Van verslaggever tot postermagnaat Dat gaat maar door! Lage prijzen bij Shell. Interview Shell helpt, óók met lage prijzen -c Verkerke: een kwart eeuw reprodukties Nu weer 'n flacon ruitontdooier van f 3,15 voor f 1,50. DINSDAG 21 DECEMBER 1982 Varia Wat zitten die mensen nou toch in- gewikkeld te harrewarren over die onthullende BVD-rapporten die De Telegraaf en daarna TROS-Aktua in handen hebben gekregen, hoewel ze uiterst ge heim waren. Wat staat er in? Dat er sprake is van Russische bein vloeding van sommige Neder landse vredesbewegingen. Liefst negentien vragen zijn daarover in de Tweede Kamer gesteld aan minister van binnenlandse za ken Rietkerk, en één van de vra genstellers, drs. A. H. D. Wage naar van de RPF, hoorde ik daarna op de radio. „Deze Adje Wagenaar" noemde hij zichzelf. Een ware naief, zoals ze niet meer geschilderd worden. Weliswaar was de minister niet in details getreden, maar het feit dat de minister (de MINISTER!) gezegd had dat er wel degelijk van beïnvloeding sprake was, moest voldoende zijn. Alsof een minister een puur objectief or gaan is, en niet iemand die ge zien zijn politieke geloofsovertui ging het misschien wel handig vindt de vredesbeweging in dis krediet te brengen nu het Neder landse volk niet zo happig blijkt te zijn op het plaatsen van kruis raketten. Daar komt bij dat het volgens de minister ook voornamelijk om Stop de neutronenbom gaat, en niet om het IKV. Dat Stop de neu tronenbom communistisch „geïn filtreerd" is en was, weten de le zers van deze rubriek al sinds 15 januari 1979. Ik had de culturele manifestatie in de Nieuwe RAI bezocht, zelfs als lid van het Co mité van Aanbeveling, en heb toen beschreven wie in het mid den op de eerste rij als hoogwaar digheidsbekleders zaten: CPN- voorzitter Hoekstra, CPN-kamer- lid Wolff, en een aantal anonieme en hoogstwaaschijnlijk oostblok- kiaanse diplomaten! Ik vertelde ook nog dat een foto graaf mij kwam vragen of ik wist wie er naast Joop Wolff zat, want dat had men hem niet wil len vertellen! Tot de officiële in leiders behoorden Rudi van der Velde en Jan BLök, beiden van de CPN. Jan Blok verried zichzelf nog even, want toen hij zijn toe spaak had beëindigd en iedereen instemmend applaudiseerde, be gon hij volgens goed oostblok- kiaans gebruik zelf mee te klap pen... „De verhouding niet-CPN'ers tot CPN'ers in het Comité van Aan beveling en op het artiestenpo dium leek mij omgekeerd evenre dig aan de verhouding niet- CPN'ers tot CPN'ers in de zaal en op de eerste ere-rij", schreef ik. Tot de vele artiesten behoorde ook 's werelds beroemdste levende clown, Oleg Popov. Op de pers conferentie die hij gaf heb ik hem toen een paar beleefde vragen ge steld: „Dit is een mooie manifestatie, maar is de Sowjet-Unie niet meer gebaat met óók een neutronen bom?" Hij zou daarover zijn mening ge ven zodra zijn circus door een neutronenbom was getroffen. „Was hij niet teleurgesteld dat er, behalve uit Nederland, zo weinig artiesten uit westerse landen wa ren komen opdraven?" Tja, zei hij, ze zaten misschien aan contracten vast. „Was dat voor u dan geen pro bleem?" Popov antwoordde dat hij toeval lig vakantie had en daardoor had kunnen komen. Dat kan natuurlijk best waar ge weest zijn, mij ontbraken de mid delen om zijn vakantieschema in de Sowjet-Unie te achterhalen, maar los van het feit dat het dan een hele tref was dat zijn vakan tie precies tijdens de Stop de neu tronenbom-manifestatie viel, was er ook nog het feit dat de Tsjechische mimespeler Fialka mij de avond tevoren in een openhartige bui verteld had dat hij, om in