LEIDSCH DAGBLAD "Honderden raketten weg" OPEC-landen voeren produktie van olie op EG-subsidie verdwijnt in zakken misdadigers "Mogelijk ook loonoffer in gezinszorg Vrijer prijs beleid Geen bezoek Denemarken Nieuw voorstel Russische leider Andropov: Geen afspraken over verdeling In verband met beide Kerstdagen Hilversums zeilduo al weken zoek DINSDAG 21 DECEMBER 1982 OPGERICHT 1 MAART 1860 Directeur: G. Koopman Hoofdredacteur: A. A. M. Sctiuurmans Adj.-hoofdredacteur: R. D. Paauw No. 36966 HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Postbus *4 2300 AB Le«*n Voor tel rvy z« colofon Wegens ziekte Claus DEN HAAG (GPD) - Het be zoek van koningin Beatrix en prins Claus aan Denemarken gaat vermoedelijk niet door in verband met -de gezonds- heidstoestand van prins Claus. Dat heeft de Rijksvoorlich tingsdienst (RVD) vanmor gen bevestigd. Het koninklijk paar zou van 9 tot en met 11 februari een be zoek aan Denemarken bren gen. Claus bevindt zich mo menteel voor de tweede keer in de universiteitskliniek van Basel, waar hij een behande ling tegen klachten van de pressieve aard ondergaat. BRUSSEL (REUTER/DPA) - Ita liaanse olijvenkwekers hebben in de afgelopen twee jaar van de Europese Gemeenschap een half miljard gulden aan subsidie ont vangen voor olijfolie die zij niet produceren. Gevreesd wordt, dat een deel van het geld terecht is gekomen bij de Mafia en andere misdadigersbenden. Dit blijkt uit een rapport van de Europese Commissie, het dage lijks bestuur van de EG. De olij venkwekers hebben subsidie ge vraagd voor bijna het dubbele van de olijfolie dat zij in feite pro duceren. Dit werd niet gemerkt vanwege het grote aantal kwe kers, naar schatting een miljoen. De produktie van olijfolie ge schiedt in meer dan 10.000 pers- molens. De subsidie is bedoeld om de boeren en tuinders een be hoorlijk inkomen te waarborgen. Volgens het rapport hebben de Ita liaanse autoriteiten, die de beta ling regelen, in verband met het fraude-onderzoek ongeveer 30 procent van de hulp voor 1980 en 1981 ingehouden. Dit gebeurde op grond aanwijzingen, omdat harde bewijzen vrijwel ontbre ken. Alleen de top van de ijsberg zou zichtbaar zijn. Het is nauwe lijks mogelijk de fraudeurs te pakken. Landbouwdeskundigen van de EG hebben nu een nieuw systeem voor de verlening van financiële hulp voorgesteld. De miljoenen olijvenbomgn in Italië zouden moeten worden geteld, waarbij luchtfotografie goede diensten zou kunnen bewijzen. Volgens de EG-functionanssen is echter de vraag of Italië mee werkt. Het land is altijd onwillig geweest stappen te accepteren die als resultaat kunnen hebben dat de betrekkelijk arme boeren en tuinders in Italië minder geld krijgen. 20 PAGINA'S WENEN (GPD/Reuter/UPI) - De ministers van de olie-exporteren de landen hebben gisteren de conferentie in Wenen afgebro ken zonder dat overeenstem ming is bereikt over produktie- verdeling. Wel is overeengeko men de totale olieproduktie van de dertien OPEC-landen volgend jaar op te voeren tot 18,5 miljoen vaten per dag, een miljoen vaten meer dan dit jaar. In maart van dit jaar hebben de OPEC-landen voor de eerste keer het systeem van een verde ling van de quota met betrekking tot de maximum-produktie inge voerd. De opzet was eenvoudig en duide lijk: door de produktie van OPEC-olie tijdelijk te beperken en tegelijkertijd de prijs hoog te houden, zou het overschot aan olie op de markt verdwijnen en de prijs, die dalende was, zich stabiliseren en uiteindelijk weer in opwaartse richting bewegen, zo luidde de stelling. De sterke afneming van de vraag Opklaringen Opklaringen met plaatselijk een re gen- of hagelbui. Minimumtempera tuur ongeveer plus 1 graad. Middag- temperatuur omstreeks 5 graden. Noordwestenwind, aan de kust afne mend tot krachtig en in het binnen land tot matig. 