Geen president, geen amnestie ALS U NIET VAN KERSTBOMEN HOUDEEET UAL DIE LEKKERE VERSIERINGEN VAN J AMIN GEWOON OR Diplomatieke oorlog Italië-Bulgarije Hoessein in VS: wijze uit het Oosten? -c Sowjet-Unie 60 jaar: Britten sturen militairen naar Libanon Oorzaak scheepsramp nog zeer onduidelijk President Afghanistan sluit compromis uit DINSDAG 21 DECEMBER 1982 Buitenland ROME (GPD) - Is Bulgarije, het meest Mos kou-getrouwe land van het Oostblok, ge wikkeld in een niet verklaaarde oorlog te gen Italië, het land dat om zijn trouw aan Amerika wel eens het Bulgarije van het Westen wordt genoemd? De aanwijzin gen dat er inderdaad zo'n staat van oorlog bestaat, hebben zich de laatste tijd zo op gehoopt, dat de Italiaanse minister van defensie, Lelio Lagorio, gisteren in het parlement kon spreken van „concrete be wijzen van een internationale vijandige actie" tegen Italië. In zijn verklaring in antwoord op kamer vragen over wat nu algemeen als de „Bul gaarse connectie" wordt aangeduid, som de hij een indrukwekkende reeks bevin dingen op van de Italiaanse geheime dienst: feiten en niet zo maar speculaties. De feiten hadden betrekking op vier uiteen lopende gevallen: de spionage van de vakbondsfunctionaris Luigi Scricciolo, de ontvoering van NAVO-generaal James Lee Dozier door de Rode Brigades, de wapen- en heroinesmokkel die onlangs in Noord-Italië werd ontdekt en, bovenal, de aanslag van 13 mei 1981 op paus Jo hannes Paulus 2. De meest opzienbarende verklaring van La gorio was, dat de Italiaanse geheime dienst het radioverkeer tussen Bulgarije en Italië controleerde en in twee perio den, en op geen enkel ander tijdstip, een bijzondere toename van codeboodschap- pen constateerde: dat was in de dagen van de ontvoering, de gevangenschap en de bevrijding van Dozier en in de dagen rond de aanslag op de paus. Op de dag van zijn bevrijding was er een volkomen uitzonderlijke boodschap, die verschil lende keren wérd herhaald, „kennelijk bestemd voor een bepaalde agent in Ita lië". De aanslag op de paus noemde Lagorio niet minder dan „een ware daad van oorlog in vredestijd". Tegen de achtergrond van de ernstige Poolse crisis, zo zei hij, heeft de moord op de charismatische figuur van de paus het aanzien „van een alternatieve oplossing voor het plan van een militaire Polen". Duidelijker kon de minister niet wijzen in de richting van Moskou en de KGB. Na de eerste bekentenissen van Ali Agca, die tijdens zijn proces hardnekking had geweigerd over medeplichtigen te praten, maar die later in de gevangenis de foto's van zijn Bulgaarse handlangers identifi ceerde, begaf de directeur van de Ita liaanse geheime dienst zich naar Turkije. Hier identificeerde hij met hulp van zijn Turkse collega's twee Turken, Abuzer Ugurlu en Bekir Celenk, met wie Agca in Sofia in contact was geweest en die naar alle waarschijnlijkheid betrokken waren bij de aanslag. Celenk, die overigens ook is betrokken bij de smokkelaffaire, heeft al jaren zijn hoofdkwartier in Sofia. On langs meldden de Bulgaarse autoriteiten, dat hij was aangehouden en in hechtenis zal blijven „totdat zijn positie is opgehel derd". Alle Bulgaren die by de verschillende za ken betrokken waren, bleken, toen het ministerie van buitenlandse zaken na vraag deed bij de ambassade, „wegens beëindiging van hun werkzaamheden in Italië" naar Bulgarije te zijn terugge keerd. De enige niet-diplomaat werd en kele weken geleden in Rome gearres teerd: het is Sergej Ivanov Antonov, sta tion-manager van Balkan Air, de Bulgaar se luchtvaartmaatschappij. De Bulgaarse regering protesteerde onmiddellijk tegen zijn „illegale en door niets gerechtvaar digde