Amsterdam aanwezig te kunnen zijn, voor twee voor stellingen door de Tsjechische re gering was uitgekocht. Zoveel prijs stelden de Oostbloklanden blijkbaar op het welslagen van de anti-neutronenbom-manifes- tatie in Amsterdam, dat zij hun bekendste artiesten daar graag voor loskochten! Het was dus niet De Telegraaf, die als eerste de financiële betrok kenheid van de Oostbloklanden met Stop de neutronenbom aan toonde door domweg te citeren uit een geheim BVD-rapport, maar De Trijfel, die dit bijna vier jaar geleden al door eigen speurwerk aantoonde! Blijft de vraag waarom iemand, die zich anti-communist noemt, dan toch in het Comité van Aanbeveling gaat zitten van een manifestatie waarvan hij weet dat zij doorde semd is met communisten. Omdat ik van mening ben dat je je standpuntbepaling niet altijd af hankelijk kan maken van je me destanders. Bij die honderddui zenden kaarsen die op die ene avond voor Polen achter het raam werden ontstoken, waren er ongetwijfeld vele van aanhan gers van de Centrumpartij. Had ik daarom mijn kaarsje ge schrokken moeten uitblazen? „Als ik een nieuwe poster bedenk of als ik een ontwerp beoordeel, denk ik altijd aan een verpleegster". Zo'n zinnetje vraagt om uitleg, en de man uit wiens mond het rolde, directeur E. Ph. Verkerke van het gelijkna mige Edese posterbedrijf, geeft onmiddellijk een na dere verklaring. „Ik denk aan een verpleegster, omdat die in feite onze ideale klant is. Ze wonen vaak alleen op kamers, die niet zo gezellig zijn en waar een poster fleur brengt; ze heeft het geld om zo'n ding te kopen en gezien haar beroep heeft ze een idealistische trek in haar karakter. Voor die mensen maken wij ons produkt". Posters maakt Verkerke al 25 jaar. Een kwart eeuw geleden begon hij met twee zwart-wit posters per jaar. Vijftien jaar geleden kwam de eerste kleurenposter uit. „Ik ging er vier per jaar maken en dacht: dit is het toppunt, Verkerke. Meer zul je in het leven niet bereiken. Hoger kun je niet". De directeur, die zelden de plank mis slaat, had het hierin mis. Hij heeft nu ruim 500 posters in de catalogus staan en per jaar gaan er veertig tot vijftig mil joen over de toonbank... Verkerke heeft, zo zegt hij, altijd posters willen ontwerpen en verko pen. Toch leek het er na de oorlog niet op dat hij dit zou bereiken. De directeur van ,,'s werelds kleinste multinational", zoals hij zijn bedrijf liefdevol noemt, werkte als redacteur bij het CPN-dagblad De Waarheid. Lid van die partij was hij niet. „Ik ben ook nooit een echte communist geweest. Maar er heerste in de eerste jaren na de oorlog een prettige sfeer. De krant was tijdens de bezetting geboren en in 1945 wilden we allemaal niets liever dan Nederland opbou wen". Toch kreeg Verkerke gaandeweg moeilijkheden. Als hij raadsverslagen maakte, kregen alle partijen van hepi hun por tie, maar het meeste van wat de niet-communistische fracties zeiden werd er uitgeschrapt „Dat beviel me niet". Uiteinde lijk kwam het tot een breuk, in 1949. „Mijn schisma met De Waarheid ging over kleine za ken. Niet over de communisti sche staatsgreep in Praag in 1948 bijvoorbeeld. Toen dacht ik nog dat de communisten le gaal aan de meerderheid waren gekomen. Ik ging weg omdat ik mijn mond moest houden als ik hem wilde opendoen". Na zijn journalistieke loopbaan, die hij in 1953 afsloot, dook Verkerke in het uitgeversbe drijf. Hij weet het nog als de dag van gisteren. „Ik ging met reprodukties van Karei Appel boekhandelaren langs. Op een dag bezocht ik er zes en 's avonds had ik niet één repro- duktie verkocht". Maar hij zet te door