22 december 1982 Zon op: 08.45 uur, zon onder: 16.30 uur. Maan op: 12.51 uur, maan onder: 23.40 vanuit vooral de Westerse indus trielanden, gevolg van de reces sie, energiebesparing en het zoe ken naar andere energiebronnen, bracht evenwel verscheidene OPEC-landen in financiële pro blemen. Het gaat vooral om Iran, dat op hoge kosten zit vanwege de oorlog met Irak, en de Afri kaanse OPEC-landen. Deze lan den produceerden meer dan in maart was afgesproken. In plaats van de afgesproken 1,2 miljoen vaten produceerde Iran er 3 mil joen per dag. De marktcommissie van OPEC heeft de problemen trachten op te lossen via een verdeling die voorziet in een quotum van 2,5 miljoen vaten per dag voor Iran en 5,5 miljoen vaten voor Saoedi- Arabië. Maar Saoedi-Arabië, dat van meet Brazilië vraagt nog 4,4 miljard NEW YORK (Reuter) - Brazilië heeft de internationale banken gevraagd om een nieuwe lening van 4.4 miljard gulden en om uit stel van betaling voor vorderin gen van vier tot vijf miljard dol lar. Dat gebeurde gisteren in New York tijdens een bespre king tussen Braziliaanse ambte naren en een delegatie van 110 buitenlandse banken over de af lossingsproblemen van het land. De schuld van Brazilië aan het bui tenland bedraagt ongeveer 90 miljard dollar. Samen met Mexi co en Argentinië staat Brazilië voor meer dan 200 miljard in het kryt. af aan heeft verklaard zich niet gebonden te voelen aan prijs- en quotasystemen, maar dat uit soli dariteit heeft meegewerkt, toon de zich niet bereid van het zich zelf vrijwillig opgelegde produk- tiequotum van zeven miljoen va ten per dag af te stappen, wat op zich al een stevige toenadering betekent tot de andere OPEC- landen. Tegelijkertijd toonden de niet-Ara- bische OPEC-landen zich onge duldig. Zij hebben door aan de prijs van 34 dollar vast te houden veel afnemers verloren, die veel goedkoper uit zijn met Mexi caanse of Noordzee-olie. Diverse landen, zoals Nigeria, Ecuador en Libië, staan aan de rand van de financiële afgrond en zien zich gedwongen de overeenge komen regels te omzeilen. De sluitingstijden voor advertenties voor vrijdag 24 december zijn als volgt: gewone advertenties sleuteltjes automarkt adv. onroerend goed adv. donderdag 23 december 13.00 uur donderdag 23 december 10.00 uur woensdag 22 december 15.30 uur woensdag 22 december 15.30 uur personeelsadvertenties woensdag 22 december 15.30 Directie Leidsch/Alphens Dagblad MOSKOU (AP/AFP/UPD - De Russische leider Andropov heeft vanochtend voorgesteld het aantal kernraketten voor de middellange afstand in Europa terug te brengen tot het niveau van de Franse en Britse kernmacht samen. Hij noemde geen specifieke aantallen, maar Russische militaire ex perts zeggen dat Groot-Brittanniè 64 van dergelijke raketten heeft en Frankrijk 98. Volgens de NAVO staan in Oost-Europa meer dan 300 nieuwe SS-20- raketten op West-Europa gericht, terwijl er nog enkele honderden oudere SS-4 en SS-5-raketten staan gestationeerd. In zijn toespraak ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Sowjet-Unie zei Andropov dat Rusland bereid is "honderden raketten weg te halen, waaron der tientallen van het moderne SS-20-type". Mochten Groot-Brittanniè en Frankrijk hun aantallen raketten verder terugbrengen, dan is Mos kou bereid dat voorbeeld te vol gen, aldus Andropov. Maar hij voegde daar onmiddellijk aan toe dat als er geen akkoord wordt bereikt, de Sowjet-Unie genoodzaakt zal zijn de "Ameri kaanse uitdaging" te beantwoor- CARACAS (ANP/UPI/DPA) - Brandweerlieden en redders moeten vrijwel machteloos toe zien hoe de brand bij de Venezo laanse hoofdstad Caracas steeds verder om zich heen grijpt. Onder puin en wrakken, zoals de uitgebrande brand weerwagen links, stuit men nog steeds op verbrande lichamen. Gisteravond waren er 106 lijken geborgen en waren er meer dan 500 gewonden geteld. De vrees bestaat dat het aantal doden tot boven de 200 zal stijgen. Tot de slachtoffers behoren ook jour nalisten en leden van televisie ploegen die niet tijdig aan het snel om zich heen grijpende vuur konden ontsnappen. Voor de bestrijding van de brand in de elektriciteitscentrale zijn ad viseurs uit de VS en Canada overgevlogen. Inmiddels woeden de branden nog steeds in alle hevigheid. De blussingswerkzaamheden wor den uitgevoerd met hulp van blusboten van de Amerikaanse kustwacht. De centrale "Ta- coa", die ongeveer 40 kilometer noordwestelijk van de Venezo laanse hoofdstad staat, levert bijna de helft van de elektrici teit voor de vier miljoen inwo ners van Caracas. De regering van Venezuela heeft inmiddels drie dagen nationale rouw afgekondigd. HILVERSUM (GPD) - Twee Hilversummers worden ver mist na een zeiltocht op de Middellandse Zee. Ronald Bongers (22) en Boris van de Woude (21), hebben sinds be gin oktober niets meer van zich laten horen. Opsporings pogingen van de politie in Hilversum via Interpol heb ben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. De twee Hilversumse studen ten verbleven sinds juli in Frankrijk. Geregeld werd de familie op de hoogte gehou den van het wel en wee. Dat gebeurde zowel schriftelijk