arrestatie" en eiste zijn onmiddel lijke invrijheidstelling. Lagorio noemde in dit verband nog een an der merkwaardig voorval: al op 8 septem ber, toen er naar buiten nog niets bekend was van de Italiaanse verdenkingen, meldde het officiële Bulgaarse persbu reau BTA uit Sofia, dat de aanslag op de paus het werk was van de CIA, en „dat het ons niets zou verwonderen als op een dag, op iemands influistering of tegen be loning, Ali Agca zou verklaren dat hij de opdracht om de paus te vermoorden van Bulgaren had gekregen". Een poging, meende Lagorio, om Agca's bekentenis sen al bij voorbaat in diskrediet te bren gen - zoals hij een zelfde poging achteraf meende te zien in de geruchten dat ze zouden zijn ingegeven door bepaalde Sowjet-kringen, in hun politieke strijd om de macht in de Sowjet-Unie. Het is duidelijk, dat nog lang niet alles van deze „surrogaat-oorlog" in Italië aan het licht is gekomen. Maar het was al wel ge noeg om de regering te laten besluiten de Italiaanse ambassadeur uit Sofia terug te roepen en voor onbepaalde tijd in Rome te houden. Het is een soort bevriezing van de diplomatieke betrekkingen, die overi gens voor een groot deel van de Kamer lang niet genoeg was. Er werd van ver schillende kanten aangedrongen op ver breking van de betrekkingen, maar daar toe, zo verklaarde minister van buiten landse zaken Emilio Colombo, zal de re gering pas overgaan „wanneer het onder zoek de betrokkenheid van de Bulgaarse regering bij subversieve initiatieven kan aantonen". In dat geval, voegde hij hier aan toe, opent zich „een diepe crisis, die zijn weerslag zal hebben op het politieke klimaat in ons werelddeel'. Overleg met de Atlantische en vooral met de Europese bondgenoten is daarbij dan ook absoluut noodzakelijk. MOSKOU (AFP/UPI) De plechtigheden ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Sowjet-Unie zullen geen aanleiding zijn voor de verkiezing van een nieuw staatshoofd of afkondiging van amnestie. Dit heeft de woordvoerder van de internationale afdeling van de Sowjetrussische communistische partij Vadim Zagladin, gisteren meegedeeld. Op een persconferentie zei hij dat de gezamenlijke bijeenkomst van het centraal comité en van de parlementen van de USSR en de Russische federatie geen nieuwe president voor het land zullen kiezen. Deze functie is va- kant sedert de dood van de Rus sische leider, Leonid Brezjnjev, op 10 november. Drank verboden Op verzoek van de gemeente Bethlehem hebben de Israëli sche autoriteiten besloten de verkoop, consumptie en het bezit van alcohol in het stadje op kerstavond te verbieden. De afgelopen jaren bood het plein voor de plaatselijke kerk op kerstavond de aan blik van een zee van gebro ken flessen en bierblikjes. Café-eigenaren zijn niet zo ge lukkig met het verbod: "Kerstavond is de enige avond dat er hier iets te bele ven valt", aldus één van hen. Vrijspraak Drie jonge Russen die op 7 no vember de bemanning van een lijnvlucht van Aeroflot dwongen naar Turkije te vliegen, zijn door een TXirkse rechtbank vrijgesproken. De rechtbank sprak de kapers vrij, omdat zij het Russische toestel hadden gekaapt "om hun vrijheid te herkrijgen". Veroordeeld Een Oostduitse grenswachter die in mei bij zijn vlucht naar de Bondsrepubliek een colle ga doodschoot, is gisteren in West-Duitsland tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Een hof voor jeugdzaken achtte de 19-jarige jongeman schuldig aan doodslag. Berisping Een Israëlische hoogleraar is door zijn meerderen berispt omdat hij premier Begin had voorgedragen voor de Nobel prijs voor natuurkunde. Hij was van mening dat Begin net zoveel recht had op deze prijs als op de