c 'Mevrouw van derValk vrij, woorden schieten te kort' Veel arrestaties ontvoeringszaak Oproep Surinamers tot strijd tegen bewind Bouterse Rellen rond vergadering Centrumpartij Vlucht ging niet door: passagiers gestrand Losgeld nog niet terecht Door gladheid wegen veel doden in verkeer Zwaar verlies voor Peek en Cloppenburg Gr. ens vrije sector omlaag MAANDAG 20 DECEMBER 1982 Binnenland NULAND (GPD) - Op de entree- deur van het motel van de fami lie Van der Valk in Nuland prijkt een stuk karton waarop in ver schillende kleuren met een sier lijk handschrift staat geschre ven: „Mevrouw Van der Valk is vrij. Woorden schieten te kort". Dat laatste wordt nog eens on derstreept wanneer de vrouw klokslag drie uur zondagmiddag de zogenaamde „Valkenzaal" van het motel binnenkomt. De rechterarm geklemd in die van haar man. Verblind door de tal rijke flitslampjes van de fotogra fen stamelt ze: „Fantastisch. Fantastisch. Dank u wel. Dank u Een flauw applaus van het per soneel kan het geklik van de fo tocamera's nauwelijks overstem men. Hoewel haar psychiater het heeft afgeraden wil mevrouw Van der Valk de belofte gestand doen de pers te ontmoeten. Die bijeen komst ontaardt al vanaf het eer ste moment in een chaos. Foto grafen, cameralieden en verslag gevers met microfoons dringen zich zo op, dat de plaats waar me vrouw Van der Valk een verkla ring wil afleggen nog kleiner is dan het kamertje, waar ze drie weken door de ontvoerders is vastgeketend. AMSTERDAM-UTRECHT (ANP GPD) - De mobiele eenheid heeft afgelopen vrijdagavond in Amsterdam anti-fascistische de monstranten uit hotel Krasna- polsky moeten verwijderen. De demonstranten probeerden een vergadering van de Centrumpar tij te verstoren. Tijdens de onge regeldheden bij het hotel werd met stenen gegooid. Eén politie man raakte daarbij gewond. Enkele honderden demonstranten protesteerden tegen de bijeen komst van de Centrumpartij, ter wijl ongeveer 200 leden van die partij in het hotel vergaderden. Toen de demonstranten het hotel wilden binnendringen, vluchtte een deel van de aanhangers van de Centrumpartij uit het hotel. Enkelen werden onder politiebe scherming naar het Centraal Sta tion gebracht. De Centrumpartij vergaderde vrij dagavond onder valse naam in het Amsterdamse hotel. Onder de naam 'Ecologische Beweging' had de partij een zaal gehuurd. Vlak voor het begin van de ver gadering kwam de directie van Krasnapolsky er achter, dat het om een bijeenkomst van de Cen trumpartij ging. Eerder op de avond was een po ging van de Centrumpartij om in de Jaarbeurs in Utrecht te verga deren mislukt. Het huurcontract dat de Jaarbeurs met deze om streden politieke partij was aan gegaan, werd donderdagmidd- dag geannuleerd. Bij het congrescentrum in Utrecht hadden zich vrijdagavond naar schatting 150 demonstranten en sympathisanten van het Anti- Fascisten Comité Utrecht verza meld. Slechts enkele leden van de Centrumpartij kwamen toch naar de Jaarbeurs, maar maak ten zich weer snel uit de voeten bij het zien van de demonstran ten. De Ecologische Beweging heeft za terdag twee bestuursleden die ook lid zijn van de Centrumpartij geroyeerd. Dat is volgens een woordvoerder gedaan, omdat de Centrumpartij vrijdagavond een vergadering had georganiseerd onder de naam van de Ecologi sche Beweging. WEERRAPPORTEN Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd. Limburg Athene Barcelona Berlijn Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Luxemburg MaUorca Malta München Nice Oslo Parijs onbewolkt 3 onbewolkt 3 onbewolkt 3 onbewolkt 2 zwaar bew. 3 licht bew. 4 onbewolkt 4 onbewolkt licht bew. 4 geheel bew. 3 regenbui 6 zwaar bew. 17 onbewolkt 13 regen 3 regen 11 regen 3 regen 3 zwaar bew. 2 half bew. 1 mist 2 geheel bew. 13 onbewolkt 8 onbewolkt 12 regen -1 geheel bew. 10 onbewolkt 16 onbewolkt 13 licht bew 11 sneeuw -1 half bew. Al snel verandert haar stralende lach in een gelaatsuitdrukking waarin de angst ligt opgesloten. „Ik ben u zo dankbaar", zegt ze ferm, „want echt, wees er van overtuigd, als u was doorgegaan met publicaties over mijn ont voering, dan had ik hier niet ge staan". Een radioverslaggever duwt haar een microfoon onder de kin en vraagt: „Het klinkt misschien belachelijk in uw oren, maar toch vraag ik het, door Taco Slagter bent u relatief goed behandeld door de kidnappers". Met ver ontwaardiging in de stem ant woordt ze: „Wat denkt u. Drie weken heb ik vastgebonden ge legen op een bed waarover een tentje was gespannen. Het was afschuwelijk. Regelmatig ben ik met de dood bedreigd". Op zakelijke toon probeert de vrouw onder woorden te bren gen hoe ze op die vrijdagnacht door vier gewapende mannen uit haar villa is gehaald, hoe ze nog geprobeerd heeft de ontvoerders wijs te maken een werkster te zijn en niet de echtgenote van een welgestelde restauranteige naar. Dan is zij haar emoties niet meer de baas. Fotografen staan haar letterlijk op de tenen. Gerrit van der Valk slaat een arm om zijn vrouw en perst zich met haar door het nauwe cordon naar de uitgang. „Vraagt u de rest maar aan mijn kinderen en schoonzo nen", zegt ze nauwelijks hoor baar, verstikt door tranen. Achter de tafel op het podium van de Valkenzaal zit familiewoord voerder J. van den Nieuwenhui- zen en dochter Marijke van der Valk en haar man Harry Hein- richs klaar op vragen te antwoor den. Terwijl journalisten nog morren over het feit dat Gerrit van der Valk heeft afgezien van inter views - hij had beloofd de pers conferentie ook te zullen bijwo nen - begint Van den Nieuwen- huizen ongevraagd uit te leggen welke „ernstige" consequentie het heeft voor het bedrijf als het losgeld (12,5 miljoen gulden) niet wordt terugbezorgd. „Het geld hebben we letterlijk bij elkaar gesprokkeld. De hele familie heeft zich met have en goed bij de banken garant moeten stellen. Wat de gevolgen precies zijn voor het concern kan ik niet zeg gen. Daar denken we nog maar niet aan. Nu leven we in een roes van geluk". Een week nadat mevrouw Van der Valk spoorloos was,had de fami lie de geëiste miljoenen bijeen. De banken stonden niet in de rij het krediet zonder meer te ver strekken, legt Van den Nieuwen- huizen uit. „Er is heel wat water door de zee gestroomd voordat we over het geld konden be schikken. Talrijke contracten waren er nodig om het geld te kunnen krijgen". Volgens de fa miliewoordvoerder is er een be roep op buitenlandse banken ge daan om snel aan de vreemde va luta (2 miljoen Duitse marken en 6 miljoen Zwitserse franken in coupures van 500 en 1000) te kunnen komen. De ontvoerders hadden dat als voorwaarde ge steld. Waartoe mevrouw Van der Valk niet in staat was vertelt Van den Nieuwenhuizen nu. Zijn schoon moeder is in de drie weken van haar gevangenschap slechts drie keer in de gelegenheid gesteld in de door haar als „flatje" om schreven „gevangenis" een dou che te nemen. Verder lag ze al die Stockholm Wenen Casa Blanca Istanbul Las Palmas Beiroet half bew. regenbui BEEK - Wachtende passa giers op het vliegveld Beek in Limburg Ruim 100 reizigers strandden, toen bleek dat hun vlucht naar de VS niet door kon gaan. BEEK (ANP) - Meer dan 100 passagiers, voornamelijk Westduitsers en Amerikanen, en enkele Belgen en Neder landers, zijn zondagmiddag gestrand op het vliegveld Beek in Limburg, vanwaar zij om 13.00 uur naar de Ver enigde Staten hadden willen vliegen. De vlucht bleek niet door te gaan vanwege ernstige finan ciële moeilijkheden bij de pas enkele maanden op het Zuidlimburgse vliegveld ge vestigde maatschappij US Air Service. Deze maatschap pij zou gisteren de eerste