verzorgt een groot deel van het streekvervoer per autobus in Noord- en Zuid- Holland. Daarnaast het stadsvervoer in de steden Haarlem, Leiden, Alkmaar en Den Helder. De NZH telt ca. 1900 mede- werkers(sters) en beschikt over ruim 600 autobussen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Haarlem. Het vervoersgebied is verdeeld in vier distrikten, waarvan het de bedoeling is deze op korte termijn onder te verdelen in een aantal rayons. In verband hiermede zoeken wij voor de standplaatsen Voorburg. Leiden. Haarlem, Alkmaar. Den Helder, Hoorn en Purmerend kontakt met bij voorkeur tussen 30 en 45 jaar, met aantoonbare leidinggevende kwaliteiten, voor de funktie van Ook gegadigden op vergelijkbaar niveau komen in aanmerking. De werving vindt tegelijkertijd intern plaats. De rayonchef heeft, ondersteund door twee assistenten, de algehele leiding in het verzorgingsgebied. De belangrijkste taken zijn: leiding geven aan een groep chauffeurs (afhankelijk van het rayon 90-180 personen) regelen van de dagelijkse chauffeurs- en businzet aanpassingen plegen bij wegomleggingen en verstoringen afhandelen van reizigerstellingen, schadezaken en klachten. Naast het gestelde opleidingsniveau verwachten wij van kandidaten een besluit vaardig gedrag met een flexibele benadering van problemen, een konstruktieve en stimulerende wijze van invloed uitoefenen en de bereidheid samen met anderen vorm te geven aan de nieuwe organisatie. Het salaris voor deze funktie is afhankelijk van leeftijd en ervaring, met als maximum f 3841.- (klein rayon) of f 4409,- (groot rayon) bruto per maand (overeenkomstig salaris schalen BBRA) Voorts goede arbeidsvoor waarden volgens CAO-Autobusdienstonder- nemingen en goede sociale voorzieningen. Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer M. Smeets. Chef Vervoersdienst a i., telefoon 023-3192 27, toestel 123 of 's avonds 03450 -1 58 55. Belangstellenden voor deze funktie. die bereid moeten zijn mee te werken aan een medisch en een psychologisch onderzoek, kunnen hun sollicitatie vóór 3 januari richten aan de heer W. Kolk. Hoofd Personeel- zaken van de Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij N V, Postbus 514, 2003 RM Haarlem. Gemeente Rijnsburg Bestemmingsplan "Frederlksoord-Noord" De burgemeester van Rijnsburg maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26, lid 1van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 22 december 1982, gedurende één maand, ter gemeente secretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage ligt, het bij raadsbesluit van 16 december 1982, nummer 6, vastgestelde bestemmingsplan "Fre- deriksoord-Noord", bestaande uit een plankaart met bijbehorende voorschriften en toelichting. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij Gedeputeerde Staten der provincie Zuid- Holland bezwaren tegen het bestemmingsplan indie nen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die* bezwaren heeft tegen de wijzigingen welke bij de vast stelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht. Rijnsburg, 21 december 1982 Verschuiving periode goedkope stroom tussen de middag Binnenkort zal de periode, waarin goedkope stroom (zogenaamde nachtstroom) kan worden afgenomen, worden gewijzigd. Thans loopt deze periode op werkdagen tussen de middag van 12.00 tot 14.30 uur. Per 1 januari 1983 zal deze periode worden van 12.30 tot 15.00 uur. Reden voor deze verschuiving is de volgende. De kosten van het Energiebedrijf Rijnland worden in sterke mate bepaald door de grootste gelijktijdige stroomafname (de piek). Teneinde deze kosten voor het bedrijf, en ook in de tarieven, voor de verbruiker zo laag mogelijk te houden, wordt er sinds jaren naar gestreefd het stroomverbruik zoveel mogelijk over de dag te spreiden. Mede daarom zijn de zogenaamde goedkope uren ingesteld. De laatste jaren valt evenwel te constateren, dat de piek valt tussen twaalf uur en half een zodat de hiervoor vermelde verschuiving nodig is om uw en onze kostenstijging te beperken. Aangezien de hoogste pieken meestal in de wintermaanden vallen, verzoeken wij u uw stroomverbruik tussen twaalf en half een te beperken en uw apparatuur pas op een later tijdstip in te schakelen, namelijk tussen half een en circa drie uur. Wij denken daarbij vooral aan uw was machine, uw afwasmachine en andere veel stroom vragende apparaten, zoals strijkijzers en straalkachels. De Directeur Let op: De verschuiving van de goedkope uren tussen de middag geldt niet alleen voor het voorzieningsgebied van het Energiebedrijf Rijnland, maar ook voor de gemeenten Alphen aan den Rijn. Boskoop. Hillegom, Katwijk. Lisse. Noordwijk. Sassenheim. Voorschoten en Wassenaar. ra ra de krant natuurlijk! Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. Het Motorhuis Leidschendam, onderdeel uitmakend van de groot ste Opel-dealer in Leiden e.o., vraagt op korte termijn ter ondersteuning van het verkoopteam in Leidschendam een AUTOVERKOPER. Wij denken aan een man van 20 tot 25 jaar met kommerciële kwaliteiten. Een middelbare opleiding en goede kontaktuele eigenschappen vinden wij een noodzaak. Ervaring is gewenst, doch niet vereist. Natuurlijk zitten aan deze funktie naast een goed salaris uitste kende arbeidsvoorwaar den vast. Als u geïnteresseerd bent, stuur dan uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een recente pasfoto, aan Het Motorhuis Leidschendam, Postbus 71, 2260 AB Leidschendam. T.a.v. Dhr. A. Voordouw.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 16