Nobelprijs voor de vrede, die Begin in 1978 kreeg toegekend. De hoogleraar toonde weinig berouw na zijn berisping: "Ik ben er juist trots op", zei hij. Op de vraag of er amnestie voor po litieke gevangen zou worden af gekondigd, zei hij "absoluut niet. Omdat er geen politieke gevan gen zijn hebben wij niemand om amnestie te verlenen. Wat andere gevangenen betreft, zullen wij Er waren geruchten over amnestie verlening naar aanleiding van de wisseling aan de top. De woord voerder zei dat op de bijeen komst in het Kremlin, die twee dagen zal duren, onofficiële con tacten zullen worden opgeno men tussen de Russische leiders en de bezoekende delegaties van socialistische landen en commu nistische partijen uit het buiten land. Maar er zou geen officiële bijeenkomst van vertegenwoor digers van de landen van het Pact van Warschau zijn. Mogelijk zal er aan het slot een oproep tot vrede worden gericht tot de vol ken ter wereld. De bijeenkomst van vandaag werd geopend door Konstantin Tsjer- nenko, lid van het politburo. De Poolse leider generaal Wojciech Jaruzelski is gisteren in Moskou aangekomen ter bijwoning van LONDEN (AFP) - Op korte ter mijn gaat er een klein contingent Britse militairen "voor een korte periode" naar Libanon. Volgens Downingstreet komen deze troe pen van het eiland Cyprus waar zij al zijn gelegerd. Het gaat om een "teken van goede wil", zo werd eraan toegevoegd. Onlangs verzocht Libanon Enge land, de multinationale vredes macht in Libanon te versterken. Van deze macht maken tot dus ver alleen Amerikaanse, Italiaan se en Franse militairen deel uit. Volgens regeringskringen in Lon den zou het gaan om een symbo lisch contingent van ongeveer 100 man met 16 tot 20 pantserwa gens. De internationale vredesmacht die sinds de zomer in Beiroet is ge stationeerd, telt nu ongeveer 4.000 man. Engeland voelde er aanvankelijk weinig voor, een bijdrage te leve ren. Daarin kwam verandering door de bezoeken die de Ameri kaanse minister van buitenland se zaken George Shultz en zijn Libanese collega Elie Salem vo rige week aan Londen brachten. de plechtigheden voor de 60ste veijaardag van de Sowjet-Unie. Hij werd met een afvaardiging van partij en staat na aankomst op het vliegveld ontvangen door minister van defensie en lid van het Politburo van het centraal partijcomité, Dmitri Oestinov. T sjechoslowaakse dissident naar Bondsrepubliek MÜNCHEN (DPA) - De Tsje- choslowaakse geschiedkun dige professor Jan Mlynarik, een van de eerste onderteke naars van "Charta 77", het handvest van de burgerrech ten in Tsjechoslowakije, is uit de gevangenis ontslagen en naar de Bondsrepubliek Duitsland uitgewezen. Dit heeft de in Beieren wonende Tsjechoslowaakse schaak grootmeester Ludek Pach- mann gisteren meegedeeld. Hij zei dat Mlynarik gisteren in Beieren is aangekomen. De 49-jarige geleerde was op 5 mei 1981 gearresteerd we gens zijn publikaties over de Sudetenduitsers en de sa menwerking tussen Tsjechen en Duitsers. Voor zijn vrijlating zouden on der anderen de Duitse minis ter van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, en de Oostenrijkse bondskanse lier, Bruno Kreisky, hebben gepleit. De hoogleraar zou zich voorlo pig willen vestigen in Wald- kraiburg in Beieren. Zijn echtgenote en een oudere zoon zouden in Tsjechoslo wakije nog op een uitreisvi sum wachten. HARWICH Een overlevende van de scheepsramp met de twee Britse vrachtboten zit te wachten op verder vervoer. LONDEN - Het is nog onduidelijk hoe de aanvaring tussen twee veerboten, gisternacht bij Har wich, is kunnen ontstaan. Ver moed wordt dat een storing in de radar van een van de schepen oorzaak ervan is dat zij bij