vlucht van een wekelijkse verbinding tussen Zuid-Lim burg naar Washington en Miami hebben uitgevoerd. De passagiers kregen een sten cil met de mededeling dat de vlucht geen doorgang kon vinden in verband met plot selinge problemen in de Ver enigde Staten. De directeur van US Air Service kwam verleden week vrijdag tot de ontdekking dat het door zijn maatschappij gecharterde toestel niet naar Beek zou vertrekken. Volgens de manager van vlieg veld Beek, Willem Kikken, komt dat onder meer omdat US Air Service niet meteen 40.000 dollar kon betalen als garantie. Functionarissen van Neder landse reisbureaus, die wer den ingeschakeld om de ge strande passagiers over te boeken naar andere maat schappijen, zeiden sterk te betwijfelen of US Air Service wel een bonafide onderne ming is. LEIDEN (ANP) - Als gevolg van de gladheid zijn in het afgelopen weekeinde verschillende men sen om het leven gekomen. Alleen al in Rotterdam hebben zich in de nacht van zaterdag op zondag 35 verkeersongelukken voorgedaan, waardoor twee mensen om het leven kwamen en 16 licht tot zwaar gewond wer den. De 23-jarige W.Kolff uit Monni kendam is zaterdagavond om het leven gekomen. De man raakte om tien voor twaalf na het verla ten van de IJtunnel met zijn per sonenauto in een slip op het spie gelgladde wegdek en reed tegen een lantaarnpaal. Bij een verkeersongeval in Zwolle is zondagmorgen een 19-jarig meisje uit Zwolle om het leven gekomen. Haar vriend uit Wad- dinxveen raakte zeer ernstig ge wond. Zij zijn met hun auto ver moedelijk door de gladheid in een slip geraakt en vervolgens te gen een boom gebotst. Een auto-ongeluk in het Belgische Wuustwezel heeft in de nacht van zaterdag op zondag aan twee Nederlanders het leven gekost. De slachtoffers zijn twee jongens uit Hoeven. Volgens de rijkswacht in Wuust wezel is de auto van de twee ver moedelijk-door de gladheid van de weg geraakt en tegen een Ook als haar twee bewakers aan wezig waren, zaten er boeien om de handen en voeten. Doodang- sten stond mevrouw Van der Valk wanneer die mannen voor haar door een spleet in de tent zichtbaar hun wapens demon teerden en poetsten. „Dat geklik met die hanen van de revolvers en het geratel met de trommels (het munitiemagazijn van een re volver - red.) bracht mijn moeder op de rand van waanzin", zegt Van den Nieuwenhuizen. „Mijn schoonmoeder kreeg later pas in de gaten dat haar bewakers een intimidatiespelletje speelden". Hoe zijn de kidnappers nu precies te werk gegaan? De schoonzoon vertelt. Terwijl Gerrit van der Valk ligt te slapen schrijft zijn vrouw in de keuken nog een briefje en treft zij voorbereidin gen om de volgende ochtend ko peren voorwerpen in de villa te gaan poetsen. Ze zit aan een tafel vlak voor het raam van de keu ken. Plotseling staan er vier mannen voor haar, gewapend met pisto len en geweren. Via de voordeur, zo blijkt later, zijn de mannen naar binnen gedrongen. „Waar is Van der Valk", snauwt een van de mannen. „Die is zojuist naar het motel gelopen", liegt de vrouw. „Dat kan niet", ant woordt de man. „We hebben nie mand zien lopen". Het lukt mevrouw Van der Valk niet de misdadigers van hun on gelijk te overtuigen. Ook is haar leugen voor het viertal te door zichtig als zij zich voorstelt als een werkster van de firma. „We nemen jou mee", zegt een van de ontvoerders. „Jij bent de vrouw van Van der Valk". Geblind doekt wordt zij in een auto weg gevoerd. Gerrit van der Valk omarmt zijn geëmotioneerde v conferentie. Dan het relaas van de c gen van het echtpaar Heinrichs. Op woensdagmiddag, twee da gen voor de ontknoping, begin nen Marijke en Harry een tocht die ze zich „tot in lengte van da gen" zullen herinneren. Met de miljoenen in twee koffertjes rij den ze via Breda, Antwerpen, Brussel, Namen en Arlon naar