en het bleek dat met het ontwerpen en verkopen van posters een wereldwijde markt was aangeboord. „Een van de eerste was die poster van Che Guevara. Een enorm succes is dat geworden. Hij is al uit de collectie geweest, maar komt nu weer terug. Er is weer een nieuwe generatie die er belangstelling voor heeft". door Hans Boele om de tafel zitten en gaan alle suggesties door de zeef En dan nog wordt niet alles wat wordt goedgekeurd is in een produkt omgezet Ik heb duizenden schitterende ontwerpen in re serve". Meegaan Verkerke in zijn kantoor te Ede: de verpleegster als maatstaf. ten betalen. Toen hebben we een aantal ontwerpen geleverd en de posters zijn daar ge drukt. Ze lopen als een trein". In andere landen heeft hij soms moeilijkheden met de censuur. Vadertje Staat wil zijn onderdanen wel eens be tuttelen. Zo zijn posters met blote meisjes voor de autoritei ten in Arabische landen taboe. „Het waren schitterende, maar afschuwelijke foto's. Dat kan, maar ze bevielen mij niet. Ik kreeg de indruk dat het geweld verheerlijkt werd". Evenmin zal hij ooit een plaat uitbren gen waarmee met bepaalde za ken, zoals de godsdienst, de spot wordt gedreven. „Een poster waarin bijvoorbeeld de paus belachelijk wordt ge maakt, drukken we niet". Dat soort posters heeft Verkerke ook helemaal niet nodig, want er zijn ideeën genoeg. „Een aantal van de 550 werknemers doet niks anders dan nieuwe ontwerpen bedenken. We krij gen ook veel ideeën van bui tenaf, maar daar is veel rom mel bij. Regelmatig gaan we Bij het ontwerpen van nieuwe posters wordt er niet met de natte vinger gewerkt „Dat kunnen we ons niet permitte ren. Je moet een smaakveran- dering tijdig doorhebben. Als de trend bij een programma als Top-Pop verandert, moeten wij mee. Onze kopers bestaan voor een belangrijk deel uit jeugd, en de termijn waarin een poster goed loopt, wordt steeds korter". Als de nieuwe catalogus uit komt werken we alweer aan de volgende, met weer nieuwe posters erin". Die 'omloopsnelheid' is niet overval even hoog. „Nederland is toonaangevend, samen met Engeland. En ook in Japan wil len ze het allernieuwste heb ben, en onze ervaring is dat als een poster in Japan goed loopt hij het in heel de wereld goed doet". In landen als België en Frankrijk gaat het wat langza mer. Posters die hier nauwe lijks meer lopen, doen het in die landen nog goed Soms blijken bepaalde posters alleen maar in bepaalde landen goed te lopen. „Dat ding met Mash bijvoorbeeld. In Amerika een bestseller, hier nauwelijks". Het zal geen verbazing wekken dat directeur Verkerke, gezien de verkoopcijfers van zijn be drijf, de toekomst zonnig ziet „Natuurlek, ook wy n ken dat er minder gekoch wordt maar ons bedryf is mm der crisisgevoelig dan vele dere. Dat komt voor een be langrijk deel omdat wy een goedkoop produkt leveren Een poster kost gemiddeld een tientje. Eigenlijk is ons pro dukt alleen maar goedkoper geworden. Jaren geleden kost te zo'n ding zeven gulden, maar toen was het formaat de helft kleiner...". Weer nieuw En zo zal de bebaarde kop van deze Zuidamerikaanse vrij heidsstrijder (of terrorist, al naar gelang de politieke opvat ting van de koper) de komende tijd weer vaak te zien zijn in de collectie posters bij de boek handel. Volgens Verkerke gaan alle posters er na verloop van enige tijd uit. Je kunt een schitterende poster van een kat hebben, maar op een goeie dag zijn de mensen er toch op uitgekeken. Dan gaat die pos ter eruit, er komt een nieuwe poes en na jaren komt soms die oude poster weer in de collec tie, omdat hij voor veel mensen dan weer nieuw