helder zicht en in kracht afnemende wind met elkaar in aanvaring zijn gekomen. Ook zouden noodvoorzieningen op een van de schepen te wensen hebben overgelaten. Sommige overlevenden klaagden over het feit dat er geen reddingsvesten genoeg aan boord waren en dat de aanwezige reddingsboten niet los te krijgen waren. Een vracht wagenchauffeur sprak van een chaotische toestand bij het van boord gaan van het schip, terwijl deskundigen kritiek uitten op het soort schip, een "roll on-roll off' veerboot, waarvan er sinds 1968 al 28 zijn gezonken. Town- send Thoresen, de maatschappij van het schip, zei dat inmiddels een onderzoek is ingesteld. Ze wees alle beschuldigingen van de hand. In het Lagerhuis zegde de Britse regering een onderzoek toe inzake de beschuldigingen over de gebrekkige veiligheids voorzieningen. Bij het ongeluk kwamen vijf men sen om het leven. Een opvarende wordt nog vermist. MOSKOU/ISLAMAB AD/PARIJS (Reuter/AFP) - De Afghaanse president Babrak Karmal heeft gisteren op een persconferentie in Moskou gezegd dat er geen sprake kan zijn van een terug trekking van de naar westerse schatting ruim 100.000 Russisch- troepen zolang de opstandelin gen niet helemaal zijn verslagen. Karmal is met de hele Afghaanse top in Moskou voor de viering van de zestigste verjaardag van de Sowjet-Unie. Karmal sloot elk compromis uit met de islamitische opstandelin gen die hij "bandieten en moor denaars" noemde. Uit zijn tweeë neenhalf uur durende persconfe rentie bleek niets dat erop wijst dat er een verandering in Mos- kou's voorwaarden voor een te rugtrekking uit Afghanistan op til zou zijn. Sinds de dood van Brezjnjev werd er gespeculeerd over een verandering van Mos- kou's beleid in Afghanistan en vervanging van Karmal door een compromis-figuur. Het feit dat de hele Afghaanse top zich mo menteel in Moskou bevindt gaf nog meer voedsel aan deze ge ruchten. garanties zyn voor een eind aan de inmenging en inter ventie in ons land door de reactie van het imperialisme, aldus Kar mal. Hij noemde het besluit van het Amerikaanse Congres om meer steun te verlenen aan het Afghaanse verzet ook directe in menging in de binnenlandse aan gelegenheden van zijn land. Karmal ontkende dat Brezjnjev het plan had heel Afghanistan of het noordelijke deel te annexeren. De Sowjet-Unie bevestigde steeds dat Afghanistan een onaf hankelijk land is en dat zal blij ven, zo zei hij. De Jordaanse koning Hoessein is op bezoek in de VS en zijn vierdaagse besprekingen zijn van essentiële betekenis voor een eventueel welslagen van president Reagans vredesini tiatieven voor het Midden- Oosten. De plannen die de VS hebben ontvouwd na de Israëlische inval in Libanon, hebben niet tot de snelle re sultaten geleid die Reagan voor ogen stonden. In Libanon staan nog steeds al le vreemde troepen die er wa ren, tot de tanden gewapend tegenover elkaar. Bovendien zijn de Amerikanen er tot nu toe niet in geslaagd de voor waarden te scheppen die on derhandelingen voor alle be trokken partijen aantrekke lijk maken. Reagan heeft de mogelijkhe den van de Amerikaanse di plomatie overschat. Hij is er niet in geslaagd Israël een be leid af te dwingen, dat voor Hoessein mogelijkheden opent aan vredesbesprekin gen te gaan deelnemen. door Henk Kolb Hoessein heeft zijn land 29 jaar min of meer geregeerd en reeksen intriges overleefd, die ten doel hadden hem 'le vend of dood' ten val te bren gen. Zijn rol in Reagans vre desplannen kan pas begin nen, wanneer terugtrekking van de vreemde troepen uit Libanon, die de VS als eerste tussenstation op het pro gramma hebben gezet, is be gonnen. De VS kennen grote betekenis toe aan Israéls be