Luxemburg. Het scenario loopt parallel met de eerste poging het losgeld aan de ontvoerders te slijten, tien dagen daarvoor. De rit loopt van restau rant naar restaurant, van benzi nestation naar benzinestation. Op afgelegen plaatsen en in het open veld, zodat de bendeleden die het echtpaar met een Merce des volgen kunnen controleren of de politie hen niet op de huid zit In de restaurants en de benzinesta tions geven de ontvoerders hun orders. Harry is ervan overtuigd dat hij onderweg drie keer door een achtervolgend bendelid met een Mercedes met een Duits ken teken is ingehaald. Uiteindelijk bereiken hij en zijn vrouw na acht uur een bos in de buurt van het Westduitse Trier waar ze ach ter een boom het geld depone ren. Vierentwintig uur later is mevrouw Van der Valk vrij. NULAND (GPD) - De ontvoerde mevrouw Van der Valk heeft drie weken lang vastgeze ten in een flat in een buitenwijk van Brussel. In het bewuste pand werden zondagmor gen vroeg drie Italianen aangehouden. Dit deelde een woordvoerder van de rijkspolitie in Rosmalen gisteravond mee. elektriciteitspaal en een boom gebotst. Elders in het land ontstonden zon dagochtend door de gladheid op de snelwegen nogal wat slippar tijtjes. RIJSWIJK (ANP) - De P en C- groep (Peek en Cloppenburg- Lampe) verwacht over het op 31 januari 1983 eindigende boekjaar 1982/'83 een verlies van ongeveer 7 miljoen gulden. In 1981/'82 werd er nog een netto-winst van 3 miljoen gulden behaald. Gezien het vermoedelijke resultaat in het lopende boekjaar zal er volgens het bestuur geen voor stel tot het uitkeren van een divi dend in 1983 kunnen worden ge daan. Het bestuur zegt dat de beduiden de vermindering van de beste dingen in het algemeen en in het bijzonder aan kleding een on gunstige invloed hebben gehad op de bedrijfsresultaten van de groep. Naast de 3 gearresteerde Italianen in België zaten zondagavond in het Westduitse Konstanz aan het Bodenmeer nog 6 mensen vast (3 Westduitsers en 2 Italianen) van de in totaal twaalf personen die vlak na de vrijlating van me vrouw Van der Valk vrijdag nacht werden aangehouden. De leider van de groep in Kon stanz, Giancarlo T. (35), heeft in middels zijn aandeel in de ont voering bekend. Hij verklaarde tegen betaling de onderhande- lingsgesprekken met de familie Van der Valk te hebben gevoerd. T. had bij zijn aanhouding enige tuinduizenden guldens op zak. Dit is het enige geld dat tot nu toe boven water is gekomen. Tijdens een chaotische persconfe rentie liet mevrouw Van der Valk (51) zondagmiddag in het motel van de familie in Nuland voor het eerst haar gezicht in het openbaar zien. Overmand door emoties kon zij slechts enkele zinnen uitbrengen. Na een korte verklaring vertrok zij met haar man naar een onbekende be stemming in het buitenland om weer wat op verhaal te komen. Er bestaat er nog geen enkele ze kerheid omtrent de precieze ver blijfplaats waar het slachtoffer al die weken verscholen is gehou den. Hoewel de politie aanneemt dat het een plaats „ergens" in de buurt van Brussel moet zijn ge weest, heeft mevrouw Van der Valk tijdens haar eerste verhoor gezegd dat zij de indruk had in de omgeving van Maastricht te zijn vastgehouden. Kort na de vrijlating van mevrouw Van der Valk werden in Kon stanz de Italiaan Giancarlo T. (35) en de Italiaanse Michela C. (30) aangehouden. Als vermoedelijke medeplichtigen arresteerde de politie de Wetsduitse vriendin van T.,haar moeder en twee an dere Westduitsers. Zes andere personen die bij invallen in ver schillende panden werden opge pakt, zijn dit weekeinde weer in vrijheid gesteld. Zondagochtend konden in Brussel de in Konstanz woonachtige Ita liaan Cat B. 33) en twee andere Italianen als verdachten worden ingerekend. De Belgische politie nam de door B. gebruikte auto