als telefonisch. Het duo had veel zeilervaring en beschik te over een klein zeilschip, de 6.30 meter lange 'Isis'. In de laatste brief, die begin ok tober in Hilversum aan kwam, meldde het duo dat het plan bestond om over te steken naar het eiland Mal- lorca. De wetenschap dat de Spaanse noordoostkust in dezelfde periode geteisterd is door een zeer zware storm versterkt de vrees dat er een ongeluk is gebeurd. den. Dat wil zeggen: voor de Amerikaanse MX-raket een Rus sische raket van dat type en voor de kruisraket "onze kruisraket met groot bereik". Vorige week maakte Washington bekend dat Russische onderhan delaars een maand geleden had den laten doorschemeren dat het Kremlin bereid was het aantal ra ketten voor de middellange af stand met meer dan de helft te verminderen op voorwaarde dat de NAVO afziet van de plaatsing in West-Europa van Pershing-2 en kruisraketten aan het eind van volgend jaar. In verband met strategische kern wapens zei Andropov dat de Sowjet-Unie bereid is het aantal met meer dan 25 procent in te perken indien de VS ook over gaan tot een daadwerkelijke ver mindering. F* Arthur Rubinstein (95) overleden Meer korting op onderwijssalaris PAGINA 7 Sowjet-Unie viert zestigjarig bestaan PAGINA 13 Bakker koopt met Babyion ook MAB PAGINA 17 Minister Brinkman in Leiden: 99 DEN HAAG (ANP) - Minister Van Aardenne van economische za ken zal volgend jaar een groter aantal prijzen vrijlaten. Hij kon digde dat vandaag aan na afloop van een gesprek met werkge vers-, werknemers- en consu mentenorganisaties. Van Aar denne wil na een half jaar bekij ken of de prijzen dusdanig stij gen dat de overheid alsnog moet ingrypen. Industrie en handel zullen in het geheel niet meer onder het prijs beleid van het ministerie van economische zaken vallen, met uitzondering van o.a. voedings- en genotmiddelen (uitsluitend voor de industrie, de handel is vry), sport-, kampeer- en speel goedartikelen, verf en behang, cv-ketels en -radiatoren en kan toormachines. De dienstensector blyfl voorlopig wel onder het prijsbeleid vallen, met een aantal uitzonderingen die wel vrijgelaten worden, na melijk schadeverzekeringen (met uitzondering van ziektekos ten), wasserijen, overslag- en veembednjven, binnenlands goederenvervoer, uitzendbu reaus en autorijscholen. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN - Minister Brink man (welzijn, volksge zondheid en cultuur) vindt dat ook de werkers in de gezinsverzorging, in navolging van het onder wijs, een extra salarisoffer moeten brengen. Dat zou moeten gebeuren als de toepassing van het profijt beginsel in die sector (ei gen bijdragen voor ge bruikers) niet genoeg geld oplevert. Hij verklaarde dit gisteravond na afloop van een CDA-afdelings- vergadering in het Leidse "Wie- nerwal'i De bewindsman zei de voorkeur te geven aan een extra loonoffer bo ven "grote aantallen ontslagen" Dat geldt niet alleen voor de ge zinsverzorging. zei hij, maar ook voor de gezondheidszorg en het welzijnswerk. Hij verwacht dat over dit keuzevraagstuk binnen afzienbare tijd een principiële discussie zal worden gevoerd in het kabinet bij het opstellen van de zg. meerjarenramingen vöor de komende vier jaar Brinkman verwees in dit verband naar zijn collega Deetman (onderwijs en wetenschappen), die volgens hem met de extra salariskorting van 1,85 procent voor het onder- wyzend personeel "een speer puntpositie" inneemt. "Als ik straks noodgedwongen voor de keuze kom te staan om een groot aantal mensen te ont slaan of een extra korting toe te passen op het salaris, zal ik het laatste voorstellen", zei Brink man over de gezinsverzorging. "Als de organisaties in de gezins verzorging dat niet willen - maar ik kan me dat nauwelijks voor stellen - dan is de consequentie dat er onder de trendvolgers (door de overheid gesubsidieer de werker r. d 1 en gro.>t aai,Uil ontslagen zal moeten vallen" De bewindsman hield overigens nog een slag om de arm door te spreken van een mogelyk keuze vraagstuk. Hij zei niet dat hy nu al een extra salansoffer voor de gezinsverzorging overweegt. In oktober van dit jaar, kort nadat het regeerakkoord was uitge bracht. schatte een hoge beleids ambtenaar van Bnnkmans mi nisterie dat er door de bezuini gingen in de gezinsverzorging zo'n 4.000 banen verloren zouden gaan. De Centrale Raad voor de Gezinsverzorging sprak later van een "onaanvaardbaar" verlies van 5.000 banen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 1