sluit af te zien van besprekin gen daarover in Jeruzalem: voor Washington betekent dit, dat een struikelblok uit de weg is geruimd. Reagans speciale afgezant voor het Midden-Oosten, Philip Habib, zal aan de besprekin gen met Hoessein (die van daag op het Witte Huis wordt ontvangen) deelnemen. Hij arriveert ongetwijfeld met een boodschap van premier Begin op zak, die zelf in ja nuari naar de Amerikaanse hoofdstad reist. Een eerder bezoek werd gestaakt vanwe ge het overlijden van me vrouw Begin. Politieke waarnemers in Was hington verwachten niet, dat Habib uit Jeruzalem belang rijke toezeggingen zal mee brengen. Een geheim ak koord over terugtrekking van troepen en het scheppen van een veiligheidszone aan de wederzijdse grens, dat Israël aanging met Libanons presi dent Gemayel, buiten alle Amerikaanse diplomatieke inspanningen om, heeft Rea gans politieke strategen pijn lijk duidelijk gemaakt, waar de beslissingen over Israë lisch beleid worden geno- Hefboom President Reagan was ook nau welijks gesticht over het feit dat de Amerikaanse Senaat de economische bijstand aan Israël hoger wil maken dan hij zich had voorgesteld. De Senaat, zeggen sommigen, heeft zodoende de president een politieke hefboom uit de handen gerukt. Anderzijds laat het Reagan zien, dat zijn beleid zich wel tegen Begins politiek mag richten, doch| niet tegen Israël zelf, dat in de VS over een machtige lob by blyfl beschikken. Het is niet moeilijk te raden wat Hoessein van Reagan te horen zal krijgen: een drin gend verzoek rechtstreekse besprekingen aan te gaan met Israël en de VS over de vraag hoe volgens Reagans recept een met Jordanië geassocieerd thuisland kan worden geschapen, dat pas send met onafhankelijkheid kan worden opgeluisterd. Is raël is daar uit veiligheids overwegingen tegen en bezet de westelijke Jordaanoever sterker dan ooit, alle Ameri kaanse verwensingen ten spijt De 'vreemde troepen', waarvan de Amerikanen aanvankelijk spraken, heten nu 'bezet tingstroepen' - er is duidelijk sprake van Amerikaans on geduld. De VS zullen Hoes sein veel willen beloven, in ruil voor een stap naar de on derhandelingstafel. De ko ning van Jordanië moet Ara bische reacties afwegen, maar tevens die van de radi cale Palestijnse elementen die hun leider Arafat in de kou hebben gezet, door de Amerikaanse plannen af te wijzen. Als soeverein heeft hij het recht over de westelijke Jordaan oever te onderhandelen, maar hij heeft geen Arabisch mandaat om bij die gelegen heid óók de Palestijnse toe komst te regelen. Als Hoes sein de kansen nu niet grijpt om met Israel te gaan praten over het bezette land, zouden die voorgoed voorbij kunnen zijn, gegeven de sluwe wijze waarop de joodse staat dit grondgebied steeds meer op zuigt. Het voornaamste dat de VS bij deze gelegenheid, naar het oordeel van politieke waarne mers, kunnen bereiken, is het versterken van Hoesseins wetenschap dat hij op Ameri kaanse steun kan blijven re kenen. Maar zonder toezeg gingen van Israëlische zijde dat rechtstreekse onderhan delingen méér kunnen wor den dan een diplomatieke exercitie om de Amerikaanse steun niet te verliezen, zal Hoessein zijn aarzelingen niet snel prijsgeven. Want niet alleen Israël beschouwt een Palestijnse staat als een levensgevaarlijke buur - ook voor Hoessein brengt een 'as sociatie' met een Palestijnse staat enorme risico's mee. ADVERTENTIE Jamin versiert de Kerstdagen met het lekkerste lekkers. Van kransjes tot kerstballen. Van klokken tot banketstaven. En van ijstaarten tot bonbons. Zijn dat geen leuke boodschappen? DE LEUKE BOODSCHAPPEN HAAL JE BIJ JAMIN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 13