met een kenteken uit Konstanz in beslag. Waar de voortvluchtige ontvoer ders die mevrouw Van der Valk vrijdagavond laat in Eindhoven loslieten zich ophouden is nog een raadsel. Vast staat dat behal ve deze twee kidnappers er nog een of meerdere ontvoerders vooralsnog aan een arrestatie zijn ontkomen. Op een persconferentie zaterdag morgen in het bureau van de rijkspolitie in Rosmalen ver klaarde de hoofdofficier van jus titie in Den Bosch. mr. A. Pfeill dat door een „perfecte" interna tionale samenwerking met de politiekorpsen in West-Duits- land, België, Luxemburg, Italië en Zwitserland de ontvoerings zaak tot een goed einde was ge bracht. Pfeill wilde niets prijsge ven van de opsporingstechnie ken. ADVERTENTIE DIXpNS: PE^jgUWg]NATIONALE VIDEOKWIS Speel r Willem Du) de 300 superprij/cn. •k Hoofdprijs: reis voor 2 personen naar Sew Vork. Nu cén kwisband videoband voor éi één blanco speciale kerslprijs. Adviesprijs Dixons-prijs 2 stuks Detamax 84.- 59,- 2 «taks VHS 9fc- 59.- 2 stuks Video 2000 124.- 89.- Leiden Haarlemmerstraat 122 UTRECHT (ANP) - "Ik heb begre pen dat u eensgezind van plan bent Bouterse op te rui Wees sterk, ik reken op u". Don derend applaus klonk op in de Irenehal van de Utrechtse Jaar beurs, toen Edgar Wijngaarde oud-minister van justitie vai riname, wiens zoon door het be wind-Bouterse werd doodge schoten, deze woorden sprak Wijngaarde was één van de spre kers die gisteren op een protest manifestatie in de Jaarbeurshal opriep tot fel verzet tegen het "terreurregime" van Bouterse en de zijnen. Ruim 1000 demon stranten, merendeels Surina mers, namen aan de protestma nifestatie deel. De 8 december-beweging, waann tal van Surinaamse organisaties in Nederland hun krachten heb ben gebundeld, kondigden aan te blijven strijden "tot de laffe massamoorden zijn gewroken". Fascisten als Bouterse zyn er om fel bestreden te worden. Wij zul len in die strijd geen enkel mid del schuwen", aldus woordvoer der Van Eyck van de 8 deCUUtbtf beweging. Op de bijeenkomst bleek voorts grote verontwaardiging over het feit dat de Nederlandse regering beeft gezegd niet bij machte te zijn een schip met munitie, dat momenteel op weg is naar Suri name. terug te halen. Voorts mag er pas weer Neder lands ontwikkelingsgeld naar Suriname gaan. als de militaire machthebbers definitief van het toneel zijn verdwenen. De Suri namers zullen niet accepteren dat de geldkraan al weer wordt opengedraaid zo lang Bouterse in Paramaribo nog aan de touw tjes trekt, maakte Van Eyck na mens de 8 december beweging duidelijk. Herrenberg De ambassade van Suriname in Nederland heeft gisteren be kendgemaakt dat de ambassa deur, de heer H. Herrenberg. naar Paramaribo is vertrok kou "voor besprekingen in verband met recente gebeurteni: - n In zijn land". Met gezang, enkele korte toespra ken en een minuut stilte is gister avond een eind gekomen aan de dodenwake bij het consulaat ge neraal van Suriname in Amster dam. Naar schatting 125 Surina mers woonden de afsluitende bijeenkomst bij Met de doden wake, die een week geleden was begonnen, heeft men in Neder land de laatste eer willen bewij zen aan de zeker vijftien Surina mers, die door het militaire be wind in Paramaribo om het le ven zyn gebracht. DEN HAAG (ANP) - Minister Winsemius (volkshur.v. Üfl ruimtelijke ordening en milieu beheer) heeft met ingang van 1 januari 1983 de grens voor koop woningen, waar beneden een woonvergunning nodig is. ver laagd. De koopprijsgrens komt te liggen op 194 000 gulden Deze gr.-ns 1.1.1)! op 211 IKK) 1 r Voor huurwoningen is de grens vastgesteld op 670 gulden (was 620 gulden) Ook volgend jaar houden gemeenten weer de be voegdheid om dit bedrag te ver hogen met maximaal vijftig pro cent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 7