is". Dat is de gang van zaken by de succesvoile prenten. En suc cesvol betekent dat er gemid deld 50.000 per jaar van ver kocht worden. „Sommige lo pen zo goed dat er 200.000 per jaar over de toonbank gaan. Maar als er niet meer dan 25.000 van verkocht worden, gaat hij eruit. Dan is er kenne lijk iets niet goed aan dat ding. Ik ga van het standpunt uit dat, wanneer een poster niet wil, er iets aah mankeert". Natuurlijk zet Verkerke die gi gantische aantallen niet alleen in ons land om. Er zijn in totaal tien vestigingen in evenzovele landen: bijna heel West-Euro pa, Amerika, Canada. Maar de posters komen overal ter we reld terecht, ook daar waar nie mand het verwacht. „Vorig jaar kregen we een mooie or der uit Irak. Toen de truck met oplegger op weg ging, had de begeleider een dik pak docu menten bij zich. Hij moest met de zending 23 grenzen over. Toen de wagen het terrein af draaide, stond het personeel langs de kant te applaudisse- Rechtbank En zo exporteert Verkerke zyn posters naar tal van landen, hoewel dat soms niet zonder slag of stoot gaat. „Wij konden eens aan Brazilië leveren, maar we moesten 125 procent in voerrechten op onze produk- „Ook in Zuid-Afrika, waar we veel verkopen, zijn er wel eens moeilijkheden. We hebben een schitterende poster van een blank meisje, dat liefdevol door een neger omarmd wordt. Dat mag niet in Zuid-Afrika". Soms krijgt Verkerke proble men waar die absoluut niet verwacht worden. Hij moest in München voor de rechter ver schijnen nadat een moeder een klacht had ingediend wegens pornografie. Verkerke moet nog lachen als hy er aan terug denkt. „Een oud opaatje had voor zijn kleinkind een poster gekocht waarop de letters van het alfa bet worden voorgesteld door blote mensen. Helemaal niet obsceen of zo. De figuren wa ren ook klein, en daarom had die kippige opa niet gezien wat het voorstelde. Hij zag alleen maar de letters. Maar de ou ders van het kind waren boos, maakten hem uit voor vieze ouwe kerel en gooiden het voor de rechter". Verkerke kwam in het beklaagdenbank je en werd veroordeeld tot de symbolische boete van één mark. „De poster mocht niet meer in het openbaar vertoond worden". Dat het bedrijf zo weinig met dergelijke toestanden te ma ken heeft, komt volgens de di recteur ook omdat er bij het uitbrengen van nieuwe posters bepaalde normen gehanteerd worden. „Ik heb het al eens eerder gezegd: wij verkopen geen porno. De mensen die dat willen, kunnen wel ergens an ders terecht. Wat wij bieden moet overal kunnen hangen. Het gaat ons om schoonheid, niet om smerigheid". Verkerke meent dat al zijn posters die toets kunnen doorstaan. Posters die geweld verheerlijken zijn bij het Edese bedrijf even min te vinden. „Er komt bin nenkort een fraaie poster van een Poolse kunstenaar, een portret van vakbondsleider Lech Walesa. Door zijn gezicht lopen strepen prikkeldraad. Dat kan, vind.ik, want deze poster komt voor de geweld loosheid op. Walesa is immers slachtoffer? Maar toen hy ooit een aantal foto's uit de Viet- nam-oorlog onder ogen kreeg, weigerde Verkerke daar een poster van te maken. ADVERTENTIE Bij Shell blijven de prijzen laag Op vrijwel al onze stations - ook langs de snel weg - is de benzine scherp geprijsd. Maar ook voor allerlei andere arti kelen betaalt u geen cent te veel. En tijde lijk betaalt u voor'n flacon ruitontdooier zelfs héél weinig. Voor f 1,50 (normaal f 3,15) krijgt u hartje winter uw ruiten moeiteloos boven nul. Zodat u 'n uitstekend zicht houdt op de weg én op de lage prijzen bij Shell.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 11